Samdchti.uzO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGISAMARQAND DAVLAT ChET TILLAR INSTITUTI“Kelishilgan” Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi_____________________“___” ___________ 2018 yil“Tasdiqlayman”Samarqand davlat chet tillar instituti rektori I.M.Tuxtasinov_____________________“___” _________ 2018 yilMAGISTRATURAGA KIRISh SINOVI DASTURLARI VA BAHOLASh MEZONLARI5A111401 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)5A120102 – Lingvistika (ingliz tili)5A120102 – Lingvistika (nemis tili)5A120102 – Lingvistika (fransuz tili)5A120102 – Lingvistika (ispan tili)5A120102 – Lingvistika (italyan tili)5A120102 – Lingvistika (koreys tili)5A120102 – Lingvistika (xitoy tili)5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili)5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (yapon tili)5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (arab tili)Mutaxassisliklari uchunSamarqand – 20185A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5A120102-Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) Tuzuvchilar:Sh.S.Safarov – Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, f.f.d.U.U.Usmonov– Ingliz tili grammatikasi va tarixi kafedra professori, f.f.d.Taqrizchilar:M.Y.Yo’ldoshev– SamDU, Roman-german tillari kafedrasi mudiri, f.f.n., dosentN.Z.Normurodova– A.Navoiy nomidagi O’zbek tili va adabiyoti universiteti, chet tillari kafedrasi mudiri, f.f.n., dosentKIRISh Mazkur dastur oliy ta’lim muassasalarining “Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari)”, “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)” ta’lim yo’nalishlarini tugatib, bakalavr darajasiga ega bo’lgan tegishli mutaxassisliklar bo’yicha magistratura bo’limiga kiruvchilar uchun mo’ljallangan.Magistraturaga kirish sinovlari quyidagi amaliy va nazariy fanlar bo’yicha egallangan bilimlarni aniqlashni nazarda tutadi:- xorijiy til nazariy fanlar (nazariy grammatika, leksikologiya) asosida tuzilgan testlar;- o’qib tushunishga oid ko’nikma va malakalar;- tinglab tushunishga oid ko’nikma va malakalar;- og’zaki nutq ko’nikma va malakalari;- yozuvga oid ko’nikma va malakalarini aniqlash.Taklif etilayotgan tizim zamonaviy pedagogik texnologiyalar talablariga to’liq javob beradi va xorijiy til bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni obyektiv ravishda aniqlash hamda baholash imkonini yaratadi.5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili),5A120102-Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kirish sinovlari mavzulari va ularning mazmuniMazkur dastur 5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5A120102-Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun mo’ljallangan bo’lib, unda qayd etilgan tillarning “Nazariy grammatika”, “Leksikologiya” kabi fanlarning namunaviy dasturlari asos qilib olingan.Magistraturaga kiruvchilar quyidagi mavzular bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarga tayangan holda kirish sinovlarini topshiradilar:Nazariy grammatikaNazariy grammatikaning obyekti va predmeti. Tillarni morfologik tipologiya nuqtai nazardan tasniflash. So’z turkumlari masalasi. Grammatik kategoriyalar va ularning turlari. Morfemalar va ularning turlari. Grammatik shakl va mazmun. Gapda so’zlarni bog’lashga oid grammatik vositalar. Paradigmatika va sintagmatika muammolari. Morfologik va sintaktik yaruslar va ularning birliklari. So’z birikmalari va gaplar, ularning vazifasi (mazmuni) va tarkibi nuqtai nazardan, elliptik va noelliptik gaplar turlari. Lingvopragmatika masalalari. Grammatik valentlik. Gapning aktual bo’laklarga bo’linishi va kognitiv grammatika.LeksikologiyaLeksikologiyaning obyekti va predmeti. Leksikografiya leksikologiyaning tarkibiy qismi sifatida. Lug’atlar va ularning turlari. So’zlarning semantik tarkibi, polisemantik so’zlar. Yangi so’z yasalishi masalasi (prefiksal, infiksal, postfiksal, konversiya). Produktiv va noproduktiv so’z yasalishi masalalari. Sinonimlar va ularning turlari. Leksik va grammatik ma’no va ular o’rtasidagi farqlar. Neologizm va arxaik so’zlar. Leksikologiyada komponent tahlil.5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili),5A120102-Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilarning mutaxassislik fani bo’yicha bilimlarini baholashMEZONLARI5A111401-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5A120102-Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun sinov yozma va og’zaki shaklda o’tkaziladi. Mutaxassislik bo’yicha talabgorning 4 ta til ko’nikmalari va nazariy bilimlarini baholashga qaratilgan sinov tashkil etiladi. Bunda ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tilida tinglab tushunish, so’zlashish, fikrini yozma bayon etish va o’qib tushunish ko’nikmalari baholanadi. Jami 100 ballik tizimda baholanadi.Sinov quyidagi bosqichlardan iborat bo’ladi:1-bosqich: 4 ta til ko’nikmalari bo’yicha test va og’zaki suhbat. Jami 80 ball beriladi.2-bosqich: nazariy fanlar asosida yozma test. Jami 20 ball beriladi.Sinovda quyidagicha vaqt me’yorlari tavsiya etiladi:1-bosqich.Test darajasi – C1 (CEFR). Test to’rt qismdan iborat: o’qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish ko’nikmalari.Yozma test: ( 2 soat )O’qish ko’nikmasi – 40 daqiqaTinglab tushunish ko’nikmasi – 40 daqiqaYozish ko’nikmasi – 40 daqiqa Og’zaki sinov: ( 10 daqiqa)Gapirish ko’nikmasi – har bir topshiruvchi uchun 10 daqiqa. O’qish bo’limi:Matnlar turli manbalar, jumladan ro’znoma, jurnal, kitob va boshqa axborot manbalaridan olinadi. Jami 20 ball beriladi.MatnVazifa turiVazifaning tarkibiBaholash mezonlari1-matnMa’lumotlarni bir-biriga moslab to’ldirishBerilgan matndagi tartibi o’zgartirilgan paragraflarni matndagi mos joylarga to’ldirish7 ball2-matn Ko’p javobli topshiriqMatnni o’qib, berilgan javoblardan mosini tanlash7 ball3-matnTushirib qoldirilgan ma’lumotli matnBerilgan matnda tushirib qoldirilgan ma’lumotlarni to’ldirish6 ballTinglab tushunish bo’limi:Ushbu bo’lim 2 qismdan iborat bo’lib, sinov topshiruvchilar har bir matnni 2 marotaba eshitadilar. Har bir matn uchun 10 ball beriladi. Jami 20 ball.Yozish bo’limi:Bu bo’limda sinov topshiruvchilar qanday turdagi, kimga mo’ljallangan va nima maqsadda matn yozishlari keltirib o’tilgan. Bu qismga jami 20 ball beriladi.Vazifa turiSo’zlarning soniVazifa tarkibiBaholash mezonlariXat yozish 150 - 200 so’zdan oshmasligi kerakBerilgan vaziyatga ko’ra taklif xatini yozishMazmunning yoritilishga 8 ball;Orfografik xatolar uchun 3 bal;.Grammatik xatolar uchun 4 ball;Leksik-stilistik xatolar uchun 5 ball;Og’zaki sinovOg’zaki sinov 3 qismdan iborat bo’lib, birinchi qismda sinov topshiruvchilardan o’zlari haqida gapirib berishlari, ikkinchi qismda sinov oluvchi biron bir mavzu asosida savol beradi, uchinchi qismda taklif etilgan mavzuga topshiruvchi o’z munosabatini bildirishi talab qilinadi. Jami 20 ball beriladi.Sinov qismlariVazifa turiVaqtiVazifa shakliBaholash mezonlari1Sinov oluvchi bir nechta savollar beradi4 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan savollarga ko’ra o’zi haqida ma’lumot beradiSavollarga mos ravishda javob berilganligi – 8 ball;Nutq ravonligi - 3 ball;Nutqning grammatik jihatdan to’g’riligi - 5 ball;Mavzuga mos leksik boyligi-4 ball;2Sinov oluvchi biron bir mavzu asosida savol beradi3 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan savolga javob beradi 3Taklif etilgan mavzuga o’z munosabatini bildirish3 daqiqaSinov topshiruvchi taklif etilgan mavzuga o’z munosabatini bildiradi va qo’shimcha savollarga javob beradi2-bosqich.Nazariy fanlar asosida yozma test topshiriqlariga 50 daqiqa vaqt ajratiladi. Har bir to’g’ri bajarilgan test javobiga 0,5 baldan beriladi. 2-bosqichda jami to’planishi mumkin bo’lgan maksimal 20 balni tashkil etadi.Asosiy adabiyotlarIngliz tili bo’yichaAbduazizov A.A. Theoretical Phonetics of Modern English. T., 2007Arnold I.V. “The English word”. M. 1973. Blokh M.Ya. A Cours e in Theoretical English Grammar. M. 2002Buranov J. Usupov U. Iriskulov M. Sadikov A. The Grammatical Structure of English, Uzbek and Russian. T. 1986Buranov J., Muminov. O. “A Practical Course in English lexicology”. T.1992.Fries Ch. American English Grammar. NY. 1958Ilyish B.A. The Structure of Modern English. L. 1971Iriskulov M., Kuldashev A. Theoryetical Grammar of the English Language. T. 2008Iriskulov M.T., Shatunova A.S. English Phonetics. T., 2006Sokolova M.A. English Phonetics. A Theoretical Course. M., 2004Abduraimova B. va boshqalar. Ingliz tili amaliy grammatikasi. T. 2006Baqoyeva M., Muratova E., Ochilova M. Ingliz adabiyoti. T. : 2010Barxudarov L.S. Struktura prostogo predlojeniya sovremennogo angliyskogo yazыka. M.1996Boboxonova T.A. Ingliz tili stilistikasi. T.: O’qituvchi, 1995.Bo’ronov J.B. Ingliz va o’zbek tillari qiyosiy grammatikasi. T. 1973Buranov J. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i tyurkskix yazыkov. M., Vыsshaya shkola 1983.Galperin I.R. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazыka. M.: Vыsshaya shkola, 2004.Ivanova I.P. i dr. Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazыka. M.1981Kaushanskaya V.L. Grammatika angliyskogo yazыka. M. 2005Mixalskaya N.P., Anikin. G.V. XX asr ingliz romani. M., 1982.Musayev K. English stylistics. T.: Adolat, 2003.Mo’minov A. English Lexicology. T.2006 Sokolova M.A. i dr. Prakticheskaya fonetika angliyskogo yazыka. M., 2001.Yusupov U.K. Problemы sopostavitelnoy lingvistiki. T. FAN. 1980 Nemis tili bo’yichaGehrmann S. Deutsche Phonetik: Theorie und Praxis. Zagreb, 2004. 2.Auflage.Heringer H.J. Morphologie. UTB. Paderborn. 2009.Karl – Heinz G?ttert / Oliver Jungen: Einführung in die Stilistik. Wilhelm Fink Verlag 2004Karl – Heinz G?ttert / Oliver Jungen: Einführung in die Stilistik. Wilhelm Fink Verlag 2004Pan G. Deutsche Stilistik. Taschkent. 2010.R?mer Cn. Morphologie der deutschen Sprache. UTB. Stuttgart. 2006.Schippan, Thea: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1987Stepanowa M. D, ?erny?ewa I. I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache, Moskau 1975. Stepanowa M. D, ?erny?ewa I. I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache, Moskau 1975. Stock E- und Hirschfeld U. Phonotek. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Leipzig. 2002.Toschev. Z. B. Nemis tili fonetikasi. Buxoro, 2009.Wolf G. Deutsche Sprachgeschichte , Tübingen, Basel, Afranck Verlag, 1999.Wollstein A., Heilmann A. Deutsche Satzstruktur. Stauffenburg. Tübingen, 2006.Arsenyeva M.G. Vvedeniye v germanskuyu filologiyu. M., 1980.Bax A. Istoriya nemeskogo yazыka M., 1986Brandes M.P,. Provotorov V. I Analiz teksta, M., 2003Gorodova I. M., Fillipova N. A. Posobiye po sopostavitelnoy grammatike nemeskogo i russkogo yazыka. M., 1985. Jirmunskiy V.M. Istoriya nemeskogo yazыka. M., 1985. Umarxo’jayev M.E. Olmon tili leksikologiyasi va frazeologiyasi. Andijon. 2010.Yusupov U.K. Problemы sopostavitelnoy lingvistiki. Tashkent. Fan, 1980. Yakubova X. Praktikum po sopostavitelnoy tipologii russkogo i uzbekskogo yazыkov. T., 1986.Fransuz tili bo’yichaBraudeau M., Proguidis L., Salgas J-P., Viart D. Le roman fran?ais contemporain. Paris, adpf, 2006.Chigarevska?a N. Traité de phonétique fran?aise.?M., 1982.Le nouveau sans frontières. Cahier d’exercices. P., 1998. Oumbarov N., Soatjonov I. Histoire de la littérature fran?aise. - T.: O’qituvchi, 2002. Abdushukurova L.A. “Interprétation du texte”. Toshkent, 2010.Abdushukurova L.A. Stylistique du fran?ais moderne. Tashkent, 2004.Andreyev L.G.,Kozlov N.N., Kosikova G.K. Istoriya fransuzskoy literaturы. M., 1987.Andreychikova L.P, Ubaydullayev M.U. Fransuz tili fonetikasi. Toshkent, 1992.Gak V.G. Sravnitelnaya tipologiya fransuzskogo i russkogo yazыkov. ?Prosveщyeniye?, L., 1977.Gak V.G. Fransuz tili nazariy grammatikasi. Morfologiya. Samarqand-2002. Yoqubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanishining o’ziga xos xususiyatlari. ?Fan?, 2005.Grigoryeva Ye.Ya. Istoriya Fransii – Histoire de la France. – M., Astrel, 2002.Iliya L. I. Sintaksis sovremennogo fransuzskogo yazыka. M.,1962.Iliya L.I. Posobiye po grammatike sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1989.Katagoщina N.A., Vasilyeva N.M. Leksiko-grammaticheskiye i fonetiches-kiye kommentarii k tekstam po istorii fransuzskogo yazыka. M., 1980.Lopatnikova N.N. Leksikologiya sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1982.MamatovA.E., Raximoa X.R. Vvedeniye v romano-germanskuyu fililogiyu. Chimkent.2007.Rapanovich A.N. Fonetika fransuzskogo yazыka. Moskva, 1993.Referovskaya Ye.A. Sintaksis sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1978.Sviridonova V.P. La France. Uchebnoye posobiye po stranovedeniyu. Volgograd, 2004. Щyerba L.V. Fonetika fransuzskogo yazыka. M., 1957.Ispan tili bo’yicha1. Vinogradov V.S. Vvedeniye v perevodovedeniye. - M. 2002.2. Salomov G. Tarjima nazariyasi asoslari. - T. 1990.3. Trista A. Posobiye po texnicheskomu perevodu s ispanskogo na ru sskiy. - M.1996.Hualde M. Introducción a la linguistica espa?ola. - M. 2007.Alarcos Llorach, Emilio. 