VOORWOORD - ProLinguaPROLINGUA

’n Vereniging vir Afrikaanse en Engelse Taalpraktisyns

An Association for English and Afrikaans Language Practitioners

VOORWOORD

Hierdie lys terme verteenwoordig die ekwivalente wat PROLINGUA sedert 1984 voorgestel het en bevat ook terme wat voor daardie jaar voorgestel is. Ons hoop dat u dit nuttig sal vind. Let asseblief daarop dat PROLINGUA nie daarop aanspraak maak dat hierdie lys 'n woordeboek is wat in sy geheel versorg is nie en ook nie dat die ekwivalente die enigste moontlikes is nie. Alle voorstelle ter verbetering van die lys sal verwelkom word.

Voorstelle kan gestuur word aan –

FW WOLFF

sel: 084 583 6900 OF: wolffgesin@absamail.co.za

Gebruiksaanwysings:

Sinonieme links van die dubbelpunt word tussen gewone hakies gegee, verbandsaanduidings tussen { }-hakies, aantekeninge en voorbeeldsinne tussen [ ]-hakies en die datum van inskrywing tussen [ ]-hakies.

Sinonieme regs van die dubbelpunt word met kommas geskei.

NB: Soek altyd elektronies deur die hele lys of totdat u die konteks vind waarna u soek.

Februarie 2020

-oOo-

FOREWORD

This is a list of suggested equivalent terms proposed by PROLINGUA. It includes problems raised at workshops since 1984 and even some terms proposed before that date. We hope that you will find it useful. Please note that PROLINGUA does not claim that this list is a properly edited dictionary, neither do we offer these equivalents as the only ones possible. Any suggestions to improve this list will be welcomed.

Suggestions may be sent to:

FW WOLFF

cell: 084 583 6900 OR: wolffgesin@absamail.co.za

Directions for use:

Synonyms to the left of the colon are indicated by ordinary brackets, context indications are between { } brackets, explanatory notes and specimen sentences between [ ] brackets and the date of entry between [ ] brackets.

Synonyms to the right of the colon are separated by a comma.

NB: Always search electronically through the full list or until you find the context you are looking for.

Feb 2020

"off" goods (idle goods) {retail, stores}: rustende goedere, onaktiewe goedere

“pour over” trust: “oorgiet”-trust, oorlooptrust

12-month period:12(twaalf)-maande-tydperk [korrekte skryfwyse]

18-hole round of golf: 18-putjie-ronde gholf

50 m manikin rescue: 50 m-menspopredding [lewensredding] [Apr17]

2 Tee start {gholf}: tandemafslaan

a first {eg for the metropole}: 'n eerste

a total of (in total): altesaam, in totaal

abalone diving: perlemoenduik

a/an {a European, a/an historical occasion, a union - the choice between a and an is determined by the sound following the a or an, and NOT by the letter}: -

abandon {eg to insurer}: prysgee

abandon: laat vaar, kanselleer [2 April 2004]

abdominal crunch {working out}: buikknak

ABE (adult basic education): VBO, volwasse basiese onderwys

ABE: affirmative business enterprises {obsolete, see BEE enterprise}: regstellende sakeonderneming

ability to defend oneself: weerbaarheid

ability: vermoë {to the best of my ability / na my beste vermoë, na die beste van my vermoë}

able seadog: bevare seehond

abortive expenditure: nuttelose uitgawe, vrugtelose uitgawe

about (concerning): aangaande, insake, oor

above the line {marketing}: bo die lyn

Above Threshold Benefit: bodrumpelvoordeel

above-the-line advertising {visible media}: bo-die-lynreklame, mediareklame

above-the-line advertising: onder-die-lynreklame, promosie- en publisiteitsreklame

Absa: Absa [korrekte skryfwyse - slegs in logo hoofletters, ABSA]

abscondence insurance: drosdekking

ability {to the best of my ability}: vermoë [na my beste vermoë][Mrt13]

about prep {concerning}: aangaande, insake, oor [Mrt13]

absconder: droster

absence makes the heart grow fonder: hoe langer weg hoe meer geheg

absences: afwesighede

absentee owner: afwesige eienaar

absolute n: absoluut

Absolute Return Watch Survey: Absolute Return Watch Survey [handelsnaam]

Absolute Return Manager Survey: Absolute Return Manager Survey [handelsnaam]

abstract: opsomming [Jul18]

ac = before meals (Latin: ante cibum) [Feb05]

accelerated depreciation: versnelde depresiasie, versnelde waardevermindering

accept {eg application, renewal}: aanvaar

acceptance {eg application, renewal}: aanvaarding

acceptance guaranteed form: aanvaardingswaarborgvorm

acceptance notice: aanvaardingskennisgewing

acceptance right: aksepreg

access n {computer}: toegang

access v: toegang kry tot, aksesseer

access v {museum technology, library}: aanwin

access account number: toegangsrekeningnommer [bv. Internetbankdienste]

access account: toegangsrekening [bv. Internetbankdienste]

access device {Internet}: toegangstoestel

access door {forklift battery}: toegangspaneel

access fees {Promotion of Access to Information Act}: toegangsgelde [2 April 2004]

access time {ATM available for use}: toegangstyd

access time {time between giving of instruction and its execution by ATM or computer}: uitvoertyd, reaksietyd

accessing skills: toeganklikheidsvaardighede, toegangsvaardighede

accessories {eg motor and household insurance}: bybehore

accident plan {Absa}: ongelukplan

accidental means {insurance}: onopsetlike wyse, toevallige wyse

accident-proneness: ongeluksgeneigdheid, ongeluksvatbaarheid

accident-risk person: ongeluksrisikopersoon [versekering]

accommodate {also technical}: huisves [this machine accommodates an internal relay / hierdie masjien het OF bevat 'n interne relê]

accommodation {eg officeaccommodation}: akkommodasie [bv. kantoorakkommodasie]

accommodation line {insurance}: akkommodasielyn [spesiale versekering wat as 'n vergunning aan 'n kliënt gebied word]

accommodation {eg. housing}: akkommodasie, huisvesting [bv. behuisig]

accordion fold (concertina fold, fanfold): konsertinavou

account executive (client liaison officer) {advertising agency}: rekeningbestuuder [reklame]

accountholder: rekeninghouer

accounting date: rekeningkundige datum

accounting department: rekeningkundeafdeling, rekeningkundige afdeling

accounts executive {finances}: rekeningebestuurder [finansies]

accredited ambassador: geakkrediteerde ambassadeur

acculturation: akkulturasie

acid jazz {kind of music}: acid jazz [musieksoort

acid oil {animal feed ingredient}: suurolie

acid test: deurslaggewende toets [letterlik]

acid test: vuurproef [figuurlik]

acid test: suurtoets [chemie]

acid water {pollution – mining}: suurwater [besoedeling – mynbou]

acid rain {pollution}: suurreën [besoedeling]

acoustics consultant: akoestiekkonsultant, akoestiekraadgewer

ACP countries (African, Carribean and Pacific countries): AKSO-lande, Afrika-, Karibiese en Stille Oseaan-lande

ACP economy: AKSO-ekonomie

acquaintance rape (date rape): afspraakverkragting, metgeselverkragting

acquisition cost: verkrygingskoste

acrobatics gymnastics: akrobatiese gimnastiek

acronym {Do not use "the" when acronym can be pronounced as a word, eg Nasa, Escom, Sasol; but use "the" when the separate letters are pronounced, eg the SABC}: -

act v. {for someone}: ageer, waarneem

action bar {bar where sports broadcasts on TV can be watched}: sportkroeg

action cricket: aksiekrieket

action date: aktiveerdatum

action device {marketing}: aksiemiddel

active buyer {marketing}: aktiewe koper

active goods (regular goods) {retail, stores}: gebruiksgoedere, aktiewe goedere

active learning: aktiewe leer [Onderwysterme]

active member: aktiewe lid

active subscriber {marketing}: aktiewe intekenaar

actives {marketing}: aktiewes

actual physical separation {of limbs}: werklike fisieke skeiding

actual total loss {insurance}: werklike totale verlies

actualiser {human resources}: aktualiseerder

Actuarial Society of South Africa (ASSA): Aktuariële Genootskap van Suid-Afrika

actuarial surplus {Pension Funds Second Amendment Act}: aktuariële surplus

actuarial/market value adjustments: aktuariëlewaarde/markwaarde-aanpassings, aktuariëlewaarde-/markwaarde-aanpassings

actuating loop {traffic light}: aktueerlus

ad split: advertensieverdeling

ad split: reklameverdeling

adaptation : aanpassing [wat nodig is om by klimaatsveranderinge aan te pas]

adaptation {genetics; A structural or functional characteristic of an organism that allows it to cope better with its environment; the evolutionary process by which organisms become adapted to their environment}: aanpassing [Unisa Rdprt], adaptasie

adaptive value (selective value) {a measure of the reproductive efficiency of an organism (or genotype) compared with other organisms or genotypes}: aanpassingswaarde ADB (African Development Bank}: Afrika Ontwikkelingsbank, AOB

added risk {insurance}: bykomende risiko

addition {insurance}: byvoeging

additive genes {genes that interact but show no dominance, if they are alleles, or non epistasis, if they are not alleles}: kombinerende gene

additive multilingualism: toevoegende veeltaligheid

additive variance {genetic variance as a result of additive genes}: kombinerende variansie

add-on service: byvoegdiens

address {eg a problem}: aanspreek, bekyk, ondersoek

address box {no rental payable and box is linked to a specific residential address}: adresbus

address coding guide: adreskodegids

address correction requested {marketing}: versoek om adresverandering

address list {list drawn up by SA Post Office of every address in the country}: adreslys

adhocracy: adhoc-krasie [Jul2013]

adjacent: aangrensend

adjoining: aangrensend

adjust {short-term insurance – a loss}: skik

adjustable premium: aanpasbare premie

adjuster {bank official who makes new repayment arrangements}:

adjuster's report {short-term insurance}: assessorsverslag

adjustment {insurance}: aanpassing

adjustment policy: aanpassingspolis

administrator {the function, person who administers}: administreerder

administrator {the office}: administrateur [amp]

administratorial couple: administrateurspaar [histories]

administratorial duties: administrateurspligte

admissible {motion}: toelaatbaar

admission of indebtedness: erkenning van verskuldigdheid, erkenning van verskuldigheid

adopt {financial}: aanneem

adopter {human resources}: aannemer

ad-spend {advertising}: reklamebesteding

Adult Basic Education and Training (ABET): Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes, BOOV [histories]

adult basic education: basiese volwasseneonderwys

Adult Education and Training (AET): Onderwys en Opleiding vir Volwassenes, OOV [vanaf

2013]

adult learner: volwasse leerling, volwasse leerder, volwasseneleerling, volwasseneleerder

adult learning: volwasseneleer

advance loss of profit cover (advance loss of profit insurance): toekomstigewinsverliesdekking

adventure circuit: avontuurbaan

adverse event {Health Sciences}: nadelige gebeurtenis [Aril15]

adverse movement {of exchange rate}: ongunstige beweging, nadelige beweging

advertisement schedule: reklameskedule

advertisement rate card {advertising}: advertensietarieflys

advertiser’s brief {marketing}: reklameopdrag

advertising {in broad sense}: reklame

advertising appeal: advertensietrefkrag, reklametrefkrag

AEC (Atomic Energy Corporation of South Africa) now NECSA (Nuclear Energy Corporation of South Africa): Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie [die afkorting bly NECSA in Afrikaans]

aerial imaging: lugbeelding

aerial perspective: lugperspektief

aerial view: lugblik

aerotropolis: aërotropolis, aëropolis [Jul15]

affinity card: affiniteitskaart

affirmative action: affirmatiewe optrede  regstellende aksie

African {person from Africa}: Afrikaan [meervoud – Afrikane]

Afrikaanse indirekte rede: altyd ’n “dat” by? Ja. [In Standaardafrikaans moet "dat" altyd daar wees, maar in Omgangsafrikaans kan die "dat" weggelaat word]

after-party: napartytjie

afterthought: nagedagte [Feb17]

against-flow bus lane (counterflow bus lane): teenvloeibuslaan

age band (age category): ouderdomsgroep, ouderdomskategorie

age cohort (age grouping): ouderdomsgroepering

age limit: ouderdomsperk [Sept05]

aged payment {computer transaction}: verouderde betaling

agency shop agreement: agentskapwerkplekooreenkoms [met werkgewer][Feb19]

agency shop: agentskapgeledere-ooreenkoms [tussen personeel]

aggravated risk {insurance}: verswaarde risiko

aggregate balance sheet: total balansstaat

aggregate deductible (aggregate excess) {short-term insurance}: opgehoopte bybetaling

agony aunt: empatie-engel [hang van konteks af] [Okt13]

aggregate excess policy {vehicle insurance}: opgehoopte bybetalingspolis

aggregate tax profits: totale belastingwins

aggregate taxable profits: totale belasbare wins

aggressive marketing {selling technique}: aggressiewe bemarking

aggressive water: aggressiewe water

agility run: ratsheidlopie [sport en oefenkunde][Apr15]

agile {software development}: buigsaam, soepel [Feb.2011]

agreed-costs advice {vehicle insurance}: ooreengekomekoste-advies

agreement of loss (AOL) {vehicle insurance}: verliesooreenkoms

agribusiness: agribesigheid

agricultural drain (land drain) {agriculture, drainage of site}: sugvoor, sugsloot

Agricultural Extension Association of South Africa: Landbouvoorligtingsvereniging van Suid-Afrika

Agricultural Marketing Board: Landboubemarkingsraad

airbrake: lugrem [sweeftuig][Apr17]

airbrush: spuitkwas (s.nw.), kwasspuit (ww.)

airconditioner: lugreëlaar, lugversorging

airconditioning: lugreëling, lugversorger

air dam {motorcar}: lugskort

air guitar competition: lugkitaarkompetisie [Mei18]

airport terminal: lughawe-eindpunt

air quality standard: lugkwaliteitstandaard

airshed: lugruim (omgewingsake)

airshed: lugbestuursgebied (omgewingsake -- breër konteks)

air transport: lugvervoer

air travel {insurance}: lugreise

air tube: lugbuis

air warrant: lugvervoerorder

airbrush: spuitkwas

airlock {entrance}: lugsluis

airship aviation: lugskip-lugvaart

airways terminal (air terminal): lugdienseindpunt, lugeindpunt

airworthiness testing: lugwaardigheidstoetsing

AJA (Acting Judge of Appeal): WARR, Waarnemende Appèlregter [Aug19]

alarm control (alarm controller): alarmkontrole

Ald (alderman): rhr, raadsheer

alderman (Ald): raadsheer, rhr

alderman: raadsheer

alderwoman: raadsvrou, raadsdame

alert n. {e.g. bank account details sent by SMS}: waarskuboodskap

algebraic computing (computer algebra): rekenaaralgebra [Feb2006]

alignment: in lyn bring, inlynbringing

alignment {computer, printing}: belyning [rekenaar, drukwerk] [Jun.2014]

alive and well: flink en blink, fris en gesond, op en top

all risks {insurance}: alle risiko's

all-risks policy: allerisiko-polis

all-dog gearbox: volklouratkas

Alley {part of street name}: Alley [eg Sunset Alley / Sunset Alley]

alley (alleyway): steeg

alley cropping: gangverbouing [Sep 2017]

all-night service: deurnagdiens

all-night traffic: deurnagverkeer

allocate: toewys, allokeer

all-rounder n : veelsydige persoon, veelsydige speler

all-terrain vehicle (ATV) {3- or 4-wheeled motorcycle-like vehicle}: alterreinvoertuig, alleterreinvoertuig, ATV

all-weather: alleweer-, alweer- [Pharos – weervaste, bv. baan of baadjie]

alphanumeric {eg a code}: alfanumeries

altered state of consciousness: veranderde bewussyn [Mei17]

alternate {eg direktors}: alternatief, plaasvervanger

alternative music: alternatiewe musiek

ambassador designate: benoemde ambassadeur, aangewese ambassadeur

ambient temperature: omgewingstemperatuur [Pharos – omringende temperatuur]

Ambulance Medical Assistant: Ambulansassistent

ambulate {said of a person who is at work but cannot be found because he is forever walking about}: rondloop

American service {catering}: tafeldiens [Mei18]

amenity: gerief

Amerind (Amerindian) adj: Ameridiaans

Amerindian (Amerind) {previously Red Indian}: Amerindiaan

amount retained {insurance}: teruggehoue bedrag

amputation, metacarpal with finger or thumb, single with or without interosseous transfer: amputasie, metakarpaal met vinger of duim, enkel met of sonder interosseuse oordrag

analogous colours: analoë kleure

analytics: analitiek [volgens die WAT] [Aug19]

ANC (antenuptial contract): HVK, huweliksvoorwaardeskontrak

anchor foot {rugby}: vastrapvoet

ancillary powers {eg of company}: bykomstige bevoegdhede [2 April 2004]

ancient of days: oue van dae {Bybel} [Feb2015]

andragogics: andragogiek [onderrig aan volwassenes][Jun 17]

angle grinder: hoekslyper

animal feed: veevoer

annexure: bylaag, bylae

anniversary date {insurance}: jaardagdatum, verjaardagdatum

annual pasture crop: eenjarige weidingsgewas

anorectic {drug}: eetlusdemper

anorectic {sufferer}: anoreksielyer, anorektikus

antenuptial contract (ANC): huweliksvoorwaardeskontrak, HVK

Anti Substance Abuse Strategy: Teensubstansmisbruikstrategie, Antisubstansmisbruikstrategie, Strategie teen Misbruik van Afhanklikheidsvormende Stowwe

anti-blowpipe safe (anti-blowtorch safe): brandervaste brandkas

anti-blowtorch safe (anti-blowpipe safe): brandervaste brandkas

anti-hero: antiheld

antilitter officer: rommelbestrydingsbeampte

antiroll bar {part of vehicle suspension}: teenkantelstaaf

anti-selection {eg retirement fund}: antiseleksie

antishock trousers {first aid}: skokweerbroek

anti-viral medication: antivirusmedisyne, teenvirusmedisyne

antivirus software (anti-virus software) {mainly prevent and remove computer viruses, including worms and trojan horses. Such programs may also detect and remove adware, spyware, and other forms of malware}: antivirussagteware, teenvirussagteware

AOL (agreement of loss) {vehicle insurance}: verliesooreenkoms

apartheid era [in English thus, in lower case]: apartheidsera [April05]

APGAR (Activity, Pulse, Grimace, Appearance, Respiration) {newborn}: APGAR

appeal to: beroep doen op

append {document}: aanheg, byvoeg

appendectomy: appendektomie

applicant {in a divorce order}: applikant

application (app){computer}: toepassing, toep [mv. toeps][Jun12]

Application for Tax Clearance form {SARS}: Aansoek om Belastingklaring-vorm

application on notice {informs interested parties that an application for the removal of a restrictive condition is being made}: aansoek met kennisgewing [Drietalige Regswoordeboek]

application-centric {computer}: toepassingsentries

apportion {Pension Funds Second Amendment Act}: toedeel

apportionment {eg of compensation}: verdeling

Apportionment of Damages Act [34/1956]: Wet op Verdeling van Skadevergoeding

appraisal (appraisement): waardeskatting, waardebepaling; waardering [na gelang van konteks]

appraisal {eg of staff}: beoordeling

appropriate v. {eg funds}: aanwend

appropriate v. {ie set aside}: bewillig, toewys

appropriated {amounts in the budget}: bestemde, toegewese

appropriation account: aanwendingsrekening, toewysingsrekening

appropriation: aanwending, toewysing

approve {eg by shareholders}: goedkeur

approved antioxidant: goedgekeurde antioksidant [Feb19]

arable land {valuation of farm land}: kaalgrond, verboubare grond

ARC (Agricultural Research Council): LNR, Landbounavorsingsraad

arc eyes: sweisoë [mediese term is boogswyskeratitis, 'n ultravioletbestralingsbesering van die kornea wat net soos sneeublindheid 'n tipe fotokeratitis is][Mrt12]

archiving {computers}: argivering

area {eg that part of a building where eg the post offices boxes may be found}: lokaal

area {general}: area, gebied

armchair battle fatigue: leunstoelgevegstamheid, leunstoelgevegsvermoeidheid, leunstoelgevegsvoosheid

arm’s length transaction: armlengtetransaksie [Sep2013]

arrive at a figure: uitkom by 'n syfer

arson {insurance}: brandstigting

ART (anti-retroviral treatment): ARB, antiretrovirale behandeling [Feb05]

arthroplasty with glenoid and proximal humeral replacement: artroplastiek met glenoïed en proksimale humerusvervanging

arthroplasty, acetabular and proximal femoral prosthetic replacemenet: artroplastiek met prostetiese vervanging van asetabulum en proksimale femur

article {university}: artikel [Feb05]

artificial intelligence (AI): kunsmatige intelligensie (KI) [diagnostiese programmatuur] [Mei17]

artisan: ambagsman, vakman

artisan cheesemaker: spesialiskaasmaker

artisan personnel: ambagspersoneel

artisanal gold: artisanale goud

artisanal gold: informeel ontginde goud, informeel gemynde goud,onbeheerde ontginde goud, onbeheerde gemynde goud [dieselfde geld vir koper, diamante, platinum, ens.]

resident artist: residentkunstenaar

arts and crafts: kuns en kunsvlyt

arts association: kunsvereniging

as-built plan: plan soos gebou, soos-gebou-plan, klaarbouplan

aspect {eg. agricultural valuation - concerns the slope of the land}: ligging; helling

aspect {building}: aansig {gebou}

asphalt mixing plant: asfaltmengaanleg

aspirate {matter removed by aspiration}: aspiraat

aspiration and/or injection, major joint/bursa: aspirasie en/of inspuiting, groot gewrig/bursa

assertion: verklaring, stelling [finansiële state] [Nov.10]

assertive behaviour: selfgeldende gedrag, selfhandhawende gedrag

assertiveness {human resources}: selfhandhawing, selfgedendheid

assertiveness skill: selfgeldingsvaardigheid, selfhandhawingsvaardigheid

assessment: assessering, beraming, raming

assessor's instruction {vehicle insurance}: assessorsopdrag

asset in foreign currency, foreign currency asset: valutabate

asset bubble {asset likely to lose value}: bateborrel

asset marker: batemerker

asset mix: batekombinasie, batesamestelling

asset swap capacity: bateruilkapasiteit

asset swap mechanism: bateruilingsmeganisme, bateruilmeganisme

assign {transfer of rights and obligations}: oormaak

assigned mailing dates {direct mailing}: vaste posdatums

assignee: gevolmatigde

assignment: oormaking

assisted living: hulpsorgverblyf

assisted reproductive techniques {medical}: geassisteerde reproduktiewe tegnieke, voortplantingshulptegnieke

assistive device {eg hearing aid}: hulptoestel

associate (associated company): geassosieerde maatskappy

associate member {JSE}: medelid

associate member: assosiaatlid

association {e.g. ability of logo to elicit in viewer a certain connection with the entity}: assosieerbaarheid, assosiasievermoë

Association of Collective Investment Schemes (ACI): Vereniging van Kollektiewe Beleggingskemas, ACI

Association of General Banks: Vereniging van Algemene Banke

Assocom (Association of Chambers of Commerce): Assocom, Verenigde Kamers van Koophandel

assortative {genetics}: assortatief [histories], selektief

assume {position}: inneem

assume {risk}: aanvaar

assumed liability {finance}: aanvaarde verpligting

assumed rate of interest: veronderstelde rentekoers

assumption {position}: inneem

assumption {risk}: aanvaarding

assurance {historic, see insurance}: --

assurance {life}: versekering

asterism {pattern of stars}: asterisme, gesternte, asterie, asterisma [sterpatroon][Okt15]

at long date: op lang termyn

at short date: op kort termyn

at-sight bill: sigwissel

at the close of business: met kantoorsluiting

at the instance of: in opdrag van

ATICC (Aids Training, Information and Counselling Centre): VIOBS, Sentrum vir Vigsopleiding, Inligting en Berading

ATM hint: OTM-wenke

attach {staff, temporarily, usually for a specific job}: toewys, toedeel

attached {ie stapled}: aangeheg

attachment (commencement) {policy, risk}: inwerkingtreding, aanvang, begin, geldigheidswording

attachment {eg forklift}: hegstuk

attachment {email}: aanhegsel, aanhangsel

attachment {of property}: beslaglegging

attachment {physically}: aanhegting

attachment date {insurance}: geldigheidsdatum

attachment date {property}: beslagleggingsdatum

attachment slip: aanhegtingstrokie

attending physician (tending physician): behandelende dokter

attitude pollution: gesindheidsbesoedeling

attitude: gesindheid, houding

attorney: gevolmagtigde [Julie05]

attorney-and-own-client scale: prokureur-en-eie-kliënt-skaal

attract {interest}: loop, aantrek

attraction {tourism}: attraksie, besienswaardigheid, aantrekking

attractor exhibition: lokuitstalling

attributable {also financial}: toeskryfbaar

attrition rate {natural staff reduction}: uitvloeikoers

ATV (all-terrain vehicle) {3- or 4-wheeled motorcycle-like vehicle}: ATV, alterreinvoertuig

audience {individuals reached by marketing promotion}: ontvangers

audience recall {marketing}: gehoorherroeping

audit: oudit

audit control: ouditkontrole

audit trail: ouditspoor

auditing standard {Institute of Chartered Accountants}: ouditstandpunt

auditing standard: ouditstandaard

austerity measure: besuinigingsmaatreël

authenticate: waarmerk

authentication measure: bekragtigingsmaatreël

authorisation (authority) {to act on behalf of a principal}: magtiging, volmag

authorised deduction: gemagtigde aftrekking

authorised signatory: gemagtigde ondertekenaar, tekengemagtigde

authority: gesagsliggaam, owerheid

auto-carrying vehicle, auto carrier: voertuigdraer

autocross {type of race}: autocross-ren, outocross-wedren

automatic cover {insurance}: outomatiese dekking

automobile worker: motorbedryfwerker

autonomy: outonomie

autoreset {plough}: outowegbreek ["autoreset" by 'n ploeg is 'n funksie wat die ploegskaar laat wegspring wanneer dit 'n groot klip raak. Sonder dié funksie sal die ploeg óf die klip probeer uithaal óf heeltemal skeeftrek omdat die klip nie wil uitkom nie.]

auxiliary letter of credit: aanvullende kredietbrief

aval {international banking - a person}: avalgewer

aval {international banking - the document}: aval

aval {international banking - the document}: aval, wisselborg, garansie

aval: garansie [Wisselwet, Wet 34/1964]

avalise: avaleer

avalised bill: geavaleerde wissel

average costing: gemiddeldekoste-berekening

average life {also equipment}: gemiddelde lewensduur

average life {loan}: gemiddelde looptyd, gemiddelde termyn

averaging: berekening van gemiddeldes, gemiddeldeberekening

award n. {arbitration}: beslissing

award n. {estate}: toesegging

award n. {insurance}: toekenning

awards banquet: toekenningsbanket

awareness creation: bewusmaking

awashi {Japanese traditional white wrestling belt}: awasji

away branch {eg of a bank}: niedomisilietak, wegtak

ayurveda {Indian medicine}: ajoerveda, ajurweda [die Sanskrit-woord vir 'lewenskennis']

babala: babala, babalagras, pêrelmanna

baby boom: geboortegolf [databasis van die Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suid-Afrika, CEPTSA]

baby boomer: geboortegolfspruit [databasis van die Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suid-Afrika, CEPTSA], geboortegolfbaba

baby bust: geboorteval [die tydperk na ʼn geboortegolf, gekenmerk deur ʼn vinnige afname in die geboortekoers]

baby compactum: babakompaktum [April 2004]

baby potato, new potato: jong aartappel

baby snatcher: babadief [Jul.12]

BAC (Business Against Crime): Besigheid Teen Misdaad, BTM

backdate v. {banking}: terugdateer

backdate v. {rules}: terugwerkend van krag maak

back end {of process}: slotfase, eindfase

back face {forklift forks}: rugkant

back flow preventer {rioolterm}: terugvloeisperder

background singer: agtergrondsanger [Mei16]

backing singer: begeleidende sanger [Mei16]

backing track: begeleidingsopname [Mei16]

back office worker: agterkantoorwerker

back order: onafgehandelde bestelling, oorhoubestelling

back pack: rugsak

back slash: agteroor skuinsstreep, tru skuinsstreep

back to basics: terug na die basiese

backing track: begeleidingsopname [Mei16]

back tracking {music recordings}: basisbaan – agtergrondmusiek [Mei16]

backdate {rules}: terugwerkend van krag maak

backdate: terugdateer, terugwerkend van krag maak

background singer: agtergrondsanger [Mei16]

backhoe loader: trekskoplaaier

backing sheet {data processing}: invoervel

backlessee {insurance}: terughuurder

backlessor {insurance}: terugverhuurder

backpack (hike) v.: voetslaan

backpacker {on hiking trail}: voetslaner

backpacker: rugsakdraer, rugsakreisiger, rugsaktoeris

backseat driver: bekdrywer [Aril15]

backranking: rangverlaging

backroom boy (backroom worker) {person doing confidential or secret work}: stille werker, stilwerker

backroom work {confidential or secret work}: stilwerk

backslash: agtertoe skuinsstreep, trusolidus [Taalkommissie] [Jun.2014]

backstop {eg loans}: ook eindborg

backtrack n.: opgeneemde begeleidingsmusiek [Apr13]

back tracking {music recordings}: basisbaan [agtergrondmusiek][Mei16]

backup cover (top-up cover) {insurance, to cover difference between market value and amount owing on loan}: aanvuldekking

baconer: spekvark

badge {school colours – metal, such as given to prefects}: balkie [Julie05]

bain-marie (hot cupboard): bain-marie, warmkas

bait marketing {A supplier must not advertise any particular goods or services as being available at a specified price in a manner that may result in consumers being misled or deceived in any respect relating to the actual availability of those goods or services from that supplier, at that advertised price.}: lokaasbemarking[Sept09]

bakkie plumber: bakkieloodgieter

balance brought forward: saldo oorgebring

alance sheet footing: balansstaattotaal

bald tyre [not "smooth"]: gladde band

ball centre: balsenter

ball valve: balklep, koeëlklep, bolklep

ballast weight {also forklift}: ballasgewig

ballot {eg in committee}: geheime stemming per stembriefie

banger racing: rammelkas-stampwedren[Okt 07]

bangtail {envelope}: dubbelflapkoevert

bankable [a person is seen by a bank as "bankable" - ie possibly a good client]: bankbaar

Bankart lesion{a specific injury to a part of the shoulder joint called the labrum. The shoulder joint is a ball and socket joint, similar to the hip; however, the socket of the shoulder joint is extremely shallow, and thus inherently unstable. To compensate for the shallow socket, the shoulder joint has a cuff of cartilage called a labrum that forms a cup for the end of the arm bone (humerus) to move within. This cuff of cartilage makes the shoulder joint much more stable, yet allows for a very wide range of movements (in fact, the range of movements your shoulder can make far exceeds any other joint in the body. – : Orthopedics}: Bankart-besering[Sept09]

banking court level: bankvlak

banking hall: banklokaal, banksaal

banking policy: bankbeleid

banquet service {catering}: toonbankdiens [Mei18]

bar chart: staafdiagram

bar code: staafkode, strepieskode

bar lock-out {computers}: staafslot

Barbary Macaque monkey: Barbaryse makaak

barriers to learning: leerhindernisse, leerstruikelblokke [Onderwysterme]

BAS: Basic Accounting System: Basiese Rekeningkundige Stelsel, BRS [provinsiale finansies]

BAS: Basic Accounting System: Basiese Rekeningkundige Stelsel, BRS [provinsiale finansies]

base {as in first, second or third base - softball and baseball}: rus

base (home base) {softball and baseball}: bof

base hit {softball and baseball}: bofhou

base station {eg cellular phones}: basisstasie

based {Pretoria-based firm}: gesetel [firma wat in Pretoria gesetel is]

basement level: keldervlak

basic crunch {working out}: basiese knak

basis of calculation {insurance}: berekeningsgrondslag

basis of valuation {insurance}: waardasiegrondslag

basket spend {measure of inflation rate}: mandjiebesteding

batch {computers, paper}: bundel

batch processing {computers}: bundelverwerking

batched job {computers}: bondeltaak [Mei16]

beach rescue tube relay: strandreddingsboei-aflos [lewensredding][Apr17]

beach umbrella: strandsambreel

beach volley ball: strandvlugbal

beam mixer: armmenger, balkmenger

bean counter {slang for "cost accountant"]: kosterekenmeester

bear v. {eg - the loan shall bear interest at 10%}: dra

bed down {eg a service}: vestig

bedside manner: doktersbenadering

BEE enterprise: SEB-onderneming

beginning knowledge: aanvangskennis [opvoedkunde - blykbaar nie initial knowledge nie - gevestigde term van Onderwysdepartement.]

beleaguered economy (siege economy): belegekonomie [Nuwe Sakewoordeboek]

['belegging' en 'investering' as finansiële terme word albei in Engels meestal met 'investment' weergegee, hoewel 'capital investment' eintlik 'n beter vertaling van 'investering' is. 'Investering' geskied altyd in 'n produksieproses, terwyl 'belegging' slegs 'n geldelike opbrengs ten doel het en nie noodwendig met 'n produksieproses verband hou nie - vandaar die belastingverskil tussen belegging en investering, waar slegs investering belastingaftrekbaar is.' [Met erkenning aan Viljoen-Smook en Geldenhuys: Nuwe Sakewoordeboek]

bell curve {statistics}: klokkurwe, klokkromme

bells and whistles {advertising}: alles wat oop- en toemaak

below the line {marketing}: onder die lyn

below-the-line advertising: promosiereklame

below-the-line profit: wins na rente en belasting

belt-and-braces approach: belt-en-kruisbandbenadering

benching: trapkonstruksie [grondwerk] [Pad- en Vervoerterme, 1986][Mei 2015]

benchmark adj.: norm-, riglyn-, yk-, normbepalende

benchmark n: norm, normtoetsing

benchmark v: norm bepaal, norm vasstel, normeer, yk

benchmark price: normprys

benchmarking: normbepaling, normering, yking

benchmark job: normpos, normtaak

beneficial interest: voordelige belang

beneficial shareholder: bevoordeelde aandeelhouer

beneficiary (payee): begunstigde

benefit fund: bystandsfonds

benefits committee {benefits to workers who have lost their jobs or suffered a reduction of benefits in a pension fund}: voordelekomitee

benevolent fund: liefdadigheidsfonds, bystandsfonds

benign {effect of inflation}: gering

be pole position (be on pole) {racing}: heel voor wegspring

best-conduct directive: besteoptrederiglyn, besteoptrede-aanwysing, riglyn vir beste optrede

betterball bogeyplus: bestebalsyferspelplus [gholf][Mrt 2011]

boma (hide): bôma, boma

bib {reflective pullover used by eg road worker}: bef, beffie [Julie05]

bibcock {a tap with a nozzle that is bent downward}: tapkraan

bicycle monarchy: fietsryende monargie, fietsryermonargie

b.i.d. (twice daily) {from Latin bis in die – medication}: b.i.n., twee maal ’n dag [van Latyn bis in die]

bidding member {Agri-trade}: bieënde lid

bill discounted: wissel gediskonteer

bill enclosure (statement stuffer): rekeninginsetsel

bill for collection: wissel vir invordering

bill of collection: invorderingswissel

bill of fundamental rights: handves van fundamentele regte

bill of human rights: handves van menseregte

billet nut {mag wheel}: borgringmoer

billing account: kosterekening

billing: fakturering

billion {thousand million, 109}: miljard

billion {million million, 1012}: biljoen

bin liner: vullissak

BIN no SEE BIN

BIN (Business Identification Number): BIN, Besigheidsidentifikasienommer Besigheidsindentifikasienommer [2 April 2004]

binary digit (bit) {computers}: binêre syfer, bis

binary: binêr

bind together {fig}: saamsnoer

binder holder: binderhouer [versekeringsbedryf] [Feb.17]

binge v: vergryp [Jul16]

binge n: vergryping [Jul16]

binge drinking {excessive drinking over a short period}: drankvergryping

bingo card: bingokaart

biodegradability: bioafbreekbaarheid, biodegradeerbaarheid

biodiversity offset: biodiversiteitsteenprestasie

biogas digester: biogasaanleg[Okt09]

biogas digester: biogasmaker, biogasverteertoestel

birch dowel: berkehoutpen

bird’s-eye view: voëlvlugperspektief

bird’s flight view: voëlvlugperspektief

bird-watching: voëlkykery

bi-steel {eg fencing material}: bi-staal

bit (binary digit) {computers}: bis, binêre syfer

Bitumastic: Bitumastic [handelsnaam]

bitumastic {afgelei van handelsnaam Bitumastic}: teermastiek

bituminous mastic: bitumineuse mastiek/mastik

black carbon: swart koolstof [roet en ander aërosoldeeltjies wat ontstaan vanweë onvolledige verbranding

black economic empowerment (BEE): swart ekonomiese bemagtiging, SEB

black tie {dress}: aanddrag, formele drag

bladder accumulator {hydraulic system}: sakakkumulator

blame-free group {insurance}: blaamvry groep

blamegame: blaamspel [Mei18]

blank {mental condition}: geheuestilstand

blanket policy: allesomvattende polis, omvattende polis, oordekkende polis, oorkoepelende polis

blank {mental condition}: geheuekramp, geheuestilstand

bleeper: blieper

blended learning: gemengde leer [aanlyn en van aangesig tot aangesig][Jun 17]

blender (liquidiser): versapper

blender: menger, koskapper

blighted area {town planning}: verwaarloosde gebied

blimp: blimp [advertensie-/reklameballon] [Jun.2014]

blind date: blinde afspraak, toe-oë-afspraak

bling: blieng

blitsball {affiliated to Cricket Union, and rules differ from those of action cricket}: blitsbal

BLNS countries: BLNS-lande [d.i. Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland]

blockade runner: blokkadeomseiler

blocked radiator {vehicle}: verstopte verkoeler

blog (weblog) {on-line journal}: webjoernaal [Okt 07]

blogger {maintains/contributes to a weblog): webinskrywer

blogger {a weblog publishing system}: webjoernaalpublikasiestelsel

Blogger {service – a blog creation and hosting service owned by Google}: Blogger

blow {gasket}: deurblaas

blow up {photography}: vergroot

blow up {with explosives}: opblaas

blowback n. {photography}: terugvergroting

blow-in card {advertising}: los insetsel

blow-moulded: blaasgevormde

blue brittleness {steel}: blou brosheid

blue-chip borrower: prima lener

blueprint deliverables: bloudruklewerbare [presies volgens spesifikasie] [Mei2004]

Bluetooth {computers}: Bluetooth

blur: verdof [fotografie][Jul2013]

blurb (body blurb) {teaser at top of a journal article to persuade you to read it}: prikkel

blurb: klapskrif, flapteks

blurred: dof [fotografie][Jul2013]

board committee: direksiekomitee

board v.: medies ongeskik verklaar aftree, board

boardroom dancing: raadsaalpassies

bodily injury {insurance}: liggaamlike besering

body {eg oil}: lywigheid, viskositeit

body {valve, tap}: huls, romp

body {vehicle}: bak

body copy {advertising}: hoofteks [Feb18]

body double: lyfdubbel [Sept05]

body language: liggaamstaal, lyftaal

body scanner: liggaamaftaster

body shaming (body-shaming): liggaamsbespotting [Aug19]

body surfing: branderry, lyfbranderry

bodyline insurance {Insurance in the event of a vehicle’s body suffering accidental damage like minor dents and scratches}: bakwerkversekering [Mei08]

body-mass index: liggaamsmassa-indeks [Mrt12]

boeresport and games day: boeresport-en-speletjies-dag

boffin: fundi, kenner, kundige

bogie {aircraft and road vehicles}: wielstel

bogie {railway truck}: draaistel

bogie drop system: draaistelvalstelsel [Jul11]

bogie truck {rail}: draaisteltrok

boil off: afkook

boiler dosing compound: keteldoseermengsel

boiler insurance: ketelversekering, stoomketelversekering

bond insurance: verbandversekering

bond originator {home loans – in agency context}: verbandinisieerder

bond washing: effektewas

bond-free {property}: onbeswaar

bone mass density scan: beenmassadigtheidskandering

boob tube: buistoppie, spantoppie

booby prize: fopprys, spotprys

boogey board - SEE flipchart:-

boogie board: lyfplank

book off {sick, by doctor}: afboek [Feb2006]

boomerang kid: boemerangkind, terugkeerkind

boomerang member: boemeranglid, terugkeerlid

boom-system parking: sluitpaalparkeerstelsel

boomtown: snel groeiende stad, snel groeiende dorp

boost v. {eg economy}: hupstoot gee

BoR (Bill of Rights) {Chapter 2 of the Constitution}: Handves van Regte

boring {sawing technique}: uitboor

boring cut {sawing technique}: uitboorsnit

bosberaad (bush summit): bosberaad

bottleneck (problem area): knelpunt

bottom board {pallet}: onderbord

bottom deck {pallet}: onderdek

bottom line {company policy}: grondmotief, winsmotief

bottom line profit {ie profit remaining after all deductions}: werklike wins

bottom line: belangrikste aspek

bottom line: netto wins

bottom line: slotsom, gevolgtrekking, uitstappunt, uiteindelike koste

bottom line: uiteindelike vraag

bottom slat {pallet}: onderlat

bottom-line responsibility: uiteindelike verantwoordelikheid

bottom-up approach {management style}: onder-na-bo-benadering, opwaartse benadering

bought-in asset {banking – property purchased at judicial sale}: ingekoopte bate

Boulevard {part of street name}: -boulevard [eg Sunset Boulevard / Sunsetboulevard]

bounce rate: springkoers [webwerf][Sep. 16]

bounce trend: springtendens [webwerf][Jul16]

bound {past participle of bind -- agreed to be bound by}: verbind [ingestem om verbind te wees tot] [Sept09]

bourdon {organ}: boerdon

bounty hunter: losprysjagter [Aug19]

bovine spongiform encephalopathy (mad cow disease): malbeessiekte, malkoeisiekte, sponsagtige breindegenerasie van beeste

bow {of turbine shaft}: deurbuiging

box {town planning}: kas

box {word processing}: blok

box, suite {eg at sports grounds}: losie

boxcar [US]: trok

boxcar integrator {electronics}: blokpulsintegreerder

brain drain: kundigheidsverlies, breindrein

braggie: spoggie [selfoon]

brain teaser: denkprikkel, breinknoop [Sep11]

brain writing: skryfskrum

brainstorm v.: dinkskrum [colloquially - harsingsgalop, kopgalop]

brainstorming session: dinkskrum, ideestorm, ideeberaad

brake: briek, rem

brand ambassador: handelsnaamambassadeur [Aug19]

brand manager: produkmerkbestuurder [bankwese]

brand marketing: handelsmerkbemarking [Mei09]

brand n: handelsnaam, handelsmerk

brand v.: handelsmerk aanbring

brand attachment: handelsmerkgehegtheid [webwerf] [Jul16]

brand preference: handelsnaamvoorkeur [Jul16]

branded bottled water: gebottelde handelsmerkwater

branded chequebook: produkmerktjekboek

branded: met handelsmerk, van handelsmerk voorsien [Mei09]

branding: naamreklame, beeldbemarking, handelsmerkvestiging, handelsmerkgewing

brass-knob furniture: koperbeslagmeubels

break bulk import: verdeelvraginvoer

break v. {road works}: droogdamp

breakdown {eg of insurance}: uiteensetting

breakdown insurance: onklaarrakingsversekering

breakdown: onklaarraking

breaking news: vars nuus [Apr11]

breakneck trailer: knaksleepwa

break-of-bulk town: vragoorlaaidorp [A break of bulk town originates where one mode of transport replaces another, eg cargo enters a harbour by ship and then is transported further by rail.] [Sept05]break-over: oorbreek [ʼn manier waarop ʼn perd stap] [Apr17]

breakthrough voltage {elec}: deurbreekspanning

breather filter (vent filter) {vehicle}: asemerfilter

breeding camp {for game}: teelkamp

brick works (brickfield, brickyard): steenmakery

brickfield (brick works, brickyard): steenmakery

brickforce {general}: steenmuurbewapening

Brickforce {tradename}: Brickforce

bricks and clicks company: steen-en-klikmaatskappy, gruis-en-muismaatskappy, klip-en- klikmaatskappy

bricks and mortar: vaste eiendom [beleggings]

bricks and mortar industry {physical industry}: stene-en-daghabedryf

brickyard (brick works, brickfield): steenmakery

brief v: inlig

brief v: opdrag gee

brief v.: voorlig

brief n.: opdrag

briefing session: inligtingsessie

briefing session: opdragsessie

briefing session: voorligtingsessie

bright v. {vehicle headlights}: helder

brights: helder hoofligte

brilliant {diamond cut}: briljant

broadbanding {staff management}: bandverbreding

broad-based {economics and social work}: breëbasis-

broad-based black economic empowerment (BBBEE): breëbasis swart ekonomiese bemagtiging, BBSEB

broadside {advertising}: voubiljet

broken record {conflict management}: vashaakplaat

brokerage (broking) {eg insurance}: makelaarsbedryf

brokerage {firm}: makelary, makelaarsmaatskappy

brokerage: kommissie, makelaarsloon

broking (brokerage) {eg insurance}: makelary

brought down: afgebring

brought forward balance: saldo oorgebring

brought forward: oorgebring

brownfields project: bruinlandprojek

brown goods {eg television set}: bruingoedere

browse {Internet}: blaai

browser {Internet}: blaaier

browser window: blaaiervenster

browser: blaaier, deurblaaier

BRS (bank reconciliation statement): BRS, bankrekonsiliasiestaat [Feb2006]

brunch: laat ontbyt, noenontbyt, vroeë middagete

brush cap {electric motor}: borseldop

brush chipper: struikkerwer

bubble: borrel [sielkunde ι‒ “Ons kan die beste deel van ons lewe daaraan bestee om die perfekte wêreld vir onsself te probeer skep; ‘n soort ”bubble” wat ons kan beskerm teen alles wat sleg is.”] [Aug19]

bubble hood {safety clothing}: bolhelm

bubble indicator {eg asset value rising too rapidly}: borrelaanwyser

bubble wrap: borrelplastiek [Mei05]

bucket account: oorlooprekening

bucket list: kluitklaplys [geskep deur Dawid van Lill[Mrt12]]

bucking {sawing technique}: wiegsaag

buckshot: bokhael

buckshotting {advertising}: haelskoot skiet, wyd skiet, wyd adverteer

bucktag: bokskietpermit

bucktag: monteerlynplaatjie

buddy aid: makkerhulp

buddy system {safety}: makkerstelsel

budget car (econobox): goedkoop motor

budget hotel: goedkoop hotel, sakpashotel

bug {software}: fout, haakplek

builder's risk {insurance}: bouersrisiko

building line {the physical line}: boulyn

building line restriction area: bouverbodstrook

building line restriction: boulynbepaling

built-in fitments: ingeboude toebehore

outdoor advertising: buitelug-reklame

bulge bracket broker: hoofmakelaar [April05]

bulimic {sufferer}: bulimielyer, bulimus

bulk {eg brandy}: stortmaat- [Feb05]

bulk adj. {eg maize}: losmaat-

bulk adj.: grootmaat-, massa-

bulk contribution: grootmaatbydrae, grootmaatdienstebydrae [stadsbeplanning][Mrt13]

bulk grazer {animal}: massaweidier

bulk journal: massajoernaal

bulk levy: grootmaatheffing, grootmaatdiensteheffing [stadsbeplanning][Mrt13]

bulk mail: massapos

bulk service: grootmaatdiens

bull bar {steel bar on front of truck}: bosbreker

bull denim {material}: buldenim

bullet {printing}: kol, stippel

bullet {typography}: kolpunt

bullet [bite the -, bite on the - ]: vasbyt

bulleted list {also computer}: kollys

bumper catalogue: vet katalogus

bumper spike {power saw}: bufferpen, keerpen

bump-in (load-in and load-out) {equipment at a function}: op- en aflaai [Apr17]

bund: wal [van ‘n dam] [Oseanologiewbk]

bund: bund [Pad- en Vervoerterme]

bund: bund [Brandweerwdb – keerwal rondom 'n reusebrandstoftenk om te voorkom dat petrol versprei as die tenk lek of ontplof]

bundle: bondel

bungee jumping: rekspring

Bureau for Economic Research, Cooperation and Development: BENSO, Buro vir Ekonomiese Navorsing, Samewerking en Ontwikkeling [Argaïes]

burgee {flag}: seilklubvlag

burgernomics {economics}: burgerekonomie [2 April 2004]

burn {hot air balloon}: stook

burning costs: opbrandkoste, opvreetkoste

burning in {photography}: inbranding

burr grinder: meul [bv. pepermeul][Jul2013]

bursary granter (grantor) {of non-repayable bursary}: beursskenker

bursary provider (bursor) {of repayable bursary}: beursgewer, beursverskaffer

burst {continuous form paper}: skeur

burst {evolutionary development}: deurbraak

burst (paper): skeurpapier

bus rapid transit: snelbusstelsel [Mei09]

bus rapid transport system (bus rapid transit): bussneltransit [Okt 07]

bus rapid transport system: bussneltransit

bush summit (bosberaad): bosberaad

bushel {grain}: boesel

business and affairs: besigheid en sake

business empire: besigheidsimperium, sake-imperium, sakeryk [Okt. 17]

business insurance: sakeversekering

business list: besigheidslys, sakelys

business mix: besigheidsamestelling, sakesamestelling

business narrative: besigheidsnarratief [Apr18]

Business Partners {new name for Small Business Development Corporation}: Business Partners [Mrt05]

business people: sakelui

business person: sakepersoon

business plan: besigheidsplan, sakeplan

business process outsourcing park (BPO park): besigheidsprosesuitkontrakteerpark (BPU-park) [Jun2016]

business process re-engineering (BPR): besigheidsprosesregeniëring, BPR

business rescue: besigheidsredding, sakeredding

business school: besigheidskool, sakeskool

business people: sakelui

business person: sakepersoon

bust v. {eg sanctions}: fnuik, omseil, ontduik

busy number storing {cellular telephony}: stoor van besetnommer

butcher paper: slaghuispapier, slagterspapier

butler: butler, huisbestuurder

butterfly v : vlinderfilet

butterfly (spring toggle): vlinderskroef

butterfly filet v: vlinderfilet vlinderfileer

butterfly nut (thumb nut, wing nut): vleuelmoer

button {mouse-operated computer}: knoppie

buttress (counterfort) {civil engineering}: beermuur, stutmuur

buy in v. {property sold at judicial sale}: inkoop

buy-in authorisation: inkoopmagtiging

buy-in n. {property sold at judicial sale}: inkoping

buy-in price: inkoopprys

buzz session {planning}: gonssessie

buzzword: gonswoord

by computer: rekenaarmatig

by order of the court: kragtens (ʼn) hofbevel [Okt. 17]

by order of: in opdrag van, op las van [Okt. 17]

bypass v: omlei [bv. verkeer verby padwerke lei] [Mrt13]

bypass v: uitskakel [bv. as 'n waterpyp onwettig verby 'n meter gelei word] [Mrt13]

bypass v. {computer}: omseil [Apr06]

c = with (Latin: cum) [Feb05]

cable release (antinous release): kabeldrukknop [alternatief vir drukknop op kamera [Feb18]

cable-sealing compound: kabelseëlmengsel

cache memory {computers – faster than main memory, to keep data that is used most frequently}: blitsgeheue [Feb18]

cache: cache

caching: stoor in cache

cage {order picker}: hok

cage gate {order picker}: hokhek

cage length {order picker}: hoklengte

calculator {interactive website}: berekenaar [interaktiewe webblad] [Julie05]

call account: daggeldrekening, aanvraagrekening [Feb18]

call amount: daggeldbedrag, aanvraagbedrag

call barring {telephony}: oproepsperring

call forwarding {telephony – call is redirected after a certain number of rings}: oproepherleiding

call judge {equestrian show}: pasroeper

call out: uitroep

call splitting {for increasing capacity of cellular phone network}: oproepsplitsing

call the roll: appèl hou

call transfer {redirects one's calls to a number of one's choice}: oproepoorplasing

callable note: dagnota

callout charge: uitroepkoste

call-out: uitroep

camber: ronding [Apr15]

camera-shake: kamerabewing [beweging van die kamera wanneer 'n foto geneem word.] [Jul2013]

camera surveillance {money is counted under –}: kamerawaarneming, kameratoesig [beide word aanvaar, maar moet onderskei word: by laasgenoemde is monitering/toesig ter sprake] [Feb. 09]

camera surveillance equipment: kamerabewaaktoerusting, kameradophoutoerusting

camping and caravanning: kampeer- en woonwalewe, kampeer- en karavaanlewe [Feb18]

cancellation {insurance}: kansellasie

cancellation clause {insurance}: kansellasieklousule

canopy tour: boomtoptoer [Jun2016]

canteen: kantien

canvassing: stemwerwing

cap = capsule (Latin: capsula) [Feb05]

cap and trade: beperk en verhandel [ekonomie – beperking van die hoeveelheid kweekhuisgasse wat vrygestel mag word. As die hoeveelheid oorskry word, is 'n permit nodig om kweekhuisgasse te verhandel] [Mei09]

capacity: hoedanigheid [in his capacity as = in sy hoedanigheid van]

capacity {also battery}: kapasiteit

capacity {eg dam}: houvermoë, kapasiteit

capacity {road}: dravermoë

capacity {for work}: geskiktheid [vir werk]

capacity building programme {ie improvement of skills}: vermoëbouprogram

capacity building: vermoëbou

Cape Floral Kingdom: Kaapse Blommeryk

Cape Floral Kingdom: Kaapse Blommeryk

capital applied: kapitaal aangewend

capital backing: kapitaalrugsteun [Apr13]

capital discharged: afgeloste kapitaal, kapitaal afgelos

capital employed: kapitaal aangewend

capital expenditures: kapitaaluitgawes

capital gearing (gearing) {economics}: hefboomfinansiering

capital redemption policy: kapitaaldelgingspolis, kapitaalaflossingspolis

capital-lacking country: kapitaalarm land [Aug.10]

capped leave [limit to amount of leave that can be accumulated]: beperkte verlof

capped rate: beperkte koers

captive (captive insurer, captive insurance company): gebonde versekeraar

captive audience (advertising): dwanggehoor, gevange gehoor

captive portal: verifikasieportaal [Jul.12]

capture v (key in, enter, input): insleutel, vaslê

carboload {athletes}: koolhidraatlading [Feb2016]

carboloading {athletes}: koolhidraatbelading [Feb2016]

caboloading {general}: koolhidraatinname verhoog [Feb2016]

carbon capture and storage : koolstofopvanging en -berging [proses waartydens koolsuurgas opgevang, saamgepers en ondergronds gepomp word] [Mei09]

carbon footprint: koolstofvoetspoor, koolstofspoor [Mei09]

carbon neutral: koolstofneutraal [bv. energiebronne wat geen koolsuurgas vrystel nie] [Mei09]

carbon tax : koolstofbelasting [belasting betaalbaar op koolsuurgas-uitlaatgasse] [Mei09]

carbon well (carbon pit): koolstofput, koolstofspons [aktiwiteit, proses of meganisme wat koolsuurgas uit die atmosfeer kan verwyder, bv. woude] [Mei09]

carbon withdrawal: koolstofonttrekking [Mei09]

carboxy therapy: karboksiterapie [Sep16]

carcase (carcass) {also a building}: geraamte, raamwerk, skelet

carcassing {building}: raambou

card imprinter (imprinter) {credit card}: afdrukmasjien

card swipe machine: kaartveemasjien, kaartdeurtrekmasjien [Feb18]

cardiac rehabilitation unit: hartrehabilitasie-eenheid

cardkey: kaartsleutel, sleutelkaart

card-swiped entry: kaartveetoevoer [Feb18]

career orientation (job orientation, occupational orientation): beroepsgerigtheid

career path: loopbaanpad

career pathing: loopbaanrigting, loobaanroete, loopbaanroetering [word so in Wet 58/1959 gebruik]

caregiver (carer) {eg home nursing}: versorger

caregiver (carer) {eg terminal guidance}: begeleier

caregiving {eg cancer patient}: begeleiding, versorging

caretaking: opsigterswerk

cargo insurance: vragversekering

carneiros {building where bodies are stored frozen for an indefinite time}: karnero

carnet {internation import and export document for vehicle}: carnet, karnét

carnitine: karnitien [aminosuur in vleis] [Jun2016]

carpet boom {forklift}: matbalk

carriage riding: karperdry [Feb.17]

carriageway (roadway): padbaan [Pad- en Vervoerterme]

carry across v: oordra, oorbring

carry bag: drasak [Okt. 18]

carry tray: drahouer [kitskosbedryf] [Okt. 18]

carry down v: afdra

carry forward v: oordra

carrying wheel {forklift}: drawiel

cartwheel v.: wawiel, wawiel doen

carvery {part of a restaurant}: kerwery, voorsnytafel

carvery: kerwery, voorsnyrestaurant

case sensitive {password}: hoof-en-kleinlettersensitief, kassensitief

case: geval [in which case / in welke geval]

cash at bank: kontant by die bank

cash back: kontant terug [kliënt kry 'n kontantbedrag nadat hy met 'n kredietkaart gekoop het][Jun 12]

cash buyer: kontantkoper

cash crop: kontantgewas [Sien catch crop]

cash-in-transit policy (money-in-transit policy): geld-in-transito-polis, kontant-in-transito-polis

cash on deposit: kontant op deposito

cash rider: kontantopsie

cash root: kontantbron

cash shell {economy}: kontantdop

cashier: kassier

cash-in-transit policy (money-in-transit policy): geld-in-transito-polis, kontant-in-transito-polis

cashout {when owner sells the company in order to get his money out}: verkontant

cash-strapped company: kontantskraal maatskappy

cast {PUK, programming}: omskakel

casting {a cow}: met toue neertrek [bv. 'n bees] [Aug19]

cast-in-situ concrete: in situ-gietbeton

casual parking: geleentheidsparkering

casual vacancy (incidental vacancy): toevallige tydelike vakature

casualisation {of labour}: tydelikmaking

casualty: beseerde

casualty: besering

casualty: noodgeval

catalogue buyer {marketing}: kataloguskoper

catalogue request: katalogusaanvraag

catastrophe (disaster) {insurance}: ramp

catastrophe damage {insurance}: rampskade

Catch 22 situation: Catch 22-situasie, geenwensituasuie

catch crop: kontantoes, vangoes

catchment area {dam}: opvanggebied

catchment area {river}: toevloeigebied

catchment area {shopping centre}: voergebied

catchphrase: modefrase, treffrase

categorically: beslis, kategories

causality: kousaliteit, oorsaaklikheid

cauterisation of cervix, electro or thermal: servikskouterisering, elektro of termies

CB (citizen band): BB, burgerband

CBZ (Commercial Bank of Zambia): geen vertaling nie

CC (cc, close corporation): beslote korporasie, BK, bk

cc (copies to) {at bottom of eg memo}: aa, afskrifte aan

CCA (common customs area): gemeenskaplike doeanegebied

CD (compact disc): CD, kompakskyf, laserskyf

CD library: CD-teek

CDW (collision damage waiver): botsingskade-afstanddoening

cede {transfer of rights}: sedeer

cede: sedeer

cedible: sedeerbaar

CEE (Central and Eastern Europe): SOE, Sentraal- en Oos-Europa [Sept05]

celebrity: beroemde, ster

cellphone (cellular phone, cellular telephone): selfoon, sellulêre foon, sellulêre telefoon

cellular dealer: selfoonhandelaar, sellulêre handelaar

cellular telephony: seltelefonie

cement drum {Necsa – aggregate used in manufacture smaller than 13 mm}: sementdrom

census tract: sensusstrook

central host computer: sentrale gasheerrekenaar

central tendency {staff evaluation}: sentrale neiging

centrally led planning {planning ordered by the central government}: bevelsbeplanning, sentrale beplanning

centre of gravity: swaartepunt

centre pivot {irrigation}: spilpunt

centre-pivot system {irrigation}: spilpuntstelsel

cereal {for human consumption}: graan

certificate of commendation: aanprysingsertifikaat

certificate of deposit: depositosertifikaat

certificate of insurance: versekeringsertifikaat

certificate of membership: lidmaatskapsertifikaat, lidsertifikaat

Certificate of Uniform Title: Sertifikaat van Uniforme Titel

certification organisation: sertifiseerorganisasie, sertifiseringsorganisasie

certification outflow {banking}: sertifiseringsuitvloei

certified cheque: gesertifiseerde tjek

certified financial planner (CFP): gesertifiseerde finansiële beplanner, GFP

certified mail: gesertifiseerde pos

certified to level A {specifications}: gesertifiseer ooreenkomstig OF volgens vlak A

cessation {eg of premiums}: staking

cessation of work: werkstilstand

cession: sessie

chairman (chairperson) ["chairman" is preferable, even for a woman – still better – simply use “chair”]: voorsitter

chafing dish: konfoorskottel [Huishoudkundewoordeboek] [Okt. 18]

chalk board: krytbord

chalkdown {teacher strike}: krytsmyt

challenge phrase (challenge question) {telephone banking}: daagfrase, daagvraag

change management: veranderingsbestuur

changee {person undergoing change in workplace}: veranderingsubjek

channel (channelise): kanaliseer

charge card {eg American Express, Diners Club – cost to be paid in full at end of month}: kostekaart

charge v.: debiteer [- to an account / teen 'n rekening -]

charge/discharge power scheme: laai-ontlaai-kragskema

charter aircraft: huurvliegtuig

chartered financial analyst (CFA): geoktrooieerde finansiële analis (GFA)

charterer {of ship or aircraft for own use}: huurder

charts {eg. top-10, top-20}: trefferlys [Sien: hit parade] [Apr18]

chase movie: jaagprent, jaagrolprent

Council for Higher Education (CHE): Raad vir Hoër Onderwys. RHO

check v {eg on computer screen}: merk

check (control) n.: kontrole

check (control) v.: kontroleer

check in {at hotel}: inboek

check out {from hotel}: uitboek

checkbox: merkblokkie

check-in procedures: inboekprosedures

checkout: betaalpunt [handel; rekenaar] [Jan13]

checkpoint: beheerpunt, kontrolepunt

cheeky bob: wangpolkasnit [haarkapperterm][Mei2010]