1994. Gramática de la lengua espa?ola. - Madrid: Espasa-Calpe.A. Nebrija “Grammatica espa?ola”. - M, 1994.Rosa María Pérez Leonor Quintana “Preparación al diploma de espa?ol” Madrid Espa?a, 2010.Italyan tili bo’yicha Ambroso Serena,”PAROLE”, Bonacci editore, Roma, 2002, 10 percorsi nel lessico italianoAlmanacco Italia, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2001Anelli A., Tante idee… per (far) apprendere l’italiano, Bonacci, Roma, 2007, 1° edBarbara Camalich, Maria Cristina Temperini “Un mare di parole”, Bonacci Editore, Roma 1997Bettoni C., Imparare un’altra lingua, Laterza, Bari, 2009Bettoni C., Vicentini G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano livello avanzato, Bonacci, Roma 2014Bonaiuto M., Maricchiolo F., La comunicazione non verbale, Carocci, Roma, 2009,2° ed.Bruni F., L’Italiano. Elementi di storia della lingua. Utet, Torino, 1984Castiglioni I., La comunicazione interculturale, Carocci, Roma, 2006Ceppellini V., Nuovo dizionario pratico di grammatica e linguistica, De Agostini, Novara, 1996Chiuchiu’A., Minciarelli F., Silvestrini M., In italiano, Guerra, Perugia, 1996Costamagna L., Pronunciare l’italiano, Guerra, Perugia, 1996 (manuale e audiocassette)Catizone P., Humphris C., Micarelli L., Volare 1, Dilit, Roma, 1997 (manuale e audiocassette)Concetta Amato Mondo italiano, bonacci editore, Roma, 1993.Coveri L., Benucci A., Diadori P., Le varieta’ dell’italiano, Bonacci, Roma, 1999.Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana, Zanichelli, Bologna, 1995Guida P., Martina M., Esercitarsi con la grammatica A1-A2, Guerra, Perugia, 2006Guida P., Pepe M., “Esercitarsi con la grammatica”, livello intermedio B1-B2, Perugia, 2006Jafrancesco E., Parla e scrivi, Cendali, Firenze, 1990Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., Qui Italia. Lingua e grammatica, Le Monnier, Firenze, 2002Lombardi Vallauri E., La linguistica. In pratica, Zanichelli, Bologna, 2007Luca Serianni, Italiano, Milano, RCS Quotidiani S.p.A., 2006. ISBN 1-828-05014-0Maffei S., Spagnesi M., Ascoltami. 22 situazioni comunicative, Bonacci, Roma, 2004, 2 audio cassetteMazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., Quaderno di esercitazioni, Le Monnier, Firenze, 2002Marmini P., Vicentini G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano livello intermedio, Bonacci, Roma 2003.Marta Sambugar, Carmello, Angiolina Sambugar “Struttura dell’italiano” tipolitografia Istituto S. Gaetano, Verona. Maurizio Dardano, Pietro Trifone “La lingua italiana” , 1985 Nicolo Zanichelli S.p.A. , Bologna Maurizio Dardano e Pietro Trifone, “ La lingua Italiana”(Bologna,1985)Marazzini C., La lingua italiana, Il Mulino, Bologna, 2002Pelizza G., Mezzardi M., L’italiano in azienda, Guerra, Peruggia, 2002Pichiassi M., Zaganelli G., Contesti italiani, Guerra, Perugia, 2003 Sciascia L. A ciascuno il suo, Adelphi, Milano, 1988Sciascia L. Il giorno della civetta, Adelphi, Milano, 1993Verri-Menxel Rosangela “La bottega dell`italiano”, Bonacci editore, Roma, 1989, antologia di scrittori italiani del Novecento F. De Sanctis. Storia della letteratura italiana. Tea, Milano, 1989S. Guglielmino.H. Grosser. Il sistema letterario. Principato. Milano, 1994V.de Caprio, S. Giovanardi. I testi della letteratura italiana. Einaudi Scuola, Milano, 1994.Qo’shimcha adabiyotlarIngliz tili bo’yichaHatch E., Brown Ch. “Vocabulary; semantic and language education”. L.1992. 217 pJames R.H., Heasley B. “Semantics: a course book”. L. 1994. 176 pKempson R.M. “Semantic theory”. L. 1993. 212 pMcCarthy M. “Discourse analyses for language teacher”. L 1993. 287 pMurphy R. English Grammar in Use,Cambridge,1996Osten J. ?Pride and Prejudice?. ?Emma?.Partridge E. “The words of words”. L . 1982. 155 pQuirk R et.al. Comprehensive Grammar of the English language, Cambridge University Press. 2004Aznaurova E.S., Ashurova D.U. Interpretation of literary text. T.: O’qituvchi, 1990.Arakin V.D. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i russkogo yazыkov. L. 1999Vasilyev V.V. Teoreticheskaya fonetika angliyskogo yazыka, M. VSh, 1981Ilish B.A. Stroy sovremennogo angliyskogo yazыka M.L. 1982Korolkova V.A. Learn to read papers.-M.: Vыsshaya shkola, 1989.Rasulova M. I. Osnovы leksicheskoy kategorizasii v lingvistike. Toshkent, Fan, 2005. 240 str.Rojdestvenskiy Yu.V. Tipologiya slova. M. 1970Xaymovich B.S., Rogovskaya B.S. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazыka M., 1967Xudyakov A.A. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazыka. Moskva, 2007Nemis tili bo’yichaBünting. Karl – Dieter Ratgeber Stilsicheres Deutsch. Tandem Verlag GmbH, K?nigswinter 2003 Delfin. Jutta Müller, Thomas Storz, 2001. München.Deutsche Grammatik in ?bungen. S.Saidow ?O?zbekiston“ Toschkent 2003Grundstufen – Grammatik. Monika Reiman, Max Hueber Verlag, Leipzig, 2001.Holiyarov L. Das Passiv im heutigen Deutsch. T. 2008.Holiyarov L. Das Verb im heutigen Deutsch. 2008.Holiyarov L. Der Konjunktiv im heutigen Deutsch. T.2008Karimov Sh., Ismoilov Yu. Usbekisch-deutsches W?rterbuch. “Nihol”. T. 2011Nerius Dieter. Untersuchung zu einer Reform der deutschen Orthogriphie. Akademie-Verlag, Berlin, 1995?sterreich. Ein landeskundliches Lesebuch von Jürgen Koppensteiner. Verlag für Deutsch 1983.Saidov, S. Deutsche Grammatik in ?bungen. T., 2000.Sattarov M., Safarov O., Mirsodiqova D. Grammatische Kategorien des Substantivs und Gebrauch der Pr?positionen. Taschkent, 2003.Sattorov M. u.a. Substantiv und seine Kategorien. Gebrauch der Pr?positionen. T., 2004.Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher W?rterbücher. Erich Schmidt Verlag. München. 2009.Walther Kindt Pragmatik: die handlungstheoretische Begründung der Linguistik. In: Horst M. Müller. Arbeitsbuch Linguistik. Ferdinand Sch?ningh. 2002Weinrich H. ?Sprache das hei?t Sprachen“, Verlag: Gunter Narr, Tübingen. 2001.Nurmatov T.A., B.M.Husanxo’jayev, E.X.Jo’rayev, T.Ochilov. Nemis tili fonetikasi. 2002.Filicheva N.I. Istoriya nemeskogo yazыka, kurs leksiy. M.,Izd. MGU, 1983.Fransuz tili bo’yichaC. Abbadie et d’autres. L’expression fran?aise écrite et orale. Paris, 2002.Claire Miquel. Grammaire en dialogues. Michele Boulares. Paris, 2005.?Daniel Rivière. Histoire de la France. Paris, 1986.Faure G., Cristi A. Le fran?ais par dialogue. M., 1978.Balli Sh. Fransuzskaya stilistika. M., 1961.Buranov Dj.B. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i tyurskix yazыkov. M., 1983. Bo’ranov J.B. Ingliz va o’zbek tillari qiyosiy grammatikasi. T., 1973.Gak V.G. Fransuz tili nazariy grammatikasi. Morfologiya. Samarqand-2002. Orziqulov Hamdam. Fransuz tilining nazariy grammatikasi. SamDU. Samarqand-2000. Sabaneyeva M.K., Щyerba G.M. Istoricheskaya grammatika fransuzskogo yazыka. L., 1990.?Ispan tili bo’yicha1. Arutyunova N.D. Trudnosti perevoda s ispanskogo yazыka na russkiy. M. 1991.2. Vinogradov V.S. Leksicheskiye voprosы perevoda xudojestvennoy prozы. M. 1998.3. Turover V.L. Trudnosti perevoda s ispanskogo na russkiy. M.1990.4. Vinyarskiy V. Trudnosti perevoda s russkogo na ispanskiy. M. 2000.5. Tarasova V.V. Osnovы delovoy perepiski. Ispanskiy yazыk. M:MGIMO, 20046.Smыshlyayev A.V. Kurs ustnogo perevoda (ispanskiy yazыk – russkiy yazыk). M., Izd-vo Mosk.un-ta, 20097. Fituni T.A. Osnovы ekonomicheskogo perevoda. M., 2004.8.O.K.Vacilyeva-Shvede, G.V.Ctepanov ?Teoreticheckaya grammatika icpankogo yazыka? M, 1996 9.Arjangelski V.D. ?Frases estables en la lengua rusa contemporanea?, Rostov , 199410.Budagov R. A. ?Introduccion a la ciencia del lenguaje?, Moscu , 199511.Caballero R. ?Diccionario de modismos de la lengua castellana?, Argentina , 194712.Casares J. ?Introduccion a la traductora moderna?, Madrid , 1990Kurchatkina ??Lexicologia de la lengua espanola??, Moscu , 1996 Casares J. ?? Introduccion a la lexicografia moderna??, Madrid , 1999Zuluaga S. ??Estudio de la lexicologia moderna ?, Madrid , 1980Internet resurslar1.htt: //w quiben. org/semantica-y-lexicologiyia-de-la-lengua-espasola2. htt: //w catalunyaonline. com/.3. http:/ zonaele. com/4.http:/ el gramatic. html5.http:/Robert/Spanish/grammar. Html6. . 8. 9. Italyan tili bo’yichaAdorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica Insegnarla e impararla, Guerra, Perugia, 2003Andorno C., Che cos’è la pragmatica linguistica, Carocci, Roma, 2009Balboni P., Santipolo M., Profilo di storia italiana per stranieri, Guerra, Perugia, 2004Buttaroni S., “Letteratura al naturale”, Bonacci, Roma, 1992Corno D., Scrivere e communicare., Teoria e prattica della scrittura in lingua italiana, Mondatori, Milano 2002.Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana, Zanichelli, Bologna, 1995Esempi di esami CILS (livelli B1 e B2), Università per stranieri, SienaGobbo F., Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse, Carocci, Roma, 2008Italia. Realta e immagine di un paese, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1998Kovalev V. Dizionario russo- italiano italiano-russo, Zanichelli editore, S.p.A. Bologna 2000L’italiano al laboratorio linguistico, Guerra, Perugia, (audiocassetta)Le vie del mondo. Firenze, Venezia, Milano, Touring Club Italiano, 1999Luzi G., La letteratura italiana del Novecento, Editori riuniti, Roma, 1993.Mengaldo P.V. Attraverso la prosa italiana, Carocci, Roma, 2008.Montanari F., Montanari S., Dal branco al gruppo. Manuale di giochi per la formazione di gruppi, La Meridiana, Molfetta (BA), 2008Morin E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2000Pazzaglia P. Dall’unificazione nazionale ad oggi, Zanichelli, Bologna, 1993Pinneri R., Ruiu M., Verona S., La programmazione neurolinguistica, Xenia, Milano, 1998Pittano G. Cosi si dice, Zanichelli, Bologna, 1998Rogers C.R. I gruppi di incontro, Astrolabio, Roma, 1976Rivista Bell’Italia (dal numero 196 al numero 209)5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari)Tuzuvchilar: A.Rahimov - SamDChTI, Sharq tillari kafedrasi mudiri, f.f.n., dosent. M.Baymatova. - SamDChTI, Sharq tillari kafedrasi o’qituvchisi Taqrizchilar: Kang Yol - SamDChTI Sharq tillari kafedrasi o’qituvchisi, PhD. D.To’rayeva.- SamDChTI Sharq tillari kafedrasi o’qituvchisi KIRISh Mazkur dastur Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun mo’ljallangan bo’lib, uning asosiy vazifasi bakalavriatda o’rganilgan asosiy chet tili bo’yicha olingan bilim va ko’nikmalar darajasini aniqlash bo’lib hisoblanadi. Ushbu dasturning maqsadi 5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kiruvchi talabgorlar uchun o’z mutaxassisligi bo’yicha asosiy chet tilidagi matnlarni o’qishga, ularni yozma tarjima qilishga, matnning mazmunini qisqacha asosiy chet tilida yoki o’zbek tilidan asosiy chet tiliga bayon qilishga, o’qilgan va ko’rib chiqilgan matndan kerakli axborotni ola bilishga, o’z mutaxassisligi bo’yicha asosiy chet tilida suhbatlashish ko’nikmalarini nazorat qilishga qaratilgandir.Dasturda 5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisliklari bo’yicha ta’lim olishni davom ettirishni xohlovchilarning mutaxassislik fanidan nazariy va amaliy bilimlarini aniqlash nazarda tutilgan.5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kirish sinovlari mavzulari va ularning mazmuni Mazkur dastur 5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun mo’ljallangan bo’lib, unda “Nazariy grammatika”, “Leksikologiya” kabi fanlarning namunaviy dasturlari asos qilib olingan. Magistraturaga kiruvchilar quyidagi mavzular bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarga tayangan holda kirish sinovlarini topshiradilar:Nazariy grammatikaNazariy grammatikaning obyekti va predmeti. Tillarni morfologik nuqtai nazardan tasniflash. So’z turkumlari masalasi. Grammatik kategoriyalar va ularning turlari. Morfemalar va ularning turlari. Grammatik shakl va mazmun. Gapda so’zlarni bog’lashga oid grammatik vositalar. Paradigmatika va sintagmatika muammolari. Morfologik va sintaktik yaruslar va ularning birliklari. So’z birikmalari va gaplar, ularning turlari. Lingvopragmatika masalalari.LeksikologiyaLeksikologiyaning obyekti va predmeti. Leksikografiya leksikologiyaning tarkibiy qismi sifatida. Lug’atlar va ularning turlari. So’zlarning semantik tarkibi, polisemantik so’zlar. Yangi so’z yasalishi masalasi (prefiksal, infeksal, postfiksal, konversiya). Produktiv va noproduktiv so’z yasalishi masalalari. Sinonimlar va ularning turlari.5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilarning mutaxassislik fani bo’yicha bilimlarini baholash MEZONLARI5A120102-Lingvistika (koreys, xitoy tillari) mutaxassisliklari bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun sinov yozma va og’zaki shaklda o’tkaziladi va 4 bosqichdan iborat bo’ladi. Sinov 100 ballik tizimda baholanadi va jami 3 soat vaqt ajratiladi.Birinchi bosqich og’zaki shaklda o’tkaziladi, har bir talabgor uchun 10 daqiqagacha vaqt ajratiladi hamda 20 balgacha baholanadi.Og’zaki mavzular quyidagilardan iborat:Koreys tili bo’yicha??? ?? ? ?? (??, ???, ??) ? ????? ?? ? ??? (???, ??) ? ?????? ???? (????) ? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ????, ???, ???, ????????/???/?????? ??? ?????, ?????????????????????????????? ?????????? ????????????? ????????? ?????????? ??? ??? ?????????????????·??????, ????? ?? ? ?? (??, ???, ??) ? ????? ?? ? ??? (???, ??) ? ????? ?? ? ??? ????? ? ???? (????) ? ??? ????? ????, ??, ??? ?????? ??? ???? (????) ? ??????? ????