Chemical Industries Education and Training Authority (CHIETA): Chemiesenywerheid-SETA

chemical oxygen demand (COD): chemiese suurstofbehoefte [Jan13]

cheque account holder: tjekrekeninghouer

cherry picker (high up, hydraulic platform): hidrouliese platform [Eskomwoordeboek][Sept12]

chicken wrap: hoenderkaros [formele register][Jun12]

chicken wrap: kiepkaros [informele register][Jun12]

chief executive (chief executive officer): hoof- uitvoerende beampte, uitvoerende hoof

chief financial executive: hoof- finansiële beampte

Chief Revenue Officer : Hoofinkomste-inspekteur [Wet op Seëlregte, 1968][Mrt12]

CHIETA (Chemical Industres Educational Training Authority): Chemiesenywerheid-SETA

child restraint: kinderkeertoestel, kindkeerder

child restraint {in vehicle}: karstoeltjie, motorstoeltjie

child restraint: kinderkeertoestel, kindkeerder

child support grant: kindersorgtoelae [2 April 2004]

child-headed household (child-headed family): kindgeleide huishouding

childproof cap {cap on medicine bottle that cannot be removed by a child}: kindveilige prop

chill factor: koelingsfaktor, verkoelingsfaktor, kilfaktor

chip {computer}: skyfie

chip-enabled card {credit card}: kaart met ’n skyfie

chip-enabled EDC terminal: elektroniese datavasleggingsterminaal met ’n skyfie, skyfie elektroniese datavasleggingsterminaal

chip-enabled electronic data capture terminal: elektroniese datavasleggingsterminaal met ’n skyfie, skyfie elektroniese datavasleggingsterminaal

chipper: kerwer

chip-upgradable {computer}: skyfieopgradeerbaar

chi-square {statistics}: chi-kwadraat

cholecystectomy with cholangiography: cholesistektomie met cholangiografie

cholecystectomy with exploration of common duct: cholesistektomie met eksplorasie van gemeenskaplike buis

cholecystectomy: cholesistektomie

chop shop {vehicle theft}: kapwinkel, kap-en-snywinkel

choral verse: spreekkoor [Jun2016]

chronic illness benefit: chroniesesiekte-voordeel, “Chroniese Siekte”-voordeel

church planting: kerkvestiging

churkey {turkey stuffed with chicken}: hoenkoen

CIDB (Construction Industry Development Board): -

cigarette heat-stick: hittesigaret [Feb2016]

CIN lesion (cervical internal lesion): SIN-letsel, servikale inwendige letsel

cincher sleeve {gearbox}: bindhuls

Circle {part of street name}: -sirkel

circuit {eg of training staff}: rondgang

circuit equipment {gym}: rondte-oefeningapparaat

CIS (Commonwealth of Independent States): GOS, Gemenebes van Onafhanklike State [Sept05]

citizen band (CB): burgerband, BB

city council {local government}: stadsraad

city council with major city status: stadsraad met grootstadstatus

civic reception: burgerlike onthaal, stadsonthaal

civil aviation clause {insurance}: burgerlugvaartklousule

civil aviation: burgerlugvaart

civil commotion {insurance}: burgerlike beroering

civil engineering labour: werkers in die siviele ingenieursbedryf

Civil Engineering Training Board: Opleidingsraad vir die Siviele Ingenieursbedryf

civil partnership: burgerlike genootskap [Sien Wet op Vlugtelinge, Wet 130 van 1998] [Aug19]

civil society: burgerlike samelewing

civil union: burgerlike verbintenis [Aug19]

Civil Union Act: Wet op Burgerlike Verbintenis [Wet 17 van 2006] [Aug19]

civil war: burgeroorlog

claim n. {eg to rights}: aanspraak

claim settlement rate: eisskikkingskoers

claim v. {eg rights}: aanspraak maak op

claim v. {insurance}: eis

claimant: eiser

claim-free group {general}: geeneisgroep

claim-free group {motor insurance}: eisvry groep

claim-free rebate: geeneiskorting

claims adjuster {insurance}: eisbemiddelaar

claims broker {insurance}: eismakelaar

claims bureau: eisburo, eiskantoor

claims condition {insurance}: eisvoorwaarde

claims ratio: eiseverhouding

clam: kitskosdekselbakkie, kitskosknipbakkie, kitskosbakkie [Okt. 18]

clamdigger: kuitbroek

clamp down {of information}: weerhouding

clamshell: sluitklem/-klamp

class of insurance: klas versekering, versekeringsklas

class of risk: klas risiko, risikoklas

classical swine fever: Europese varkpes, klassieke varkpes

clayed-up wall {historical building method}: gekleide muur

clean and sober habits: betaamlike en sober gewoontes [Mrt2010]

cleaning {of mailing list}: opruiming

clear (refresh) {computer screen}: vernuwe

clear {eg problem with somebody}: uitklaar [- with / - met]

clear button (restore button): herstelknoppie

Clear button {computer}: Herstel-knoppie

clearance period {on a cheque - time between deposit and possible withdrawal against it}: klaringstydperk, verrekeningstydperk

clearing saw: skoonmaaksaag [omgewingsake – saag wat vir ontbossing gebruik word] [Aug19]

clearing voucher: verrekeningsbewys, klaringsbewys

clearance voucher – SHOULD BE licence disc: lisensieskyf

click v. {computer mouse}: klik, kliek

click bait {computer}: klik-aas [Sep 2017]

client (customer): kliënt

Client Agreement {Safex}: Kliëntooreenkoms

client computer: kliëntrekenaar

client liaison officer (account executive) {advertising agency}: kliëntskakelbeampte, kliënteskakelbeampte

client of good standing: kliënt van goeie naam [Sep2013]

client orientated (customer focused): kliëntgerig

client orientation: kliëntgerigtheid

client server: kliëntbediener, kliëntebediener

client zone: kliëntsone

cliffhanger {eg drama}: naelbyter, naelkouer

clinical entry criteria: kliniese toetreemaatstawwe

clip-count {banking}: pakkies tel

clockhouse {building containing timing clock}: klokhuis

Close {part of street name}: Close [eg Glenn Close / Glenn Close]

close corporation (CC, cc): beslote korporasie, BK, bk

close of business: sluiting van besigheid

closed question: geslote vraag

closed shop {labour relations}: geslote geledere

closed shop agreement: geslotegeledere-ooreenkoms, beperktetoegangsooreenkoms [Feb19]

closed treatment of carpal scaphoid fracture, without manipulation: toe behandeling van fraktuur van karpale skafoïed, sonder manipulasie

closed shop agreement: geslotegeledere-ooreenkoms, beperktetoegangsooreenkoms [Feb. 2019]

closed treatment of humeral shaft fracture, without manipulation: toe behandeling van fraktuur van humerusskag, sonder manipulasie

closed treatment of radial head or neck fracture, without manipulation: toe behandeling van kop- of nekfraktuur van radius, sonder manipulasie

closed treatment of tibial shaft fracture, without manipulation: toe behandeling van fraktuur van tibiaskag. sonder manipulasie

closed treatment of ulnar fracture proximal end, without manipulation: toe behandeling van ulnafraktuur, proksimale einde, sonder manipulasie

closed-door restaurant (puerta cerrada): geslote restaurant, toedeurrestaurant [private restaurant, gewoonlik sonder 'n spyskaart, gewoonlik in die sjef se huis, vir 'n klein groepie mense][Jul12]

close-knit management team: hegte bestuurspan

closing ratio {re a marketing presentation}: koopsyfer [Maart05]

closing stock: eindvoorraad, sluitingsvoorraad

cloud {computer}: wolk [Okt 14]

cloud-based email security provider: wolk-e-possekuriteitverskaffer, wolkgebaseerde

e-possekuriteitverskaffer [Okt.18]

cloud computing {computer}: wolkverwerking [Okt 14]

clouded cat: ??

clouded leopard: newelkat, newelluiperd [Jun13]

clout: gesag, invloed [a man with - / 'n man met invloed]

cloze procedure: cloze-prosedure [Opvoedkundewoordeboek][Mrt12]

Clr (councillor): , rdl., raadslid,

cluster {type of housing complex}: kluster cluster housing {separate title}: trosbehuising [afsonderlike titel] [Stadsbeplanningswoordeboek]

cluster sample {statistics}: trossteekproef [Statistiekwoordeboek]

clustering (hubbing) {town planning}: saamgroepering

clutch pencil: drukpotlood

CMSI {statistics}: CMSI

coal bed: steenkoollaag, steenkoolstratum [Mynbouwdbk] [Maart 2014]

coal beneficiation plant: steenkoolveredelingsaanleg [Maart 2014]

coal discard management: steenkoolwegdoenbestuur [Mei05]

coal-face level: werkvlak [op werkvlak / at coal face level]

coal-face conveyer: steenkoolfrontvervoerder [Mynbouwoordeboek]

coal-fired power station: steenkoolkragstasie [Mei05]

coal slurry residue: steenkoolflodderresidu [Maart 2014]

coaster {for glass}: drupmatjie

coasting hill {soapbox derby}: afdraandbaan

coated seed: behandelde saad

cocoon {v}: toespin

co-coordinator (joint coordinator): medekoördineerder [Maart05]

cocktail glass: skemerkelkieglas [Okt. 18]

COD mail: KBA-pos

code of conduct: gedragskode

code of good practice {BEE}: goeiepraktykskode

code of practice: gebruikskode

co-dependency: kodependensie, medeafhanklikheid

code-switching: koderuiling

co-education: ko-edukasie [Sielkundewoordeboek]

co-educational school {for girls and boys}; gemengde skool

co-educational system: ko-edukasiestelsel

coefficient of variation (CV) {Statistical Dictionary}: variasiekoëffisiënt, VK [Maart05]

coercive power: dwingende mag

co-generation {generation of eg electricity at the same time as generation of some other form of energy}: gelyktydige opwekking, mede-opwekking, ko-opwekking

coin validator: muntvalideerder

coin-laying: muntlegging

coins in circulation: munte in omloop

co-insurance clause: medeversekeringsklousule

co-insurance: medeversekering

co-insured: medeversekerde

co-insurer: medeversekeraar

cold call {marketing}: blinde besoek

cold calling: blinde werwing, persoonlike werwing

cold reserve: korttermyn-bewaring, koudbewaring, koudreserwe, nat bewaring, natbewaring

cold site {computers - has all the necessary utilities, but all hardware, software and data must still be obtained before processing can be done}: koue perseel

cold-chain management {controlling the movement of fresh produce, eg dairy, from the factrory to the shop}: koueketting-bestuur [Feb2006]

collapsible storage tank: opslaantenk [Apr11]

collar tensioner {also pallet}: kraagspanner

College of Medicine of South Africa: Kollege vir Geneeskunde van Suid-Afrika

College of Obstetricians and Gyneacologists: Kollege vir Obstetrici en Ginekoloë

collision clause {insurance}: botsingsklousule

collision liability: botsingsaanspreeklikheid

collision-risk person: botsingsrisikopersoon

collusion {eg fidelity insurance}: samespanning

colour graphics terminal: kleurterminaal

colour mark-up {printing}: kleursetinstruksie

colour matching {photography}: kleurpassing

colour-coded: kleurgekodeer

colour-coordinated: kleurpassend

Coloured: Kleurling

colpoperineorrhaphy {colpoperineorrhaphy suture of injury of vagina and/or perineum}: kolpoperineorafie [kolpoperineorafiese hegting vir besering van vagina en/of perineum]

combust: verbrand [waar vuur of hitte nodig is om iets te verbrand] [Maart 2014]

combustion: ontbranding

come to terms with (get over) {eg the death of a friend}: verwerk

comeback {eg in motor trade}: terugkommer

comeback: negatiewe terugvoer

comedy of errors: flaterklug [Jun.2014]

comfort zone: gemaksone

comforter (eiderdown): donskombers

comic booklet {educational}: strokiesboekie, strokiespamflet

coming of age movie: grootwordfliek

command driven economy: gereglementeerde ekonomie, sentraal beheerde ekonomie

commencement (attachment) {policy, risk}: vankragwording

commencement date: aanvangsdatum, begindatum

commencement: aanvang, begin

commercially astute: met sakevernuf

commitment {non-contractual, eg general financial and other commitments}: verbintenis, verpligting

commoditisation: kommodifisering, kommodisering, kommoditisering

common carrier benefit {insurance}: algemenevervoerder-voordeel

common customs area (CCA): gemeenskaplike doeanegebied

common law marriage: gemeenregtelike huwelik

common law spouse: gemeenregtelike gade

common law union: gewoonteregverbintenis

common property {sectional titles}: gemeenskaplike eiendom [Sept05]

common-law marriage: gemeenregtelike huwelik, gemenereghuwelik [Mrt2010]

common-rail type fuel system (manifold type fuel system): spuitstuktipe brandstofstelsel

communications control unit: kommunikasiebeheereenheid [Jul11]

community of property (cop, COP): gemeenskap van goed, gvg, GVG

community spine {town planning}: gemeenskapsruggraat

compact (agreement): ooreenkoms

compact disc (CD): kompakskyf, laserskyf, CD

compact disc player: kompakskyfspeler, laserskyfspeler

companion animal studies: geselskapstudie

companion volume {book}: bybehorende volume

company limited by guarantee: maatskappy beperk deur garansie

company limited by shares: maatskappy beperk deur aandele

company secretary [both male and female]: maatskappysekretaris

compensable injury: vergoedbare besering

Compensation Commissioner: Vergoedingskommissaris [2 April 2004]

Competition Commission: Mededingingskommissie [Jun 17]

competency-based training: bevoegdheidsgebaseerde opleiding, bevoegdheidsgerigte opleiding

competition: kompetisie [liefs nie “wedstryd” nie, ’n kompetisie kan uit ’n aantal wedstryde bestaan]

Competition Commission submissions: voorleggings aan Mededingingskommissie [Jun17]

competitive edge: mededingende voorsprong, mededingingsvoorsprong

compile {PUK, software program}: vertaal

compiler {of exam paper - education}: opsteller

complaints desk: klagtetoonbank

complete prefabrication (complete prefabrication system): geheel-opslaanmetode, geheel voorafvervaardigde opslaanmetode

completed cancel {client}: kanselleerder by afhandeling

compliance officer: nakomingsbeampte, voldoeningsbeampte

composing strategy: saamstelstrategie [Onderwysterme][Mrt12]

composite instrument {eg forklift}: kombinasie-instrument

compounding period: saamsteltydperk [tydperk waaroor saamgestelde rente telkens bereken word] [Apr11]

compounding term : saamsteltermyn [termyn waaroor saamgestelde rente telkens bereken word] [Apr11]

comprehensive guarantee: omvattende waarborg

comprehensive policy: omvattende polis

compression stress (compressive stress): drukspanning

compressive strain: drukvervorming

compressive strength {concrete}: druksterkte

compressive stress (compression stress): drukspanning

compulsory excess {insurance}: verpligte bybetaling

compulsory insurance: verpligte versekering

compulsory sequestration: gedwonge sekwestrasie

computer literacy: rekenaargeletterdheid [Feb2006]

computer personalisation {eg of letters}: rekenaarindividualisering

computer presentation {eg PowerPoint}: rekenaaraanbieding [Sept05]

Computer Society of South Africa (CSSA): geen vertaling nie [Feb2006]

computer tomographic scan (CT scan): rekenaar-tomografiese skandering, RT-skandering

computing {general}: reken, rekenwetenskap, berekening [Feb2006]

computing {school subject}: rekenaarstudie [Feb2006]

computing {subject teaching one how to use a computer and how computers work}: rekenaarwetenskap [Feb2006]

computing {the industry, general word that includes networking, software, computer electronics and even perhaps technology shares}: rekenaarwese, rekenaarbedryf [Feb2006]

computing {university subject}: rekenaarwetenskap [Feb2006]

concept: konsep

concerning (about): aangaande, insake, oor

concertina barbed tape (concertina barbed wire, Danet tape, razor tape): Danet draad, lemmetjiesdraad

concertina fold (accordion fold, fanfold): konsertinavou

conclude {contract}: aangaan, sluit

conclude {transaction}: afhandel

conclusive proof (sufficient proof): afdoende bewys, voldoende bewys

concourse {for unloading trucks}: laaiblad

concrete carcase (concrete framework): betonraam, betonraamwerk

concrete drum {Necsa – aggregate used in manufacture bigger than 22 mm}: betondrom [Maart05]

condenser yarn (condenser-spun yarn): kondensorgaring

condition error on program: programfout

conditionality: voorwaardelikheid

conditioner {grass for fodder}: kneuser

conditions of service: diensvoorwaardes

conditions of use {eg credit card}: gebruiksvoorwaardes

conduct {eg a campaign}: voer

conduct {eg a course}: aanbied

conduct {eg own legal defence}: behartig

conduct {eg trade}: dryf

conduct {electricity}: gelei

confederation of labour {eg Cosatu}: vakverbond

conference-goer: konferensieganger

confidence interval {statistics}: betroubaarheidsinterval

confidence limit: vertroubaarheidsgrens

confirm {a document by the court}: bekragtig

conflict mapping: konflikkartering

conjugated linolineic acid (ALC) {C17H29COOH}: gekonjugeerde linoleensuur

conjugated linolineic acid (ALC) {C17H31COOH}: gekonjugeerde linoleïensuur, lynoliesuur

connect v. {electrical}: konnekteer

connect: konnekteer

connection: konneksie

connector: konnektor

consent use {of land or premises}: toestemmingsgerbuik, vergunningsgebruik

consequential damage: gevolglike skade, gevolgskade

consequential loss insurance: gevolglikeverlies-versekering, gevolgverliesversekering

conservancy {nature conservation}: bewarea, bewaargebied [2 April 2004]

conservation tillage: bewaringsbewerking [Nov07]

consider the matter closed: volstaan met

consideration {annuity, tax}: bedrag

consideration {contracts}: teenprestasie

considered decision: oordeelsbesluit

consonant blend: konsonantverbinding [Onderwys][Feb15]

constant velocity (CV): konstante snelheid, KS

constantly variable transmission (CVT): palwisseltransmissie [Dit bestaan uit twee koniese asse wat kop na voet gerangskik is met 'n aandryfketting/-band daaroor. Die verhouding wissel soos die ketting/band van die een kant na die ander kant beweeg word. M.a.w. die verhouding wissel voortdurend. Dit alles gebeur in ['n houer soos] 'n ratkas.]

constellation: konstellasie, sterrebeeld [bv. Orion][Okt15]

constituents: OOK belanghebbendes, belangegroepe

Construction Education and Training Authority: Konstruksie-onderrig-en-opleidingsowerheid

Construction Industry Alliance (CIA): Konstruksiebedryfalliansie, KBA

Construction Industry Development Board (CIDB): Ontwikkelingsraad vir die Konstruksiebedryf

Construction Industry Forum: Forum vir die Konstruksiebedryf

constructive dismissal: konstruktiewe afdanking

constructive engagement {politics}: konstruktiewe betrokkenheid

constructively dismissed: konstruktief afgedank

consultants roster: konsultantelys

consulting: konsult-, konsultant-

consumer-facing brand: verbruikersgerigte handelsnaam

Consumer Goods and Services Ombud (CGSO): Ombudsman vir Verbruikersgoedere en -dienste [Jun 17]

consumer list: verbruikerslys

Consumer Protection Act (CPA): Wet op Verbruikersbeskerming [Jun 17]

consumerism: konsumerisme, verbruikerisme

contact (contact person): kontakpersoon, skakelpersoon, kontak

contact v.: kontak [nie kontak met nie], skakel met

contagious bovine pleuropneumonia: aansteeklike pleuropneumonie van beeste, longsiekte

containment boundary: insluitgrens

contingency approval: gebeurlikheidsgoedkeuring

contingency policy: gebeurlikheidspolis

contingent insurance: gebeurlikheidsversekering

contingent liability: gebeurlikheidsaanspreeklikheid

continuation member (continued member): voortgaande lid, voortgesette lid

continuation membership (continued membership): voortgaande lidmaatskap, voortgesette lidmaatskap, voortgaande lidskap, voortgesette lidskap

continued member (continuation member): voortgaande lid, voortgesette lid

continuing security: voortdurende sekuriteit

continuous forms {computers}: kettingvorms

continious shooting (burst): deurlopende skote, sarsie skote, sarsie [fotografie][Jul2013]

continuous stationery: kettingskryfbehoeftes

contract guarantee: kontrakwaarborg

contract of affreightment {marine insurance}: bevragterskontrak

contract of insurance: versekeringskontrak

contract rebate: kontrakafslag

contracts officer: kontraktebeampte

contractually incapacitated: handelingsonbevoeg

contribution clause {insurance}: bydraeklousule

contribution: bydrae

contributor list (donor list): skenkerlys

control (check) n.: kontrole

control (check) v.: kontroleer

control centre (nerve centre): beheersentrum

control layout {forklift}: kontrole-uitleg

control lever: beheerhefboom

control v.: beheer

controlled circulation: beheerde sirkulasie, beperkte sirkulasie

controlled crossing (pedestrian crossing): beheerde voetoorgang

controlled duplication: dupliseringskontrole

controller override: kontroleurontsperring

controller: kontroleur

conurbation: konurbasie [Sept05]

Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES): Konvensie oor die Internasionale Handel in Bedreigde Spesies, CITES

convergent {lines on a graph running towards each other}: konvergent, konvergerend, toelopend

conversion {data processing}: omskakeling

conversion {to a point of view}: oorreding

converted house: omskepte huis

convoying: konvooiry

cookie {computer}: koekie [Apr15]

cool card {credit card}: koelkaart, loukaart

cooling system {vehicle}: koelstelsel

company, diagonal march left/right turn: geledere, skuins-buitewaarts marsjeer [ou militêre bevel]

COO (chief operationg officer): hoofbedryfsbeampte [Apr17]

co-operative bank: koöperatiewe bank [Feb05]

co-operative education {at technikon}: koöperatiewe onderwys

cop (community of property, COP): gvg, gemeenskap van goed, GVG

COP (community of property, cop): GVG, gemeenskap van goed, gvg

co-payment {medical aid}: bybetaling

copies to (cc) {at bottom of eg memo}: afskrifte aan, aa

copy taster {selects and approves text for eg journal}: kopiekeurder

copy tasting: kopiekeuring

copydeck (copy deck) {advertising}: kopiepak

copyright {eg costume design}: kopiereg

copyright object (copyrighted object): kopieregartikel

core business: kernbesigheid

core earnings: kernverdienste

core inflation: kerninflasie

core ply: kernlaag

corner post pallet: hoekstylpalet

corporate citizen: korporatiewe burger

corporate citizen: korporatiewe burger [Feb05]

corporate core: korporatiewe kern [stadsbeplanning][Okt15]

corporate governance: korporatiewe regering [Okt09]

corporate governance: maatskappybestuur, korporatiewe bestuur

corporate hub: korporatiewe naaf, korporatiewe spil, korporatiewe platform, korporatiewe sentrum [Okt15]

corporate management: korporaatbestuur

corporate n.: korporaat

corporate wardrobe {includes uniform, briefcase etc}: korporatiewe klerekas

corporatisation: korporatisering

cosmeceuticals {combination of cosmetics and pharmaceuticals): kosmeseutiese wetenskap; kosmeseutika [Aril15]

cosmetics: kosmetieke

cosmetology {beautification of corpses}: kosmetologie

cost of survey (cost of surveying): opmeetkoste

cost squeeze (price/cost squeeze): kosteknyptang

costs and expenses: koste en onkoste

costs as between attorney and client: prokureur-en-klientkoste [Maart 09]

costs: kostes [daar is wel geleenthede in Afrikaans waar die meervoud "kostes" gebruik kan word]

CoT (City of Tshwane): Stad Tshwane

couch potato: sofakoolkop

cougar: knaapjagter, jongmansjagter [’n Ouer dame wat jag maak op jong mans.] [Feb.2011]

cough (falter) - SEE splutter

coulis: coulis: {groente- of vrugtepuree wat as ’n sous gebruik word.}[Sep16]

council {university}: raad [April 2004]

Council for Geoscience of South Africa: Raad vir Geowetenskap van Suid-Afrika [Julie05]

Council house: munisipale huis

Council of Medical Schemes: geen vertaling nie

councillor (Cr, Clr): raadslid, rld, rdl

council-owned land: raadsgrond

counselee {psychological counselling}: beradeling, beradene

counsellor {diplomatic service}: raad

counsellor {psychological counselling}: berader

counter {people and equipment}: teller

counter supervisor: toonbanktoesighouer

counter worker: toonbankwerker

counterbalanced truck {forklift}: teengebalanseerde vurkhyser

counterflow bus lane (against-flow bus lane): stroomop buslaan

counterfort (buttress) {civil engineering}: beermuur, stutmuur

counterpart {of a contract}: geldige kopie

countersign v {travellers cheques}: bewysteken, bewyshandtekening aanbring

countersignature {travellers cheque}: bewyshandtekening

counterweight {forklift}: teengewig

country chair: plaasstylstoel [binnenshuise versiering] [Aug19]

County Clerk {England, Australia}: County Clerk

coupon clipper: koeponvraat

coupon insurance {eg SASRIA}: koeponversekering

couriergram: koeriergram

course attender (course participant): kursusganger

course of research (progress of research): navorsingsverloop

course participant (course attender): kursusganger

coursework master's: gedoseerde meestersgraad [Feb05]

courtesy call: hoflikheidsbesoek [return a - / 'n hoflikheidsteenbesoek aflê, 'n hoflikheidswederbesoek aflê, 'n hoflikheidsweerbesoek aflê]

courtesy car (courtesy vehicle): klantemotor, klantevoertuig

cover extension {insurance}: dekkingsuitbreiding

cover version {music}: kopieweergawe

covering letter: dekbrief

cozy corner: sushoekie [in die slaapkamer – dit verwys na slaapkamerdekor; Beeld Plus, bladsy 3 het dit op 12 Julie 2008 soos volg gebruik: Dit (sushoekies) omskep die slaapkamer in 'n witwarm dekorsone wat die sinne streel] [Sep08]

CPIX (consumer price index excluded) {where X indicates that some rates, such as mortgage rates, are excluded}: VPIX, verbruikersprysindeks uitgesluit

CPJ: KBJ (Kontantbetalingsjoernaal) [Feb 2006]

CPU cache {computers}: SVE-stoor

Cr (councillor, Clr): rld, raadslid, rdl

crabstick: krapstokkie

crack detection {property market}: kraakopsporing

crack detection: kraakdeteksie

cracker {computers}: stelselskelm, internetinbreker

craft beer: boetiekbier [Taalkommissie], vakmanbier [Apr16]

craft knife: handwerkmes [Feb05]

craft market: kunsvlytmark

craft: bedryf

cram college (crammer): blokskool, inpompskool

craniectomy/craniootomy with excision of foreign body from brain: kraniëktomie/kraniotomie met verwydering van vreemde voorwerp uit brein

crash bar: skermstaaf

crash helmet: valhelm [preferred term / safety helmet]

Crate Exchange: Kratbeurs

crater v.: krater

cratering charge {blasting}: kraterlading

cratering: kratering, kratervorming

crave: smag [bv. na drank – as jy smag na drank is jy dranksugtig][Jun12]

craving: smagting [bv. na drank][Jun12]

crawling peg {financial} kruipende vaspenning

crawling peg rate {financial}: tempo waarteen vaspenning kruip

create (found) {a trust}: oprig

creationary stance: kreasionistiese standpunt [Mei17]

creative accounting (window dressing) {accounting}: kreatiewe rekeningkunde

credit crunch (credit squeeze): kredietbeperking

credit enhancement cover {housing loans}: kredietverbeteringsdekking

credit insurance: kredietversekering

credit limit: kredietlimiet

credit line {advertising}: erkenningsreël

credit squeeze (credit crunch): kredietbeperking

credit: krediet

creditable account {ie account that can be credited}: krediteerbare rekening

CreditLine: KredietLyn

creed: kerkverband

cremains: krereste

Crescent {part of street name}: -singel

crime kisser: boeweboetie [Mrt2010]

criminal n.: krimineel

crimson micro leave {catering}: rooi/karmosyn mikroblaar [Mei18]

critical pedagogy: kritiese pedagogiek [Jul11]

CRJ: KOJ (Kontant-ontvangstejoernaal) [Feb 2006]

cronies: kornuite

crop insurance: oesversekering

cropping {photography}: snoei

cropping: verbouing [Nov07]

crop scouting: oesverkenning [Sep 2017]

croquis {quick sketch of live model}: modeskets [Aug19]

cross-channel hovercraft service: kanaalskeertuigdiens

cross-cultural: kruiskultureel

cross-dresser, drag queen: fopdosser

crossfall: dwarsval [padbou][Apr15]

crossover experiment: kruisbestuiwingseksperiment

cross-refer {also securities}: kruisverwys

crosswalk (pedestrian crossing): voetoorgang

crotch box: skulp [krieketskut]

crowdsourcing: skarewerwing

cruiser (cruiser radio motor car, cruise car) {police and security company}: patrolliemotor

crumbing down: krummelsafvee [gasvryheidsbedryf] [Apr17]

crunch {working out}: knak

crypto currency: kriptogeldeenheid [Feb18]

cup {post pallet}: dop

curate v.: kurateer [Jul11]

currency realignment: valuta-aanpassing

current and valid edition: jongste en geldige uitgawe

current coins: gangbare munte

current expenditure: lopende uitgawe

current income: lopende inkomste

current interest rate: heersende rentekoers

current investment {financial}: lopende belegging

current statement {current statements must be submitted now and thereafter annually}: jongste staat

cursor {word processing}: loper

cursor {word processing}: loper

cursor: loper, wyser

cushion tyre {vehicle}: lugkussingband

custodial care facility: bystandsorgfasiliteit [Mrt16]

custodian [of the environment]: bewaarder

custody arrangement {iro monetary aid}: toesigreëling

custom dates: eie datums

customary marriage: gebruiklike huwelik [volgens Wet 120/1998]

customary union {of people}: gebruiklike verbintenis

customary union: gebruiklike verbinding, gebruiklike verbintenis [Means the living-together af a man and a woman in a matrimonial alliance in terms of Black law and custom, where neither the man nor the woman is a party to an existing marriage]

customary-law union: gewoonteregverbintenis [Mrt2010]

customer (client) [Strictly speaking, a customer buys goods and a client buys services, but this distinction has become vague.]: kliënt

customise (tailor): individueel aanpas, spesiaal aanpas

customise {personal settings}: aanpas [Mei05]

custom-made (tailor-made): doelgebou, doelgemaak

customs pool: doeanepoel

cut {prices}: sny

cut n. {eg from CD}: snit

cut-off date: afsnydatum

cutover {cancelling the main branch switchboard number and replacing it with 0860 101 341}: oorskakeling [Elektrotegniese wdbk]

cut-paper merchant: gesnydepapier-handelaar, snypapierhandelaar

cutter bar {power saw}: snystaaf

cutterbar {disc mower}: snybalk

cutting-edge technology: voorpunttegnologie

CVC (card validation code) {last 3 digits on back of credit card}: KVK, kaartvalidasiekode

cyber crime: rekenaarmisdaad, kubermisdaad

cyber harassment: kuberteistering [generiese term wat bv. kuberagtervolging insluit][Okt13]

cyber space: kuberruim

cyber stalking: kuberagtervolging [Okt13]

cyberpunk {computer database}: kuberpunk

cycle (insurance cycle): siklus, versekeringsiklus

cyclicality: sikliese skommelings [maatskappy se handel wissel as gevolg van seisoenskommelings] [Apr13]

cystourethroscopy with removal of foreign body/calculus/ureteral stent, simple: sisto-uretroskopie met verwydering van vreemde voorwerp/kalkulus/ureterstent, eenvoudig

d = day (Latin: dies) [Feb05]

daargestel: introduced, created, established

DACST (Department of Art, Culture, Science and Technology): DKKWT Departement Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie

dads army: ougardekorps

daisy wheel (print wheel): drukwiel, speekwiel

damage insurance: skadeversekering

damage to property {insurance}: eiendomskade, skade aan eiendom

dam liner: damvoering [Maart 2014]

damping off {plant production}: saailingverwelking [Sep 2017]

dance {informal}: sokkie

dander: haar- en/of velvlokkies

Danet tape (concertina barbed tape, concertina barbed wire, razor tape): Danet draad, lemmetjiesdraad

Darwinstic-Lamarckian use of the term: Darwin-Lamarck-gebruik van die term

dashboard: kontroleskerm [rekenaarterm] [Jan13]

data bundle: databondel [Jan13]

data capturing and featurising of sewage connections: datavaslegging en kenmerkvaslegging van rioolaansluitings

data security standards {payment card industry}: datasekuriteitstandaarde [Die persoon aan wie die (krediet)kaart aangebied word, moet verseker dat die kaartinligting vertroulik bly.][Apr2010]

database {one word}: databasis [Jul11]

data-centric {computer}: datasentries

date of issue: uitreikingsdatum

date of purchase {banking – property sold at judicial sale}: inkoopdatum, datum van inkoop

date of signature: datum van ondertekening

date range: datumstrek [Mei05]

date rape (acquaintance rape): afspraakverkragting, vriendverkragting

date rape {legal}: geleentheidsverkragting

datestamp: datumstempel

daw (dispense as written, no substitutions): - [Feb05]

day to day a: ’n dag-vir-dag- [Jan13]

DDF (Dry Decontamination Facility) {Necsa}: DDF, Droë Dekontaminasiefasiliteit [April2004]

deaccess {museum technology}: onteien, vervreem

dead front assembly {electrical appliance}: dooiefrontsamestel, voorkantbeveiligde samestel

deal breaker{something endangering a transaction}: doodskoot, doppieklinker [April2006]

deal maker: transaksieknoper [April2006]

dealer principal: handelaarshoof

deal-making {economy}: transaksiëring

Dear Sir/Madam: geagte Meneer/Mejuffrou/Mevrou, Geagte Heer/Dame

death mask: dodemasker

debit card {amount deducted direct from cardholder’s account}: debietkaart [2 April 2004]

debottleneck: knelpunte uitskakel

debriefing {auditing}: nabetragting

debriefing session {bombs}: ontlontingsessie

debriefing session {general}: terugvoersessie

debt standstill net: skuldstilstandsnet

debt write-off: skuldafskrywing

decal {slides off onto other surface when wetted}: dekal

decanting area: oorloopgebied

declarative knowledge: verklaarde kennis (formele kwalifikasies) [personeelbestuur] [Nov.10]

declared weed: verklaarde onkruid

decoding strategy: dekodeerstrategie [Onderwysterme][Mrt12]

decommoditise {make a product so attractive that people are not aware of its price}: dekommoditiseer

decoy: fopper

decree of judicial separation: geregtelike bevel tot skeiding van tafel en bed [Maart05]

decrypt: dekripteer [2 April 2004]

DECT (digital enhanced cordless telephone): - [2 April 2004]

deductible (excess, first amount payable) {short-term insurance}: bybetaling, eerste bedrag betaalbaar

deductible n. {tax}: aftrekbare, aftrekking

deed of execution: eksekusieakte, uitwinningsakte

deem fit: gerade ag [Jan13]

default (default of payment): wanbetaling [bankwese] [Sep10]

default limit: versteklimiet

default n. & v.{also computers}: verstek [this field defaults to / hierdie veld - na]

default: wanprestasie [versuim om aan 'n kontrakbepaling te voldoen – sluit wanbetaling in] [Sep10]

defaulter {loan}: wanbetaler

defective: defek

deficit model: agterstandmodel [Onderwysterme][Mrt12]

defined risk {insurance}: omskrewe risiko

degum (boil off): afkook

dekontaminasiebad {Necsa}: decontamination bath [April2004]

delamination {of plies}: delamellering, ontlaging

delayed baggage: vertraagde bagasie [Jun11]

delayering (broadbanding) {people management}: vlakvermindering

delegate {transfer of obligations}: delegeer

delegate n.: afgevaardigde

delegate: delegeer

delegation: delegasie

delegee: gedelegeerde

deleterious {genetics}: nadelig [Julie05]

deleveraging process:  skuldvlakverlagingsproses [verlaging van skuldvlakverhouding][Mrt 2011]

delimiter {PUK, programming}: skeisimbool

delinquent {insurance}: wanbetaler

delinquent {loan}: swak betaler

delinquent account (overdue account): agterstallige rekening

deliverable n.: lewerbare [tasked by management to produce a - / deur bestuur getaak om 'n - te produseer]

deliverables: lewerbares

delivery {of a service}: lewering

delivery method {RVN}: leweringsmetode [Mei05]

delivery system {of services, eg a bank}: leweringstelsel

deloader: ontlasser

deloading position: ontlasstand

deloading: ontlas

demand valve {of respiratory device}: aanvraagklep

demineralised water: gedemineraliseerde water

denims (jeans): denim, jannas

deoxyribonucleic acid (DNA): dioksiribonukleïensuur, DNA, DNS

department {administration}: afdeling, departement

Department for Social Development: Departement van Sosiale Ontwikkeling [vervang Departement van Welsyn]

Department of Banking Supervision: Departement van Banktoesighouding

Department of Labour that provides a variety of reemployment services and

Department of Minerals and Energy (DME): Departement van Minerale en Energie, DME

Department of Public Service and Administration (DPSA) : Departement van die Staatsdiens en Administrasie (DSA)

Departmental Head (DH): Departementshoof, DH

depends on type of equestrian sports: hang af van die perdesport

deposit position {where pallet is placed}: neersitposisie

depositary (trustee): trustee

depositing officer: deponeerbeampte

depositor {financial}: deponeerder

depositor {legal}: deposant

depository (storehose): stoorkamer

Deposit-taking Institutions Act (DTI Act): Wet op Depositonemende Instellings, DNI Wet

depreciable cost : depresieerbare koste [die waardevermindering, bv. markwaarde, van 'n bate kan aansienlik verskil van depresiasie, wat vir belastingdoeleindes bepaal word.]

depreciation allowance: depresiasievoorsiening [Apr11]

depreciation: depresiasie, waardevermindering

depressurise: ontdruk

deprivation {icw poverty}: ontbering

depth and strength {eg of recession}: intensiteit

deputy head boy: onderhoofseum

deputy managing director: adjunk besturende direkteur

derating {forklift}: verlaging van vragvermoë

descriptor: deskriptor

desert: verlaat [eiendom verlaat sonder om te betaal] [Sep10]

desertification: woestynveroorsaking

desertisation: woestynvorming

designate {ambassador}: benoemde

designate: aangewese [eg rector designate / aangewese rektor]

designated employer: aangewese werkgewer

designated officer: aangewese beampte, aangewysde [Maart05]

desired end state (desired outcome): gewenste eindstaat, verlangde eindstaat

desired future state (desired outcome) {transformation}: gewenste toekomstige staat

desk-jobber {marketing}: kantoorgroothandelaar

desktop {word processing}: werkskerm

desktop computing capacity: tafelrekenaarkapasiteit [Feb2006]

desktop editor: lessenaarredigeerder

desktop financial management: lessenaar finansiële bestuur

desktop publisher: lessenaaruitgewer

desktop publishing (DTP): regstreekse publikasieskepping, DTP

desktop quote {insurance}: telefoonkwotasie

desktop service {general trade}: kitsdiens

desktop study {not done in the field}: studeerkamerstudie, lessenaarstudie, kantoorstudie

despatch (despatch desk) {Netcare 911} ; uitstuursentrum, uitstuurburo

despatcher {bus service}: afsender

destruction test: vernietigingstoets

detach {staff, for an indefinite time}: afdeel

detailed billing (itemised billing): gespesifiseerde fakturering

detecting frame: klikraam

development {property}: ontwikkeling

Development and Liaison Advisory Committee (DILAC):

development scheme {sectional titles}: ontwikkelingskema [Sept05]

Development State {JSE}: Ontwikkelingsfase

developmental articulation disorder: ontwikkelingsartikulasieversteuring [Sept05]

developmental local governance: ontwikkelings- plaaslike regeringsbestuur [Feb05]

developmental local government: ontwikkelingsgerigte plaaslike regering, ontwikkelings- plaaslike regering [Feb05]

devotional: oordenking, dagstukkie [Jun.2014]

device {icw fraud}: truuk, slenter [Feb 2006]

diagram: diagram

dial {of camera}: stelring

dial dispenser {packaging}: wieldispensor

dial dispenser: wieldispensor

dialog box {word processing}: dialoogblok

dial-up procedure {Internet}: inbelprosedure, skakelprosedure

dial-up subscriber {M-Web}: inbelintekenaar

diarise: dagboek

dictation: diktering [take - / - afneem]

diff lock {vehicle} [full form - differential lock]: ewenaarslot

diffused sunlight: diffuse sonlig

DIFR (disabling injury frequency rate): AOBFS, frekwensiesyfer vir arbeidsongeskiktheidsbesering

digital radio transmission: digitale radiotransmissie

DILAC (Development and Liaison Advisory Committee): oSAK, Ontwikkeling- en Skakelingsadvieskomitee

dim v. {headlights}: domp

dingbat {computer}: watsenaam

dip {computer}: duik

DIP switch {computer}: DIP-skakelaar

Dip Tech (Diploma in Technology): Dip Tech, Diploma in Tegnologie

diplomate {person studying for a diploma}: diplomakandidaat, diplomerende kandidaat

diplomate {person who has obtained a diploma at a technikon}: gediplomeerde

diplomate {person with a diploma}: gediplomeerde

dipping {computer}: duik

direct insurance: direkte versekering, regstreekse versekering

direct mail advertising: direkte posreklame

direct methanol fuel cell {a type of fuel cell that uses a polymer membrane as the electrolyte; however, the catalyst itself draws the hydrogen from the liquid methanol, eliminating the need for a fuel reformer}: direkte metanolbrandstofsel, direkte metanolsel [2 April 2004]

direct response advertising: direkte responsreklame

direct tripping unit: direkte uitklinkeenheid

direction lever (way valve) {forklift}: rigtingshefboom

direction of travel {forklift}: ryrigting

directionally fixed wheel: nie-krinkwiel, rigtingvaste wiel

dirty money {obtained from selling drugs etc}: vuil geld

disabled (physically challenged) [not handicapped] NOW - special needs: spesiale behoeftes

disabled person {person currently not able to do a job while waiting for medical confirmation that will prove that the person is permanently not able to do a specific job}: beroepsongeskikte persoon

disabling injury frequency rate (DIFR): frekwensiesyfer vir arbeidsongeskiktheidsbesering, AOBFS

disabling injury: arbeidsongeskiktheidsbesering

disadvantaged {politics}: agtergeblewenes

disadvantaged adj.: agtergeblewe, benadeelde, nie-bevoordeelde

disaster (catastrophe) {insurance}: ramp

disc jibe (snap jibe) {windsurfing}: kitsdraai

disc mower: skyfsnyer

discharge {short-term insurance}: kwyting

discharge n: uitlating [Jan13]

discharge v: uitlaat [bv. rioolwater in 'n riool] [Jan13]

disciplinary steps: dissiplinêre stappe

disclaim {responsibility}: ontken

disclaimed {eg annual statement}: ontkende

disclaimer {liability}: kwytskelding, vrywaring

disclaimer clause: ontkenningsklousule

disclosure {eg insurance}: openbaarmaking

disclosure notes: openbaringsaantekeninge

disco {dancing venue}: disko

disconnect {computer}: ontkoppel

discount rate {rate at which the Reserve Bank is prepared to buy back Treasury bills}: diskontokoers

discount: afslag ["afslag" het geen meervoud nie]

discounter {shop}: afslagwinkel

discretion: goeddunke [in its sole and absolute discretion / na sy eie goeddunke, na sy absolute goeddunke]

discretisation {eg data}: diskretisering

disinformation: disinformasie

disk drive: skyfaandrywer [Mei09]

anthropogenic greenhouse gasses: antropogeniese kweekhuisgasse, mensgemaakte kweekhuisgasse [wat deur die mens in die atmosfeer ingestuur word] [Mei09]

disk space: skyfspasie, skyfruimte

dismissible offence {disciplinary procedure}: ontslaanbare oortreding, afdankbare oortreding, ontslagoortreding

dispensary: resepteerafdeling, reseptuurafdeling, toebereidingsafdeling

dispenser: dispenseerder

dispensing chemist: apteker

disposal {waste}: disponering, wegdoening

dispute resolution forum: geskilbeslegtingsforum [Aug.10]

dispute resolution: geskilbeslegting [Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, 25/2002] [Aug.10]

dispute resolving forum (dispute resolution forum): geskilbeslegtigingsforum

dissertation: verhandeling [word vereis vir ’n verhandelingsmeestersgraad} [Feb05]

dissertation-based master's: verhandelingsmeestersgraad [Feb05]

dissolve {eg movie, video}: kruisdoof

distressed {fabric}: oudgemaakte [Jul11]

distributable {financial}: uitkeerbaar, verdeelbaar

distributed learning: verspreide onderrig, verspreide leer [hierdie woord vervang afstandsonderrig]

distribution channel {marketing}: distribusiekanaal

ditched crossing {road}: knikkruising

dive {doubtful place of entertainment}: hool

dive: duik [number of dives? / hoeveel keer duik u?]

divergence {genetics}: divergensie [Julie05]

divergent {also lines on a graph running away from each other}: divergent, divergerend, uiteenlopend

diversion of resources: wegkering van hulpmiddele [2 April 2004]

diversion programme {to "divert" youths from a career of crime}: wegkeerprogram

diversity: diversiteit [bv diversiteitbestuur nou in die plek van regstellende aksie]

diverted website: herleide webwerf [Okt13

divide {eg between the haves and the have-nots}: kloof

diving platform: duikplatform

diving: duik

division {administration}: afdeling, divisie

Division of Agricultural Product Standards: Afdeling Landbou-produkstandaarde

djembe {powerful hand drum from West Africa} : djembe

DNA (deoxyribonucleic acid): DNA, DNS, dioksiribonukleïensuur

dock {forklift use}: laaiplatform

dock leveller {forklift use}: stellaaibrug

docket load {police}: dossierlas, dossierlading

documentary n.: dokumentêr

documents clause {eg fire insurance}: dokumentklousule

dodgeball: trefbal [Mrt12]

dodgeball: koesbal [sport] [Jul16]

dodgeball: bok-in-die-hok, bok-in-die-kraal [tradisionele kinderspeletjie] [Jul16]

dodging {photography}: afskerming

dog (lemon) {eg a specific model car}: misoes, suur lemoen, suurlemoen

dog droppings: hondemis

dog eat dog: hond vreet hond

doggie bag (doggy bag): brakkiesakkie, siebiesakkie, wegneemsakkie

doing words: doenwoorde

dojo {wrestling circle}: dojo

Domestic Employee Compensation Plan {Absa}: Huishulpvergoedingsplan

domestic help - see home-help [This term seems to be making way for home-help]

domestic forest usage: eie gebruik van bos [Jun2016]

domestic partner: saamwoonmaat

domicile branch {eg of a bank}: tuistak, domisilietak

domicilium citandi et executandi (physical address): domicilium citandi et executandi, fisiese adres

domino effect: domino-effek

dongle {computers}: dongel

double-barrelled question: dubbelloopvraag [Aril15]

double left-click v. & n. {word processing}: dubbel-Iinksklik

double signal deterring and correcting action {electronics}: dubbelseinweer-en-korrigeer-aksie

double split complementary colours: dubbelsplitkomplementêre kleure

double-blind {eg approach}: dubbelblind

double-declining balance method: dubbelafnemende saldometode [metode vir waardevermindering] [Jun11]

double-edged blade: tweekantlemmetjie

double-lock password {computer}: dubbelslotwagwoord, dubbelwagwoord [2 April 2004]

doubling day: dubbeldag

doubtful account {for which provision has already been made}: twyfelagtige rekening

down line: afwaartse lyn

downcycle: afsikleer [Jun12]

downcycling {the recycling of a material into a material of lesser quality}: afsiklering [Jun12]

download {from one computer to another}: aflaai

download manager: aflaaibestuurder

download process: aflaaiproses

down-manage {eg staff numbers, costs}: afbestuur

down-manageable {eg staff numbers, costs}: afbestuurbaar

down-management {eg staff members, costs}: afbestuur

downmarket: markaf [go - / - beweeg]

down-sizing (down-scaling): afskaling

downsizing {staff}: afpassing

downstream: stroomaf [by petroleummaatskappye waar die ruolie geraffineer, tot ’n produk verwerk word en uiteindelik aan die publiek verkoop word]

downstream products {processed products}: stroomaf produkte

downstream utilisation {of raw materials}: stroomaf benutting

doy pack: doypak, doyverpakking

DPW (Department of Public Works): Departement van Openbare Werke

drag queen {male in female attire}: fopdosser

drag: sleep

dragline system {irrigation}: sleeptoustelsel

drainage external ear, abscess or hematoma, simple: dreinering buite-oor, abses of hematoom, eenvoudig

drawbar trailer (trailer): sleepwa, trekstangsleepwa

drawing right {economy}: trekkingsreg

drie lane]

drill {sawing technique}: boor

drill down {accounting}: spoorontleding doen

drill: dril

drill-down function {accounting computer program}: spoorontleedfunksie

drip irrigation: drupbesproeiing

drip tray: drupbak [Maart 2014]

drive (v) {eg a programme}: dryf [Feb05]

drive {also a vehicle}: dryf

Drive {part of street name}: -rylaan [eg Swart Drive / Swartrylaan but James Drive / James- rylaan]

driven hunt: aanjaagjag [Chasa – Suid-Afrikaanse Jagtersfederasie] [Jun2016]

driven hunt: steierjag [Beeld – wanneer diere aangejaag word en dan geskiet/gejag word.]

drive pedal {forklift}: rypedaal

drive-through liquor store: deurrydrankwinkel [Jul16]

drive train {vehicle}: aandryfstelsel

driver {also of eg a programme}: drywer [Feb05]

driver {computer}: aandrywer, drywer

driver {of vehicle}: bestuurder, drywer

driver presence pedal {electric forklift}: aktiveerpedaal

driver’s licence – SHOULD BE driving licence: bestuurslisensie

driver's compartment: drywerskompartement

drive-thru: deurry

driving controls {vehicle}: bestuurkontroles

driving objective: dryfveer, doelstelling [Mei05]

driving range {golf}: dryfbaan

driving range {golf}: dryfbaan, oefenbof

droogpan {Necsa}: evaporation pan [April2004]

drop box: buitkas [Feb. 09]

Dropbox {computer}: Dropbox [handelsnaam vir 'n webfasiliteit] [Jul13]

drop in the rope {crane}: lus in die tou

drop n. {curtain}: baan; lengte [Feb05]

drop-centre rim: diepvelling [Okt. 18]

drop safe: ingooikluis, valkluis [Jul13]

drop: buit [na aanleiding van - buit WAT: 3: (a) ten opsigte van tafelspelle buiten dié in paragraaf (b) van die omskrywing van "aangepaste bruto inkomste" in die beoogde nuwe Dobbelwet, die totale bedrag geld, speelmunte en tekenmunte in die buitkas; (b) ten opsigte van dobbelmasjiene die totale bedrag geld en tekenmunte vanuit die buitkas verwyder, of vir kontantlose dobbelmasjiene, die bedrag wat as gevolg van spel op dobbelmasjiene van die speler se gleufmasjienrekeninge afgetrek is][Feb. 09]

drop-down {computer screen}: aftrekskerm

drop-down coverage {In reinsurance, a method of structuring the retention and limit of a particular layer of a property catastrophe excess reinsurance program so that, in the event that a loss (or losses) exhausts the reinsurance limit in a stated lower layer, the unexhausted limit of the highest upper layer would drop down to respond to subsequent loss(es) during the same contract period as a replacement for the lower layer. Such a method is often referred to as "top-and-drop" coverage. For example, if the first layer of $10 million xs (excess) $10 million in a program of $140 million xs $10 million were exhausted, the top layer (for this example, $10 million xs $140 million) will drop down and provide $10 million xs $10 million for a negotiated number of additional occurrences. Another use of drop-down coverage may occur within the first catastrophe layer, wherein the loss retention in a contract drops after the first loss and the layer limit then expands. For a different example, if the first layer coverage were $1 million xs $1 million and a loss in excess of $1 million occurred, provision would be made for the retention to drop to a lesser amount, such as $750,000, and for the limit to expand to $1,250,000 for the second and subsequent losses in the same period, but subject to the annual aggregate limit as negotiated.

drop-down menu {computer} : aftrek-kieslys

drop-down menu: aftrek-kieslys

dropped-waist dress (drop-waist dress): langlyfrok

drop-shipping (drop shipping) {supply chain management}: regstreekse versending [Apr17]

drug adherence [US] {extent to which patient continues to take drug}: middelvolhouding, medikasievolhouding

Drug Utilisation Review {publication}: Riglyne van Medikasiegebruik

drumline leader: tromleier [Apr17]

drumming {music}: tromslanery, tromsessie

dry goods canteen: personeelwinkel

dry matter: droëmateriaal [een woord – die vastestofkomponent van bv. voer, sou dit volledig gedroog word][Jun12]

dry mobile phone {user personally responsible for the account}: droë mobiele foon

DTI (Department of Trade and Industry): Departement van Handel en Nywerheid

DTI Act (Deposit-taking Institutions Act): DNI Wet, Wet op Depositonemende Instellings

agility run: ratsheidlopie [sport en oefenkunde][Apr15]

duck jibe {windsurfing}: bukdraai

duct tape {verkeerd in Eskomwdbk as duck tape}: seildoekband

due diligence {financial}: met behoorlike sorg

due diligence report: omsigtigheidsverslag

due proof {insurance}: behoorlike bewys

due-amount debit order: verskuldigdebedrag-debietorder

due-diligence investigation {eg in mergers}: omsigtigheidsondersoek

due-diligence test: noulettendheidstoets

dummy form: blinde vorm

dummy report {between preliminary and final}: proefverslag

dump v.: stort

dumpster diving: vullisdeursoeking[Sep16]

dunk tank: waterdompel [speletjie] [Sep 2017]

dunnage {vegetable shelf}: sturak

dunter (surfacer, dunter machine): vlakpoleerder

duplex asynchronous data rates: tariewe vir dupleks asinchrone data

duration {of loss}: duur

duration {of policy}: geldigheidsduur

dust: bestuif? [Huishoudkundewoordeboek – nie dieselfde as besprinkel nie.] [Feb.2011]

duty: diens [officer on - / beampte op -, diensdoende beampte]

DVD (digital versatile disc): - [2 April 2004]

dwarf arch: dwergboog [argitektuur] [Aug19]

dynamite comes in small packages: groot of sterk gif kom in klein botteltjies

E&OE (errors and omissions excepted): BF&W, BFW [April2004]

eager beaver: gretige Gertjie, oorywerige

earmarked: geoormerk

earn-out component {of a financial agreement}: minimumverdienste-komponent, minimumverdienste-waarborg

easily ripable overburden: maklik skeurbare deklaag

East Frisian Islands: Oos-Friese Eilande

easy policy: sagte beleid [April2004]

easy rider (free rider) {labour relations}: passasier, saamryer

ECD (early childhood development) [replaces educare]: -

e-commerce: e-handel

econobox (budget car): goedkoop motor

economity principle: ekonomiteitsbeginsel

ECSA (Engineering Council of South Africa): Ingenieursraad van Suid-Afrika, ECSA

edge-jointed: by die rande gelas, randgelas

edgy 70's {art – compare hippy 60's}: onkonvensionele 70's, avant-garde 70's [bv. binnenshuise versiering][Mrt 2011]

edgy: ultramodern, voorpunt [Jun11]

editor (language editor): taalversorger

educare: kleinkindontwikkeling; kleinkindonderrig [opvoedkundige sielkunde] [Aug19]

educate {also the public}: opvoed

education and training provider: onderrig-en-opleidingverskaffer

Education and Training Quality Assurer (ETQA): Onderrig-en-opleidingkwaliteitversekeraar, ETQA

education and training: onderrig en opleiding

edutainment: eduvermaak

EEA (Educator Employment Act) {No 76 of 1998}: Wet op die Indiensneming van Opvoeders

effective public speaking: effektiewe redenaarskuns

effective: doelmatig

efficacy {God's general revelation}: werking [Feb 2006]

efficient frontier {risk vs return graph}: doeltreffende grens

efficient: doeltreffend

egualising charge {battery}: effeningslading

eiderdown (comforter): donskombers

eighteen-wheeler: agtienwieler

elapsed service hours {eg forklift}: verstreke diensure

elective procedure {medical}: keuseprosedure

elective subject {school}: keusevak ?? [Feb05]

elective subject {school}: keusevak [Maart05]

electrical clause {eg fire insurance}: elektrisiteitsklousule

Electrical Contracting and Allied Industries Association: elektriese Kontraktering en Verwante Bedrywe Vereniging

electrically operated: elektries gewerk

electricity dispenser: elektrisiteitsoutomaat, kragoutomaat

electrics: elektriese stelsel

electrocute: doodskok, elektrokeer

electrocution: elektrokusie

Electronic Communications and Transactions Act {25 of 2002}: Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies

Electronic Communications and Transactions Act, 25 of 2002: Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies [Feb05]

electronic data capture (EDC): elektroniese datavaslegging

electronic directory {stores frequently used numbers in phone}: elektroniese gids