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???????? ?????? ??????? '?/?' ? ??? '?/?' ? ???Xitoy tili bo’yichaGrammatik maktablar. Rus xitoyshunoslik maktabi.G’arb xitoyshunoslik maktabi.Amerika Qo’shma Shtatlari xitoyshunoslik maktabi.O’zbek xitoyshunoslik maktabi.Yapon xitoyshunoslik maktabi.Nemis xitoyshunoslik maktabi.Turk xitoyshunoslik maktabi. Xitoy Xalq Respublikasida etnolingvistik vaziyat.Xitoy xalq Respublikasida etnolingvistik va ekstralingvistik vaziyat.Xitoy Xalq Respublikasida til vaziyati. Xitoyda madaniy tarixiy yondashuvda til vaziyatining o’ziga xos jihatlari.Xitoyda til siyosati. Til siyosatidagi asosiy yo’nalishlar. Xitoy adabiy tili morfologiyasi va sintaksisi. Xitoy tilida modal fe’llar. Fe’llar. Sifat va uning darajalari. Sodda gap. Qo’shma gap. Ergashgan qo’shma gap. Xitoy tilida takror so’zlar. Xitoy tilida son. Xitoy tilida olmosh.Ikkinchi bosqich yozma ish shaklida o’tkaziladi va unga 1 soat 40 daqiqa vaqt ajratiladi. Bu bosqich 35 balgacha baholanadi.Uchinchi bosqich 300 iyeroglifdan iborat informativ matnni asosiy chet tilidan ona tiliga tarjima qilish nazarda tutiladi va 40 daqiqa vaqt ajratiladi. Ushbu bosqich 20 balgacha baholanadi.To’rtinchi bosqich o’z ichiga 5 ta nostandart testlarni oladi va 30 daqiqa vaqt ajratiladi hamda 25 balgacha baholanadi.Adabiyotlar:Koreys tili bo’yichaIm Xo Bin, Xon Gyon Pxe, Chong Suk In, Kong Cho. Grammatika koreyskogo yazыka dlya inostransev. - Seul, 1997. Kim Fil. Sovremennaya grammatika koreyskogo yazыka. - Alma-Ata, 2002. So Chong Su. Grammatika koreyskogo yazыka. - Izdatelstvo universitet Xanyang, 1996. Kim Fil. Sintaksicheskiye yedinisы koreyskogo yazыka. - Ala-Ata. 2000. Nam Kim Shim. Standartnaya grammatika koreyskogo yazыka. - Seul, 1993. Seung Bog Cho. Ucheniye o fonologii koreyskogo yazыka. UPPSALA, 1998. Soy S.S. Metodika prepodavaniya koreyskogo yazыka. Tekstы leksыy. - Tashkent, 2001.Soy S.S. Lingvodidakticheskiye osnovы obucheniya proiznosheniyu zvukov koreyskogo yazыka. Uchebno-metodicheskoye posobiye. V 2-x ch. - Tashkent, 2001. An Pen Xi. Issledovaniye istorii koreyskogo yazыka. Izdat. ?Kultura?, 1992. Nam Gi Sim. Koreyskiy yazыk v sredniye veka. Izdat. Chonыm, 1995. Xo Un. Koreyskiy yazыk v period Choson. Izdat. Chonыm, 1994. I Sok Chu, I Chu Xyan. Sovremennыy koreyskiy yazыk yazыk. Izdat. ?Texankyogvaso?, 1994. Konsevich L.R. Koreyevedeniye. Izbrannoye. - M., 2001. Kuznesova E.V. Leksikologiya. - M., 1999. Axanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. - M., 1996. I Ik Sop Leksikologiya koreyskogo yazыka. - Seul, 2003. Mazur Yu.N. Struktura slova v koreyskom yazыke. - M., 2001. Mazur Yu.N. Grammatika koreyskogo yazыka. Morfologiya. Slovoorazovaniye. - M., 2001. Geruskiy A.A. Vvedeniye v yazыkoznaniye. - Minsk, 2003.20. Prakticheskaya grammatika koreyskogo yazыka. - Tashkent, 2000.21. ???? ?? ??? ?? 1. ???. ????,??, ????????, (Chet elliklar uchun koreys tili grammatikasi ) 2005.Xitoy tili bo’yichaAsosiy adabiyotlarKarimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma’naviyat”, 2008. – 176 b.Karimov A.A. Xitoy tilining asosiy grammatik birliklari. – T., 2001.Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug’ati. – T., “O’qituvchi”, 1985.Amirxanova T.A. Istoriya yazыkoznaniya. – M.: Akademiya, 2003.Baranov A.N. Vvedeniye v prikladnuyu lingvistiku. – M.: URSS, 2003. – 358 s.Beryozin F.M. Istoriya lingvisticheskix ucheniy. – M.: Vыsshaya shkola, 1984. – 318 s.Van Lyao I. Osnovы kitayskoy grammatiki. – M., 1954.Gorelov V.I. Leksikologiya kitayskogo yazыka. – M.: Prosveщyeniye, 1984. - 216 s.Dragunov A.A. Issledovaniya po grammatike sovremennogo kitayskogo yazыka. – Leningrad, 1962.Dragunov A.A. Grammaticheskaya sistema razgovornogo kitayskogo yazыka. – Leningrad, 1962.Ivanov V.V. Terminologiya i zaimstvovaniya v SKYa., 1986.Korotkov N.N. Osnovnыye osobennosti morfologicheskogo stroya kitayskogo yazыka. – M., 1966.Nikitina S.Ye. Semanticheskiy analiz yazыka nauki. – M., 1987.Reformatskiy A.A. Vvedeniye v yazыkoznaniye.Semenas A.L. Leksika kitayskogo yazыka. – M.: Muravey, 2000. – 312 s.Xashimova S.A., Nosirova S.A. Xitoy tili grammatikasi. – T. 2012.Qo’shimcha adabiyotlarSultanova L.A., Lyu Sya. Xitoy tili. - T., 2011.Superanskaya A.V., Podolskaya N.V., Vasilyeva N.V. Obщaya terminologiya: Voprosы teorii. - M., 1989. Solnsev V.M. Ocherki po sovremennomu kitayskomu yazыku. - M.,1955.Solnsev V.M. Vvedeniye v teoriyu izoliruyuщix yazыkov.Tatarinov V.A. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya, t. 2. M., 1995Tatarinov V.A. Teoriya terminovedeniya, t. 1. - M., 1996.Frolova O.P. Slovoobrazovaniye v terminologicheskoy leksike SKYa.Xamatova A.A. Slovoobrazovaniye sovremennogo kitayskogo yazыka.Sыkin V.A. Suffiksasiya v SKYa.鲁直委。汉语的构词法。北京,1956年。胡裕树(1987)《现代汉语》,上海人民教育出版社/1986现代汉语词典(修订本)- 北京,2002年。辞海。- 北京,1979年。汉俄词典。上海,2004年。Internet resurslari .com.5A120201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz, yapon, arab tillari) Tuzuvchilar:M.N.Xolbekov – Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, f.f.d.N.Ya.Turdiyeva– Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudiri, f.f.n.Taqrizchilar:L.X.Xoliyorov– O’zDJTU, Nemis tili va adabiyoti kafedrasi dosenti, f.f.n.N.Z.Normurodova– A.Navoiy nomidagi O’zbek tili va adabiyoti universiteti, chet tillari kafedrasi mudiri, f.f.n., dosentKirish Mazkur dastur bo’yicha “Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo’yicha)” ta’lim yo’nalishini muvaffaqiyatli tugatib, 5A120201-“Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (tillar bo’yicha)” mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun mo’ljallangan. Dastur “Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo’yicha)” ta’lim yo’nalishi uchun tuzilgan namunaviy dastur asosida tuzilgan. Magistraturaga kiruvchilar dastur bo’yicha fanlar bo’yicha o’zlashtirgan bilimlarini yozma yoki test va og’zaki (suhbat) tarzida topshirishlari nazarda tutiladi. Ular zamonaviy tarjimashunoslikning asosiy holatini, ularda tarjima mahorati, nazariy va amaliy ko’nikmalarni hamda tarjima tarixini shakllantirishga qaratilgan bilimlarga ega bo’lganliklarini namoyish etishlari lozim.5A120201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (tillar bo’yicha) mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kirish sinovlari mavzulari va ularning mazmuniXX asr tarjimashunosligida muammolar va qarashlar, rus tarjimon olimlari Barxudarov L.S., Shveysar A.D., Komissarov N., Levitskaya va Fittermanlar, mashina tarjimasining yaratilishi, ingliz va AQSh tarjimonlari, P. Nyumark, Alan Daf va Alan Maleyning tarjimonlik faoliyatlari).Tarjima nazariyasi va tarixi fanining boshqa lingvistik fanlar orasida tutgan o’rni. Tarjima natija hamda jarayon sifatida. Tarjima yechimlarining oldidan ko’ra bilinishi – masalaning ijobiy yoki salbiy hal etilishi. Tarjima jarayonining ilmiy asoslangan tavsifini tuzish va uning natijasini tahlil qilish mumkinligi. Tarjima nazariyasining boshqa lingvistik fanlar bilan aloqasi. O’zaro bog’liq tilshunoslik fanlari va ularning tarjima nazariyasi bilan aloqasi tarjimaning ijtimoiy va psixolingvistik muammolari. Mashinada tarjima qilish. Tarjima nazariyasining tarkibiy tuzilishi, umumiy va maxsus tarjima nazariyalari. Tarjima qilish muammosiFikrning mohiyatini boshqa til vositalari bilan yetkazish mumkinligi to’g’risidagi masalaning qo’yilishi. V.Fon Gumbolt va uning izdoshlari g’oyalari. E.Sepir va B.Uorf gipotezasi.Dunyoning til manzarasi tushunchasi. Til va tafakkurning o’zaro nisbati muammosi hamda uning turli tilshunoslik maktablari doirasida hal etilishi. Lingvistik nisbiylik nazariyasi va uning tanqidiy tahlilini tarjima qilish to’g’risidagi savolga ijobiy javob berish uchun asoslar. Tarjimada tarjima qilib bo’lmaydigan so’z, so’z birliklari va iboralari va ularni tarjima qilinib bo’lmaslikni bartaraf etish usullari. Ekvivalentsiz shakllar: ularning ekstralingvistik va lingvistik manbai. Jarayon sifatida tarjimaning asosiy muammolari. Tarjima birligi tushunchasi. Tarjima birliklari va til darajalari tizimi.Muayyan tarjimachilik yechimida tarjima birligini tanlash tizimida matnning o’rni kabilar. Matnning madaniy-konnotasiyalangan tarkibiy qismi va u sababli yuzaga keladigan muammolarMatnning madaniy konnotasiyalangan tarkibiy-qismiy tushunchasi, ularning tarjimon faoliyatida tutgan o’rni va usullari.Maxsus ma’lumotnoma adabiyotlari, tarjimashunoslik sohasining umumiy ma’lumotlari. Matnning madaniy-konnotasiyalangan tarkibiy- qismi sababli yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishga doir tarjimon strategiyalari, ularning aniqlanuvchanligi va oldindan taxmin qilinishi. Tarjima va tillararo muloqot. Til va madaniyat tarjima va madaniyat aloqalari. Lingvokulturologiya.Tarjimaning ekvivalentligi tushunchasi. Ekvivalentlik kategoriyasi mohiyatini tushunib olishga bo’lgan dastlabki urinishlar. Mamlakatimiz nazariyotchilarining muammolarini hal etishga qo’shgan hissalari. Ekvivalentlik kategoriyasining tuzilishi, uning iyerarxik xususiyati va uning tarjima strategiyasi uchun ahamiyati. “Ekvivalentlik” va “aynan bir xillik” tushunchalarining o’zaro nisbati. “Ekvivalentlik” darajasi va “tarjima birligi darajasi” tushunchalarining o’zaro nisbati. Tarjimashunoslikning nuqtai nazaridan asos va tarjima tillarining o’zaro nisbati, tilda universallik va milliylik. Tillararo assimetriya va u keltirib chiqaradigan muammolar. Turli xil o’zlashtirmalar, ularning tarjimon tomonidan qiyinchiliklarni yechish jarayonida paydo bo’lishi. Internasional so’zlar, ularning xususiyatlari va tarjimadagi roli.Tarjimonning soxta do’stlari, uslubiy xulosalari.Turli xususiyatli uslublarga xos matnlarni tarjima qilishning o’ziga xosligi, xususiyatli uslub tushunchasi. Publisistik uslubning o’ziga xos xususiyatlari. Publisistik matnlarning milliy o’ziga xosligi va u yuzaga keltiradigan tarjima muammolari. Ilmiy va ilmiy-ommabop uslubning o’ziga xos xususiyatlari, ilmiy matnlarning milliy o’ziga xosligi va u keltirib chiqaradigan muammolar. Tarjimadagi muvaffaqqiyatsizliklar va ularning manbalari tarjimon faoliyat yuritayotgan ishtirokchi shaxs sifatida.Tarjimaning ustuvor yo’nalishlari. So’zma-so’z va erkin tarjima tushunchasi, ularning tarjima birlik kategoriyasi bilan o’zaro nisbati. Tarjima transformasiyalariTilshunoslikda transformasiya tushunchasi, uning tarjimon faoliyatida qo’llanishi. Asosiy til doirasidagi transformasiyalar, ularning sabablari va oldindan taxmin qilinishi mumkinligi. Tarjima tili doirasidagi transformasiyalar, ularning sabablari va oldindan taxmin qilinishi mumkinligi.Tarjimada transformasiyalarning turlari. Qo’shish, tushirib qoldirish, almashtirish hodisalari.Tarjima turlariSinxron tarjima, ketma-ket, yozma tarjimaning rivojlanishi. Vizual tarjima, badiiy tarjima, terminologik tarjima.Tarjimon davlatlar o’rtasidagi aloqalarni o’rnatuvchi va davlat ahamiyatiga ega bo’lgan mutaxassislik ekanligi, tarjimon ma’rifat tarqatuvchi, o’z xalqining, boshqa xalqlarning buyuk olimlari, yozuvchilarining asarlari bilan tanishtirishga mas’ul bo’lishi, har ikki tilning milliy ruhi va rang-barang vositalarini va ularning muqobillarini topish, tarjimon faoliyati shug’ullanishi zarur. Tarjimon uslubi asl nusxa avtorining uslubini tarjimada saqlash. Til vositalaridan foydalanganda tarjimonning o’ziga xos yo’li, uslubi bo’lishi zarur.Tarjimon madaniyati. So’zlashish, bilim madaniyati, tarjima haqida olimlarning fikrlari, tarjimonning asosiy vazifalari, tarjimonlar ma’rifat tarqatuvchilardir.Tarjimon mahorati. Badiiy asarlarni tarjima qilishda tarjimon mahorati. Tarjimon uslubi, she’riyatda tarjimonning uslubi, tarjimon uslubining xususiyatlari, tarjimon madaniyati va uning asosiy tamoyillari, so’zlashuv madaniyati, bilim madaniyati, urf-odatlarning madaniyatga ta’siri, tarjimon fazilati.Tarjima haqida umumiy tushuncha, tarjima tushunchasining mazmuni, tarjima va iterpretasiya, tarjimon va kitobxon, badiiy adabiyot va badiiy tarjima, tarjimon muammosi, tarjimonlik kasbi va uning maqsad, vazifalari. 