Electronic Funds Transfer (EFT): Elektroniese Fondsoordrag, EFT

electronic listing system: elektroniese lysstelsel

electronics {equipment}: elektroniese toerusting

electronics {subject}: elektronika

electronics policy: elektroniesetoerustingpolis

electrostatic precipitator: elektrostatiese presipiteerder

elite area (show area): spogbuurt

elite home: elitewoning

email n. {one word}: e-pos [Jul11]

email v.: e-pos [verlede tyd - ge-e-pos, met e-pos gestuur]

embargo date: sperdatum, embargodatum

embedded value {financial results}: intrinsieke waarde

embezzlement: geldverdoeseling

embody (put into practice, realise): gestalte gee aan

emboss {eg credit card}: embosseer

Emergency Medical Assistant Course: Nood Mediese Assistent-kursus, Kursus vir Nood Mediese Assistent

emergency medical assistant: nood mediese assistent

emergency team: noodspan

Emergent Pathogen Research {Medical Research Council}: Navorsingseenheid vir Opkomende Patogene

emergent reading ontluikende lees [Onderwysterme][Mrt12]

emerging market {financial}: ontluikende mark

emission control {exhaust gas}: emissiebeheer

emphasis of matter {auditing}: beklemtoning van saak

empire {business}: imperium

employers' liability insurance: werkgewersaanspreeklikheidsversekering

Employment Equity Act {55/1998}: geen amptelike Afrikaans nie, maar word genoem – die wet op billike indiensneming of die diensbillikheidswet

employment equity: indiensnemingsbillikheid

empowered staff {training concept, ie staff who have been given the skills for their jobs}: instaatgestelde personeel

empowerment {by others}: bemagtiging

empowerment {self}: magsverkryging

empowerment {soft skills}: instaatstelling

empty travel {forklift operation}: leegry

emulgent: emulgens, emulgent

emulsible (emulsifiable): emulgeerbaar, emulsifiseerbaar

emulsifiable (emulsible): emulgeerbaar, emulsifiseerbaar

emulsification: emulgering, emulsifisering

emulsifier: emulgeerder, emulsifiseerder

emulsify: emulgeer, emulsifiseer

emulsifying equipment: emulgeertoerusting, emulgeringstoerusting

enabler: instaatsteller

enabling: instaatstelling [bv. instaatstellingsomgewing] [Feb.10]

encapsulate {waste}: kapsuleer

encash {eg pension benefits}: verkontant

encashment {of leave}: afkoop

enclosed {ie not stapled to other documents}: ingesluit

encrypt: enkripteer [2 April 2004]

encrypted (encoded): gekodeer

enculturation: enkulturasie

endangered species: bedreigde spesie

endangered species: bedreigde spesie [Feb2006]

end-coded: eindgekodeer [etiket op monsterfles]

end-coded: eindgekodeer [etiket op monsterfles]

end-run offensive strategie: eindbedryfstrategie [Jul15]

end screen: eindskerm [rekenaar][Feb19]

end-to-end agreement: punt-tot-punt-ooreenkoms[Sep16]

endurance (range) {eg of aircraft}: bereik

endurance race (enduro): enduro, uithouren

enduro (endurance race): enduro, uithouren

energising {part of planning process}: energieopbouing

enfranchise {politics - oppressed peoples}: vrymaak

enfranchise {politics - people without rights}: reg gee

enfranchise {politics}: stemreg gee

engaged in: betrokke by, betrokke in, gemoeid met

engine {economic growth}: dryfkrag

engineer v: genieer

enhanced TV: uitgebreide TV

enskill: bevaardig

enter v: aanteken [Feb19]

enter v {i.e. press the enter key}: doen [bv. druk die doensleutel] [Feb19]

enter v: ingaan, intree, toetree [Feb19]

enter v: inskryf, inteken [Feb19]

enter v: inskryf [bv. van data op ’n dokument] [Feb19]

enter v: insleutel [bv. van data via ’n sleutelbord][Feb19]

enter v: intik, tik [Feb19]

enter v: stuur [Feb19]

enter v: invoer [bv. van data in ’n rekenaar][Feb19]

enter data into, input data into {computer}: data invoer in

enter into: afsluit [in verband met polis - Korttermynversekeringswet 52/96]

enterectomy small intestine with enterostomy: enterektomie, dunderm met enterostomie

enter key (enter) n: invoersleutel, doensleutel [Feb19]

enterprise computing: ondernemingsrekenaarwese [Feb2006]

entrance ramp {eg parking garage}: inrit

entrepreneurial finance: entrepreneursfinansiering

entrepreneurially orientated {eg a university}: ondernemingsingestel [April 2004]

entry n: inskrywing [bv. van data op ’n vorm][Feb19]

entry n: inskrywing, toetrede [Feb19]

entry n: invoering [bv. van data in ’n rekenaar][Feb19]

entry n: intrede, toetrede [Feb19]

entry date {of investment}: aanvangsdatum

envelope stuffer {advertising}: koevertvuller

eof character (end-of-file character) {PUK, programming}: einde-van-lêer-karakter

e-Ora {monetary unit of Orania}: e-Ora [Feb18]

e-ora: e-ora [die digitale weergawe van die ora, die geldeenheid van Orania] [Okt. 17]

epididymectomy, unilateral: epididimektomie, unilateraal

equalising tank {rioolterm}: effeningstenk

equishare {retirement funding}: regmatige aandeel

equities and bonds: aandele en effekte

equities and gilts [Brit - should be equities and bonds; international - hence also US, Brit & SA] {investments}: aandele en effekte

equities and securities [Brit - should be equities and bonds; international - hence also US, Brit & SA] {investments}: aandele en effekte

equity accounted earnings: ekwiteitsverantwoorde verdienste

equity futures: termynkontrakte op aandele

erf (lot, stand): erf

ergonomics: ergonomie

escalate upwards {eg decision}: opwaarts deurgee

escrow: tussentydse houer [bv. in OTM waar geld tydelik gehou word totdat die transaksie afgehandel is.] [Jun13]

Eskom: Eskom

Esplanade {part of street name}: -esplanade [eg Palm Esplanade / Palmesplanande]

establish: vestig [gewasse] [Jul11]

Estate Agency Board: Raad vir Eiendomsagentskappe

estimate n.: skatting

estimation theory {statistics}: skattingsteorie, beramingsteorie

e-tag: e-skyfie [Jul11]

e-tailer: e-handelaar

etch resist (etching resist, photo-etch resist, photoresist) {printed-circuit manufacture}: etskringafskerming

ethnic cleansing: etniese suiwering

e-trade: e-handel

EV (exposure value) {photography}: BW, beligtingswaarde

evacuate {people and vehicles}: afvoer

evenly referenced letter {SADF}: enersgenommerde skrywe

even-numbered letter: enersgenommerde skrywe {Staatsdiens}, eners genommerde brief

event {on programme}: item, nommer

event of demand {eg in case of loan contract, an event that makes loan immediately payable}: opeisgebeurtenis

event: byeenkoms, geleentheid

events manager: funksiebestuurder

evergreen {to continue to roll over eg an overdraft}:

everything: alles [do everything possible / alles in die stryd werp]

evidence of insurability: bewys van versekerbaarheid

evidence of value {insurance}: bewys van waarde

evidence v. {eg by a certificate}: staaf

evolving spirituality: geestelike evoluering [Jun 17]

ex distribution rights: sonder uitkeringsregte

ex works price: fabrieksprys, prys by werke

excess (deductible, first amount payable) {short-term insurance}: bybetaling, eerste bedrag betaalbaar

excess insurance: oormaatversekering

excess of loss ratio reinsurance (stop loss reinsurance):

excess period {first period of loss for which the insured is responsible}: tyduitsluiting

excess production {more than agreed quota}: boproduksie

exchange control: deviesebeheer

exchange form {offshore investor}: valutavorm

exchange unit {vehicle repair}: omruileenheid [Feb 2006]

excision of breast lesion, one or more lesions: reseksie van mammaletsel, een letsel of meer

excision of ganglion, wrist, recurrent: reseksie van gewrigsganglion, herhalend

excision of hydrocele, unilateral: reseksie van hidroseel, unilateraal

excision of turbinate, partial or complete: reseksie van turbinaat, gedeeltelik of volledig

exclusion: uitsluiting

exco (excom, executive committee): uitvoerende komitee

executive jet: statusstraler, luukse straler

executive mayor: uitvoerende burgemeester

executive n.: uitvoerende hoof

executive privilege: uitvoerende privilegie

executive summary: hoofopsomming, sambreelopsomming

executive travel: bestuursreis

executive: bestuursbeampte, uitvoerende beampte

executive: eksekutant

exhaustive attack {on computer database}: totale aanslag

exit fare: uitgangreisgeld [Jul11]

exit interview {eg with customer or client}: weggaanonderhoud

exit interview: diensverlatingsonderhoud

exit poll [Note: In personnel management, should rather be exit interview.]:

exit questionnaire: diensverlatingsvraelys

exit ramp {eg parking garage}: uitrit

expat {colloquial use}: ekspat

expatriate {in neutral sense}: ekspatriaat

expatriate: uitgewekene [Verklarende Politieke Woordeboek] [Apr18]

expected claim {insurance}: verwagte eis

expected levels of performance (ELP): verwagte vlakke van prestasie, VVP

expected real rate: verwagte reële koers

expected return: verwagte opbrengs

expendable container: wegdoenbare houer

expense v.: as uitgawe erken

experience builder: ervaringskepper [persoon of program] [Sep 2017]

Experience Builder: maatskappy se naam [Sep 2017]

experiencer {human resources}: ervaarder, ondervinder

experiential learning: ervaringsleer

experiential significance: belewensbetekenis

experimental user {eg of experimental system}: proefpersoon

expert adj.: kundig

expert n.: kundige

expertise: kundigheid

expire {insurance}: verval

exploded diagram: uitskuifdiagram [April 2004]

exploratory discussion: verkenningsgesprek

exploratory talks: verkennende gesprekke

explosive strength: eksplosiewe krag [sport en oefenkunde][Apr15]

export-driven: uitvoergedrewe

export-led: uitvoergelei

exposed to risk: aan risiko blootgestel

exposure {eg singer/actor}: blootstelling [Feb05]

exposure {finance and insurance}: blootstelling

exposure {photography}: beligting [the film has 24 exposures / die film het 24 beligtings]

exposure compensation: beligtingskompensering [Jul2013]

exposure hazard: blootstellingsgevaar

exposure value (EV) {photography}: beligtingswaarde, BW [Jul2013]

express {mother's milk}: uitmelk

expressed breast milk (EBM): uitgemelkte borsmelk

expropriatee: onteiende

ex-silo price: uitsiloprys [Feb05]

extend {accounting}: uitbrei

extended cover: uitgebreide dekking

extended RAM {computers}: vergrote RAM

extended-density diskette {computer}: uitgebreidedigtheiddisket

extendible period (extendible portion) {green phase of traffic light}: verlengingsduur, verlengingsgedeelte

Extension {part of street name}: -verlenging

extension clause {added to policy}: uitbreidingsklousule

extension clause {extending duration of policy}: verlengingsklousule

extension limit {green phase}: afloopperk

extension officer {agriculture}: voorligtingsbeampte

extension work {homewerk and -}: verrykingswerk [Onderwysterme][Mrt12]

extraordinary professor: buitengewone hoogleraar, buitengewone professor

Extraordinary Provincial Gazette: Buitengewone Provinsiale Koerant

extreme activity: waagaktiwiteit [April05]

extreme beach landing {boat}: vaartstranding

extreme sport: adrenaliensport, waagsport [April05]

extremely drug resistant (extensively drug resistant, XDR) [e.g. tuberculosis]: uiters middelweerstandige, UMW

extrication service (winching service): uitsleepdiens [Feb 2006]

extruded {metal}: deurgepers

eyebrow shaping: wenkbrouvorming [Okt15]

eyebrow tint: wenkbroukleuring [Okt15]

eyelash tint: wimperkleuring [Okt15]

eyeline paper: ooggidspapier, ooglynpapier, oogrigpapier

eye-wash bottle {first aid}: oogspoelbottel

e-zine: e-artikel, e-tydskrif [reklame] [Jul11]

e-ziners: e-advertensies, e-reklame [Jul11]

f/stop {camera}: f/stop

face-to-face contact {training}: aangesig-tot-aangesig-kontak

facilitator: fasiliteerder

facility (amenity) {town planning}: gerief

facility {eg with bank}: fasiliteit

fact sheet: feiteblad

factoid: wanfeit

factual insolvency (technical insolvency): tegniese insolvensie

fairly close {limits}: taamlik presies

FAIS: FAT-wet [Sept05]

fallback rate: terugvalkoers

fallow land: braakland [Jul11]

falter (cough) - SEE splutter: -

familiarisation ceremony {eg students on campus}: bekendstellingseremonie

family responsibility leave: gesinsverantwoordelikheidsverlof

fan park: aanhangerspark [algemeen][Apr2010]

fan park: kykerpark [ruimte waar bv. sokkerkykers na grootskermtelevisie kan kyk][Apr2010]

fanfold (accordion fold, concertina fold): konsertinavou

fanout (fan-out): voubiljet [April2006]

FAQs (frequently asked questions): vrae wat gereeld gevra word, vrae wat dikwels gevra word, gereelde vrae, GV’s, GV’e

farebox recovery ratio: reisgeldherwinverhouding [Jul11]

fare-paying passenger: betalende passasier

farm out: uitbestee

far-side advertising {eg on a bus}: wegkantadvertensie

fast mover (fast-moving product, high-moving product): snelproduk

fast mover store: snelomsetstoor

fast track lane nature: spoedeisende aard

fast-track authority: kortpadmagtiging, versneldepasmagtiging [Mei09]

fast-track program: kortpadprogram, snelbaanprogram [Mei09]

fast-tracking {staff development}: versnel

fat cat: geiljan

fat client {internet, most of functionality with client}: vet kliënt [2 April 2004]

fax (telefax): faks, telefaks

F-distribution {statistics}: F-verdeling

feature n. {radio}: klankpakkie [Apr11]

feature n.: aantreklikheid, attraksie, fokuspunt, glanspunt, versiering

featurette: byfilm

featurising: kenmerkvaslegging

fecula [pl feculae] {a form of starch obtained from some plants, as an arrowroot}: setmeel [Feb05]

fecula n. {any pulverulent matter obtained from plants by simply breaking down the texture, washing with water, and subsidence ...}: besinksel [Feb05]

fee {Standard Bank}: fooi [Feb05]

fee account: fooirekening [Feb05]

fee: fooi, geld, koste

feed water: voerwater

feeding web (food web) {ecology}: voedselweb [Feb05]

feedlot: voerkraal

feedstock: voergewasse [Jun 17]

fee-earning department {eg of a bank}: fooigewende afdeling

fellow-soldier: makker

felt-tip pen: viltpuntpen [Jun13]

female athlete triad: vroueatleettriade [Okt15]

ferry: veer [- across / oorveer]

fertigation: waterbemesting [Sep 2017]

fertilize: kunsmis toedien [2 April 2004]

festive tree {Christmas decorations}: Kersboom

Fibonacci series: Fibonacci-reeks

FICA: FIS-wet [Sept05]

Fidelity Fund Certificate: Getrouheidsfondssertifikaat

fidget spinner: vroeteltol [Gerhard van Huyssteen] [Jul 2017]

field crops: kontantgewasse

field of human endeavour: veld vir menslike uitdagings

field staff: veldpersoneel

field trip (site inspection): terreinbesoek

fight: veg [figuurlik] [Mrt2010]

figure: figuur

file server {LAN}: lêerbediener

file stand: lêerstaander

file transfer protocol (ftp): lêeroorplaasprotokol

file: lêer

filing {also computers}: liassering

filing off {computers}: afliasseer

filing of heels: hakskeenvyling [Okt15]

fill pack: vulpaksel

fillet v {fish}: filet

fills: aanvulling [(a) ten opsigte van tafelspelle, die uitreik van bykomende speelmunte aan die tafel; en (b) ten opsigte van dobbelmasjiene, die aanvulling van munte of tekenmunte in die muntbak] [Feb. 09]

film winder {camera}: filmoproller

FILPA – new name CFP (Certified Financial Planner): - [Mei05]

filter in {traffic}: insypel

filter into {eg a line of cars}: insypel

fin {also surfboard}: vin

final credits {eg film, video}: eindtitels [2 April 2004]

finance manager: bestuurder van finansies [bv. vir ʼn spesifieke projek][Sep2013]

financial manager: finansiële bestuurder [permanente pos][Sep2013]

Financial Advisory and Intermediary Services Act (FAIS Act): Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste FAT-wet

Financial Advisory and Intermediary Services Bill: Wetsontwerp op Finansiële Adviseurs- en Tussengangerdienste

financial clout: finansiële slaankrag

Financial Institutions (Protection of Funds) Act {28/2001}: Wet op Finansiële Instellings (Beskerming van Fondse)

financial leverage: finansiële hefboomfinansiering

Financial Planning Institute (FPI): instituut vir finansiële beplanning, FPI

Financial Planning Institute of South Africa: geen vertaling nie

financial rand (finrand, FR): finansiële rand, finrand, FR financial wizard: finansiële genie

financial soundness valuation basis: finansiëlegesondheid-waarderingsgrondslag

financial year 2002/2003 {thus, until 2010}: finansiële jaar 2002/2003

fine cut diamond: goed geslypte diamant

finger millet: vingermanna   

finrand (financial rand, FR): finrand, finansiële rand, FR

fire and allied hazards policy (fire and allied perils policy): brand-en-verwantegevare-polis

fire insurance: brandversekering

fire wall {buildings}: brandmuur

fire wall {computer{: vuurmuur

fire wall {economics}: brandskot

fireman's lift {in building, for use by firemen only}: brandweerhysbak

fire-protection thermostat: brandbeveiligingtermostaat

firewall {computer}: keermuur [2 April 2004]

firewalled entity: brandskotafgeskermde entiteit, brandmuurafgeskermde entiteit

firmware {computers}: fermware

first aid {other than St john's Ambulance}: noodhulp

first aid {St John's Ambulance}: eerstehulp

first come, first served: eerste daar, eerste klaar

first loss insurance: eersteverlies-versekering

first name (given name): voornaam

first ranking bond {refers to mortgage bonds}: verband wat eerste in rangorde is, eersterangorde-verband [Mei09]

first set of training: eerste ronde opleiding

first-aider: noodhelper

first-mover advantage: voorlopervoordeel, eersteskuifvoordeel [Mei2004]

fiscal stance {of government}: fiskale standpunt

fish and chips: vis en skyfies

fishing rod bucket (rod bucket): stoksok

fissurectomy with or without sphincterotomy: fissuurektomie, met of sonder sfinkterotomie

fitment centre {eg of exhausts, radios, etc}: monteersentrum

fitness {genetics}: fiksheid [Unisa Rdprt], geskiktheid [Julie05]

fitting and turning: pas-en-draaiwerk

fittings {boats}: toebehore

fittings: toebehores

fix n. {drug abuse}: skop [Jul2013]

fix a bug: herstel ’n programfout {rekenaar}[Sep16]

fixed contribution pension fund: vastebydraepensioenfonds

fixed network {telephony}: vaste netwerk

flagship project: vlagskipprojek

flail mower: swaailemsnymasjien

flame failure device: gasafsluiter [Okt2014]

flanker product {manufacturing}: flankproduk

flare {all coalbed methane gas must be flared or combusted} afbrand [fakkel wat hoog bo 'n skoorsteen brand bv. by Sasol en Yskor waar die brandbare gasse afgebrand word.] [Maart 2014]

flash card {training}: flitskaart

flash mob: blitsspan, blitsgroep, flitsspan, flitsgroep,kitsgroep [reklameterm][Okt14]

flash tank: sneldamtenk

flashing: voegloodwerk

flat file {logistics}: plat lêer [Mei2004]

flatty {spatch cock}: plat hoender, vlindersnithoender

flea market: vlooimark

flex time (flexitime): flekstyd, keusetyd, skiktyd

flex v. {flexitime}: fleks

flexible learning: fleksieleer

flexicondo (flexicondominium) {flat, the interior walls of which can be moved about}: fleksikondo

flexitime (flex time): flekstyd, keusetyd, skiktyd

flight {advertising}: vertoon

flight attendant: kajuitbeampte [Okt.10]

flighting {advertising}: vertoning

flip chart {training}: blaaibord

flip phone: flapfoon, klapfoon, toeklapfoon

float (relief) {someone standing in for another in the event of an illness, leave etc.}: locum, plaasvervanger, aflos

float {ice cream and cold drink}: vlot

float {money}: kontantvoorraad

float valve: vlotterklep

floatel {accommodation etc at drilling platform}: vlottel

floaters: drifsels [Mrt12]

floating line {a towline of a boat must be of a floating line type}: drywende sleeptou [Feb.2011]

floating-rate debenture: swewendekoers-skuldbrief

flood insurance: oorstromingsversekering

flooded suction {pumps}: vloedsuiging

floor space index: vloeroppervlakte-indeks, vloerruimte-indeks

floor truck {forklift}: vloervurkhyser

floor/site ratio (floor/space ratio): vloer/terrein-verhouding

floor: verdieping, vloer

floor-space ratio: vloeroppervlakteverhouding, VOV, vloerruimteverhouding

floppy {computers}: floppie, slapskyf, slap skyf

flotation {boats must have adequate flottation so as to be maintained above water}: flottasie [WAT het flotteer: dryf, dobber] [Feb.2011]

FLOTUS (First Lady of the United States): - [April2004]

fluid n.: fluïed [Afr plural - fluïede]

flush out {accidentally immersed engine}: uitspoel

flux gain {radiography}: vloedwins, vloedvoordeel [Jul15]

fly note (catch phrase, catch word) {law – a skeleton or brief outline of a decided case, printed in italics and written in a concise style by an editor}: hooftrekke [Sep10]

flyrock: spatrots

FMCG (fast-moving consumer goods) industry: bedryf vir vinnig bewegende vebruikersgoedere [Feb2006]

foam hose line {fire brigade}: skuimslanglyn

fogging: vertroebeling

folder: vouer

folksong idiom: volksangidioom

follow {Twitter}: volg [Jul16]

following v {Twitter}: volg [Jul16]

following n {Twitter}: gevolg [Jul16]

follow-through buying: opvolgaankope

font size: lettergrootte

food processor: voedselverwerker

foodstock {bio-fuel}: brongewasse [Apr17]

foot pedal: pedaal

footing {balance sheet}: totaal

footprint {economics}: invloedsfeer

footprint {the building has a footprint  of 1000 square metres}: voetspoor [Okt2014]

foot-up trails bike (trials bike) {motorcycle}: voet-op-fiets

foozeball (foosball): tafelsokker [kan ook mensgrootte wees as mense die aksies van die figuurtjies uitvoer. Mense of figuurtjies, die speletjie bly dieselfde] [Jul16]

for the time being: dan diensdoende [eg chairman - - - -]

force: krag

forcible and violent entry: gewelddadige betreding

forecast - forecast (past tense - Am. forecasted): -

forecourt attendant {filling station}: voorpleintoesighouer

foreign currency translation effects {financial statements}: valutaverskille by omrekening

foreign direct investment (FDI): buitelandse direkte investering, BDI [2 April 2004]

foreshore {Kaapstad}: voorstrand, drooggelegde gebied [Feb2006]

forge: vervals

forgotten PIN transaction: vergete-PIN-transaksie [Mei2004]

fork carriage {forklift}: vurkdraer

fork latch {forklift}: vurkknip

fork spread {forklift}: vurkspreiding

fork stop {forklift}: vurkstop

forklift truck (truck): vurkhyser

form [be on - / op stryk wees]: -

format painter {word processing}: formaatkopieerder, formaatkwas

format v: formateer [WAT sê die korrekte spelling is formateer]

formatting bar {word processing}: formateerbalk

forthcoming {book to be published}: verskyn eersdaags, verskyn binnekort [Feb05]

forward linkage {econ.}: voorwaardse skakeling [Apr13]

forward slash: vorentoe skuinsstreep, solidus [Jun.2014]

foul {eg disease}: aaklig, naar

found (create) {a trust}: oprig

Foundation for Contemporary Research: - [Feb05]

foundation phase: grondslagfase [Onderwysterme][Mrt12]

founder {of trust}: oprigter

foundry: gietery [plek of fabriek waar mikroëlektroniese gietstukke vervaardig word][Jul.12]

four-ball better-ball {golf}: vierbal-bestebalsyferspel [Apr17]

four Ps of marketing (product, price, place/distribution channels, promotion): vier P's van bemarking [produk, prys, plek, promosie]

four-point suspension system {forklift}: vierpuntvering

FPI (Financial Planning Institute of SA ): FBI, Finansiële Beplanningsinstituut van SA

FR (financial rand, finrand): FR, finrand, finansiële rand

fraction of time shortage {operational research}: tekorttydbreuk, voorraadtydbreuk

fractional reserve: breukreserwe

fragments {of sound}: brokkies

frail aged [the - - / verswakte bejaardes]: -

frail care and step-down facility {hospitals}: verswaktesorg- en subakute fasiliteit

frail-aged section: afdeling vir verswaktes, verswakteafdeling

frame {of a window - word processing}: raam

frame of reference {NWU - theology}: referensiekader

frame relay {Telkom}: raamherleiding

framed building {building method}: raamgebou, raamwerkgebou

Framework Convention on Climate Change (FCCC): Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering, RKKV

franchise {marketing, RAU}: bedryfsreghouding

franchise agreement: franchise-ooreenkoms, konsessie-ooreenkoms

franchise n.: franchise [só in Finansies en Tegniek]

franchise n.: franses [KSOK en Staatsprokureurs]

franchise tax: franchise-belasting, konsessiebelasting

franchise v.: franseer [KSOK en Staatsprokureurs]

franchisee {marketing, RAU}: bedryfsregnemer

franchisee: franseshouer [KSOK en Staatsprokureurs]

franchisee: konsessiehouer

franchises: franchiseer [Finansies en Tegniek]

franchising: fransering [KSOK en Staatsprokureurs]

franchisor {marketing, RAU}: bedryfsreggewer

franchisor: franchisor [Finansies en Tegniek]

franchisor: fransesgewer [KSOK en Staatsprokureurs]

franchisor: konsessiemaatskappy

fraternally yours: met kollegiale groete

fraud: bedrog

fraudulent claim: vals eis

free for all {economics}: ongereguleerde bedryf [Mei05]

free lift {forklift mast}: vry hyshoogte

free phone: vrybel

free range chicken: skrophoender

free range egg: skrophoendereier

free rider (easy rider) {labour relations}: passasier, saamryer

free software: vry sagteware [Maart05]

free-cover limit {medical aid}: vrydekkingperk, gratisdekkingperk

freedom of information: inligtingsvryheid, vryheid van inligting

free-flowing powder: vrylopende poeier

freehold title: eiendomsreg

free-standing street litter bin: vrystaande straatvullisblik, losstaande straatvullisblik

free-trade regime: vryhandelsregime

freeware: gratis ware

freeze {a job}: vries

freight insurance {marine insurance}: vragversekering

French manicure: Franse manikuur [Feb16]

French paint: see French manicure

frequency distribution: frekwensieverdeling

frequency hopping {eg alarm system}: frekwensiehuppeling

fretsaw: figuursaag

friction brake system: wryfremstelsel[Mei2010]

friction brake: wryfrem, wrywingsrem

friction point {where vehicles and pedestrians cross each other's paths}: wrywingspunt

friend: geesgenoot, sielsgenoot [poging om geslaglose woord te kry]

friendly fire {defence force}: eievuur [weermag – wanneer jou eie mense per ongeluk op jou skiet.][Jun13]

friendly solution: vriendelike oplossing, gemoedelike oplossing

Frisian Islands (Frisische Islands): Friese Eilande

Frisische Islands (Frisian Islands): Friese Eilande

from one extension to the next, but in that department only, until the call is answered}: soekgroep [Poskantoorwdbk]

from want of due diligence: weens gebrek aan behoorlike sorg

front man {music}: frontman

front office worker: voorkantoorwerker

front pouch {underpants}: vorminsetsel

front v. {act as fronting company}: front

front-end specification: aanvoorspesifikasie

fronting {employment}: frontvoorhouding

fronting land use {town planning}: gebruik van aangrensende grond

front-of-house lady: frontdame

frontpay: vooruitbetaalbare salaris; vooruitbetaalbare loon; voorsalaris; voorloon [Feb05]

frozen job: gevriesde pos, gevrieste pos

frozen orphanage {safe place where stem cells are kept until implanted in vitro}: vrieskasweeshuis

frozen shoulder: gevriesde skouer

fructification (fruiting): vrugsetting

fruitarian {eats only fruit and nuts, honey. olive oil}: vrugtariër

frustration clause {marine insurance}: frustrasieklousule

FT (full-time) {studies}: VT, voltyds [2 April 2004]

ftp program: ftp-program

ftp server: ftp-bediender

ftp source: ftp-bron

FTTB (fibre to the business): VNB, vesel na besigheid [Jun2016]

FTTH (fibre to the home): VNH (vesel na huis) [Jun2016]

fuel cell stack: brandstofselstapel

Fulbright: Fulbright [program, beurs, ens.] [Okt11]

full and final offer: volstaan met ’n aanbod

full conditions: volle voorwaardes

full body exfoliating: vollyfafskilfering [Okt15]

full body scrub: vollyfskrop [Okt15]

full house {poker}: volhuis

full value insurance: vollewaarde-versekering

full-blown aids: vol ontwikkelde vigs [Mrt12]

full-bore {piping}: volstroom-

full-term baby (mature baby): voltermynbaba, voltydbaba, voldrae foetus

fully and effectually {legal expression}: volledig en afdoende [Sept05]

fully and effectually: volledig en afdoende, volledig en werkdadiglik [Koöperasiewet 91/1981], ten volle en effektief [Maatskappywet 61/1973] [Julie05]

fully justified {text}: volledig geblok, heeltemal geblok

fumigate {insects}: berook, fumigeer

function {administration}: funksie

function: funksie, geselligheid, onthaal

functional indicator {forklift}: funksieaanwyser

fund {a bank}: befonds

funding {on long term}: befondsing

funk money (hot money): warm geld, warmgeld

funny money {money moved about internally in organisation from one budget to another}: interne geld

funny Vines {mobile app to create and post video clips}: snaakse Vines [Feb16]

funride {on bicycles}: pretrit, prettrap

future spot rate: termynlokokoers [in formele teks]

future spot rate: termynspotkoers [in bv bemarkingsteks]

futures (futures agreement) {banking}: termynooreenkoms

futures (futures contract) {banking}: termynkontrak

futures (futures transaction) {banking}: termyntransaksie

futures {humanities}: toekomsnavorsing

futures adj. {banking}: termyn-

futures agreement (futures) {banking}: termynooreenkoms

futures contract (futures) {banking}: termynkontrak

futures list: lys van beoogde temas

futures transaction (futures) {banking}: termyntransaksie

fuzzy logic {computer}: dowwe logika, wollerige logika

fuzzy money: onwerklike geld

gadget: affêre, toestelletjie

gaff-rigged schooner: gaffelseilskoener [Apr17]

gain: kragversterking [van ‘n kitaar teenoor die volume van die kitaar] [Okt. 18]

galaxy: sterrestelsel, galaksie [bv. Melkweg, Andromeda][Okt15]

galvanealed plate {galvanised and annealed}: galvanogloeiplaat

gambling lay-off service: dobbeldelgdiens

game farming {kraal-fed animals}: intensiewe wildboerdery

game ranching {game for hunting purposes; animals are fed only during droughts}: ekstensiewe wildboerdery

gamification: spelaanwending [Maart 2014]

gaming {eg scratch card}: kansspele

gaming: speletjies [bv. rekenaarspeletjies] [Feb. 09]

gang mower {gardening implement}: spansnymasjien

Gang Prevention and Drugs Strategy: Bendevoorkoming-en-dwelmstrategie

gap {between front teeth}: poort

gap cover: gapingsdekking [Apr18]

gap range: gapingsomvang [Apr18]

garden umbrella: tuinsambreel

garnishee order: besoldingsbeslagbevel

garter spring: kousbandveer, ringspiraalveer

gasification: vergassing [Mei05]

gastrectomy, partial/proximal, thoracic/abdominal approach with vagtotomy, with pyloroplasty: gastrektomie, gedeeltelik/proksimaal, torakale/abdominale benadering met vagotomie, met piloroplastiek

gastrectomy, total, with esophagoenterostomy: gastrektomie, totaal, met esofago-enterostomie

gateway {figurative}: poort

gateway {program}: ingang

gateway city: poortstad [Mei18]

gateway clinic: toegangskliniek [Feb19]

gay bashing {physical}: gay-mokering

gay bashing {psychological, eg verbally}: gay-treitering

gay door: gordyndeur, sierafskorting, sierskort

GEAR (Growth, Employment and Redistribution Strategy): GEAR, Strategie vir Groei, Werkverskaffing en Herverdeling

gear v {investment}: rat

gearing (capital gearing) {economics}: hefboomfinansiering

gearing factor {financial}: hefboomfaktor

gees vang - spelling in Afrikaans: gees vang OF geesvang werkwoord

geesvang - spelling in Afrikaans: geesvang naamwoord

gender dysphoria: geslagsdisforie [Sep08]

gene frequency {genetics}: geenfrekwensie [Julie05]

gene technology (GT) {the ability to manipulate, modify and transfer genes or segments of DNA}: geentegnologie

general (overall, total): oorhoofs

generalist {as opposed to specialist}: generalis

generate {also funds}: genereer

generation skipping device {taxation}: generasieoorslaantruuk

generator: generator [nie “ontwikkelaar” nie]

genetically modified organism (GMO) {an organism with genetic material that has been altered by genetic engineering, or gene technology}: geneties gemodifiseerde organisme, GMO

geographic (geographical): geografies

geographical limits {of policy}: geografiese perke

geographical mile: Engelse seemyl, seemyl

geographical north (true north) ["true north" is preferred]: geografiese noorde, ware noorde

geomatics: geomatika

geotextile-lined bunded-wall containment: geotekstielgevoeringde walindamming [Apr11]

geotextile-lined: geotekstielgevoeringde [Apr11]

German Shepherd: Duitse Herdershond

get over (come to terms with) {eg the death of a friend}: verwerk

get something off the ground: iets aan die gang kry

ghost squad {disguised guards}: skimkorps

gift bag: geskenksak [Feb2016]

gift basket (hamper): geskenkmandjie [Feb2016]

gig: jol

Girl Friday: Girl Friday, nutsmeisie, "aldoendolla"

GISSA (Geo-Information Society of South Africa) [Slegs Engels]

GISSA (Geo-Information Society of South Africa) [Slegs Engels]

glamorous {eg occasion}: skitter-

gland packing: afdigpakking

glare n.: blikker, blikkering

glare recovery {night driving}: blikkerherstel

glare shield: blikkerskerm

glass insurance: glasversekering

glasshouse: glashuis

glazed: verglaas

glide landing {aircraft}: sweeflanding

glide path control: sweefhoekbeheer [sweeftuig] [Apr17]

glitch {eg in quality}: afwyking

glitter {Christmas decorations}: blinkskilfers

global deposit receipt (globel depositary receipt) {shares}: globale depositobewys

global dimming {the gradual reduction in the amount of global hemispherical irradiance (or total solar irradiance) at the Earth's surface}: sonligverdowwing [Feb2006]

global expansion: globale uitbreiding

Global Large Manager Watch : ditto [Feb2006]

global village: wêrelddorp [April2006]

global warming: aardverwarming [Feb2006]

globalisation: globalisasie, globalisering

globalise: globaliseer

globalised adj: geglobaliseer

glucophage: glukofaag

glue it on with a slight offset: plak dit vas met ’n effense oorhang [Sept05]

go global (globalise): globaliseer [April 2004]

go global: wêreldwyd beweeg

go global: wêreldwyd gaan

go global: wêreldwyd word

go to seed, run to seed {eg chicory}: saad skiet [2 April 2004]

goal: doelstelling [2 April 2004]

godown: winkel, pakhuis in Indië

go-getter: deurdrywer

Gold Coin Exchange: geen vertaling nie, maar na gelang van die soort teks waarmee gewerk word, bv 'n relame- en nie 'n regsteks nie, kan goudmuntbeurs beslis gebruik word. [Feb05]

golden handshake {staff}: goue handdruk

golympics (sugarlympics): suikerkaskenades

good faith {insurance}: goeie trou

good housekeeping {also eg in factory}: goeie huishouding

good provider {eg breadwinner}: goeie voorsiener

good provider {eg supplier}: goeie verskaffer

goodie bag: geskenksakkie [Apr2010]

goodie bag: snoepsakkie [Apr2010]

goods insured: versekerde goedere

google {v.}: google [nie kursief of koppelteken nie, net bv. gegoogle] [Mrt08]

google v. {internet}: op internet rondsoek [2 April 2004]

gospel song: gospellied

governance {deprecated when referring to government}: regering [CEPTSA][Mrt12]

governance {rarely used with reference to the study of the state}: staatkunde [CEPTSA][Mrt12]

governance administrator: regeeradministrateur

governance: bestuurspraktyk, sakebestuur [CEPTSA][Mrt12]

governance: regeerkunde [CEPTSA - Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suider-Afrikaanse Tale, verbonde aan die Universiteit van Johannesburg.][Mrt12]

governance: regeerpraktyk, staatsbestuur [CEPTSA] [Mrt12]

governing body {school}: beheerraad [April 2004]

Government Accounts and Finances {Reserve Bank}: Staatsrekeninge en Finansies

Government bread {subsidised bread}: Goewermentsbrood

government callable capital {of the SA Development Bank}: staatdaggeld

Government Notice: Goewermentskennisgewing [2 April 2004]

government: regering [die proses van regering] [Okt09]

GPRS (General Pocket Radio Service): GPRS

GPS (Global Positioning System): GPS, Globale Posisioneringstelsel [Feb. 09]

GPSed v: ge-GPS [Jun 17]

grading watch {financial}: graderingsuitkyk

grain {for consumption by animals}: graan

Grand Parade {Cape Town}: Parade [Feb2006]

grand slam {sport}: grand slam

granny flat: oumawoonstel

grantor (bursary granter) {of non-repayable bursary}: beursskenker

graph: grafiek

grass roots: basies

grass-roots level: grondvlak, voetsoolvlak

grass-roots project (green fields project): braakgrondprojek

grater {food processor}: rasper

gravel wearing course: gruisslytlaag [pad- en vervoerterme][Apr15]

gravity feed dispenser: valvoerhouer

great bittern (Eurasian bittern, botaurus stellaris): grootrietreier [roerdomp in Nederlands][Aug14]

greater Johannesburg: groter Johannesburg

green fields project (grass-roots project): braakgrondprojek

green wash: afgroen [na analogie van 'afwit'] [omgewingsonvriendelike maatskappye wat advertensieveldtogte gebruik om voor te gee dat hulle "groen" is] [Mei09]

green work: groen werk [werk wat sorg 'n vir volhoubare ekonomie in 'n volhoubatre omgewing] [Mei09]

green-collar job: groenboortjiewerk [Jun12]

greenfield investment: groenlandbelegging [eg a - - in direct competition with an established producer]

greenhouse gas (GHG): kweekhuisgas [Apr11]

greenhouse gas emissions (GGE): kweekhuisgasvrystelling, KGV [Apr11]

grey-water pit {water management}: gryswaterput [Feb2006]

grid sampling: ruitmonsterneming [bv. landbou][Feb. 09]

grid-dip meter (grid-dip oscillator): roosterknipossillator

grievance letter (grievance note): griefskrif

grievance-handling report: griefhanteringsverslag

gril vir aanraking ['n tassensitiewe kind gril vir aanraking van iemand of iets]: to be averse to touch [Jul2013]

grintstraal area {Necsa}: sandblasting area [April2004]

grip shift gear change {bicycle}: greepwisselaar

gross profit (pretax profit): bruto wins, voorbelastingwins, wins voor belasting

groufie {group selfie}: groepselfie [Aril15]

ground [get something off the - / iets aan die gang kry]: -

ground v. {eg a lift}: begrond, grond

grounding device: begrondingstoestel, grondingstoestel

group billings: totale besigheid [reklamebedryf – Sakewoordeboek] [Mei17]

group chief executive officer: groep uitvoerende hoof [Feb15]

group index: groepindeks

group insurance: groepversekering

Group of African Member Associations (GAMA): Group of African Member Associations, GAMA

group policy: groeppolis

group reading: groeplees [Onderwysterme][Mrt12]

group theory {mathematics}: groepteorie

Grove {part of street name}: Grove [eg Mango Grove / Mango Grove]

growth regulant {botany}: groeiregulant

grunge {music}: grunge

gtt = drop (Latin: gutta) [Feb05]

guarantee business: garansiebesigheid [Versekeringswet, Wet 27/1943, voor dit gewysig is deur Wet 106 van 1985]

guarantee or warranty: garansie of waarborg

guaranteed cheque: gewaarborgde tjek

guéridon service {catering}: trolliediens [Mei18]

guesstimate: raairaming

guide wire system {forklift}: leidraadstelsel

guided reading: begeleide lees [Onderwysterme][Mrt12]

guilt culture: gewetekultuur

gully head: rioolputbopunt

gundog group: geweerhondegroep

gunumeleng {Aus}: gunumeleng [Een van die ses seisoene van Australiese inboorlinge voor die monsoen wanneer die humiditeit opbou][Feb. 09]

gut feeling: kropgevoel

gym: gim

gymnastrada: gimnastrada

gyrocopter: girokopter [2 April 2004]

hacker {computers}: stelselindringer, stelselinbreker

hacker {computer}: sluiper, inbreker

hacking {computers}: stelselindringing

hail insurance: haelversekering

half-share {in fishing industry, a worker sharing the same job with another}: deelwerker

hamlet: gehuggie [Sept05]

hamper: mengelmandjie [Feb2016]

hamstring n.: hamstring

hand up {of items kept in storage}: terugbesorg

handheld gaming: handspeletjies [bv. selfoonspeletjies][Feb. 09]

handheld portable power tool: draagbare hand-kraggereedskap

handoff and handover {cellular phones - switching a call from one cell to another}: deurgee

handraulic adj.: handroulies, handdroulies

hands-on management: praktiese bestuur

hands-on training: praktiese opleiding, praktykopleiding

hang-up {to have a hang-up about something / 'n broertjie dood hê aan iets, 'n ertjie oor iets hê; someone has too many hang-ups / iemand het te veel dinge}: -

happy slapping: boelievideo [Apr12]

hard asset: harde bate

hard disk {computers}: harde skyf, hardeskyf

hard drive: hardeskyf [word reeds gebruik om die hele aandryftoestel mee te beskryf, bv. "Ek stoor my dokumente op hardeskyf".] [Mei09]

hard issue: beroepsgerigte kwessie, beroepsgerigte vraagstuk

hard market: harde mark

hard sell {selling technique}: harde verkoop

hard services (large-scale services) {local government}: grootmaatdienste

hard services {fire brigade}: harde dienste

hard skills: beroepsgerigte vaardighede

hardware {computers}: hardeware

hard-wearing (wear-resistant): slytbestand

harness riding: hard(e)drawwery [perdry] [WAT] [Feb.17]

has-been (lox) {eg boxing}: loks

hashtag: hutsmerker [Apr16]

hatchet subdivision {town planning}: pypsteelonderverdeling

hauling: sleep; trek [Apr15]

haunting music: meesleurende musiek

have-nots {people in possession of relatively little material wealth, security, etc}: dié wat nie het nie

haves {people in possession of material wealth, security, etc}: dié wat het

hazard {a physical or moral feature that introduces or increases the possibility of a loss arising from a peril or that may influence the extent of a loss}: bedreiging

head lease: hoofhuurkontrak

head note {law – provides a longer summary of the legal issues raised in a decided case than in the fly note}: kopskrif [Sep10]

Head of Department (HOD): Hoof van die Departement

head tank: druktenk [brandweerterm] [Jan13]

headbanger {eg music}: kopstamper

headbanging {eg music}: kopstamp

header {blank form on which information is inserted in a fixed format}: pro forma

header card: kopkaart

headhunt {staff}: afrokkel, roofwerf

headhunting {of staff}: afrokkeling, roofwerwing

headline earnings {Absa}: hooflynverdienste

headline earnings {algemeen}: kernverdienste, wesensverdienste

headline earnings {Standard Bank}: aangesuiwerde verdienste

headline inflation {ie inflation making headlines}: banierinflasie, voorbladinflasie

head-up display (HUD) {of instrument readings on windscreen}: uitkykvertoning, UKV, HUD

health and wellness centre: gesondheid-en-welstandsentrum

health professional: gesondheidskundige

health screening clinic: gesondheidsondersoekkliniek

hearing dog: luisterhond

heat-seal adhesive pattern paper {clothing industry}: hittekleefpatroonpapier

heavy current {electricity}: sterkstroom, swaarstroom

heavy metal {music}: heavy metal

heavy-handed approach: outokratiese benadering, stoomrollerbenadering

heavy-plant fitter: swaarwerktuigpasser

HEL (household effective subsistence level) {economics and social work}: effektiewe gesinsbestaanspeil

helicopter children: helikopterkinders [kinders van beheerbehepte ouers] [Jun.2014]

helicopter parents: helikopterouers [beheerbehepte ouers] [Jun.2014]

helping (serving) [sprinkle cheese over each - of soup / sprinkel kaas oor die opgeskepte sop]

heps (headline earnings per share}: hvpa, hooflynverdienste per aandeel [April05]

hereby {recorded in the agreement document}: hiermee

herewith {annexure to the agreement}: hierby [bylae by ooreenkoms]

heterozygote advantage {genetics}: heterosigotiese voordeel [Julie05]

Hezekiah {Biblical king}: Hiskia

HFM disease (hand, foot and mouth disease): hand-, voet- en mondsiekte [2 April 2004]

hidden economy {undeclared production sector in determining GDP}: verskuilde ekonomie

hidden reserve: onverklaarde reserwe

hide (bhoma): bôma

high adj.: hoog [to be high on drugs / hoog op dwelms wees, hoog aan wees op dwelms]

highball glass: whiskyglas, whiskeyglas [Okt. 18]

high finance: hoëvlakfinansiering

high flyer {person}: hoogvlieër [Feb 2006]

high n. {also economy}: hoog [plural in Afrikaans - hoogtepunte]

high net worth client: hoënettowaarde-kliënt

high powered money: geldskeppende geld

high season: hoogseisoen

high tea: laatmiddagete, namiddagete, naandbroodjie

high-bay luminaire: hoë armatuur, hoë hanglamp

high-capacity actively controlled suspension (HICAS): hoëkapasiteit aktiefbeheerde vering, HICAS

high-density lipoprotein (HDL): hoëdigtheidlipoproteïen, HDL

higher limit (upper limit): boonste perk

highest-paid worker: hoogs besoldigde werker

high-level model {forklift}: hoëvlakmodel

high-lift order picker {forklift}: hoëhysbestellingkieser

highlight (pull quote): teksprikkel ['n teksdeel uit 'n artikel wat as prikkel gebruik word] [Okt.10]

highlight v.: uitlig [Jun13]

highlight pen (highlighter): glimpen, uitligpen, uitligter [Jun13]

highly paid worker (high-paid worker): hoog besoldigde werker

high-power balance/unbalance transformer: hoëkrag-simmetreertransformator

high-risk sport and work activities: hoërisiko-sport-en-werkaktiwiteite [let op skryfwyse]

[Mei 08]

Highs and Lows (Achievements and Disappointments) {eg heading in an agenda}: Hoogte- en Laagtepunte

high-tech apparatus: hoëtegnologie-toerusting, hoëteg-toerusting

Highveld Ridge Transitional Local Council: Hoëveldrif Plaaslike Oorgangsraad

high-volume product: grootvolumeproduk

Highway {part of street name}: Highway [eg Ushers Highway / Ushers Highway]

hijack: [Taalnavraag: Word 'kaap' net vir voertuie gebruik, of kan mense ook gekaap word?

Tisa Viviers: Vanweë betekenisuitbreiding waarskynlik ook vir mense gebruik.]

hike (backpack) v.: voetslaan

hike: stap

hiking trail: voetslaanpad

hip hop, hip-hop: hiphop, hip-hop

hippo grass: seekoeigras

histogram: histogram

historically disadvantaged community (HDC): histories benadeelde gemeenskap, HBG [April 2004]

hit {eg website}: treffer, tref [mv treffe] [2 April 2004]

hit {website}: besoek [Feb05]

hit parade: treffersparade [Apr18]

hi-tec (hi-tech): [abbreviated in Afr to hoëteg-]

hit-or-miss method: lukraak metode

HIV [the carrier has the virus but not the disease; the sufferer has both the virus and the disease]: MIV

hold {on a cheque}: houtyd [bv. daar is ʼn houtyd op die tjek] [Feb.10]

hold {placed on an account}: beperking

hold code: beperkingskode

hold code: beperkingskode [Jun 12]

holder {of office}: bekleër

hole cutter: gatsnyer

hole saw: gatsaag

hollow bullet {printing}: sirkeltjie

hollow square bullet {printing}: hol blokkie

hollow tyning {of lawn}: holtandbewerking

home {in menu}: tuisblad

home cooking: OOK kaalvoetkos [gewestelike gebruik]

home-from-home service: tuisgevoeldiens, huislike diens [Okt15]

home key {on typewriter, used for touch typing}: gidssleutel, gidstoets

home keys {on typewriter}: gidsry

home network: tuisnetwerk

home page {Internet}: tuisblad

home theatre system: huisteaterstelsel, tuisteaterstelsel

homelessness {figurative use}: haweloosheid

homelessness {physical situation}: dakloosheid

homonine species: homoniene spesie [Mei17]

honey trap {person or thing}: lokvink, lokaas

honey trap: heuningwip, heuningstrik [’n berugte truuk wat deur vermaaklikheidsblaaie gebruik word om bekendes in die skande te steek]

honeyed roast potatoes: heuninggebraaide aartappels

honey-trap {person}: lokvink

honing school: slypskool

Honorary Fellowship {SAIMR}: Eregenootskap

honorary member: erelid

hopper: muntbak ['n vergaarbak binne 'n dobbelmasjien wat munte of tekenmunte wat in die masjien gestort word, aanvaar totdat dit vol is en waaruit wengeld betaal word indien daar voldoende munte is om dit te doen][Feb. 09]

horse and semitrailer (horse and trailer, rig, tractor-trailer, tractor unit): voorhaker-en-leunwa

hospice v.: hospiseer

hospice: hospitium, hospies

host address: gasheeradres

host computer: gasheerrekenaar

host: gasheer

host: kliëntfasiliteerder, fasiliteerder [Absa]

hostage negotiating unit: gyselaaronderhandelingseenheid

hostage negotiating: gyselaaronderhandeling

hostage negotiator: gyselaaronderhandelaar

hostage taker: gyselaarnemer

hostage-taking: gyselaarneming

hosting {website acting as a host for other information}: inkorporering in webwerf

hosting: gasheer speel, as gasheer optree

hosting: kliëntfasiliteerder, kliëntehulp, kliëntehelper, kliënteskakel

hot alert: warm waarskuwing {webwerf}[Sep16]

hot billing {account is updated with every call}: lopende debitering

hot button: teer punt [Mrt08]

hot button: warm knoppie [Mrt08]

hot card {credit card}: warmkaart

hot cupboard (Bain Marie): Bain Marie, warmkas

hot key: warmsleutel

hot line: warmlyn, blitslyn

hot money (funk money): warm geld, warmgeld

hot site {computer - duplicate of operational site, has all the equipment and software already

hot stone massage: warmklipmassering [Okt15]

hot topic: warm kwessie [Mrt08]

hot topic: warm onderwerp [Mrt08]

hot topic: warm saak [Mrt08]

hothouse: kweekhuis

hotline: rooilyn, warmlyn

hotspot (Internet hotspot): toegangspunt [Nov.10]

hotspot railway stations: probleemstasies, misdaadprobleemstasies, stasies met ’n ernstige misdaadprobleem, stasies met ’n hoë misdaadsyfer

hound group {dogs}: jaghondgroep

hours and wages as a result of increased imports or shifts in production

house {corporate entity}: huis

House {part of the name of a building}: Huis

house dust myte: huisstofmyt

housebound library services: biblioteekdiens aan tuisgebondenes

housebound reader: tuisgebonde leser

housebreaking insurance: huisbraakversekering

household confidence {economy}: huishoudingsvertroue

household effective subsistence level (HEL) {economics and social work}: effektiewe gesinsbestaanspeil

household goods extension clause: uitbreidingsklousule vir huishoudelike goedere

household subsistence level (HSL) {economics and social work}: gesinsbestaanspeil

household subsistence level) {economics and social work}: gesinsbestaanspeil

householder's insurance: huisbewonersversekering

houseowner's insurance: huiseienaarsassuransie

houseview {corporate entity}: huismening, huissiening

housing: behuising

hover and touch landing {helicopter}: hang-en-raaklanding

hover: skeer [2 April 2004]

HPCSA (Health Professions Council of South Africa): Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika [Feb05]

hs = bedtime (Latin: hora somni) [Feb05]

HSC (Health and Safety Committee) {Necsa}: Gesondheid-en-veiligheidskomitee [April2004]

HSR (Health and Safety Representative) {Necsa}: Gesondheid-en-veiligheidsverteenwoordiger, GVV [April2004]

hub {central office}: naaf

hub {eg. of administration, research}: spil, spilpunt, kern, middelpunt [bv. van administrasie, navorsing][Jun13]

hub and spoke system: naaf-en-speekstelsel [Jun13]

hubbing (clustering) {town planning}: saamgroepering

HUD (head-up display) {of instrument readings on windscreen}:UKV, HUD, uitkykvertoning

hull insurance {marine and aeronautical insurance}: rompversekering

hull risk {marine and aeronautical insurance}: romprisiko

human capital: mensekapitaal

human capital: mensekapitaal [Okt 07]

Human Development Index (HDI): Mensontwikkelingsindeks, MOI

human endeavour: menslike poging, iets wat die mens doen [understanding science as a human endeavour] [Sept05]

Human Language Technology (HLT): Mensetaaltegnologie, Mensliketaaltegnologie, MTT

human resources development: menslikehulpbron-ontwikkeling

human resources: mensehulpbronne

human resources: menslike hulpbronne

human rights abuse: menseregteskending [Jun13]

Human Rights Commission (HRC): Menseregtekommissie, MRK [Feb2006]

human trafficking: mensehandel [Apr11]

hunt group {hunt groups are telephone extension numbers that belong to a specific department - the call "hunts"

hunting facility {eg fax machine}: soekfasiliteit

hurdle rate {finance}: teikenkoers

hush money: swyggeld

hydraulic refraction: hidrouliese breking, hidrouliese refraksie [Apr11]

hydrolocking {power boat}: hidrosluiting

hydrophyte: hidrofiet [Apr15]

hydroseeder: hidrosaaimasjien

hydroseeding: hidrosaai

hygienise: higiëniseer

hyper link {computer}: hiperskakel

hypertext transfer protokol: hiperteksoorplaasprotokol

hypertext transport protocol: hiperteksoorplaasprotokol

hypothesis testing {statistics}: hipotesetoetsing

I care gram {marketing}: omgeegram

I&APs (interested and affected parties) {environmental matters}: belanghebbende en geaffekteerde partye

IBC (Insurance Broker's Council of SA ): VMR, Versekeringsmakelaarsraad van SA

ice shelf: ysdek, ysblad [Feb18]

ice shelf: ysdek [deel van ys wat loskom in koue dele van die wêreld] [Okt. 17]

icon: ikoon, toonbeeld [Mrt 2011]

iconic: ikonies [Mrt 2011]

IDC (Industrial Development Corporation): Nywerheidsontwikkelingskorporasie. IDC

identification number: identifikasienommer

identity theft: identiteitsdiefstal [Internet] [Jul13]

idle goods ("off" goods) {retail, stores}: rustende goedere, onaktiewe goedere

idle time: ledige tyd

IDPs: GOP's

IDT (Independent Development Trust): OOT, Onafhanklike Ontwikkelingstrust

if any: as daar is, indien enige

if: indien, as [geen betekenisverskil, bloot registerverskil]

ignition lock capsule (ignition lock sleeve): aansitslotkapsule, aansitslothuls

illumination {theology}: toeligting [Feb 2006]

illustrative learning programme: voorbeeldleerprogram

illustrative programme: voorbeeldprogram

ILPA – new name FPI (Financial Planning Institute): - [Mei05]

image {of paid cheque on statement}: afdruk

image processing {computers, banking}: beeldverwerking

image statement {bank statement bearing images instead of actual paid cheques}: afdrukstaat

imagination company: ideëmaatskappy

imagineer: ideëgenieur

IMESA (Institute of Municipal Engineers of South Africa): Instituut van Munisipale Ingenieurs van Suid-Afrika

immediate family: naaste familie

immersive digital photography (IDP): digitale dompelfotografie, DDF [fotografie wat jou in 'n program of foto inneem sodat jy iets vanuit alle hoeke kan bekyk – tegniek wat ook in baie rekenaarspeletjies toegepas met rekenaargrafika gebruik word sodat 'n speler in 'n kas, om hoeke, ens kan loer] [Feb.2011]

impact rapping system: impakklopstelsel

impeach v : plaas in staat van beskuldiging

implement v.: implementeer

implied forward rate: geïmpliseerde vooruitkoers

implode {eg building demolished with explosives}: implodeer, inplof

implosion: inploffing

import parity driven {investment}: invoerpariteitsgedrewe

impression statistics {Internet banners}: besoekstatistieke

imprint page: kolofonblad [Mrt12]

imprinter (card imprinter) {credit card}: afdrukmasjien

imputed knowledge: toegerekende kennis

in lighter vein: in ligter luim, in ligter trant, op ligter noot

in pole position (on pole) {racing}: in die eerste wegspringposisie, in die voorste wegspringposisie

In reinsurance contracts, clause that requires the reinsurer to provide coverage if an underlying carrier is unable to fulfill its obligations under the policy ceded to the reinsurer}: afskuifdekking.] [Sep08]

in situ concrete column: in situ-betonpilaar

in situ concrete: in situ-beton

in the order of (of the order of): min of meer, nagenoeg, ongeveer

in total (a total of): altesaam, in totaal

inanimate energy: inanimate energie

in-basket method: inmandjie-metode

inbox {email}: in-bus, in-posbus

incapacitation: inkapasitasie [uitwerking van die medisyne - veroorsaak vernouing van longe by asma]

incept {AM} v.: in werking tree, begin, aanvang neem [bv.: Your policy will be incepted on …]

incest: bloedskande, inses

incestuous: bloedskandig, insestueus

incidental vacancy (casual vacancy): toevallige vakature

incision and drainage of skin abscess, complicated or multiple: insnyding en dreinering van huidabses, gekompliseer of veelvuldig

incision and drainage of skin abscess, simple or single: insnyding en dreinering van huidabses, eenvoudig of enkel

inclusive education: inklusiewe opvoeding [Onderwysterme][Mrt12]

income from property {eg interest, dividends, profit}: inkome uit eiendom

income fund: inkomstefonds

incorporated {partner}: ingelyf

increment housing: aanboubehuising, fasebehuising

in-crowd: in-kring [Dit is pret om deel te wees van die in-kring. Dit kan ook baie eensaam wees as jy uitgelaat word.] [Apr11]

incubator: broeimasjien, inkubator

incubator: kweekplek [sentrum waar idees ontwikkel word]

inculcate: indreun

incur {costs}: aangaan

incur {costs}: aangaan

incur {fines}: oploop

incur {liability}: oploop

incur {loss}: ly

indebtedness: verskuldigdheid, verskuldigheid [wisselvorme - albei vorme aanvaarbaar]

indemnity cover: vrywaringsdekking [Feb05]

Independent Development Trust (IDT): Onafhanklike Ontwikkelingstrust, OOT

in-depth study: diepgaande studie, dieptestudie

indicator {economy}: aanwyser

indicator {town planning}: aanwyser, indikator

indicator rate {of interest and exchange rates}: aanwyserkoers

indigent policy: behoeftigheidsbeleid [Wet 32 van 2000]

indiviuation {empowerment of the individual}: individuasie, individuering

induction (onboarding) {new staff}: inburgering, inlywing, oriëntering

industrial communication: bedryfskommunikasie

industrial engineering: bedryfsingenieurswese

industrial engineering: bedryfsingenieurswese [Mei09]

industrial relations (labour relations): arbeidsbetrekkinge

industrial theatre: bedryfsteater, industriële teater

industry: bedryf [eg the mining industry / die mynbedryf]

industry: nywerheid

indwelling {catheter}: inblywend [Net]

ineptocracy {A system of government, where the least capable to lead are elected by the least capable of producing and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers.}: – [Jul2013]

inerrancy {God}: onfeilbaarheid [Feb 2006]

infill {town planning}: invul

infill site {town planning}: invulperseel

infirm aged [the - - / verswakte bejaardes]: -

inflation proxy: inflasiesubstituut, inflasievervanging

inflation targeting: die stel van inflasiemikpunte

infobahn (information highway): infobahn, inligtingsbaan

inform [they monitor past performance and inform future performance]: inspireer [Feb 2006]

inform v. {e.g. the priciples which inform modern teaching}: onderlê [Jun 12]

informal settlement [more formal name for "squatter camp"]: informele nedersetting

informant: informant

information overload: inligtingoorlading

Information Systems Audit Control Association (ISACA): geen vertaling nie [Feb2006]

informed consent {e.g. HIV test}: ingeligte toestemming

informer: nuusdraer, verklikker

infotainment: infovermaak, inligvermaak

in-group training: binnergroepopleiding

in-handling costs {Agri-trade}: inhanteringskoste

in-house adj.: intern

in-house training: interne opleiding

initial period (initial phase) {green phase}: aanvangsduur, aanvanggedeelte

initiate {computers}: inisieer

initiate: inisieer

injection moulder {plastic}: spuitvormer

injury-on-duty leave (IOD leave): besering-op-diens-verlof, BOD-verlof, diensbeseringsverlof

ink cartridge {computer}: inkkasset

inland waters: binnelandse waters, vars waters

inline roller skate n.: rollemskaats [Okt15]

inline skating n.: rollemskaats [Okt15]

inmigrant {comes from another part of the same country}: inmigrant

inmigrate: inmigreer

inmigration: inmigrasie

inner mast {forklift}: binnemas

innovate: innoveer

innovating: innoverend

innovation: innovasie

innovator: innoveerder

in-plant bargaining: interne bedinging

input - input (past tense - Am. inputted): -

input: inset

inscripturate {words of God}: in skrif vervat [Feb 2006]

inscripturated: geskrewe [Feb 2006]

insert message: invoegboodskap

in-service debt: indiensskuld

in-service training (on-the-job training): indiensopleiding, intaakopleiding

inside line: binnelyn

insider trading: binnekennistransaksies

insolvency sale {authorised by the Master}: insolvensieveiling

inspect visually: bekyk

instil (imprint) {knowledge}: vaslê

Institute for Licensing Officers of Southern Africa: Instituut vir Lisensiebeamptes van Suider-Afrika

institutional shareholder: institusionele aandeelhouer

institutionalising {part of planning process}: institusionalisering

institutionalising {The focus for this financial year is on institutionalising volunteers into organised

instore price: winkelprys [Jun2016]

community anti-crime watch structures.}: inlywing

in-store special {only in specific store}: winkelwenkoop, winkelwinskoop

instructional design: instruksieontwerp

instructional: instruksie-, instruksionele

instrumentalist: instrumentalis

insulate {eg electrical connection}: insuleer, isoleer

insulate: isoleer, afsonder

insurance (assurance) ["assurance" used to be preferred for life assurance]: versekering

insurance cycle (cycle): siklus, versekeringsiklus

insured against banker's bond {financial}: verseker ingevolge 'n polis vir bankiersversekering

insured against banker's bond: verseker ingevolge 'n polis vir bankiersversekering

insured event: versekerde gebeurtenis

insured mail: versekerde pos

intake of foreign matter {boat}: insuig van vreemde materiaal

integral method of analysis: integrale ontledingsmetode [Feb05]