5A120201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (tillar bo’yicha) mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kiruvchilarning mutaxassislik fani bo’yicha bilimlarini baholash MEZONLARI5A120201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (tillar buyicha) mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga kiruvchilar uchun sinov yozma va og’zaki shaklida o’tkaziladi. Mutaxassislik bo’yicha talabgorning 4 ta til ko’nikmalari va nazariy bilimlarini baholashga qaratilgan sinov tashkil etiladi. Bunda tillar bo’yicha tinglab tushunish, so’zlashish, fikrini yozma bayon etish va o’qib tushunish ko’nikmalari baholanadi.Sinov quyidagi bosqichlardan iborat bo’ladi:1-bosqich: 4 ta til ko’nikmalari bo’yicha test va og’zaki suhbat. Jami 80 ball beriladi.2-bosqich: nazariy fanlar asosida yozma test. Jami 20 ball beriladi.Sinovda quyidagicha vaqt me’yorlari tavsiya etiladi:1-bosqich.Test darajasi – C1 (CEFR). Test to’rt qismdan iborat: o’qish (Reading), tinglab tushunish (Listening), yozish (Writing) va gapirish (Speaking) ko’nikmalari.Yozma test: ( 2 soat)O’qish ko’nikmasi – 40 daqiqaTinglab tushunish ko’nikmasi – 40 daqiqaYozish ko’nikmasi – 40 daqiqa Og’zaki sinov:Gapirish ko’nikmasi –har bir topshiruvchi uchun 10 daqiqa. O’qish bo’limi:Matnlar turli manbalar, jumladan, ro’znoma, jurnal, kitob va boshqa axborot manbalaridan olinadi. Jami 20 balgacha beriladi.MatnVazifa turiVazifaning tarkibiBaholash mezonlari1-matnTushirib qoldirilgan ma’lumotli matnBerilgan matndagi tartibi o’zgartirilgan 7 paragrafdan 6-tasini matndagi mos joylarga to’ldirish10 ball2-matn Ko’p javobli topshiriqMatnni o’qib, berilgan javoblardan mosini tanlash10 ballTinglab tushunish bo’limi:Ushbu bo’lim 2 qismdan iborat bo’lib, sinov topshiruvchilar har bir matnni 2 marotaba eshitadilar. Har bir matn uchun 10 balgacha beriladi. Jami 20 balgacha beriladi.Yozish bo’limi:Bu bo’limda sinov topshiruvchilar qanday turdagi, kimga mo’ljallangan va nima maqsadda matn yozishlari keltirib o’tilgan. Jami 20 ball beriladi.Vazifa turiSo’zlarning soniVazifa tarkibiBaholash mezonlariTaklif xati (Proposal Letter)200 - 250 so’zdan oshmasligi kerakBerilgan vaziyatga ko’ra taklif xatini yozishMazmunning yoritilishga 8 ball.Orfografik xatolar uchun 3 ball.Grammatik xatolar uchun 4 ball.Leksik-stilistik xatolar uchun 5 ball.Og’zaki sinovOg’zaki sinov 3 qismdan iborat bo’lib, birinchi qismda sinov topshiruvchilardan o’zlari haqida gapirib berishlari, ikkinchi qismda esa berilgan rasmlarni tasvirlab savollarga javob berishlari, uchinchi qismda taklif etilgan mavzuga talabgor o’z munosabatini bildirishi talab qilinadi. Jami 20 balgacha beriladi.Sinov qismlariVazifa turiVaqtiVazifa shakliBaholash mezonlari1Sinov oluvchi bir nechta savollar beradi4 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan savollarga ko’ra o’zi haqida ma’lumot beradiSavollarga mos ravishda javob berilganligi – 8 ballNutq ravonligi - 3 ballNutqning grammatik jihatdan to’g’riligi - 5 ballTalaffuzning to’g’riligi – 4 ball2Sinov oluvchi rasmlar to’plamini beradi3 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan rasmlarni tasvirlab beradi va qo’shimcha savollarga javob beradi3Sinov oluvchi sinov topshiruvchiga og’zaki tarjima uchun matn beradi3 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan matnni vizual og’zaki tarjima qilib beradi2-bosqich.Nazariy fanlar asosida yozma test topshiriladi. Har bir to’g’ri bajarilgan testga 1 baldan beriladi. Jami to’planishi mumkin bo’lgan maksimal 20 balgacha beriladi.Asosiy adabiyotlar ro’yxatiArnold I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazыka. (Stilistika dekodirovaniya). - 3-ye izd. - M.: Prosveщyeniye, 1990. - 301 s.Boduen de Kurtene I.A. Izbrannыye trudы po obщyemu yazыkoznaniyu. M.:Izd-voAN, 1963, t. 1.-S. 384, t. 2-S. 391Vinogradov V.S. Vvedeniye v perevodovedeniye. – M.: IOSO RAO, 2001. – 224 s.Galperin I.R. Stilistika angliyskogo yazыka. - M.: VSh, 1981. -332 s.Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda. - Moskva, 2007.Do’stlik jurnali. AQSh elchixonasi. Dekabr 2007, 5- coni. Komissarov V.N. Lingvistika perevoda. – M.: LKI, 2007. – 176 s.Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspektы). M.: Vыsshaya shkola, 1990. – 250 s.Komissarov V.N. Sovremennoye perevodovedeniye. - M., 2009.Minyar-Belorusov. Posledovatelnыy perevod. - Moskva, 1969.Muminov O., Turg’unova R., Rashidova A., Alimova D.. Translation\Yozma Tarjima\Pismennыy perevod. – Toshkent, 2008.Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent, 2005.Minyar - Beloruchev R. K. Teoriya i metodы perevoda. - Moskva, 1996.Latыshev L.K. Texnologiya perevoda. – Moskva, 2001.Maslova V.A. Lingvokulturologiya: uchebnoye posobiye dlya studentov vыsshix uchebnыx zavedeniy. – Moskva, 2001.Nayda Yu.Ya. K nauke kak perevodit // Voprosы teorii perevoda v zarubejnoy lingvistike. Sbornik statey. – M.: Mejdunarodnыye otnosheniya, 1978. – S.114-132. Revzin I.I., Rozensveyg V.Yu. Osnovы obщyego i mashinnogo perevoda. M.: Vыsshaya shkola, 1964. – 244s.Resker Ya.I. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika. – M.: Mejdunarodnыye otnosheniya, 1974. – 216 s.Salomov G’. Adabiy an’ana va badiiy tarjima. – Toshkent: Fan, 1980. – 160 b. Salomov G’. Tarjima mahorati. – Toshkent: Fan, 1979. – 192 b.Salomov G’. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O’qituvchi, 1983. – 232 b. Sacheva O.S. Perevodcheskaya skoropis: teoriya i praktika. Izdatelstvo Sank- Peterburgskogo Gosudarstvennogo universiteta, 2011.Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – Toshkent: Mumtoz so’z, 2011. – 166 b.Sladkovskaya Ye.N. Osnovnыye smыslovыye komponentы vыskazыvaniya, perevodcheskaya transformasiya i zapis pri posledovatelnom perevode // Smыsl teksta kak obyekt perevoda: Sb. nauch. tr. MGPIIYa im. M. Toreza. – M., 1986. – S. 67-76.Sultonova D. She’r va tarjima. – Samarqand: SamDChI, 2009. –144b.Stupin L.P., Lapiskiy A.N. Angliyskiy yazыk na nauchnыx konferensiyax. - Leningrad, 1984.Sdobnikov V.V. 20 urokov ustnogo perevoda. – Nijnыy Novgorod, 2003.Tomaxin G.D. Realii – Amerikanizmы. – Moskva, 1988.Fedorov A.V. Osnovы obщyey teorii perevoda. M.: Vыsshaya shkola, 1983.Xolbekova B. She’riy tarjima mezoni // Jahon adabiyoti. – Toshkent, 2009. -№ 11. – B. 157-160.Chujakin A.P. Ustnыy perevod – Moskva, 2001.Chujakin A.P. Mir perevoda-2 Practicum?Update – Moskva,?2008.Shveyser A. D. Perevod i lingvistika: O gazetno-informasionnom i voyenno-publisisticheskom perevode. — M., 1973.Shiryayev A.F. Sinxronnыy perevod – M., 2009.G’afurov I. Tarjimashunoslik mutaxassisligiga kirish. – Toshkent: Mehridaryo, 2008. – 119 b.G’ofurov I., Mo’minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. –Toshkent: “Tafakkur bo’stoni”, 2012. Butaev Sh., Irisqulov A. Inglizcha-o’zbekcha, O’zbekcha- Inglizcha lug’at. 70000 so’z va ibora. – Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2008.Muminov O., Sunnatov O. History of translation. – Tashkent, 2008.Muminov O. A Guide to Simultaneous Translation. – Tashkent, 2005.Muminov O. A Guide to Consecutive Translation. – Tashkent, 2013.Matchonov E., Gulyamov I. Yapon tili –1.-T., 2013Sugano R., Xalmurzayeva N. Yapon tili-2.-T., 2013Sugano R., Yapon tili-3. –T., 2013Xalmurzayeva N., Yapon tili-4. –T., 2013Kijima Hiromi. Marugoto CanDo A1 Rikai. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Kijima Hiromi. Marugoto CanDo A1 Katsudou. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Kijima Hiromi. Marugoto CanDo A2 Rikai. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Kijima Hiromi. Marugoto CanDo A2 Katsudou. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Kijima Hiromi. Marugoto CanDo B1 Rikai. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Kijima Hiromi. Marugoto CanDo B2 Rikai. Sanshyusha-Tokyo. 2013.Lavrentyev B. P. Prakticheskaya grammatika yaponskogo yazыka. – M., 2002.Sherov S. Yapon tili. - Fan va texnologiya, 2007.Alpatov V.M. Yaponiya: yazыk i obщyestvo. - M.: Muravey, 2003.Matchanov E. Mutaxassislikka kirish.-T., 2009Xalmurzayeva N. Sintaksis yaponskogo yazыka.-T., 2013Reyko S., Tursunova N. Stilistika yaponskogo yazыka.-T., 2009.Fatkulina L. Teoreticheskaya grammatika yaponskogo yazыka.,-T., Fatkulina L., Xvan N. Leksikologiya yaponskogo yazыka.-T., 2009.Kieda M. Grammatika yaponskogo yazыka 1,2, M., URSS, 2002 g.Lavrentyev B.P. Prakticheskaya grammatika yaponskogo yazыka, M., ?Jivoy yazыk?, 2011.Golovnin I.V. ?Grammatika sovremennogo yaponskogo yazыka? Izd. Moskovskogo universiteta, 1985.日本語文法入門、古川、東京、アルク、1991Ibrohimov N.I., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. I jild. Namangan, 2009.Ibrohimov N.I., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. II jild. Namangan, 2009. Kovalyov A.A., Sharbatov G.Sh. Uchebnik arabskogo yazыka. M., 2000.Talabov E.T. Arab tili darsligi. T., 1994.Grande B.M. Kurs arabskoy grammatiki v sravnitsyano-istoricheskom osveщyenii. M.,2001Lebedev V. Tyureva L.C. Prakticheskiy kurs arabskogo literaturnogo yazыka. I-II chasti. M ,2005.Grande B.M. Kurs arabskoy grammatike v sravnitelno-istoricheskoy osveщyenii. M., 2001 g.Ibrohimov N.I. Arab tili grammatikasi. T., 1997Kovalev A.A., G.Sh.Sharbatov. Uchebnik arabskogo yazыka. M., 2000.Yushmanov N.V. Rabotы po obщyey fonetike, semitologii i arabskoy klassicheskoy morfologii. M. 1998.Barnikova O.A. Arabskaya grammatika v tablisax i sxemax. M.2007 g.Ziyovuddinova M. M umtozarabadabiyoti. O 'quv qo'llanm a. T. 2012.Xodjayeva R.U. Mumtoz arab adabiyoti janrlar tizimi va tipologiyasi. Monografiya. - T., 2015.Akbarova M.X. Yangi davr arab adabiyoti (X1X-XX asrlar). Darslik. T.,ToshDSHI. 2009.Saidova H. Dramaturgiya arabskix stran. Uchebnoye posobiye. Tashkent.2015.Xodjayeva R.U. Yangi davr arab adabiyoti. O 'quv qoMlanma. T. 2004.Xodjayeva R.U., Akbarova M.X., Ziyovuddinova M., Muhiddinova D..Ahmedova Sh., Sulaymonova H. Arab adabiyoti. Monografiya. T., 2016.Umumiy tarix. Kadimgi davr. O 'quv qo'llanm a. T., 2010.Qodirov Z.M .Arab mamlakatlari tarixi (qadimgi va o'rta asrlar). O 'quv qo'llanm a. T., 2009.Petrosova O.H. I storiya stran Azii i Afriki. T., 2012 (ukuv kullanma)T.Sh.Qodirov., D.Aliyev. Arab tili leksikologiyasi. -T .: 2010yAlimdjanova Z.N. Arabskaya leksikologiya. Uchebnoye posobiye. TashGIV -2011 Qo’shimcha adabiyotlarAmosova N.N. Osnovы angliyskoy frazeologii. - L.: LGU, 1963. -208 s.Bushuy T.A. Yazыk v istorii razvitiya chelovecheskoy mыsli. - Tashkent: Fan, 2011. - 374 s.Vorobyov V.V. Lingvokulturologiya. - M: RUDN, 2008. - 336 s.Vinogradov V.S. Leksicheskiye voprosы perevoda xudojestvennoy prozы. M.: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1978. - 172 s.Vereщagin Ye.M., Kostomarov V.G. Yazыk i kultura: Lingvostranovedeniye v prepodavanii russkogo yazыka kak inostrannogo. M.: Russkiy yazыk, 1983. 269 s.Vlaxov S. Neperevodimoye v perevode / S. Vlaxov, S. Florin. – Izd. 3-ye, ispr. I dop. - M., 2006. - 448s.Komissarov V. N. Tekst i perevod. – M.: Nauka, 1988. – 164 s.Komissarov V.N. Obщaya teoriya perevoda. M.: CheRo, 1999, 133 s.Krupnov V. N. V tvorcheskoy laboratorii perevodchika: Ocherki po professionalnomu perevodu. — M., 1976.Levыy 1974 – Levыy I. Iskusstvo perevoda. M.: Progress, 1974. Latыshev L.K. Texnologiya perevoda. – M.: NVI-Tezaurus, 2000. – 287s.Minyar-Beloruchev R.K. Kak stat perevodchikom? / R.K. Minyar-Beloruchev; otv. red. M.Ya. Blox. – M., 1999. – 176 s.Musayev Q. Ingliz tilidan o’zbek tiliga badiiy tarjimaning stilistik masalalari: Filol. fanlari nomzodi diss. – Camarqand, 1967. – 322 b.Fayzullayev R. Badiiy tarjimada milliy koloritni qayta yaratish masalasiga doir. Filol. Fanlari nomzodi ... diss. – Toshkent, 1991. – 202 b.Shveyser A.D. Ekvivalentnost i adekvatnost perevoda // Tetradi perevodchika. Vыp. 23 . – M.: Vыsshaya shkola, 1989. – S. 33-40.Sherov S. Yapon tili grammatikasi. Fan va texnologiya. – T., 2009Xalmurzaeva N. Yapon tili初級用., Zar qalam., 2005松岡弘?初級を教える人のための日本語文法ハンドブック、スリーネットワーク、2003友松悦子、どんな時、どう使う日本語表現文型200.-アルク。、2000Isobe Y., Okada T. アーケディミー教材作成委 員会かなマスター。専門教育出版。1994.Bass I.I. Problemы sovremennogo yaponskogo yazыkoznaniya. S-Peterburg, 2004.Alpatov V.M. Arkadyev P.M., Podlesskaya V.I. Teoreticheskaya grammatika yaponskogo yazыka. -M., Izdatelstvo Natalis, 2008.Alpatov V.M. Yaponiya: yazыk i obщyestvo.M., Muravey. 2003Imai M. Kultura i obщyestvo Yaponii. –T., 2009Alpatov V.M. Struktura grammaticheskix yedinis v sovremennom yaponskom yazыke.M.1979.Vardul I.F, Ocherki potensialnogo sintaksisa yaponskogo yazыka. M.1964.Golovnin I.V. Vvedeniye v sintaksis sovremennogo yaponskogo yazыka. M.Iz-vr MGU.1979.Ashixmina N.P., Alimdjanova Z.N. Al Biruniy 一 prosvetitel Vostoka. TashGIV. T.,2003.Boxodirov M., Boxodirov R. Arab tili. T., 2008.Ibrohimov B. O’zbekcha-arabcha so’zlashgich. T., 1994.Ibrohimov N., Xasanov B., Musayev O., Ibrohimov B. O’zbekcha-arabcha lug’at. T., 2000.Kovtonyuk V.V Arabskiy yazыk. Posobiye po rechevoy praktike. M., 2002.Kuzmin S.A Uchebnik arabskogo yazыka. M., 2001Lebedev V V., Bochkarev G.I. Chitayem arabskiye tekstы. Uchebnoye posobiye v pyati chastyax. M., 2002.Musayev O. Arab tili asosiy koidalari tizimi. ToshDShI. T., 2000.Nosirova M. A. O’rta asr arab nahvidan namunalar ToshDShI. T., 2004.Orifxo’jayev N. Arab tili (O’kuv-uslubiy qo’llanma.) T., 2009.Talabov E. Arab -o’zbekcha-ruscha so’zlashgich. T., 1994.Kuzmin.K. Uchebnik arabskogo yazыka. M., 2003.Mishkurov E.N., A.G.Raufova. Morfologicheskiy stroy sovremennogo arabskogo yazыki. T., 1992.Xalidov B.Z. Uchebnik arabskogo yazыka. T., 1987 ????? ??????? ????? ????? ? ??? ???? ????? 1998?. ????? ???????? ???? ????? ?????? 1984?.Lebedev V.V. Arabskaya grammatika. Bazovoy kurs na russkom i arabskom yazыkax. M.2007 g.Belova A.G. Ocherki po istoriya arabskogo yazыka. Kurs leksiy. M., 1999.Ibragimov I.D. Intensivniy kurs arabskogo yazыka. M.: Vostok-Zapad. 2006.Finkelberg N.D. Arabskiy yazыk. Kurs teorii perevoda. M.: Vostok-Zapad. 2004.Grande B. M. Kurs arabskoy grammatiki v sravnitelno-istoricheskom osveщyenii M., 2001 . 一Shagal V.Ye. Arabskiye strani: yazыki obщyestvo. M., 1998Internet saytlar. . kiruvchilarning ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarga qobiliyati hamda qiziqishini aniqlash bo’yicha suhbat Tuzuvchilar:U.U.Usmonov- Ingliz tili grammatikasi va tarixi kafedrasi professori, f.f.n.S.I.Ismailov- Fransuz tili va adabiyoti kafedrasi professori, f.f.n.D.A.Kisilyov- Fransuz tili va adabiyoti kafedrasi katta o’qituvchisi, f.f.n.KirishUshbu sinov bosqichi magistraturaga kiruvchi talabgorning ilmiy va ilmiy pedagogik-pedagogik ishlarga bo’lgan qiziqishi, ilmiy sohada amalga oshirgan ishlari (ilmiy maqola va tezislari kabilar) ni baholashni ko’zda tutadi. Suhbat jarayonida magistraturaga kiruvchilarning ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarga qobiliyati hamda qiziqishini aniqlash, ijodiy qobiliyati, shuningdek, ilmiy-texnik axborot bilan mustaqil ishlash, tizimli erkin tahlil qilish, xulosalar chiqarish bo’yicha bilimi aniqlanadi.Suhbat o’tkazish uchun tanlangan mutaxassislikka mos abituriyentning ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarga qobiliyati hamda qiziqishini aniqlashga qaratilgan savollar yetakchi mutaxassislar tomonidan tuziladi va abituriyentlar e’tibori uchun qabul komissiyasi axborot doskasida e’lon qilinadi. Mazkur savollar asosida imtihon biletlari tuziladi va suhbat vaqtida abituriyent imtihon biletlariga javoblarini komissiyaga yozma ravishda taqdim etib, savollarga og’zaki javob beradi. Magistraturaga kiruvchilarning ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarga qobiliyati hamda qiziqishini aniqlash bo’yicha suhbat uchun tavsiya etiladigan savollar va mavzu namunalari:1. Ilmiy adabiyotni o’rganish va ilmiy-tadqiqot bo’yicha faktik materialni tanlash.2. Ilmiy-tadqiqotning kompozisiyasi.3. Ilmiy-tadqiqotning metodi haqida tushuncha.4. Ilmiy faktlar va ularning ilmiy-tadqiqotdagi o’rni.5. Ilmiy faoliyatning xususiyatlari.6. Ilmiy-tadqiqot uchun axborot to’plash metodlari.7. Ilmiy uslub haqida tushuncha.8. Funksional uslublar tasnifi.9. Tezis, annotasiya, rezyume.10. Iqtibos va uning rasmiylashtirilishi. 11. Bitiruv malakaviy ish va magistrlik dissertasiya haqida tushuncha.12. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi.13. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari.15. Tadqiqotning obyekti va predmeti.15. Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.16. Dissertasiya turlari.17. Konspekt va referatni tayyorlash.18. Ilmiy tahlilning umumiy qoidalari.19. Bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertasiyasining tuzilishi.20. Ilmiy-tadqiqot mavzusi bo’yicha ilmiy adabiyotni sharhlashning umumiy qoidalari.21. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatini rasmiylashtirish qoidalari.22. Dissertasiya xulosalari, umumiy xulosasi va ularning tadqiqotdagi o’rni.23. Dissertasiyaning texnik parametrlari.24. Maqola ilmiy uslubning janrlaridan biri sifatida.25. Monografiya ilmiy uslubning janrlaridan biri sifatida.26. Dissertasiya ilmiy uslubning janrlaridan biri sifatida.27. Taqriz ilmiy uslubning janrlaridan biri sifatida.28. Internetda tadqiqot mavzusi bo’yicha material qidirish.29. Dissertasiya avtoreferati haqida tushuncha.30. Lingvistika sohasida ilmiy maktablar.31. Leksikografik manbalar va ularning ilmiy-tadqiqot o’tkazish uchun ahamiyati.32. Tanlangan mutaxassislik bo’yicha zamonaviy ilmiy yo’nalishlar.33. Tadqiqot natijalarining aprobasiyasi.34. Ilmiy anjuman, ilmiy-amaliy anjuman, simpozium, ilmiy kongress.35. Ilmiy to’garak, ilmiy seminar.36. Ilmiy kengash, koordinasion kengash, dissertasion kengash.Suhbatning maqsadi – magistraturaga kiruvchi abituriyentlarning lingvistika sohasidagi tayyorgarligi tayanch darajasini aniqlash. Og’zaki suhbatning asosiy vazifalari:talabgorning bilim darajasini tekshirish;talabgorning ilmiy-tadqiqotga bo’lgan layoqatini aniqlash;talabgorning soha ilmiy qiziqishlarini aniqlash;talabgorning ilm borasidagi bilimdonlik darajasini aniqlash.Og’zaki suhbat bilet asosida imtihon komissiya tomonidan har bir abituriyent bilan alohida o’tkaziladi. Abituriyentga uning kasbiy va shaxsiy imkoniyatlarini baholashga imkon beradigan savollar beriladi. Har bir biletga ilmiy-tadqiqot muammolari bo’yicha 2 ta savol va abituriyentning bitiruv malakaviy ishi bo’yicha suhbat o’tkazish uchun 1 ta savol kiritilgan. Har bir abituriyentga 10 daqiqagacha vaqt ajratiladi.Abituriyent suhbatdan so’ng imtihon biletidagi savollarga tayyorlagan o’zining yozma ko’rinishdagi javoblarini komissiya a’zolariga qoldiradi. Suhbat davomida abituriyentning ilmiy maqola yoki tezislari (yoki ularga tenglashtirilgan hujjatlar) ko’rib chiqilib, suhbat natijalarini baholashda inobatga olinadi.JAVOBLARNI BAHOLASh MEZONLARIBallarAbituriyentning bilim darajasi43-50(86 – 100 %)1. Tanlangan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy yo’nalishlar haqida to’liq tasavvurga ega. 2. Ilmiy kuzatish va g’oya shakllantirish qobiliyatiga ega.3. Ilmiy-tadqiqot faoliyat mazmunini, tadqiqot natijalari tahlilini to’liq biladi.4. Ilmiy, o’quv-tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirish shakllari, metodlari va vositilari haqida to’liq tasavvurga ega. 5. Tadqiqot natijalarini (ilmiy nashrlarda chop etilgan ishlarning mavjudligini ) izohlay oladi.6. Faktik materiallarni jalb etib, to’g’ri javob beradi, terminologiyani yaxshi biladi, nutqi ifodali.36-42(71 – 85%)1. Tanlangan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy yo’nalishlar haqida umumiy tasavvurga ega. 2. Ilmiy kuzatish va g’oya shakllantirish qobiliyatiga qisman ega. 3. Ilmiy-tadqiqot faoliyat mazmunini, tadqiqot natijalari tahlilini umuiy tarzda biladi. 4. Ilmiy, o’quv-tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirish shakllari, metodlari va vositalari haqida tasavvurga ega. 5. Tadqiqot natijalarini (ilmiy nashrlarda chop etilgan ishlarning mavjudligini ) talab darajasida tasavvur qilolmaydi.6. Faktik materiallarni jalb etib, umuman olganda to’g’ri javob beradi, terminologiyani yetarlicha biladi, nutqi ifodali.28-35(55 – 70 %)1. Tanlangan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy yo’nalishlar haqida umumiy tasavvurga ega. 2. Ilmiy kuzatish va g’oya shakllantirish qobiliyatiga ega. 3. Ilmiy-tadqiqot faoliyat mazmunini, tadqiqot natijalari tahlilini biladi. 4. Ilmiy, o’quv-tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirish shakllari, metodlari va vositilari haqida yuzaki tasavvurga ega. 5. Tadqiqot natijalarini (ilmiy nashrlarda chop etilgan ishlarning mavjudligini ) yetarlicha tasavvur qilolmaydi.6. Faktik materiallarni jalb etib, qisman to’g’ri javob beradi, terminologiyani yetarlicha biladi, nutqi ifodali emas.0-27(0 – 54 %)1. Tanlangan magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy yo’nalishlar haqida umumiy tasavvurga ega emas. 2. Ilmiy kuzatish va g’oya shakllantirish qobiliyatiga ega emas. 3. Ilmiy-tadqiqot faoliyat mazmunini, tadqiqot natijalari tahlilini bilmaydi. 4. Ilmiy, o’quv-tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirish shakllari, metodlari va vositilari haqida tasavvurga ega emas. 5. Tadqiqot natijalarini (ilmiy nashrlarda chop etilgan ishlarning mavjudligini ) tasavvur qilolmaydi.6. To’g’ri javob bermaydi, terminologiyani bilmaydi, nutqi ifodali emas.ADABIYoTLAR RO’YXATIIngliz tiliAbduazizov A.A. Theoretical Phonetics of Modern English. T., 2007Alimardanov A.A. Pronunciation Theory of English. T., 2009Ashurova D.U. Text Linguistics. ?Tashkent: Tafakkur Qanoti, 2012Ashurova D.U., Galieva M.R. Stylistics of Literary Text. Tashkent. Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti. 2013. Bakieva G., Kuldashev A. Modern problems of the Theoretical Grammar. T., 2013Blokh M.Ya. A Course in Theoretical English Grammar. M. 2002Buranov J. Usupov U. Iriskulov M. Sadikov A. The Grammatical Structure of English, Uzbek and Russian. T. 1986Buranov J., Muminov. O. “A Practical Course in English lexicology”. T.1992.Fayzullaeva E.M., Saidova M.S., Mavlyanova N.A. The Guidebook on Comparative Typology of the English, Russian and Uzbek Languages. Tashkent, 2010. Galperin I.R.. Stylistics. M., 1979Ilyish B.A. The Structure of Modern English. L. 1971Iriskulov M., Kuldashev A. Theoryetical Grammar of the English Language. T. 2008Iriskulov M.T., Shatunova A.S. English Phonetics. T., 2006Maksumov A. English Grammar. Theory and usage. T., 2004Muminov O. A Guide to Consecutive Translation. – Tashkent, 2013.Muminov O. A Guide to Simultaneous Translation.- Tashkent, 2005.Muminov O. Sunnatov O.. History of translation.- Tashkent, 2008Sokolova M.A. English Phonetics. A Theoretical Course. M., 2004Abduraimova B. va boshqalar. Ingliz tili amaliy grammatikasi. T. 2006Barxudarov L.S. Struktura prostogo predlojeniya sovremennogo angliyskogo yazыka. M.1996Boboxonova T.A. Ingliz tili stilistikasi. T.: O’qituvchi, 1995.Buranov J. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i tyurkskix yazыkov. M., Vыsshaya shkola 1983.Bo’ronov J.B. Ingliz va o’zbek tillari qiyosiy grammatikasi. T. 1973Galperin I.R. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazыka. M.: Vыsshaya shkola, 2004.G’ofurov I., Mo’minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi.- “Tafakkur bo’stoni”.-Toshkent , 2012Ivanova I.P. i dr. Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazыka. M.1981Kaushanskaya V.L. Grammatika angliyskogo yazыka. M. 2005Kobozeva I.M. Lingvisticheskaya semantika. - M., Librokom, 2009. Kubryakova Ye.S. Tipы yazыkovыx znacheniy: Semantika proizvodnogo slova.- M., ?Librokom?, 2009.Kuldashev A. An Introduction to Germanic Philology. T., 2010Matyakubov J.I., Kushakova B.Y. Seminars in Modern English. T. “Muharrir”.,2012Mo’minov A. English Lexicology. T.2006 Muminov. O., Turg’unova R., Rashidova A., Alimova D.. Translation|Yozma Tarjima\Pismennыy perevod – Toshkent, 2008Musayev K. English stylistics. T.: Adolat, 2003.Musayev. Q. Tarjima nazariyasi asoslari.- Toshkent 2005.Rasulova M.I. Osnovы leksicheskoy kategorizasii v lingvistike. T.: Fan, 2005Sokolova M.A. i dr. Prakticheskaya fonetika angliyskogo yazыka. M., 2001.Tuxtaxodjayeva Z.T., Saidova N.A., Yuldasheva D. Seminars in Modern English Lexicology: Rukovodstvo dlya seminarskix zanyatiy po leksikologii. – T., “Sharq”, 2010.Yusupov U.K. Teoreticheskiye osnovы sopostavitelnoy lingvistiki. T.: Fan, 2007Yusupov O’.Q. Ingliz va o’zbek tillarining chog’ishtirma lingvistikasi. T.: Akademnashr, 2013. 277 b.Nemis tiliGehrmann S. Deutsche Phonetik: Theorie und Praxis. Zagreb, 2004. 2.Auflage.Heringer H.J. Morphologie. UTB. Paderborn. 2009.Karl – Heinz G?ttert / Oliver Jungen: Einführung in die Stilistik. Wilhelm Fink Verlag 2004Karl – Heinz G?ttert / Oliver Jungen: Einführung in die Stilistik. Wilhelm Fink Verlag 2004Pan G. Deutsche Stilistik. Taschkent. 2010.R?mer Cn. Morphologie der deutschen Sprache. UTB. Stuttgart. 2006.Schippan, Thea: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1987Stepanowa M.D, ?erny?ewa I.I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache, Moskau 1975. Stepanowa M.D, ?erny?ewa I.I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache, Moskau 1975. Stock E- und Hirschfeld U. Phonotek. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Leipzig. 2002.Toschev. Z. B. Nemis tili fonetikasi. Buxoro, 2009.Wolf G. Deutsche Sprachgeschichte , Tübingen, Basel, Afranck Verlag, 1999.Wollstein A., Heilmann A. Deutsche Satzstruktur. Stauffenburg. Tübingen, 2006.Arsenyeva M.G. Vvedeniye v germanskuyu filologiyu. M., 1980.Bax A. Istoriya nemeskogo yazыka M., 1986Brandes M.P,. Provotorov V. I Analiz teksta, M., 2003Gorodova I. M., Fillipova N. A. Posobiye po sopostavitelnoy grammatike nemeskogo i russkogo yazыka. M., 1985. Jirmunskiy V.M. Istoriya nemeskogo yazыka. M., 1985. Umarxo’jayev M.E. Olmon tili leksikologiyasi va frazeologiyasi. Andijon. 2010.Yusupov U.K. Problemы sopostavitelnoy lingvistiki. Tashkent. Fan, 1980. Yakubova X. Praktikum po sopostavitelnoy tipologii russkogo i uzbekskogo yazыkov. T., 1986.Fransuz tiliBraudeau M., Proguidis L., Salgas J-P., Viart D. Le roman fran?ais contemporain. Paris, adpf, 2006.Chigarevska?a N. Traité de phonétique fran?aise.?M., 1982.Fouché P. Traité de prononciation fran?aise. P., 1993.Le nouveau sans frontières. Cahier d’exercices. P., 1998. Abdushukurova L.A. Stylistique du fran?ais moderne. Tashkent, 2004.Andreyev L.G.,Kozlov N.N., Kosikova G.K. Istoriya fransuzskoy literaturы. M., 1987.Andreychikova L.P, Ubaydullayev M.U. Fransuz tili fonetikasi. Toshkent, 1992.Gak V.G. Sravnitelnaya tipologiya fransuzskogo i russkogo yazыkov. ?Prosveщyeniye?, L., 1977.Gordina M.V. Fonetika fransuzskogo yazыka. L., 1973.Iliya L. I. Sintaksis sovremennogo fransuzskogo yazыka. M.,1962.Iliya L.I. Posobiye po grammatike sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1989.Katagoщina N.A., Vasilyeva N.M. Leksiko-grammaticheskiye i foneticheskiye kommentarii k tekstam po istorii fransuzskogo yazыka. M., 1980.Lopatnikova N.N. Leksikologiya sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1982.Malina L. Ye. va boshqalar. Fransuz tili grammatikasi. T., 1978.Popova I. N., Kazakova J. A., Grammatika fransuzskogo yazыka. M., 1978.Popova I. N., Kazakova J. A., Grammatika fransuzskogo yazыka. Prakticheskiy kurs M., 1989.Popova I.N., Kazakova J.A., Kashinskaya N.A. Manuel de fran?ais, chast 1., M., 1991.Potoskaya N.P. Stilistika sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1974.Rapanovich A.N. Fonetika fransuzskogo yazыka. Moskva, 1993.Referovskaya Ye.A. Sintaksis sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1978.