Integrated Development Plan (IDP): Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP)

integration hub: integrasienaaf [Mei2004]

integrity {of a structure}: stewigheid [Julie05]

integrity {SABS, technical}: integriteit [Julie05]

intellectual capital: intellektuele kapitaal

intellectual property right: intellektuelegoederereg, immaterieelgoedereg [Feb2006]

inter-account transfer: interrekeningoorplasing

interchange ramp {freeways}: wisselpad

interchange station: oorstapstasie

interbasin transfer: tussenbekkenoordrag [watertegnologie] [Feb2015]

interbasin transfer: tussenkomoordrag [geologie] [Feb2015]

interest reset date: rente-hervasstellingsdatum

interest stripping: rentestroping

interface: kontakgebied {konkreet} [Feb2015]

interface: koppelvlak {rekenaar} [Feb2015]

interface: raakvlak {abstrak} [Feb2015]

interface v. {to interface with your software}: koppel [aan] [Jul11]

interim dividend: tussendividend

interim report: tussenverslag

interior decorating: binneversiering, interieurversiering

interior design: binne-ontwerp, interieurontwerp

interlinked trailer: gekoppelde sleepwa

intermediate credit agreement: middelslagkredietooreenkoms [art. 92(2) van die Wet op Verbruikersbeskerming] [Apr11]

intermodal hub: intermodale spil

internal rate of return: interne opbrengskoers

International Accounting Standards (IAS) {annual financial statements }: Internasionale Rekeningkundige Standaarde, IRS [Sept05]

International Accounting Standards Board (ISAB) {annual financial statements}: Internasionale Rekeningkundigestandaarderaad, IRSR [Sept05]

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) {annual financial statements}: Internasionale Finansiëleverslag-vertolkingskomitee, IFVVK [Sept05]

International Financial Reporting Standards (IFRS) {annual financial statements}: Internasionale Finansiële Verslagstandaarde, IFVS [Sept05]

International Financial Reporting Standards (IFRS) {annual financial statements}: Internasionale Finansiële Verslagstandaarde, IFVS [Sept05]

International Financial Reporting Standards (IFRS): internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde, IFVS International Organisation for Standardisation (ISO): Internasionale Standaardeorganisasie, ISO [Feb05]

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): Internasionale Vraelys oor Fisieke Aktiwiteit, Internasionale Fisiekeaktiwiteitsvraelys [Jul18]

International Standard of Advancement of Kinanthropometry (ISAK): Internasionale Standaard van Bevordering van Kinantropometrie (ISBK) [Jul18]

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC): Internasionale Unie vir Suiwer en Toegepaste Chemie [Julie05]

internet banking: internetbankdienste [Sakewoordeboek]

Internet access: Internet toegang

Internet portal: Internet portaal

Internet shopping (internet shopping): internetinkopies, Internetkopies

Internet Solution (IS): Internet Solution

interrelated: onderling verbonde [Feb05]

interrow spacing {plants}: tussenryspasiëring [Sep 2017]

interviewee {at job interview}: aansoeker, applikant

interviewee {person being interviewed}: onderhoudgewer

interviewee {questionnaire}: respondent

interviewee: onderhoudsubjek

interviewer: onderhoudvoerder

intra-day high {eg shares}: intradaghoogtepunt

intrapreneur: intrapreneur

intrapreneuring: intrapreneuring

intrarow spacing {plants}: binneryspasiëring [Sep 2017]

intrusion detection {information security – the act of detecting actions that attempt to compromise the confidentiality, integrity or availability of a resource.}: indringingsdeteksie[Sept09]

intrusion detection system: indringingsdeteksiestelsel[Sept09]

intrusion-prevention system {information security – when intrusion detection takes a preventive measure without direct human intervention}: indringingsvoorkomingstelsel

intubation {medical}: intubasie [insertion of a tube into trachea for ventilation]

invalidating (invalidating people) {creating the feeling that one's views are not valid as they differ from those of the mainstream}: miskenning [van mense] [Aug19]

invasive medical investigation: traumatiese mediese ondersoek

invest {for profit in the form of interest}: belê

invest {in the hope of a dividend and capital growth}: investeer

invest offshore: buitelands belê, in die buiteland belê

invested capital: belêde kapitaal, belegde kapitaal

investee: beleggingsinstansie

investment {capital goods}: investering

investment {with a view to interest yield}: belegging

Investment and Development Cluster: Beleggings- en Ontwikkelingskluster

investment arm {of company}: beleggingsbeen

invoke {eg an Act}: beroep op [- an Act / jou - - 'n Wet]

invoke {to invoke an act}: jou beroep op [Feb.10]

involvement {eg with a group}: meelewing

in-year monitoring and reporting system: stelsel vir verslagdoening en monitering gedurende/in die jaar [Jun2016]

IOD leave (injury-on-duty leave): BOD-verlof, besering-op-diens-verlof, diensbeseringsverlof

IP (internet protocol): IP, internetprotokol [2 April 2004]

i-Pod: i-Pod [April2006]

irregular account: onreëlmatige rekening

irregular solid: onreëlmatige vaste stof

Isasa (Independent Schools Association of Southern Africa): - [Maart05]

isolate {eg electrical equipment}: isoleer

isolate: isoleer

isolating switch (isolator) {electrical}: uitskakelaar

isoprep {Necsa}: isoprep [April2004]

issuance: uitreiking

it is ordered {in a court order}: gelas die hof

itemised billing (detailed billing): gespesifiseerde fakturering

JA: Judge of Appeal: AR: Appèlregter [Aug19]

jack (kitty) {bowls}: kat

jack nut: klinkmoer

jack-knife {articulated vehicle}: knipmes

jamming {musicians}: jamming

Japanese millet: Japanse manna   

jazz gig: jazz-jol

jeans (denims): denim, jannas

jeera (djeera, cumin): komyn [April 2004]

jelly roll option: rolkoekopsie

jet {carburettor}: djet, straler

jet lag: stralertamheid, vlugtamheid

jetski: straalski

JIBAR (Johannesburg Inter Bank Agreed Rate): Johannesburgse Interbank Ooreengekome Koers, JIBOK

jibe {windsurfing}: voetdraai

jigsaw: uitsnysaag

job burnout {stress}: werksuitbranding

job ethics: werksetiek

job hopper: rondspringer

job level advancement: posvlakvordering

job orientation (career orientation, occupational orientation): beroepsgerigtheid

job pattern {staff}: pospatroon

job pattern parameters: pospatroonparameters

job provider: werkverskaffer

job title promotion: postitelbevordering

job: pos

job-hopping {negative}: werkrondspringery

job-hopping {positive}: werkwisseling

jock: vleispaleis, spiertier [sleng – ’n man wat sy spiere graag vertoon.] [Feb.2011]

jockey wheel {forklift}: steunwiel

judicial sale {includes both sale in execution and insolvency sale}: geregtelike veiling

judiciary {disciplinary procedures}: regsprekende komitee

juice extractor (juicer, juice separator): ontsapper

jumble sale: rommelverkoping

jump master {parachuting}: afstuurder

jump-start {vehicle}: oorlei-aansit

junior executive: junior uitvoerende beampte

junk mail: gemorspos

juristic person {Close Corporations Act}: regspersoon

juristic personality {Close Corporations Act}: regspersoonlikheid

jus: jus {Franse woord - verwys na sous wat tydens die kookproses vorm, byvoorbeeld wanneer vleis gaargemaak word.} [Sep16]

Just administrative action {Constitution}: Regverdige administratiewe optrede

justify {typing}: justeer

just-in-time principle: "net betyds"-beginsel

kangaroo care: kangaroe-sorg [vroeggebore babas] [Feb18]

kangaroo court: boendoehof

karaoke: karaoke

keep safe: veilig bewaar

keeping charge (overnight charge): oorstaanheffing

keerverliesherversekering, stopverliesherversekering

kerb appeal {of building, town planning}: straatfrontindruk

kerb inlet: randsteenlaag [Apr15]

kerosene (lamp oil, paraffin) [in a non-technical context these are all synonyms]: kerosien, lampolie, paraffien

kerosene {in a strictly technical context}: keroseen

kerosine (lamp oil) {in a strictly technical context}: kerosien, lampolie

key discount rate: sleuteldiskontokoers

keyboard pad (keypad) {computer}: aanvulsleutelbord

keyboarding: sleutelbordgebruik

key fob: sleutelhouer, sleutelsak[Okt16]

keyhole surgery: sleutelgatchirurgie [Okt15]

key managing director: sleutel(-) besturende direkteur[Feb.17]

keyman insurance [rather use - keyperson insurance]: sleutelpersoonversekering

keynote speaker: hoofspreker

key offering: hoofaanbieding [Jun2016]

keypad (keyboard pad) {computer}: aanvulsleutelbord

keypad {eg safe, telephone, ATM, security gate}: sleutelblok

keystroke logging {computer}: registrasie van sleuteldrukke [2 April 2004]

key-word: sleutelwoord

kickback {eg loan agreement}: kommissie

kickback: gunsloon

kick-start {eg the ailing economy}: aan die gang kry

kick-step (kick-step stool) {in library}: olifantpoot

kinanthropometry {measuring of athletes}: kinantropometrie

kissing spine: spinale tasting [perde] [Apr17]

kit car: boustelmotor

kite surfing: kite surfing, vlieërgier [2 April 2004]

kite surfing: vlieërski

kiting {sport}: vlieërsweef

kitty (jack) {bowls}: kat

klaringsbewys – SHOULD BE lisensieskyf: licence disc

kleptocracy {government by thieves}: kleptokrasie

knee-jerk adj: refleks- [2 April 2004]

kneeling bus: kameelbus, knielbus

knock and drop {mail shot}: klop en stop

knock and drop paper {distributed free}: buurtkoerant

knock-for-knock agreement: hou-vir-hou-ooreenkoms, uitkanselleerooreenkoms

knock-on effect: uitkringeffek

knurled nut: kartelmoer

label manager {person looking after the release of an artist in a specific grouping}: etiketbestuurder

labour relations (industrial relations): arbeidsbetrekkinge

labour take-up rate: arbeidsopnamekoers [Aug.10]

labour tenant: huurarbeider [Wet op Grondhervorming (Huurarbeiders), Wet 3 van 1996][Feb19]

lace-up shoe: toerygskoen

lacto-ovo-vegetarian {adds milk, dairy products and eggs to vegetarian food}: lakto-ovo-vegetariër

lactovegetarian {eats vegetarian food plus milk and other dairy products}: laktovegetariër

laminate backing {eg plaster}: lamelruglaag [Feb05]

laminated melamine resin impregnated paper: malemienharsgeïmpregneerde papier

laminectomy with exploration and/or decompression, more than two vertebral segments, thoracic: laminektomie met eksplorasie en/of dekompressie, meer as 2 werwelsegmente, torakaal

laminectomy with exploration and/or decompression, one or two vertebral segments, cervical: laminektomie met eksplorasie en/of dekompressie, een of twee werwelsegmente, servikaal

laminectomy with exploration and/or decompression, one or two vertebral segments, lumbar: laminektomie met eksplorasie en/of dekompressie, een of twee werwelsegmente, lumbaal

LAN (local area network) {computers}: LAN, lokaleareanetwerk, plaaslike netwerk

"bedinge en voorwaardes"]

land drain (agricultural drain) {agriculture, drainage of site}: sugvoor

Land Redistribution for Agricultural Development (LRAD): Grondherverdeling vir Landbouontwikkeling, LRAD

land retrenchment scheme: grondonttrekkingskema

land-based transport {road, rail, undergound, pipeline}: landvervoer [Jan13]

landfill (landfill site): grondopvullingsterrein [Feb05]

landing leg {semitrailer}: staanstut

landing page {Internet Banking}: landingbladsy [Mei05]

landing: bordes

landscape {printer}: landskap

landscape v.: belandskap

landscaped: belandskapte

landslide (landslip): grondverskuiwing

lane (aley, alleyway): steeg [Pad- en Vervoerterme]

lane (aley, alleyway): steeg [Pad- en Vervoerterme]

Lane {part of street name}: Lane [eg Mulberry Lane / Mulberry Lane]

lane: laan [bv. die pad het drie lane; die deurpad het twee bane (dit is 'n dubbelpad), elk met South African Heritage Resource Agency (SAHRAH): SAEHA, Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap

lane: laan [bv. die pad het drie lane; die deurpad het twee bane (dit is 'n dubbelpad), elk met drie lane]

lane: lane, steeg

lane: steeg [As deel van 'n straatnaam, bv. Lovers' Lane, word dit nie vertaal nie, soos ook 'close']

lane: steeg [As deel van 'n straatnaam, bv. Lovers' Lane, word dit nie vertaal nie, soos ook 'close']

lane: steeg [small straatjie][Sept09]

language editing: redigering, taalredigering, taalversorging

language editor (editor): taalversorger

language politics: taalpolitiek [Mei17]

lanyard: draband/drakoord [bv. waaraan jou naamplaatjie hang by 'n konferensie][Mei2010]

lappet-faced vulture: swartaasvoël [Feb2006]

lap-top computer: skootrekenaar

large cap equities (large capitalisation equities): grootkap-aandele, grootkapitalisasie-aandele

large credit agreement: grootkredietooreenkoms [art. 92(2) van die Wet op Verbruikersbeskerming] [Apr11]

large-scale services (hard services) {local government}: grootmaatdienste

laser v [the affected areas were lasered] : laser

lassi: lassi [drankie][Feb19]

latch-key child {who returns to an empty home after school}: sleutelkind

late joiner {medical aid}: laat toetreder

late weaner {young ox of about 30 months fattened in the veld or mountain grazing}: stooros [2 April 2004]

lateral stability {forklift}: dwarsstabiliteit

launch n: bekendstelling, lansering, loodsing

launch programme: loodsprogram

launch v: bekendstel, van stapel stuur, loods

launching date {direct mail}: posdatum

launder {money}: afkoel

laundrette (laundromat): laundrette, selfhelpwassery

Laureatus in Technology (Laur Tech): Laureatus in Tegnologie, Laur Tech

layerwork: laagwerk [Apr15]

laydown area (laydown yard): bergingsgebied, opslagwerf [Eskomwdbk] [Maart 2014]

laying mash {chickens}: lêmeel [Okt. 18]

lay off {by employee - with permission}: diensvry wees

lay off {by employer}: diensvry stel

layer closure wound(s), scalp/axillae/trunk/extremities, 2,5 cm or less: laagsgewyse sluiting, wond(e), kopvel/oksels/romp/ledemate, 2,5 cm of minder

layover: oorstaan [Jul11]

LCD (liquid crystal display): VKV, vloeikristalvertoning

LDC (liquid crystal display): vloeikristalvertoning [2 April 2004]

LDI (loss damage insurance): verliesskadeversekering

LDW (loss damage waiver): verliesskade-afstanddoening

leach n.: loogsel, loogwater

lead refill {propelling pencil}: loodjie

lead by example: lei deur sy/haar voorbeeld [Mrt13]

leaded petrol: loodhoudende petrol, geloodte petrol, gelode petrol, loodpetrol

lead (prospect): potensiële kliënt, prospek

lead-in line: inleilyn [fotografie – die lyn wat dien om die oog te lei na die middelpunt van belangstelling.][Jul2013]

leader {marketing}: lokartikel, lokitem

leader line: loperreël [masjientekeninge] [Okt. 18]

lead-free petrol {technically incorrect} [SEE unleaded petrol]: loodvry petrol

leading artisan: leierambagsman

leading-edge technology: voorpunttegnologie

leaf chain: bladketting

lean organisation: lenige organisasie

learner artisan: leerlingambagsman

learner with barriers to learning: leerder met versperrings tov leer

learner: leerling

learners' representative council (LRC): verteenwoordigende leerderraad, VLR [Feb05]

learnership: leerderskap

learnership: leerderskap [Feb05]

learning area (LA): leerarea, LA

learning facilitator {PUK}: leerfasiliteerder

learning n.: leer

lease {fixed property}: huur

lease agreement: bruikhuurkontrak

leasehold system: huurpagstelsel [99-year - - / 99-jaar-huurpagstelsel]

leave [worker obliged OR under obligation to take - / verlofpligtige werker]

leave behind: vergeet, nie saambring nie

leave-behind {promotion gift}: agterlater

left {eg wife and children}: agtergelaat

left justified {text}: links geblok, links belyn

left-click v.& n. {word processing}: linksklik

left-most: heel linkerkantste, heel linkse, linksste

legal power: wetlike mag

legal statement: juridiese stelling

legalism: wettisisme [Feb 2006]

legalities: regsvereistes, regsaspekte

leg yielding {horses}: beentoegee [Feb.17]

leisure craft: ontspanningstuig, ontspantuig

leisure: ontspanning

lemniscate { a closed plane curve consisting of two symmetrical loops meeting at a node}: lemniskaat

lemon (dog) {eg a specific model car}: misoes

lender of last resort: lener in laaste instansie

lethal n & adj {genetics}: letaal [Julie05]

letsema learnership: letsema-leerlingskap

letter of acceptance: aanvaardingsbrief

letter of comfort: gerusstelbrief, gerusstellingsbrief

letter of demand (LOD) {vehicle insurance}: aanmaningsbrief

letter of demand: aanskrywing

letter of presentation {auditing}: bestuursverklaring

letter of refusal: afwysbrief

letter of regret {personnel management}: spytbrief

letter shop {mail order marketing}: briewewinkel

leverage v : hefboom

leveraged {companies}: van hefboomfinansiering gebruik maak

leverage off: manipuleer [Voorbeeld: xxx wanted to leverage off the broad bandwidth available via the digital satellite infrastructure ...]

leverage: OOK geld leen

levy {sectional titles}: heffing [Sept05]

LHD (loader-hauler-dumper) {mining}: LHD, laaier-vervoerder-storter

liable to military service: met militêre verpligtinge, militêrpligtig

liable: aanspreeklik

librarian: bibliotekaris

library scientist: biblioteekkundige

Licensing Agreement Reseller (LAR): Lisensiëringsooreenkomsherverkoper, LOH

life & wellness coach: lewens- en welstandsmentor, lewe-en-welstandsmentor [bemarking] [Aug19]

life coach: lewensgids [Okt11]

life mask: lewemasker

life ownership {retirement village}: lewenslange eienaarskap

life right {retirement village}: lewensreg

Life Sciences {school}: Lewenswetenskappe [Feb05]

life skills: lewensvaardighede

life support equipment: lewensbehoudtoerusting

life support system: lewensbehoudstelsel

lifeboat scheme: oorleweingsaksie, reddingsaksie

lifeline tariff {PUK, insake munisipale dienste}: reddingstou-tarief, reddingstoutarief

life-threatening: lewensgevaarlik, lewensbedreigend

lift {also credit card}: lig

lift chain {forklift}: hysketting

lift cylinder {forklift}: hyssilinder

lifted truck (monster truck): monstertrok [Feb.17]

lift jack {forklift}: hysdomkrag

lifting capacity {forklift}: hysvermoë

lifting system {forklift}: hysstelsel

lift-on container vehicle: hyshouervoertuig, optelhouervoertuig

ligation and division and complete stripping of long and short saphenous veins (non-cosmetic): ligeer, afsny en volledige stroop van lang en kort safenae (nie-kosmeties)

light up {eg lamp, diode}: aankom

lighting: beligting, verligting

like us? {Facebook}: hou van? [Maart 2014]

lime works: kalkmyn [vir beide die kalkmyn en -aanleg] [Mei09]

limited edition {sports car}: beperkte produksiereeks [Okt15]

limited edition deposit: ‘beperkte oplaag’-deposito

limited real right: beperkte saaklike reg

limited slip differential: ewenaar met beperkte gly

lined sump: gevoeringde sinkput. gevoeringde kuil [Maart 2014]

linear development (ribbon development) {town planning}: lintontwikkeling, lineêre ontwikkeling

lines of correspondence {on a form}: korrespondensiedeel

link {electrical installation}: skakel

link base station: koppelbasisstasie

link road: verbindingspad

linked {computer}: gekoppel

linked-investment service provider (LISP): koppelbelegging-diensverskaffer, LISP

linked-product company: koppelprodukmaatskappy

lip balm: lipsalf [Lip-Ice bly so in Afrikaans en Engels aangesien dit ’n eienaam is] [Jul08] match {“to match the blocks with the correct answers”}: paar [Jul08]

lipolysis: lipolise[Sep16]

liquid refreshments: drinkgoed

liquidiser (blender): versapper

listing {e.g. one listing per subscriber in Yellow Pages}: inskrywing[Mei2010]

literacy coaching: geletterdheidsafrigting [Onderwysterme][Mrt12]

literacy course: geletterdheidskursus [Onderwysterme][Mrt12]

literary theory (poetics) {at tertiary level}: literatuurstudie [April 2004]

literium course: literiumbaan [die spelling "literiam" kom ook voor][Apr2010]

litter n.: rommel

litter v.: bemors

little-used material (slightly used material): mingebruikte materiaal

live and unplugged {music concert}: lewendig en ontprop

live performance {eg of orchestra}: uitvoering deur orkes self

livelihood: bestaansmiddele [Feb05]

livelihood: lewensonderhoud [Feb05]

load backrest {forklift}: vragrugstut

load centre {forklift load}: vragsenter

load image: laaibeeld

load plate {forklift}: vragplaat

load shedding {supply of electricity}: lasafwerping

load shedding {supply of electricity}: lasafwerping

load v. {electricity}: belas

load wheel {forklift}: vragwiel

load: laai

loaded deal: gelaaide transaksie

load-force diagram {forklift operation}: vrag/krag-diagram

loading bay {eg painted on street}: laaivak

loading bay {specially widened area off street}: laai-inham

loading surface {pallet}: laaivlak

load your hips [aerobics]: jou heupe laai [aërobiese oefeninge][Jun13]

loafer {type of shoe}: slenterskoen

loan covenant (covenant): leningbepaling [beperkende bepaling of voorwaarde wat gestel word deur leners, en waaraan die uitlener moet voldoen][Jul.12]

lobby n.: stemwerwery [Mei05]

lobby v.: steun werf

lobby v.: steun werf [Mei05]

lobbying: steunwerwing

local area network (LAN) {computers}: LAN, lokaleareanetwerk, plaaslike netwerk

local council {local government}: plaaslike raad

local government {governing function}: plaaslike bestuur

Local Government Transition Act: Oorgangswet op Plaaslike Regering

local rate {cellphone}: plaaslike tarief

locating hole: pasgat, standgat

location management {re presentation}: lokaalbestuur [Maart05]

locked limit {trading}: geslote limiet

locker room: sluitkaskamer

lockout {labour relations}: uitsluiting

lockout procedure {electrical equipment}: uitsluitprosedure

lockout/tagout: uitsluitstelsel [beroepsveiligheid en -gesondheid] [Jun 17]

lock-up {computer screen}: uitskakel

locus {genetics}: lokus [Julie05]

LOD (letter of demand) {vehicle insurance}: aanmaningsbrief

loft: dakvertrek [Feb2006]

loft: dakwoonstel [April2006]

log in: aanteken [Okt 07]

log off {computer}: afteken [April2006]

log off: afteken [Okt 07]

log on {computer}: aanteken [April2006]

log v: log

logger: insleutelkopieerder [Internet] [Jul13]

logic gate {electronics}: logikahek, logikahekkring [A logic circuit having one or more input terminals and one output terminal. The output is switched between two voltage levels and is determined by a combination of input signals.] [Sept05]

logon credentials: aantekenbesonderhede[Sept09]

logotype {special letters forming part of logo}: embleemlettertipe, logoletterwerk

loin {pork}: varklende

lone specimen {eg in zoo}: enkeldier

long end {of the market}: lang kant

long-expected adj.: lank verwagte, langverwagte

long-tail liability: langnawerkende aanspreeklikheid [Okt2014]

Lord Mayor {eg of London}: Lord-Burgemeester

loss adjuster {vehicle insurance}: eisebemiddelaar

loss adjuster (loss assessor): eiseassessor, skadeassessor [Jun13]

loss payee: verliesbegunstigde [die eienaar van 'n eiendom neem 'n polis uit op sy eiendom, maar die bank, wat die verbandnemer is, is die begunstigde daarvan in geval van 'n eis] [Aug.10]

loss-leader price {marketing}: spesiale aanbiedingsprys

lost baggage: verlore bagasie [Jun11]

lost time injury (LTI): verloretyd-besering (VTB) [Feb 2006]

lost time injury (LTI): verloretyd-besering (VTB) [Feb2006]

lot (erf, stand): erf

lot batching plant: lotmengaanleg

lot v.: lot, lotteer

lot: lot

lotion {general}: vloeiroom

lotion {medical}: lotio, smeermiddel, wasmiddel

low price leader: laeprysleier

low profile: lae profiel, lae sigbaarheid [maintain a - - / 'n lae profiel handhaaf, op die agtergrond bly]

low rider (bike}: laagsitter [April2004]

low season: laagseisoen

low-balling {politics}: onderbieding

Lower {part of street name}: Onder-

lower ground floor: laer grondverdieping

lower management: laevlakbestuur

lowest-paid worker: laags besoldigde werker

low-key business: laeprofiel-besigheid

low-level model {forklift}: laevlakmodel

low-level picker {forklift}: laevlakkieser

low-lift order picker (low-lift order picking truck) {forklift}: laehysbestellingkieser

lowly paid worker (low-paid worker): laag besoldigde werker

low-moving product (slow mover, slow-moving product): trae produk

low-paid worker (lowly paid worker): laag besoldigde werker

low-tech apparatus: laetegnologie-toerusting, laeteg-toerusting

low-volume product: kleinvolumeproduk

lox (has-been) {eg boxing}: loks

LSTMs (learning and teaching support materials): LOOM, leer-en-onderrigondersteuningsmateriaal; LOSM, leer-en-onderrigsteunmateriaal [Feb05]

LTADY (long-term average delivered yield) {agric}: LGGO, langtermyn gemiddelde gelewerde opbrengs [Feb05]

LTIs {group of injuries in mining industry}: ?

lucky-draw prize: geluksprys

lumpy skin disease: knopvelsiekte, knoppiesvelsiekte

lunchbox computer: kosblikrekenaar

lung {town planning}: long

lunge n.{aerobics}: vorentoebeenstrek [aërobiese oefeninge] [Jun13]

luxury service: luukse diens

macaroon: makrolletjie [Mei18]

machine language (ruly language) {language without exceptions to the rule}: masjientaal, rekenaartaal

mag wheel {for vehicle}: allooiwiel

magazine programme {TV}: joernaalprogram

magnetic ink character recognition (micr): identifisering van magnetiese inktekens, imit

mail shot {the campaign}: posreklameaksie

mail shot: reklamebrief

mailing list {list of addresses mail is sent to}: poslys

main lift control mechanism: hoofhyserbeheertoestel

Main Reef Road {on Witwatersrand}: Hoofrifweg [NB - The core of a street name is translated only in highly exceptional cases.]

main road {classification of road}: hoofpad

Main Road {street name}: Mainweg

main user: hoofgebruiker

main(mains) {water}: hoofwaterleiding, hoofleiding [Feb2006]

mainframe computer: hoofraamrekenaar

mains {electricity}: hoofleiding [Feb2006]

maintenance costs: instandhoudingskoste, onderhoudskoste [preferred term - instandhoudingskoste]

Maintenance of Surviving Spoues Act {27/90}: Wet op Onderhoud van Langslewende Gades

maintenance: instandhouding [nie instandhou n. nie][Sept12]

maize grits: mieliegruis

maize rice: mielierys

Maizorice: Maizorice

major city: grootstad

majoritarianism {industrial relations}: meerderheidsverteenwoordiging

make {eg a will}: maak

make and bake {advertising}: bak-en-brou

make every possible endeavour: alles in die stryd werp

make meaning: vorm betekenis

make over v. {improve something or somebody}: oormaak

make-or-break budget: maak-of-breek-begroting

make-over n. {improve something or somebody}: oormaak

makeover session {person}: mooimaaksessie [persoon] [Jun.2014]

makerspace: woekerruimte, skeppingsruimte [Feb2015]

makeshift n.: praksering [makeshifts cause break-shifts / prakserings bring beserings]

malva pudding {dessert}: malvapoeding

malware: kwaadwillige programmatuur/sagteware, wanware [Internet][Jul13]

managed health care: bestuurde gesondheidsorg

management by walking around: deurstapbestuur

management development committee: bestuursontwikkelingskomitee

management game: bestuurspel [Afrikaans plural - bestuurspelle]

management resource strategy: bestuurshulpbronstrategie [Feb 2006]

management system {engine} : beheerstelsel [Feb 2006]

manager's choice {special in shop}: bestuurderskeuse

manco (managing company): bestuursmaatskappy

mancom (management committee): bestuurskomitee

mandjie {Necsa}: basket [April2004]

man-made obstruction: mensgemaakte versperring

manpower: mannekrag

mantrap (access cubicle) {security}: toegangshokkie

manual: handboek, handleiding [Jul2013]

manual receipt cancellation: manuele kwitansiekansellasie

manual signature {ie not printed or stamped}: geskrewe handtekening

manual system: manuele stelsel, nie-gerekenariseerde stelsel

manual trading: manuele verhandeling

manumatic {ie manual and automatic}: manumaties

marginal audience: marginale gehoor

mariculture {the culture or husbandry of fish in sea water}: marikultuur

marine farmer: seeboer, marieneboer

marital property system {Act}: huweliksgoederebedeling

mark down: afmerk

mark sheet: puntestaat

mark to market: waardasie teenoor markprys [Sep 11]

mark up: opmerk

marked cheque: gemerkte tjek

marketing executive (sales executive) {hotels}: bemarkingseksekutief

marketing officer: bemarkingsbeampte

market-traded flexible instrument {financial}: markverhandelde aanpasbare instrument

markup {difference between the wholesale and retail price}: bylas, opmerk, toeslag

mark-up language {hyper taxt mark-up language, HTML; used to go to illuminating text}: hiperteksmerktaal

mark-up percentage: opmerkpersentasie

marquee tent: markeetent, markiestent

married name: getroude van

martial arts: gevegskuns

mass batching plant: massamengaanleg

mass extension body {truck}: massavergrootbak

massive open online course (MOOC): massiewe oop aanlynkursus, MOOC [Aug19]

mast {forklift}: mas

mast beam {forklift}: masbalk

master account billing: meesterrekeningfakturering [Mei17]

mast support {forklift}: masstut

mastectomy, complete: mastektomie, volledig

mastectomy, radical, including pectoral muscles, axillary lymph nodes: mastektomie, radikaal, insluitend borskasspiere en okselknope

master batch: meesterbundel

master rules {eg umbrella funds}: hoofreëls [Mei05]

matched cash: gepaarde kontant

matched lending (matched loan, reciprocal lending, reciprocal loan): teenlening

matching {eg sources & skills): passing

matching {reconciliation}: afparing

matching: passing

material control breakdown (audit report): mislukking van wesenlike beheermaatreël

material in trade: bedryfsmateriaal

mathematical computing: rekenaarwiskunde [Feb2006]