Щyerba L.V. Fonetika fransuzskogo yazыka. M., 1957.Ispan tiliItalyan tiliAmbroso Serena,”PAROLE”, Bonacci editore, Roma, 2002, 10 percorsi nel lessico italianoAlmanacco Italia, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2001Anelli A., Tante idee… per (far) apprendere l’italiano, Bonacci, Roma, 2007, 1° edBarbara Camalich, Maria Cristina Temperini “Un mare di parole”, Bonacci Editore, Roma 1997Bettoni C., Imparare un’altra lingua, Laterza, Bari, 2009Bettoni C., Vicentini G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano livello avanzato, Bonacci, Roma 2014Bonaiuto M., Maricchiolo F., La comunicazione non verbale, Carocci, Roma, 2009,2° ed.Bruni F., L’Italiano. Elementi di storia della lingua. Utet, Torino, 1984Castiglioni I., La comunicazione interculturale, Carocci, Roma, 2006Ceppellini V., Nuovo dizionario pratico di grammatica e linguistica, De Agostini, Novara, 1996Chiuchiu’A., Minciarelli F., Silvestrini M., In italiano, Guerra, Perugia, 1996Costamagna L., Pronunciare l’italiano, Guerra, Perugia, 1996 (manuale e audiocassette)Catizone P., Humphris C., Micarelli L., Volare 1, Dilit, Roma, 1997 (manuale e audiocassette)Concetta Amato Mondo italiano, bonacci editore, Roma, 1993.Coveri L., Benucci A., Diadori P., Le varieta’ dell’italiano, Bonacci, Roma, 1999.Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana, Zanichelli, Bologna, 1995Guida P., Martina M., Esercitarsi con la grammatica A1-A2, Guerra, Perugia, 2006Guida P., Pepe M., “Esercitarsi con la grammatica”, livello intermedio B1-B2, Perugia, 2006Jafrancesco E., Parla e scrivi, Cendali, Firenze, 1990Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., Qui Italia. Lingua e grammatica, Le Monnier, Firenze, 2002Lombardi Vallauri E., La linguistica. In pratica, Zanichelli, Bologna, 2007Luca Serianni, Italiano, Milano, RCS Quotidiani S.p.A., 2006. ISBN 1-828-05014-0Maffei S., Spagnesi M., Ascoltami. 22 situazioni comunicative, Bonacci, Roma, 2004, 2 audio cassetteMazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., Quaderno di esercitazioni, Le Monnier, Firenze, 2002Marmini P., Vicentini G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano livello intermedio, Bonacci, Roma 2003.Marta Sambugar, Carmello, Angiolina Sambugar “Struttura dell’italiano” tipolitografia Istituto S. Gaetano, Verona. Maurizio Dardano, Pietro Trifone “La lingua italiana” , 1985 Nicolo Zanichelli S.p.A. , Bologna Maurizio Dardano e Pietro Trifone, “ La lingua Italiana”(Bologna,1985)Marazzini C., La lingua italiana, Il Mulino, Bologna, 2002Pelizza G., Mezzardi M., L’italiano in azienda, Guerra, Peruggia, 2002Pichiassi M., Zaganelli G., Contesti italiani, Guerra, Perugia, 2003 Sciascia L. A ciascuno il suo, Adelphi, Milano, 1988Sciascia L. Il giorno della civetta, Adelphi, Milano, 1993Verri-Menxel Rosangela “La bottega dell`italiano”, Bonacci editore, Roma, 1989, antologia di scrittori italiani del Novecento F. De Sanctis. Storia della letteratura italiana. Tea, Milano, 1989S. Guglielmino.H. Grosser. Il sistema letterario. Principato. Milano, 1994V.de Caprio, S. Giovanardi. I testi della letteratura italiana. Einaudi Scuola, Milano, 1994QO’ShIMChA ADABIYoTLARIngliz tiliHatch E., Brown Ch. “Vocabulary; semantic and language education”. L.1992. 217 pJames R.H., Heasley B. “Semantics: a course book”. L. 1994. 176 pKempson R.M. “Semantic theory”. L. 1993. 212 pKhuharenko V.A. A book of practice in Stylistics. M., 1986Khuharenko V.A. Seminars in Style. M., 1971McCarthy M. “Discourse analyses for language teacher”. L 1993. 287 pMurphy R. English Grammar in Use,Cambridge,1996Partridge E. “The words of words”. L . 1982. 155 pQuirk R et.al. Comprehensive Grammar of the English language, Cambridge University Press. 2004The Norton Anthology of American Literature. Vol. 1-2-New York? Norton, 1979Aznaurova E.S. Pragmatika slova. T. Fan, 1986.Aznaurova E.S., Ashurova D.U. Interpretation of literary text. T.: O’qituvchi, 1990.Arakin V.D. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i russkogo yazыkov. L. 1999Ashurova D.U. Proizvodnoye slovo v svete kommunikativnoy teorii yazыka.Tashkent, 1991.Vasilyev V.V. Teoreticheskaya fonetika angliyskogo yazыka, M. VSh, 1981Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda –Moskva, 2007Ilish B.A. Stroy sovremennogo angliyskogo yazыka M.L. 1982Korolkova V.A. Learn to read papers.-M.: Vыsshaya shkola, 1989.Latыshev L.K. Texnologiya perevoda. – Moskva, 2001Minyar - Beloruchev R. K. Teoriya i metodы perevoda- Moskva, 1996.Mulyarchik A.S. AQSh zamonaviy realistik romani. M., 1988.Rasulova M. I. Osnovы leksicheskoy kategorizasii v lingvistike. Toshkent, Fan, 2005. 240 str.Rojdestvenskiy Yu.V. Tipologiya slova. M. 1970Sacheva O.S. Perevodcheskaya skoropis:teoriya i praktika. Izdatelstvo Sank- Peterburgskogo Gosudarstvennogo universiteta.-2011Sdobnikov V.V. 20 urokov ustnogo perevoda – Nijnыy Novgorod ,2003Spark M. Ommaga.Xaymovich B.S., Rogovskaya B.S. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazыka M., 1967Xudyakov A.A. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazыka. Moskva, 2007Chujakin A.P. Mir perevoda-2 Practicum?Update- Moskva,?2008Chujakin A.P. Ustnыy perevod.-Moskva, 2001Shiryayev A.F. Sinxronnыy perevod – M., 2009Nemis tiliBünting. Karl – Dieter Ratgeber Stilsicheres Deutsch. Tandem Verlag GmbH, K?nigswinter 2003 Delfin. Jutta Müller, Thomas Storz, 2001. München.Bünting. Karl – Dieter Ratgeber Stilsicheres Deutsch. Tandem Verlag GmbH, K?nigswinter 2003 Delfin. Jutta Müller, Thomas Storz, 2001. München.Butayev. Z., Ismoilov Yu., Karimov Sh. Deutsch-usbekisches W?rterbuch. “Fan”. T. 2007Deutsche Grammatik in ?bungen. S.Saidow ?O?zbekiston“ Toschkent 2003Grundstufen – Grammatik. Monika Reiman, Max Hueber Verlag, Leipzig, 2001.Holiyarov L. Das Passiv im heutigen Deutsch. T. 2008.Holiyarov L. Das Verb im heutigen Deutsch. 2008.Holiyarov L. Der Konjunktiv im heutigen Deutsch. T.2008Karimov Sh., Ismoilov Yu. Usbekisch-deutsches W?rterbuch. “Nihol”. T. 2011Koja Friedrich –Stourz Gerald ?Schweiz-?sterreich“. Hermann B?hl – aus Nacht. Wien. K?ln. Graz. 1986Nerius Dieter. Untersuchung zu einer Reform der deutschen Orthogriphie. Akademie-Verlag, Berlin, 1995?sterreich. Ein landeskundliches Lesebuch von Jürgen Koppensteiner. Verlag für Deutsch 1983.Saidov, S. Deutsche Grammatik in ?bungen. T., 2000.Sattarov M., Safarov O.,.Mirsodiqova D. Grammatische Kategorien des Substantivs und Gebrauch der Pr?positionen. Taschkent, 2003.Sattorov M. u.a. Substantiv und seine Kategorien. Gebrauch der Pr?positionen. T., 2004.Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher W?rterbücher. Erich Schmidt Verlag. München. 2009.Walther Kindt Pragmatik: die handlungstheoretische Begründung der Linguistik. In: Horst M. Müller. Arbeitsbuch Linguistik. Ferdinand Sch?ningh. 2002Weinrich H. ?Sprache das hei?t Sprachen“, Verlag: Gunter Narr, Tübingen. 2001.I.V.Gyote “G’arbu Sharq devoni”. S.Salimov tarjimasi. T., 2002.Nurmatov T.A., B.M.Husanxo’jayev, E.X.Jo’rayev, T.Ochilov. Nemis tili fonetikasi. 2002.Filicheva N.I. Istoriya nemeskogo yazыka, kurs leksiy. M.,Izd. MGU, 1983.Fransuz tiliC. Abbadie et d’autres. L’expression fran?aise écrite et orale. Paris, 2002.Claire Miquel. Grammaire en dialogues. Michele Boulares. Paris, 2005.?Daniel Rivière. Histoire de la France. Paris, 1986.Faure G., Cristi A. Le fran?ais par dialogue. M., 1978.Adabiyotshunoslik terminlarining qisqacha ruscha-o’zbekcha lug’ati. T., 1975.Arakin V.D. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i russkogo yazыkov. L., 1979.Balli Sh. Fransuzskaya stilistika. M., 1961.Boyadjiyev G.N. Molyer. M., 1967.Buranov Dj.B. Sravnitelnaya tipologiya angliyskogo i tyurskix yazыkov. M., 1983. Bo’ranov J.B. Ingliz va o’zbek tillari qiyosiy grammatikasi. T., 1973.Gak V.G. Fransuz tili nazariy grammatikasi. Morfologiya. Samarqand-2002. Yoqubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanishining o’ziga xos xususiyatlari. ?Fan?, 2005.Janrlar tipologiyasi va uslublar rang-barangligi. T., FAN, 1983.Literaturnыye manifestы zapadnoyevropeyskix klassisistov. M., 1980.Merime P. Karl IX saltanatining yilnomasi. T., 1986.Monteskye Sh.L. “Fors nomalari”. T., 1998.Oumbarov N., Soatjonov I. Histoire de la littérature fran?aise. T., 2002. Orziqulov Hamdam. Fransuz tilining nazariy grammatikasi. SamDU. Samarqand-2000. Popova I.N., Kazakova J.A. ?Le fran?ais parlé? M., 1971.Sabaneyeva M.K., Щyerba G.M. Istoricheskaya grammatika fransuzskogo yazыka. L., 1990.?Temiskova I.N., Tarxova I.N., Leksikologiya sovremennogo fransuzskogo yazыka. M., 1967.Tixomirova N.I., Mixeyeva V.T., Alekseyeva G.P. Manuel de fran?ais. M., 1988.Ispan tiliItalyan tiliAdorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica Insegnarla e impararla, Guerra, Perugia, 2003Andorno C., Che cos’è la pragmatica linguistica, Carocci, Roma, 2009Balboni P., Santipolo M., Profilo di storia italiana per stranieri, Guerra, Perugia, 2004Buttaroni S., “Letteratura al naturale”, Bonacci, Roma, 1992Corno D., Scrivere e communicare., Teoria e prattica della scrittura in lingua italiana, Mondatori, Milano 2002.Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana, Zanichelli, Bologna, 1995Esempi di esami CILS (livelli B1 e B2), Università per stranieri, SienaGobbo F., Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse, Carocci, Roma, 2008Italia. Realta e immagine di un paese, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1998Kovalev V. Dizionario russo- italiano italiano-russo, Zanichelli editore, S.p.A. Bologna 2000L’italiano al laboratorio linguistico, Guerra, Perugia, (audiocassetta)Le vie del mondo. Firenze, Venezia, Milano, Touring Club Italiano, 1999Luzi G., La letteratura italiana del Novecento, Editori riuniti, Roma, 1993.Mengaldo P.V. Attraverso la prosa italiana, Carocci, Roma, 2008.Montanari F., Montanari S., Dal branco al gruppo. Manuale di giochi per la formazione di gruppi, La Meridiana, Molfetta (BA), 2008Morin E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2000Pazzaglia P. Dall’unificazione nazionale ad oggi, Zanichelli, Bologna, 1993Pinneri R., Ruiu M., Verona S., La programmazione neurolinguistica, Xenia, Milano, 1998Pittano G. Cosi si dice, Zanichelli, Bologna, 1998Rogers C.R. I gruppi di incontro, Astrolabio, Roma, 1976Rivista Bell’Italia (dal numero 196 al numero 209)Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari), Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) ta’lim yo’nalishlari uchun IKKINChI ChET TILI Tuzuvchi:A.R.Ismailov– Ingliz tili leksikologiya va stilistikasi kafedrasi katta o’qituvchisi, f.f.n.Taqrizchilar:G.A.Axmedova- SamDAQI Xorijiy tillar kafedrasi dosenti, f.f.n.G.M.Atoyeva - SamDU, Ingliz tili kafedrasi dosenti, f.f.n.KirishMazkur dastur O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining bakalavriatida “Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari)”, “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)”, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili)” ta’lim yo’nalishlarini muvaffaqiyatli tamomlab, o’z mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga o’qishga kiruvchilar uchun mo’ljallangan. Dastur magistraturaga kiruvchilarning ikkinchi chet tilidagi asosiy nutq faoliyat turlari bo’yicha bilimlarini sinovdan o’tkazishga qaratilgan.Chet tillarni o’rganishning umumiy asoslariOliy ta’lim tizimida chet tillarni, xususan ikkinchi chet tilini o’qitish “Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari)”, “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)”, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili)” ta’lim yo’nalishlari uchun Davlat ta’lim standartlari talablariga mos ravishda kamida ikkita chet tillarni mukammal egallagan mutaxassis kadrlar tayyorlashning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mazkur dastur doirasida imtihon topshiruvchi talabgorlar o’rganilayotgan ikkinchi chet tilining muayyan dasturlar asosidagi orfografik, orfoepik, grammatik, leksik va stilistik normalarini egallashlari, ularning barcha nutq faoliyati turlarida yozma va og’zaki shaklda to’g’ri qo’llay olishlari talab etiladi.Fan bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablarMagistraturaga kiruvchilar bakalavriat ta’lim yo’nalishida egallangan quyidagi bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlari kerak: o’rganilayotgan ikkinchi chet tilining morfologik tuzilishi va tovush tizimi;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilidan o’qitish olib borilayotgan tilga tarjima amaliyoti spesifikasi va stilistik xususiyatlari, me’yoriy grammatika asoslari;muloqotning og’zaki va yozma turlari;nutqning dialogik va monologik shakllari haqida tasavvurga ega bo’lishi;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilining yozma, adabiy va norasmiy nutq situasiyalardagi shakllarini;tilning zamonaviy holati tavsifi, yozuv, grafika, orfografiya, punktuasiya, leksik-grammatik turkumlar, so’z tuzilishi, boshqa tillardan so’z kirib kelishining umumiy qonuniyatlarini;sodda va qo’shma gaplar, so’z birikmalari sintaksisi, leksika va yozma nutq, dialektal leksikaning asosiy xususiyatlarini;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilining grammatik va sintaktik xususiyatlari, matnning punktuasion rasmiylashtirilishini egallab olishni;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilida so’zlovchi shaxslarning keng tarqalgan kundalik va kasbiy vaziyatlarda so’zlagan nutqini tushuna olish hamda ulardan o’zi uchun zarur bo’lgan axborotni olishni;turli janrga oid matnlarni chet tilidan ona tiliga va ona tilidan chet tiliga og’zaki va yozma shakllarda tarjima qilishni bilishi va ulardan foydalana olishi;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilidagi turli murakkablikdagi matnlarni og’zaki ravishda o’z ona tiliga tarjima qila olish;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilida boshqa shaxslar bilan kasbiy va maishiy vaziyatlarda jonli muloqot olib borish;o’rganilayotgan ikkinchi chet tilida muloqot olib borish, nutq so’zlash;o’rganilayotgan ikkinchi chet tili va o’qitish olib borilayotgan tildagi ma’lumotlarni qo’llab annotasiya, referat, ma’lumotlar tuzish;yangi informasion texnologiyalardan kasbga yo’naltirilgan maqsadlarda foydalana olish ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.Nutq faoliyati turlari bo’yicha talablarGapirishMonologik nutq doirasida o’rganilgan mavzu bo’yicha chet tilida ravon gapira olish, muayyan matn mazmunini gapirib berish, dialogik nutq doirasida maishiy mavzularda suhbat olib borish, savollarga javob bera olish kerak.Tinglab tushunishO’rganilgan til materialiga tayangan holda maishiy mavzudagi, mamlakatshunoslik va ixtisoslik bo’yicha chet tilida monologik va dialogik nutqni tushuna olish kerak.O’qish O’qishning barcha turlari bo’yicha chet tilidagi maishiy, ijtimoiy-siyosiy va ilmiy-ommabop mavzudagi matnni o’qiy olish, tushuna olishi hamda amaliyotda qo’llay olish kerak.YozuvOrfoepik va orfografik til qoidalariga amal qilgan holda o’z fikrini yozma bayon qilish, o’rganilgan til materiallari doirasida ma’lum bir matnni yozma tarjima qila olish kerak.Magistraturaga kirish uchun “Ikkinchi chet tili” fanidan bilish zarur bo’lgan mavzular va ularning mazmuniOila va jamiyat.Talabalik hayoti.Do’stlik. Eng yaqin do’stim.Muloqot va uning turlari. Telefon orqali muloqot.Mutaxassislik va kasbiy faoliyat. Tili o’rganilayotgan mamlakat geografiyasi, iqlim sharoitlari.Tili o’rganilayotgan mamlakat aholisi, davlat tuzilishi.O’zbekiston Respublikasining davlat tuzilishi.Tili o’rganilayotgan mamlakat shaharlari.O’zbekistonning turistik shaharlari.O’zbekiston sporti. O’zbekistonning milliy bayramlari.Tili o’rganilayotgan mamlakatning milliy bayramlari.O’zbekiston Respublikasining va tili o’rganilayotgan mamlakatning milliy ramzlari.O’zbekiston va tili o’rganilayotgan mamlakatda adabiyot va sanat.O’zbekiston va tili o’rganilayotgan mamlakatda sport. O’zbekiston va tili o’rganilayotgan mamlakatda turizm. O’zbekiston va tili o’rganilayotgan mamlakatlarning milliy taomlari.Maishiy xizmat ko’rsatish (ximiyaviy tozalash, buyurtmalar berish, soch oldirish va h.)Xarid qilish. Bozor va supermarket. Ekologiya va salomatlik.O’zbekistonning ta’lim tizimi.Tili o’rganilayotgan mamlakat ta’lim tizimi.Jamiyatda ayollarning tutgan o’rni.O’zbekiston va tili o’rganilayotgan mamlakat o’rtasidagi madaniy aloqalar. “Ikkinchi chet tili” fani bo’yicha sinovning mazmuni va tuzilishi Ikkinchi chet tilidan imtihon topshirishda bakalavriat ta’lim jarayonida egallagan bilim va ko’nikmalarini namoyish etish kerak. U o’rganilayotgan ikkinchi chet tilining orfografik, orfoepik, grammatik va leksik normalarini egallash va ularni nutq faoliyatining barcha turlarida, xususan muloqotning og’zaki va yozma shaklida qo’llay olish kerak. Har bir ta’lim yo’nalishi o’z xususiyatidan kelib chiqib, bakalavr yo’nalishlari uchun “Ikkinchi chet tili” faniga tuzilgan o’quv dasturidagi talablar bo’yicha o’rganish uchun taklif qilingan mavzularni jamlagan holda test variantlarini tuzadi. Baholash mezonlariIkkinchi chet tili bo’yicha talabgorning 4 ta til ko’nikmalarini baholashga qaratilgan sinov tashkil etiladi. Bunda tillar bo’yicha tinglab tushunish, so’zlashish, fikrini yozma bayon etish va o’qib tushunish ko’nikmalari baholanadi.Sinov quyidagi bosqichlardan iborat bo’ladi:1-bosqich: 3 ta til ko’nikmalari bo’yicha test. Jami 75 ball beriladi.2-bosqich: Og’zaki suhbat. Jami 25 ball beriladi.Sinovda quyidagicha vaqt me’yorlari tavsiya etiladi:1-bosqich.Test darajasi – B2 (CEFR). Test to’rt qismdan iborat: o’qish (Reading), tinglab tushunish (Listening), yozish (Writing) va gapirish (Speaking) ko’nikmalari.Yozma test: ( 2 soat)O’qish ko’nikmasi – 40 daqiqaTinglab tushunish ko’nikmasi – 40 daqiqaYozish ko’nikmasi – 40 daqiqa Og’zaki sinov:Gapirish ko’nikmasi –har bir topshiruvchi uchun 10 daqiqa. O’qish ko’nikmasi:Matnlar turli manbalar, jumladan, ro’znoma, jurnal, kitob va boshqa axborot manbalaridan olinadi. Jami 25 balgacha beriladi.MatnVazifa turiVazifaning tarkibiBaholash mezonlari1-matnTushirib qoldirilgan ma’lumotli matnBerilgan matndagi tartibi o’zgartirilgan 7 paragrafdan 6-tasini matndagi mos joylarga to’ldirish12,5 ball2-matn Ko’p javobli topshiriqMatnni o’qib, berilgan javoblardan mosini tanlash12,5 ballTinglab tushunish ko’nikmasi:Ushbu ko’nikma 2 qismdan iborat bo’ladi. Sinovning birinchi qismida imtihon topshiruvchilar berilgan matnni 2 marotaba eshitadilar. Ikkinchi bosqichda matn bo’yicha topshiriqlarni bajarishadi. Jami 25 balgacha beriladi.Yozish ko’nikmasi:Bu ko’nikmada sinov topshiruvchilar qanday turdagi, kimga mo’ljallangan va nima maqsadda matn yozishlari keltirib o’tilgan. Jami 25 ball beriladi.Vazifa turiSo’zlarning soniVazifa tarkibiBaholash mezonlariTaklif xati (Proposal Letter)200 - 250 so’zdan oshmasligi kerakBerilgan vaziyatga ko’ra taklif xatini yozishMazmunning yoritilishga 10 ball.Orfografik xatolar uchun 5 ball.Grammatik xatolar uchun 5 ball.Leksik-stilistik xatolar uchun 5 ball.2-bosqich.Og’zaki sinovOg’zaki sinov 3 qismdan iborat bo’lib, birinchi qismda sinov topshiruvchilardan o’zlari haqida gapirib berishlari, ikkinchi qismda esa berilgan rasmlarni tasvirlab savollarga javob berishlari, uchinchi qismda taklif etilgan mavzuga talabgor o’z munosabatini bildirishi talab qilinadi. Jami 25 balgacha beriladi.Sinov qismlariVazifa turiVaqtiVazifa shakliBaholash mezonlari1Sinov oluvchi bir nechta savollar beradi4 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan savollarga ko’ra o’zi haqida ma’lumot beradiSavollarga mos ravishda javob berilganligi – 10 ballNutq ravonligi - 5 ballNutqning grammatik jihatdan to’g’riligi - 5 ballTalaffuzning to’g’riligi – 5 ball2Sinov oluvchi rasmlar to’plamini beradi3 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan rasmlarni tasvirlab beradi va qo’shimcha savollarga javob beradi3Sinov oluvchi sinov topshiruvchiga og’zaki tarjima uchun matn beradi3 daqiqaSinov topshiruvchi berilgan matnni vizual og’zaki tarjima qilib beradiADABIYoTLAR RO’YXATIINGLIZ TILIIsmailov A.A., Fyodorov V.A. Home Study Book . T., 2008.Ismailov A.A., Fyodorov V.A., Morozova O. English for market economy. Tashkent, 2008.Shiach Don. How to write essay. – Oxford, 2009.Hewings M. Advanced Grammar in use. Cambridge, 1998.Alovuddinova X., Rajabova D., Qambarov N., Ikromov T. English for ICL and ECP Learners. Tashkent, 2012.NEMIS TILIDadaxodjayeva M.S. Deutschkurs II. Taschkent, 2011.Mamatov M., Ismoilov Yu. va b. Deutsch fur Hochschulen. Taschkent, 2013.Hakimova F., Sodikova R., Abduganieva Sch. Beier. A. Praktische Phonetik Perfekt Print. Taschkent, 2012.Toschev Z.B. Nemis tili fonetikasi. Buxoro, 2009.FRANSUZ TILI Volte A. Belle ville. Methode de francais. Cahier d`exercices. Belgique, 2004.Dominique Ph. Le nouveau sans frontiere. Paris, 1998.Kosteskaya Ye.O., Kardanivskiy V.I. Fransuzskiy yazыk. Prakticheskaya grammatika. – M., Vыsshaya shkola, 2002. Popova M.N., Kazakova J.A. Fransuzskiy yazыk, - M. 2007.ISPAN TILIAbdullayev M.K. Espa?ol en textos. Toshkent, 2012.Nujdin G., Komarova A. 75 ustnыx tem po ispanskomu yazыku. M., 2003.Oltiyev T.J. Ispan tili amaliy grammatikasi. Toshkent, 2007.Maria A., Maria L.G. Sue?a –Edicion Anaya. Madrid, 2006.ITALYaN TILI1. Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo. Yespresso. Italy, 20082. Angelo Chiuchiu. In italiano. Ediizioni Guerra-Perugia. Italy, Perugia 2007Ya.Yalepolskaya, V.Medvedova. 60 tem po italyanskomu yazыku. Moskva, Ayris Press -2005GOLLAND TILI1. Alice vanKalsbeek. Code Nederlands. Meulenhoff Educatief. Amsterdam, 20132. Stap1 tekst en werkboek. Jeanine Roos- 2011GREK TILIΚλεανθη? Αρβανιτακη?. Επικοινωνηστε Ελληνικα.2005Γιωργο? Μπαμπινιωτη?, Ελληνικη γλωσσα 2007Ειρηνη Αργυρουδη,Βασιλειο? Ασημομυτη?.Ελληνικο? Πολιτισμο?. ΑθηναΒαλσαμακη. Τζεκακη Φανη. Τα νεα ελληνικα για ξενου?. Θεσσαλονικη 2007 ARAB TILIXolidov B.Z. Arab tili darsligi. Toshkent, 2007Xasanov M., Abzalova M. Arab tili darsligi. Toshkent, 2004Ibraximov N. YusupovM. Arab tili grammatikasi., 1-jild. Toshkent, 1997.Ibraximov N. YusupovM. Arab tili grammatikasi., 2-jild. Toshkent, 2005.FORS TILIMaxamadaliyev X. Alimova X., Agzamova G. Fors tili. Toshkent, 2013.Abdusamatv M.Sh. Fors tili. Toshkent, 2007.Kuranbekov A. Voxidov A. Ziyayeva T. Fors tili. Toshkent, 2007.TURK TILISodiqov K. Xamidov X. Xudayberganova Z. Aminova L. Turk tili. T., 2003.Hamidov H. Turk tilining grammatikasi. Toshkent, 2006.Turkce Oreniyoruz – TOMER yayinlari. Ankara.1992.YaPON TILIMinnano Nihongo I. Tokiyo Yaponiya. 1998.Minnano Nihongo II. Tokiyo Yaponiya. 1998.Yapon tili hamma uchun. Toshkent, 2000.MALAY TILITatabahasa. Asraf. Dewan bahasa dan pustaka. Malayziya, 1995.Perbualan Asas Bahasa Melayu. Anuar Ridwan. Malayziya, 2004.KOREYS TILIXangugo 1,2,3,4. Koreys tili darsligi, Seulte, 2000.Ten Yu.P. Xo Sen Xeng “Prakticheskiy kurs koreyskogo yazыka”. Uchebnoye posobiye, Tashkent, 2006.Xangugo. Koreys tili darsligi. Boshlang’ich kurs. Toshkent 2001.XITOY TILISemenas A.L. Leksika kitayskogo yazыka. Moskva, 2000.Xashimova S.A. Nosirova S.A. Xitoy tili grammatikasi. Toshkent, 2012.INDONEZ TILI1.Bahasa Indonesia. Book one. Yohanni Johns. Indonesia. 1997 2. English-Indonesian, Indonesia-english dictionary. HIND TILIRupert Snell. Complete Hindi. McGraw-Hill; 2 edition (May 9, 2011) Dimщыs Z.M. I dr. Uchebnik yazыka xindi. 1-3ch.,M., 2000Kamtamprasad Guru Xindi Viyakran. Varanasi. 2001 (2009)Qo’shimcha adabiyotlarMirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 29 b.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O’zbekiston”, 2017. – 47 b.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 y., 6-son, 70-modda5. Mirziyov Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag’ishlangan majlisidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so’zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.6. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – T.: O’zbekiston, 2014. – 46 b. Ingliz tiliDon Shiach. How to write essay. – Oxford. 2009. Matt Clark - IELTS Speaking - 2007 IELTS high score vicabulary list English - Timothy Dickeson - 2012Get IELTS band 9 in writing task 1 - data, charts and graphs. Avtor - Cambridge IELTS Consultants and Jessica Alpeme, Peter Switers - 2014Get IELTS band 9 in academic writing - 2014 - AVTOR Cambridge IELTS Consultants and Jessica Alpeme, Peter SwitersNemis tili1. Grammatik. YeM. Deutschland. 20072. Delfin H.Aufderstrase, 2009 Ismaning, D-d3. A.B. Abdullayeva. Deutsch. – Toshkent, 2009.4. Hartmut Aufderstra?e, Jutta Muller, Thomas Storz. Lagune 1-2-3 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2006, 2007,2008Fransuz tili1. Site ?fran?ais facile ?2. , O.Saxno, E.Xudayberganova-Fran?ais I er. Toshkent-20104.Davronova, J.Yaqubov -Fran?ais 2 nde. Toshkent-2009.Ispan tiliEspanol el vivo (2007) G Nujdin Kratkaya grammatika ispanskogo yazыka (2006)M.Abdullayev uchebnik ?Espa?ol en textos? izd. UzGUMYa, Tashkent, 2012 g., S.266.Italyan tili1. Solloquial ITALIAN (dly nachinayushix). Silviya Lybery.2005 g. Mad.Av.New York. 2. Modern Italian. Anna Proudfoot & Francesco Cardo. London &New York. 2005. 3 L'Italie Cultura. Maria Angela Cernigliaro.Rim, 2008.4. Modern Italian Grammar. Workbook. Anna Proudfoot. New York. 2005.5. Tablisa spryajeniya italyanskix glagolov.perevod na russkiy - S.S.Skorovida. Polsha, 2010.6. Italyanskiy eto ne strashno. (grammatika). O.V. Dyankov. Moskva, 2008g.Golland tiliJ. Van der keuken. Taalverk. Nederlands, 2006 Gollandcha-ruscha, ruscha-gollandcha lug’at (barcha nashrlari) Grek tiliΑ. Ιωαννιδου. Ελληνο –Ρωσικο Λεξικο.2007Αννα Ιορδανιδου. Τα ρηματα τη? νεα? ελληνικη?.2009Arab tili1. Talabov E.T. Arab tili darsligi. Toshkent, 1994.2. Kovalyov A.A., Sharbatov G.Sh. Uchebnik arabskogo yazыka. Moskva, 2000.3. Kuzmin S.A Uchebnik arabskogo yazыka. Moskva, 2001.4. K.Qodirova, U.Sultonov. Arabcha-o’zbekcha As-sulton lug’ati. Toshkent, 2011.Fors tili1.Rubinchik Yu.A. Grammatika sovremennogo persidskogo literaturnogo yazыka. Moskva 20012.Samare Ya.Omuzesh-e zabon-e forsi. 4 jild. Texron. 1990-19963.Ovchinnikova I.K., Ivanov V.V. Uchebnik persidskogo yazыka. M. 2000Koreys tili1. Xangugo 2. (Koreys tili darsligi 2-4), Seul, 2000.