Mathematics Literacy: Wiskundige Geletterdheid [Feb18]

matron {both male and female}: matrone

mature {eg loan}: betaalbaar

mature {investment}: verval

mature baby (full-term baby): voltermynbaba

maturity date {investment}: vervaldatum

maturity instructions: uitkeerinstruksies, vervalinstruksies

mawashi {Japanese traditional white wrestling belt}: mawasji

maximalise: maksimaliseer

may not cede or assign or otherwise make over or dispose of: kan/mag nie sedeer of oormaak of op 'n ander manier oordra of vervreem nie

mayoral car: burgemeestersmotor

mayoral reception: burgemeestersonthaal

MBR (mortgage bond rate): verbandleningskoers

MDF (medium-density fibre board): MDF, mediumdigtheid-veselbord

mealbarrow: koskar, koskarretjie

Meals on Wheels: Mobiele Etes

mean reading: gemiddelde lesing

measurments {body}: mate [nie mates nie] [Mei05]

meat and animal derivative: vleis en dierbyproduk [Feb19]

meat technician: vleiskundige

MEC {provincial government}: LUR

mechandising warehouse: inkledingspakhuis

mechanistic: meganisties

media library: mediateek

median {freeway}: mediaan

medical case auditor: mediesegevalouditeur [Mrt16]

Medical Microbiology {SAIMR}: Mediese Mikrobiologie

medical model: mediese model [Onderwysterme][Mrt12]

Medical Research Council (MRC): Mediese Navorsingsraad, MNR

Medical Savings Account (MSA): Mediese Spaarrekening

medical-free limit {insurance}: mediesvry limiet, mediesvry perk

medication: medikasie [on - / op -]

medium-chain triglyceride (medium-chain triacylglycerol, MCT): mediumkettingtrigliseried, mediumkettingtriagliserol, MKT

medium-dated bond: mediumtermyneffek

medium-level model {forklift}: mediumvlakmodel

medley of songs: liedjiekeur, keurspel van liedjies [Okt12]

medley: keurspel

meet deadlines: spertye nakom, binne spertye bly [April2006]

melt decontamination process: smeltingsdekontaminasieproses [Maart05]

member account {eg pension fund}: lidrekening [April2006]

member of good standing (paid-up member): opbetaalde lid

member of good standing: lid van goeie naam [Pharos: member of good standing – gerespekteerde lid; Terminologie van Vergaderingsprosedure en Redevoering: member in good standing – lid van goeie naam]

member of long standing: jarelange lid

member of repute: gerespekteerde lid

membership database: lededatabasis

meme: meme [Memes is oral en word uitgespreek as “mie-iems”. Dis kort, kragtig, eenvoudig, en dit word al hoe gewilder. In die sosiale media het dit aanvaarbaar geword om jou mening oor ’n sekere saak deur middel van ’n meme te lug. Volgens ’n streng definisie is memes sosiale idees of kommentaar wat op die internet versprei word. Memes is gewoonlik snaaks en dra deur die komiese aspek daarvan ’n dieper siening van ’n spesifieke individu of groep oor ’n aktuele kwessie oor. ’n Meme is nie net ’n foto nie. Dit kan ’n parodie-video, ’n snaakse webtuiste of ’n sêding wees. Foto’s is egter die algemeenste voorbeeld van memes, byvoorbeeld ’n foto van Jan van Riebeeck waarop Jacob Zuma se gesig aangebring is. Die onderskrif lui: Jan van Nkandla. (Bron: Beeld, By: 18 April 2015).

Nog inligting:

• ’n Meme is ’n gedagte, gedrag of ontwerpstyl wat tussen mense oorgedra word binne ’n bepaalde kultuur.

• Die woord, meme, is die eerste keer in 1976 deur Richard Dawkins gebruik in sy boek, The Selfish Gene, in ’n poging om te verduidelik hoe kulturele inligting versprei.

• Die woord is ’n samevoeging van die woorde: gene (uit genetika) en mimene (wat “nagebootste voorwerp” in antieke Grieks beteken)

• ’n Internet-meme is ’n konsep of mediagreep wat aanlyn versprei word. Die algemeenste is hutsmerke, videogrepe en foto’s met byskrifte daarop. (Bron: merriam-; Wikipedia)] [Jul15]

memorandum of agreement: akte van ooreenkoms

memorandum of subordination: ondergeskikstellingsmemorandum [Julie05]

memorandum of understanding: verstandhoudingsmemorandum, memorandum van verstandhouding

memory jogger: geheueverfrisser

mental block: dinkblokkasie, kopstop

mental shift: denksprong

mentee: mentee [Apr15]

mentor v.: mentor [Feb.10]

mentoring: mentor [Feb.10]

mentorship: mentorskap [Feb.10]

menu approach: spyskaartbenadering, keusebenadering

menu bar {on computer screen}: keusereël

menu bar {word processing}: kieslysbalk

menu bar: kieslysbalk

merchant services : handelaarsdienste

merchantable grade (MG) {marking on wood}: bruikbare graad, MG

merge {computer files}: integreer, saamvoeg [Feb05]

meritocrat: merietokraat

messaging service {cellphones}: boodskapdiens

metabolic burst {eg microbiology}: metaboliese stuwing

metal fatigue: metaalvermoeidheid

meteor crater: meteoorkrater

metered pipe: pyp met 'n meter [Jan13]

methanometer: metaanmeter [Mynbouwdb] [Maart 2014]

method of working: metode van werkverrigting

MFN (most-favoured nation) {world trade}: mees begunstigde land, MBL [April2004]

MFRC (Micro Finance Regulatory Council): Raad op Regulering van Mikrofinansiering, Mikrofinansieringsreguleringsraad, MFRC [geen amptelike Afrikaans nie, maar word soos hier vertaal gebruik]

MG (merchantable grade) {marking on wood}: MG, bruikbare graad

mickey {unit of measurement iro computer mouse}: miekie

micr (magnetic ink character recognition): imit, identifisering van magnetiese inktekens

microbusiness: mikrosaak

microchip-enabled terminal: mikroskyfie-geaktiveerde terminaal [Okt11]

microdisk (microdiskette): mikrodisket, mikroskyf

Microfilm Association of the Republic of South Africa: mikrofilmvereniging van die Republiek van Suid-Afrika

microwave n. & v.: mikrogolf

mid cap equities (middle capitalisation equities): middelkap-aandele, middelkapitalisasie-aandele

middelmannetjie {farm road}: middelmannetjie

middle management: middelbestuur, middelvlakbestuur

middle season: middelseisoen

middleware {computer}: middelware [2 April 2004]

midstream: midstroom [by petroleummaatskappye – waar die produk vervoer, geberg, ens. word][Mei2014]

military antishock trousers: militêre skokweerbroek

millet fever: mannakoors

millet: manna

million: miljoen [In Suid-Afrika, ook in Frankryk en Brittanje,: 106] [Mrt08]

mimic panel: mimiekpaneel

mindfulness: gedagtigheid [Aug19]

mind game: kopspeletjie[Mei2010]

mind map (mind mapping): ideekartering

mind map: geheuekaart, breinkaart

mind map: ideekaart

mind mapping (mind map): ideekartering

mind mapping: ideekaart

mind reader: gedagteleser

mind set (mindset) {staff - negative}: houding

mind set (mindset) {staff - positive}: ingesteldheid

mind-altering drug: bewussynsveranderende middel

mindbender (mindbinder) {causing change of opinion}: oorreder

mindbender (mindbinder) {difficult problem}: kopkrapper

mind-boggling: verbysterend, verstommend

mind-map: ideekaart

Mind of God: Goddelike denke, gedagtes van God [Jul15]

mind-read: gedagtelees

mind-reading: gedagtelees

mindset: denkraamwerk

minerale en delfstowwe: minerals and other mined substances ['n Delfstof sluit vir my minerale en ander gesteentes in, m.a.w. alles waarvoor 'n mens kan delf.  Goud, silwer, asook gips, kaolien, edelstene, pottebakkersklei, ens. is almal delfstowwe, maar nie almal minerale nie. – dr. Frik Lombard (Eindredakteur, WAT) ; Dan kom nog daarby die term "erts", wat blykbaar net na lonende afsette van mineraaldelfstowwe kan verwys. – prof. Ernst Kotzé (voorsitter van die TK)] [Mrt2010]

mini-dissertation: skripsie [word vereis vir 'n gedoseerde meestersgraad] [Feb05]

minification gain: minifikasiewins, minifikasievoordeel [Jul15]

minigolf: minigholf [Jul16]

minigraphic {advertising}: minigrafie

minigraphic bus: deelreklamebus

minimalise: minimaliseer

minimum living level (MLL) {economics and social work}: minimum leefpeil

Minimum Requirements for Waste Disposal by Land Filling: no translation - in Afrikaans may be referred to as “Minimum Vereistes”-dokument

minimum tillage: minimum bewerking [Nov07]

mining charter: mynbouhandves [Feb05]

Mining Commodities Price Index (MCPI): Mynkommoditeiteprysindeks, MKPI

mining-disturbed land: mynbouversteurde grond [Mei05]

Minister of Education and Development Aid: Minister van Onderwys en Ontwikkelingshulp [Feb05]

Minister of Regional and Land Affairs: Minister van Streeks- en Grondsake [Feb05]

minnie-minnie bean: minnie-minnie-sade [Feb.17]

minute {in minutes}: item, punt [under minute 4.1 / onder punt/item 4.1]

mirror site: spieëlwebterrein, spieëlwebwerf

MIS (management information service): bestuursinligtingdiens, BID

MIS (management information survey): bestuursinligtingopname, BIO

misinformation: waninformasie, waninligting

missed call {give me a missed call when you arrive}: gemiste oproep, foproep [Jul13]

mission {also of a company}: missie

missioning [Missioning is the entire church taking the full Gospel to the entire world.]: sending

missorts: missorterings

Mitchells Plain: Mitchells Plain

mixer {food processor}: menger

MLL (minimum living level) {economics and social work}: minimum leefpeil

MMS (Multimedia Messaging Service): MMS

MMS (multimedia messaging service): MMS, multimediaboodskapdiens [Feb2006]

mobijack {actually a tradename}: mobijack

mobile home: mobiele huis

mobile n. {advertising and sculpture}: mobiel

mobile n. {ornamental and educational, combined, on more than one string}: mobiel, wiegel

mobile n. {single, on only one string}: bewertjie, mobiel

mobile number portability: selfoonnommeroordraagbaarheid

mobile phone (cellphone): mobiele telefoon, selfoon

mobile switching centre (MSC) {the interface between the cellular network and the public network at which calls are switched}: skakelsentrum

mocktail: koggelkelkie, kammakelkie [Feb19]

model deformation {aerial photograph}: modelvervorming

modem: modem

moderate {risk profile}: gemiddeld

Money Bill: Geldwetsontwerp [Feb19]

Money Laundering Advisory Board: Geldwassery-adviesraad [2 April 2004]

money laundering: geldwassery

money mover {person taking up cash from illegal activities in a legal business front}: geldverskuiwer

money raising scheme {eg money obtained under false pretences from a bank}: vals geldbekomskema

money train: geldtrein [Jul11]

money-in-transit policy (cash-in-transit policy): geld-in-transito-polis, kontant-in-transito-polis

monitor: moniteer, monitor

monochromatic {on the colour wheel}: monochroom

monogastric animal: monogastriese dier, enkelmaagdier

mood disorder: gemoedsversteuring

moonbag (fanny bag): buidelbeursie [met erkenning aan Shell SA], buikbeurs, maansak

moot court: skynhof [Apr15]

mooter (in moot court): skyn(hof)redevoerder [Aril15]

mopping-up rag: opveelap

moral hazard {related to honesty and fraudulent losses - such as arson and excessive insurance claims}: eerlikheidsbedreiging

morale hazard {refers to the insured's indifference to loss in cases where insurance has been bought - attitude of 'I'm insured, so why worry'}: morele bedreiging

More About It button: Meer Daaroor-knoppie

more often than not: in die reël

morning-after pill: nabehoedpil [Pharos]

mortgage: beswaar [- to the bank / by die bank met 'n verband -]

mortgage-backed debenture: verbandgesteunde skuldbrief

Mossgas [now PetroSA]: PetroSA [Feb05]

mothball v. {eg equipment}: in langtermyn-bewaring plaas, preserveer

mothballing (temporary shutdown) {industry}: in gebruiksrus plaas

mothballing {building}: tydelik sluit

mothballing: droë bewaring, droogbewaring, langtermyn-bewaring

motherese: ma-taal [Apr17]

motivate {give reasons for} [Acceptable in SA English]: motiveer

motivate in {eg tenderer}: inmotiveer

motivate out {eg tenderer}: uitmotiveer

motivation {reason} [Acceptable in SA English]: motivering

motocross {type of race}: motocross-ren, motoren

motor assessment instruction {vehicle insurance}: motorondersoekinstruksie

Motor Vehicle Accidents Act {84/1986} [replaced by Road Accidents Fund Act {56/1996}]: Padongelukfondswet

motorcade: motoroptog, motorstoet

motorcatalyst: motorkatalisator

motorglider: kragsweeftuig [Apr17]

motorhome: motorwoning, motorwa

motoring: motorry

mountable kerb: oorryrandsteen

mouse arm {computer usage}: muisarm

mouse cushion {computer}: muiskussing

mouse pad {computer}: muismat

mouse pointer (pointer) {word processing}: muiswyser, wyser

MRC (Medical Research Council): MNR, Mediese Navorsingsraad

ms [plural form - Mss]: me / aanspreekvorm, bv "Me Swart"; meervoud - me'e, me's]

MSC (mobile switching centre) {the interface between the cellular network and the public network at which calls are switched}: skakelsentrum

multi drug resistant: multimiddelweerstandig

Multi Fibre Arrangement (MFA, Agreement on Textile and Clothing, ATC) {governed the world trade in textiles and garments from 1974 through 2004, imposing quotas on the amount developing countries could export to developed countries. It expired on 1 January 2005 – Wikipedia}: multiveselooreenkoms [Mei09]

Multi-Agency Delivery Action Mechanism strategy: Multi-agentskap(s)leweringsaksiemeganisme-strategie

multicam director: multikameraregisseur[Okt16]

multigym {fire brigade}: multigim

Multilateral Motor Vehicle Accident Fund Act {56/1996} [replaced by Road Accidents Fund]: -

Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund (MMF): Multilaterale Motorvoertuigfonds, MMF [Income for this fund is collected as a levy on petrol and diesel sales. This is an automatic insurance for all vehicles on public roads.]

multilevel order-picking: multivlakbestellingkiesing

multimanager fund management (MMFM): multibestuurder-fondsbestuur, MBFB

multimanager fund management (MMFM): multibestuurder-fondsbestuur, MBFB [April2006]

multipart stationery: multikopie-papier

multiple cash flows: veelvoudige kontantvloeie

multiplet: meerling

multiskill v: multivaardig maak, veelvaardig maak, multivaardig oplei, veelvaardig oplei, oplei om veelvaardig te wees, oplei om multivaardig te wees

multiskill: multivaardigheid, veelvaardigheid [Nov.10]

multiskilled worker: multivaardige werker, veelvaardige werker

multiskilled: multivaardig, veelvaardig [Nov.10]

multiskilling agreement {with trade unions}: multivaardigheidsooreenkoms

multiskilling: multivaardigheidsopleiding, veelvaardigheidsopleiding [Nov.10]

multiskilling: multivaardigheidsopleiding, veelvaardigheidsopleiding multivaardigheidsverbreding, veelvaardigheidsverbreding

multi-touch trackpad (multi-touch pad): multiraakpaneel [Aug.10]

Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003): Wet op Plaaslike Regering - Munisipale Finansiële Bestuur [vervang in Afr naam die aandagstreep deur 'n dubbelpunt] [Julie05]

Municipal Finance Management Act: Wet op Munisipale Finansiële Bestuur [Feb05]

musical cars: musiekkarre [speletjie] [Jul16]

musical chairs: stoeledans [Jul16]

musical putt-putt: musiekminigholf [plekgebonde] [Jul16]

music piping system (music relay system): musiekherleistelsel

musical fountain: waterorrel

musical putt-putt: musiek-putt-putt [plekgebonde] [Jul16]

musical putt-putt: musiek-set-set [plekgebonde] [Jul16]

music mixing skill: musiekmengvaardigheid [Apr18]

muster {staff, functional use}: indeel

mustering {staff}: indeling

mutilation of corpse: lykskending

mutton dressed as lamb: te jonk aangetrek [Feb18]

nagger {computers}: neuler

nail {figurative use}: kapstok

nail art: naelkuns [Okt15]

nail buff: naelpolering [Okt15]

nail paint, nail polish: naellak, naelpolitoer [Mrt16]

name calling: naamskel, naamslinger

naming words: noemwoorde

narrow aisle truck {forklift}: smalgangvurkhyser

National Consumer Commission (NCC): Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) [Jun 17]

National Curriculum Statement: Nasionale Kurrikulumverklaring [Feb05]

National Environmental Management Act {107 of 1998}: Wet op Nasionale Omgewingsbestuur

National Home Builders Registration Council (NHBRC): Nasionale Huisbouregistrasieraad, NHBRR [Sept05]

National Portfolio Committee on Public Transport: Nasionale Portefeuljekomitee vir Openbare Vervoer

National Skills Fund: Nasionale Vaardigheidsfonds

National Small Business Amendment Act {2003}: Nasionale Kleinsakewysigingswet

National Transport Information System (NATIS): Nasionale Vervoerinligtingstelsel, NAVIS

National Waste Management Strategy (NWMS): no translation - may be referred to as Nasionale Afvalbestuurstrategie

native American: Amerikaanse boorlingnature {of business}: aard

native labour contingent: naturelle-arbeidskontingent {gesk.} [Feb 2006]

NATUREL/BANTOE/SWARTE [Wysigingswet op Swart Wetgewing (Black Laws Amendmend Act), no 42 van 1964, soos gewysig deur Wet no. 102 van 1978 en Wet no. 4 van 1984 - Kragtens dié Wet word die woorde “naturel” of “naturelle” (“native” or “natives”), waar hulle ook al in enige wet voorkom, vervang deur die woorde “Bantoe” of “Bantoes” (“Bantu”). Ingevolge die Wysigingswet (102 van 1978) word die woorde “Bantoe” of “Bantoes” (“Bantu”) deur die woorde “Swart” of “Swartes” (“Black” or Blacks”) vervang. Hierdie wysiging is terugwerkend. Dit beteken dat die woorde “naturel(le)” en “Bantoe(s)” nêrens in regsgeskrifte na 1978 behoort voor te kom nie behalwe as die terminologie self onder bespreking is. Let byvoorbeeld daarop dat die 1964-wet die Wysigingswet op Swart Wetgewing is, hoewel die woord “Swart” eers in 1978 ingevoer is. Die woorde “naturel” en “Bantoe” word nogtans in historiese verband gebruik. Hermann Giliomee in sy boek “The Afrikaner” verwys byvoorbeeld na die “Native Laws Amendment Act” van 1952, ʼn vroeëre wysigingswet met dieselfde titel as die een waarna daar hierbo verwys is.]: - [April 2004]

navigate {Internet}: navigeer

navy bean: grootwitnierboon

NBC (National Bank of Commerce, Tanzania): geen vertaling nie

NBI (National Business Initiative): NBI, Nasionale Besigheidsinisiatief

NCF (net cash flow): NKV, netto kontantvloeie [Maart05]

NCR paper (no-carbon-required paper): deurslagpapier

near-side advertising {eg on a bus}: bykantadvertensie

necessity-driven {entrepreneur}: noodsaakgedrewe

necrotecture {architecture etc for the dead}: nekrotektuur

Nedlac: Nedlac

needle-stick injury: naaldprikbesering

negative offset (negative scrub radius) {vehicle steering system}: negatiewe skuurstraal

negative steering roll radius {steering system}: negatiewe stuurrolradius, negatiewe stuurrolstraal

negotiable {eg salary}: bedingbaar, onderhandelbaar

negotiate {eg salary}: beding

neighbourhood travel: buurtreis [Mrt16]

NEPA (National Education Policy Act) {No 27 of 1996}: Wet op Nasionale Onderwysbeleid

nephrolithotomy, removal of calculus: nefrolitotomie, verwydering van kalkulus

nerd: bleeksiel, stoof, bloukous, akademiese wrak [bloukous net as dit 'n vrou is]

nest v. {eg containers}: in-nes

nest v. {promotional item in enclosure}: insit

nested quadrat {ecological studies}: genestelde kwadraat, gestapelde kwadraat

nesting doll (matryoshka, matrioshka){Russian}: skilpop

net operating profit after tax (NOPAT): netto bedryfswins na belasting

Netiket (netiquette): Netiket, Net-etiket

network computer (NC): netwerkrekenaar, NC

network server: netwerkbediener

network v.: netwerk

network: netwerk

networked home: netwerkwoning

networking: netwerking

networking: netwerkskepping

neural network {computer}: neurale netwerk

neurotransmitter: neuro-oordragstof

new mine production {gold}: nuwe mynproduksie [2 April 2004]

New Testament Society of South Africa (NTSSA): Werksgemeenskap van Suid-Afrika

Newcastle disease: Newcastlesiekte

new-generation cooperative (NGC): nuwegenerasie-koöperasie, NGK

Next {button on website}: Volgende [Mei05]

nice-to-have n: lekkerluukse

nicked {milling cutter}: gekeep

nickname: bynaam

nitty-gritty: kern

nixie {undelivered marketing mail item}: niksie, onafgelewerde bemarkingsposstuk

no show (N/S) {used when booked customer does not turn up, eg at restaurant): wegblyer

no-blame rebate {insurance}: geenblaamkorting

no-brainer: denkfout [2 April 2004]

no-carbon-required paper (NCR paper): deurslagpapier

no-charge invoice {eg indication of nil balance on statement of account}: nulfaktuur

nocte {medikasie}: snags [Feb05]

noise: geraas, sneeu [bv. fyn wit strepies in 'n foto][Jul2013]

noise reduction: geraasvermindering [Jul2013]

noisy: te besig [te veel elemente in die foto][Jul2013]

nominal asset value (NAV) {unit trusts}: nominale batewaarde, NBW [2 April 2004]

nominated account: genomineerde rekening

nomofobia: nomofobie [vrees wanneer persoon nie sy/haar selfoon byderhand het nie – HAT, 6de uitgawe. Dit kom van ‘no mobile’]. (Marietjie du Plessis)

non-compliances: nievoldoenings

non-disabling injury: nie-ongeskikmakende besering, nie-ongeskiktheidsbesering

nondisclosure {insurance}: verswyging, nie-openbaarmaking

non-distributable {financial}: nie-uitkeerbaar, nie-verdeelbaar

non-down-manageable {eg staff numbers, costs}: nie-afbestuurbaar

non-impact printer: nie-impakdrukker, nieslagdrukker

non-insulin-dependent diabetes (NIDD, Type II diabetes mellitus) [adult-onset diabetes is an older form of the name]: nie-insulienafhanklike diabetes mellitus, tipe II-diabetes mellitus, volwassenheiddiabetes

non-invasive medical investigation: atraumatiese mediese ondersoek

nonpotable water: niedrinkbare water [Jan13]

Non-renewable: nie-hernubaar [Jul08]

non-retirement-funding taxable income: nie-aftreebefondsing belasbare inkomste

non-returnable {eg container}: nie-inruilbaar

non-spender: niebesteder

non-sporting breed {dog}: nie-jaghondras

normal distribution {statistics}: normaalverdeling

normative re-education: normatiewe selfomvorming

North Frisian Islands: Noord-Friese Eilande

Northern Province: Noordelike Provinsie

north-south label {marketing}: regop etiket

NOSA: NOSA

nosing tool: neusrandgereedskap

not in order: nie in orde nie

not later than: uiters op, voor of op

notarial lease: notariële huurkontrak

notebook computer: notaboekrekenaar

notepad computer: skryfblokrekenaar

notification details {entry on website}: kennisgewingbesonderhede [Mei05]

notification event {Internet Banking}: kennisgewinggebeurtenis [Mei05]

no-till planter: geenbewerkingsplanter

no-tillage {e.g. farming}: geenbewerking [bv. geenbewerkingboerdery] [Nov07]

notional hours {training}: nosionele tyd, ideële tyd

noxt = at night [Feb05]

nozzle: nossel

NPV (net present value): NHV, netto huidige waarde [Maart05]

NQF (National Qualifications Framework): Nasionale Kwalifikasieraamwerk

N/S (no show) {used when booked customer does not turn up, eg at restaurant): wegblyer

NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs): nie-steorïede antiinflammatoriese middel, SAIM

nth name selection: nde-naamseleksie

null hypothesis: nulhipotese

number bond: getalverbindings, getalkombinasies [Onderwys] [Feb15]

number pattern {maths}: getalpatroon [Feb05]

numbering: nommering, numerering

numbers bank {bank similar to so-called 'front' companies, showing figures only, but having no real capital}: syferbank

numeracy: gesyferdheid [opvoedkunde – dié term is volgens Onderwysdepartement nou nie meer aanvaarbaar nie. Wiskunde is nou weer die aanvaarde term.] [Okt12]

numerosity {i.e the profile of a number. The profile of 7 would include 7+0, 6+1, 4+3, 10-3, 12-5, etc.}: getalonderbou[Mei2010]

NUMSA: Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika, NUMSA

nurse: verpleegkundige, verpleër [ongeslagtelik] [Mei2004]

nursery school: kleuterskool

objective: doelwit [2 April 2004]

Objects of local government {Constitution}: Oogmerke van plaaslike regering

oblet: oblet [Veeartsenykunde: ‘n groot pil/tablet wat meestal rektaal/vaxginaal [skrap x] of opgelos in water toegedien word. Die term is skaars en verouderd - prof Breytenbach, Dept Farmakologie, PU]

obligation (liability) {ie to perform in terms of the contract}: verpligting

obligation {arises when contract is entered into}: verbintenis

obligation of faith {legal}: verpligting tot goeie trou [2 April 2004]

observation data: observasiedata

OCB (obsessive-compulsive behaviour): obsessiewe/kompulsiewe gedrag; obsessiewe kompulsiewe gedrag [Feb05]

occupancy {of vehicle}: insittendes

occupation certificate: okkupasiesertifikaat [Feb2006]

occupational orientation (career orientation, job orientation): beroepsgerigtheid

OCD (obsessive-compulsive disorder): obsessiewe/kompulsiewe versteuring; obsessiewe kompulsiewe versteuring [Feb05]

OD = right eye (Latin: oculus dexter) [Feb05]

odd lots {shares}: los lotte, los aandele

odd-even prices {R99,99 looks cheaper than R100}: onewe-ewe pryse

of the order of (in the order of): min of meer, nagenoeg, ongeveer

off-consumption premises: buiteverbruiksperseel [Maart05]

offer: aanbod

offering member {Agri-trade}: aanbiedende lid

off-grid applications: buitenet-toepassings, toepassings wat nie aan die netwerk gekoppel is nie [Mei05]

off-grid electricity: nienetwerkelektrisiteit, nienetelektrisiteit [Maart 2014]

office block: kantoorblok

office park {town planning}: kantoorpark

off-idle system {carburettor}: vinnigluier-stelsel

offline {computer}: aflyn

offline {computer}: aflyn

offline : aflyn

off-price retailer (off-pricer) {person selling goods priced below average profit margins}: laerpryshandelaar, laerpryser

off-road bike {motorcycle}: renveldfiets

off-road tyres: boendoebande

off-set printing: vlakdruk

offshore {drilling}: aflandig, kuswater, vlaksee

offshore drilling platform: boorplatform

offshore: buiteland [eg invest offshore / buitelands belê, in die buiteland belê]

OHN (occupational health nursing practitioner): beroepsgesondheidsverpleegpraktisyn, BGV nurse: verpleegkundige [April2004]

oilmatic (oilomatic) {power saw}: selfsmeer-, selfolie-

old-timer {in context of "expert"}: indoena, kokkedoor

old-timer {slang}: ou mens

oliewater {Necsa}: oil contaminated water [April2004]

on form: op peil [bv. rugbyspeler] [Jul11]

onboarding (induction): inlywing, oriëntering, inburgering [Apr2010]

on-consumption premises: binneverbruiksperseel [Maart05]

one night stand: los gelukkie, blitsverhouding, eennagverhouding, blitsafspraak? [Feb05]

one-armed bandit {gambling machine}: eenarmdiaken, eenarmdief, hefboomrower

one-hand duck jibe {windsurfing}: eenhandbukdraai

one-hand jibe {windsurfing}: eenhanddraai

one-man operated bus: eenmanbus

one-time buyer {marketing}: eenmalige koper

one-time grant: eenmalige toekenning

one-time use: eenmalige gebruik

one-way plough: eenrigtingploeg

on-hold message: aanhouboodskap, aanhoureklameboodskap [Apr10]

on-leasing (onward leasing) {finance schemes - the bank purchases a vehicle to lease}: verdere bruikhuur

on-lend {eg library book}: deurleen

on-lending {eg library book}: deurlening

online {computer}: aanlyn

online registration: aanlynregistrasie, oplynregistrasie

online streaming {radio, TV, internet}: aanlynstroming [Feb16]

on-selling (onward selling) {finance schemes - the bank purchases a vehicle to sell on}