-343b2. Fil Kim ?Sintakticheskiye elementы koreyskogo yazыka?. Uchebnoye posobiye. – Almatы: Izdatelstvo KazGU, 2000. -274 s.3. Xangugo. Koreys tili darsligi. Boshlangich kurs. -102b.4. Xangugo 1-2-3-4 Koreys tili darsligi: Iva yedjate, 2001Indonez tili1. Lentera Bahasa Indonesia I,II,III jild, Indoneziya - 20112. Tata Bahasa acuan Indonesia oleh Djoko Kentjono, Frans Asisi Datang Jakarta, 2004 4. Tim perevise, Dewaki Kramadibrata – Fakultas Ilmu Ptngetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005Turk tili1. K.Cemil.Yeni Hitit TOMER yayinlari2. Buyuk Turkce-Rusca. Sozluk Moskva, “Russkiy yazыk” Multilingual Istanbul. Yapon tili1. Minnano Nihongo Grammatik izoh I Toshkent O’zbekiston. 20022. Minnano Nihongo Grammatik izoh II. Toshkent O’zbekiston20023. J- Bridge Tokiyo Yaponiya 20024. Kanji Master Tokiyo Yaponiya 20005. Furigana – English Japanese dictionary. Tokiyo, New York, London 1996Malay tili1. Lentera Bahasa Indonesia I,II,III jild, Indoneziya - 20112. Tata Bahasa acuan Indonesia oleh Djoko Kentjono, Frans Asisi Datang Jakarta, 2004 3. Tim perevise, Dewaki Kramadibrata – Fakultas Ilmu Ptngetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005Xitoy tiliHan yu xin qi dian. 1-12 tom. Beijing. 2003.Sh.Hidoyatova. A.Karimov, E.Aminov. Xitoy tili grammatikasi.T., 2004. Xitoycha ruscha lug’at. Shanxay 2004.Internet saytlari:gramota.ru .ru thyespa.grbruna.nl/boeken-nederlandsshelf/nederlandsnederlandsekust-gollantraining.edudeutschlernen.demein-deutsch.buch.deenglishtrairing.rulingua.ru korean.go.kr test- *Izoh: Agar talabgor ikkinchi chet tili sifatida yuqorida nomlari keltirilgan chet tillardan boshqa bir tilni o’qigan bo’lsa, o’qigan chet tilidan mazkur dastur talablari asosida test topshirish rmatika va axborot texnologiyalariTuzuvchilar:M.X.Lutfillayev- Axborot texnologiyalari kafedrasi professor, i.f.d.D.T.Eshonqulov- Axborot texnologiyalari kafedrasi mudiri, dosent, i.f.n.Taqrizchilar:A.B.Qarshiyev- TATU Samarqand filiali Axborot texnologiyalari kafedrasi dosenti, t.f.n.Q.A.Bekmurodov- TATU Samarqand filiali Axborot texnologiyalari kafedrasi dosenti, t.f.n.KirishMazkur dastur O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassalarining bakalavriatida “Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari)”, “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)”, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili)” ta’lim yo’nalishlarini muvaffaqiyatli tamomlab, bakalavr darajasiga ega bo’lgan, o’z mutaxassisligi bo’yicha magistraturaga o’qishga kiruvchilar uchun mo’ljallangan. Sinovdan o’tkazishning umumiy asoslariSinovdan o’tkazishning asosiy maqsadi bakalavriat ta’lim yo’nalishlarini tugallagan mutaxassislarning kasbiy faoliyati bo’yicha qo’yilgan masalalarni yechishda zarur dasturiy vositalarni to’g’ri tanlash, olingan bilimlari asosida qo’yilgan masalalarni yecha olish, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan mustaqil foydalana olish ko’nikmalariga ega bo’lish, bugungi kun kompyuter texnologiyalarining eng so’nggi yutuqlari, davlatimizda mazkur sohada amalga oshirilayotgan ishlar, ishlab chiqarish sohasida yosh kadrlarga kompyuter texnologiyalari va internet sohalarida egallashi zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalar, kundalik mehnat jarayonida ularga qo’yiladigan talablar, kompyuter va internetdan samarali foydalanish uchun zarur bo’lgan texnik va dasturiy ta’minoti haqidagi bilimlarini sinovdan o’rmatika va axborot texnologiyalari bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablarMagistraturaga kiruvchilar informatika va axborot texnologiyalari bo’yicha quyidagi bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlari kerak:Zamonaviy operasion tizimlar. Android, IOS, Windows imkoniyatlari va farqlarini aniqlash bo’yicha;Microsoft Office tizimining ko’rinishi va imkoniyatlari bo’yicha;Internetga ulanish texnologiyalari hamda internetda ishlash huquqiy va axloqiy asoslari xususida;Internetda ishlash dasturlari va qidiruv saytlarining eng so’nggi versiyalari bo’yicha;Masofali o’qitish saytlari va O’zbekistondagi ta’lim saytlaridan mustaqil foydalana olishi;Ta’lim saytlari va ularda ishlash, saytlar yangiliklari bilan tanishib borish, ularda sayt yaratish va o’z shaxsiy varaqasini ochish;Masofali o’qitish saytlarida bilim berish va ta’lim olish texnologiyalarini bilish; Internetda ishlash dasturlarini bilish, dasturlar imkoniyatlari, farqi va afzalliklari, ularni o’z kompyuteriga yuklash va ishlatish;Qidiruv tizimlari Google, Yahoo, Yandex kabilarda zaruriy ma’lumotlarni qidirish usullarini bilish;O’zbekiston Respublikasining axborot-kommunikasiya texnologiyalarini rivojlantirish borasida qabul qilingan me’yoriy-huquqiy hujjatlarini bilish;Elektron kutubxonalar va ularda ishlash usullari, jumladan, Ziyonet kutubxonasidan o’ziga zarur manbalarni topish, o’qish va yuklash ishlarini bajarishi;Yangiliklar saytlari, ommaviy axborot saytlar, xususan, mtrk.uz, uza.uz., gazeta.uz kabi saytlardan yangiliklarni o’qish, to’g’ri va sara axborotni tanlash;Internetda ishlashning huquqiy va axloqiy asoslarini yaxshi bilish;O’z sohasi xarakteridan kelib chiqib, kompyuter va internet texnologiyalarining kasbiy rivojlanishi uchun foydali jihatlari, xususan, kompyuter va internetda ta’lim olish, til o’rganish va o’rgatish imkoniyatlari, tarjimon dasturlaridan erkin foydalana olish bilim, ko’nikma va malakalariga ega bo’lishi rmatika va axborot texnologiyalari bo’yicha magistraturaga kirish sinovlari mavzulari va ularning mazmuniKompyuter bilan tanishuv. Kompyuterning asosiy va qo’shimcha qismlari, ularning vazifalari. Klaviatura va sichqon bilan ishlash. Axborot va uning ahamiyati. Axborot tushunchasi. Axborotlarni uzatish. Axborotning turlari: matn, tasvir, animasiya, audio va video. Axborot birliklari, axborotning o’lchov va hajm tushunchalari. Axborotlarni yig’ish, uzatish, qayta ishlash va to’plash jarayonlari. Axborot resurslari va axborot tizimlari. Axborot texnologiyalari tushunchasi. Axborot texnologiyalari. Axborot texnologiyalari turlari. Jamiyatning rivojlanishidagi axborot texnologiyalarning mohiyati va ahamiyati, vujudga keladigan xavf va tahdidlar.Operasion tizimlari bilan tanishuv. Ommabop operasion tizimi muhitida dastlabki qadamlar. Ma’lumotlarning faylli tizimi. Ma’lumotlarni saqlash vositalari bilan ishlash. Kompakt disk bilan ishlash: ma’lumot yozish, ko’chirish, ochish. Flesh-xotira bilan ishlash: ma’lumot yozish, ochish, ko’chirish, o’chirish.Kompyuterning dasturiy ta’minoti. Dasturiy ta’minot vazifasi va turlari. Kompyuter viruslari va antivirus dasturlari haqida ma’lumot. Arxivlar bilan ishlash. Dasturlarni o’rnatish. Kompyuter grafikasi. Rastrli grafika tushunchasi. Vektorli grafika tushunchasi. Grafik muharririda ishlash. Kompyuterda hujjat tayyorlash. Matn muharririning tashqi ko’rinishi. Matn muharririda matnni kiritish va uni formatlash. Matn muharririda jadvallarni tashkil etish va uni formatlash. Matn muharririda grafik obyektlar bilan ishlash. Matn maxarriri yordamida didaktik materiallar tayyorlash.Elektron jadvallar muharriri bilan ishlash. Elektron jadval muharriri: tashqi ko’rinishi va uskunalar paneli. Elektron jadval muharririda ma’lumotlarni kiritish va formatlash. Elektron jadval muharririda formula va funksiyalar bilan ishlash. Elektron jadval muharririda diagrammalar va gistogrammalar yaratish. Ma’lumotlarni tartiblash: saralash, filtrlar. Elektron jadvallar muharriri yordamida didaktnk materiallar tayyorlash.Multimedia tizimlari uchun dasturiy vositalar. Taqdimotlar uchun dasturiy ta’minot. Taqdimotlarni formatlash va tahrirlash. Slayd-shou, multimedia va boshqa imkoniyatlar. Grafik ko’rinishdagi multimedia ilovalarini tayyorlash.Ma’lumotlar bazasi. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari. Ma’lumotlar bazasida axborotlarning joylashish strukturasi. Axborotlarni kiritish formalari. Axborotlarni saralash va tartiblash. O’qitishning texnik vositalari. Kompyuter tushunchasi va uning vazifasi. Noutbuk va netbuklar. Planshet. Printer. Skaner. Nusxa ko’chirish apparati. Videoproyektor. Axborotlarni saqlovchi va tashuvchi vositalar: flesh-disk, CD va DVD disklar. TV, DVD uskunalari. Interaktiv jihozlar.Kompyuter tarmoqlari va ularning ahamiyati. Kompyuter tarmog’i tushunchasi va uning turlari: lokal, mintaqaviy va global tarmoqlar. Ta’lim muassasalarining kompyuter tarmoqlari, ular asosida yechiladigan masalalar. Ta’lim muassasalarining axborot-ta’lim muhiti. Internet tarmog’i va uning ahamiyati. Internet tushunchasi. Internet tarmog’ining tuzilishi. Internet tarmog’ining eng ommabop xizmatlari. Internetga ulanish turlari: modemlar, mobil aloqa vositalari hamda shahar telefon tarmog’i yordamida Internetga ulanish. O’zbekistonda Internet tarmog’ining rivojlanishi. Jamiyatning rivojlanishidagi internet tarmog’ining mohiyati va ahamiyati, vujudga keladigan xavf va tahdidlar.Internet tarmog’i resurslari. Veb-sahifa va veb-portal tushunchasi, ularning shakllari. Eng ommabop brauzerlar. Brauzer yordamida Web-sahifalarni ko’zdan kechirish, saqlash va chop etish. Qidiruv tizimlari. O’zbekiston Respublikasi Hukumat portali, ta’lim tizimiga oid Internet resurslari. Mashhur Internet qidiruv tizimlari: Google, Yandex, Yahoo. Ixtisoslashgan axborot qidiruv tizimlari.Elektron pochta. Elektron pochta xizmati va uning afzalliklari. Xabar va pochta qutisi tushunchalari. Xabarlarning turlari. Elektron pochta manzili. Xabarlarni uzatish va qabul qilish. Spam tushunchasi, ularning turlari va ularga qarshi kurashish: filtrlar va “qora ro’yxat”. Milliy elektron pochta xizmatlari. Xalqaro pochta xizmatlari: , mail.ru, .Internet orqali muloqot va uning ahamiyati. Forum tushunchasi. Bloglar va viki-saytdagi materialga izoh berish va ma’lumot koldirish. Internet orqali muloqot: so’zlashuv, videokonferensiya, Skype, Mail Agent, Google Talk, ICQ dasturlari va ular orqali muloqot o’rnatish. Ijtimoiy tarmoq tizimlari va ulardan foydalanish. Mobil aloqa xizmatlari: so’zlashuv, mobil internet va elektron pochta.Axborot xavfsizligini ta’minlash. Axborot xavfsizligini ta’minlash. Avtorizasiya masalasi. Login va parolni himoya kilish. Resurslardan ro’xsatsiz foydalanish va uning oqibatlari. Kompyuter virusi. Viruslarning turlari va vazifalari. Viruslarga qarshi kurashish usullari. Axborot xujumlari va undan saqlanish qoidalari. Vujudga keladigan xavf va tahdidlar. Soha yo’nalishlarida virtual ta’lim resurslarini yaratish texnologiyasi. MOODLE virtual ta’lim muhitining asosiy afzalliklari. MOODLE platformasi imkoniyatlari. Asosiy betning strukturasi. Tarmoq ta’lim resursini yaratish texnologiyasi. Topshiriqlarni joylashtirish. Ta’lim jarayonining ishtirokchisining statistikasi. Birgalikda ta’lim olish.Baholash mezonlariMagistraturaga informatika va axborot texnologiyalari bo’yicha kirish sinovlari 50 ball bilan baholanadi. Sinov kompyuter-test shaklida o’tkaziladi, imtihon 50 ta test savollaridan iborat, har bir test savoliga to’g’ri javob uchun 1 ball hamda 60 daqiqa vaqt ajratiladi. Savollar dastur asosida tuziladi.Adabiyotlar ro’yxatiDavid Watson and Helen Williams Computer Science//IGCSE is the registered trademark of Cambridge International Examinations. Buyuk Britaniya/Hodder Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.Stelle Cottrell, Neil Morris Study Skills Connected. Buyuk Britaniya/Palgrave?Macmillan 2013, 183p.Hartoyo.(2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing.R.R.Bokiyev, A.O. Matchanov, Informatika, “O’qituvchi”, Toshkent, 2010, 374 bet.Usmonov A.I., Baxramov?F.D. Kompyuter texnologiyalari asoslari. T., 2010Simonovich S.V. Informatika. Bazovыy kurs. Uchebnik dlya VUZov. Piter, 2013 g. ISBN 978-5-496-00217-2, 978-5-459-00439-7. 637str.Gubanov D.A., Novikov D.A., Chxartishvili A.G. Sosialnыye seti. Modeli informasionnogo vliyaniya, upravleniya i protivoborstva. 2010 god. 228 str.Qo’shimcha adabiyotlarMaksimov, N.?V. Sovremennыye informasionnыye texnologii: ucheb. Posobiye/N.V. Maksimov, T.L.Partыko, I.I.Popov. — M: FORUM, 2008. - 512s:il.?Simonovich S.V. Informatika. Bazovыy kurs. Uchebnik dlya VUZov. Piter, 2013 g. ISBN 978-5-496-00217-2, 978-5-459-00439-7. 637str.Gubanov D.A., Novikov D.A., Chxartishvili A.G. Sosialnыye seti. Modeli informasionnogo vliyaniya, upravleniya i protivoborstva. 2010 god. 228 str.Maksimov, N.?V. Sovremennыye informasionnыye texnologii: ucheb. Posobiye/N.V. Maksimov, T.L.Partыko, I.I.Popov. — M: FORUM, 2008. - 512s:il.Shafrin Yu. Osnovы kompyuternoy texnologii. Spravochnik shkolnika. Moskva - 2003.Usmonov A.I., Baxramov F.D. Kompyuter texnologiyalari asoslari. O’quv qo’llanma -T: “O’zDJTU”, 2010.MundarijaMutaxassislikBetlar5A111401 – Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)5A120102 – Lingvistika (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari)5A120102 – Lingvistika (koreys, xitoy tillari)5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz, yapon, arab tillari)Magistraturaga kiruvchilarning ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarga qobiliyati hamda qiziqishini aniqlash bo’yicha suhbatFilologiya va tillarni o’qitish (tillar bo’yicha), xorijiy til va adabiyoti, tarjima nazariyasi va amaliyoti ta’lim yo’nalishlari uchun ikkinchi chet tiliInformatika va axborot texnologiyalari ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches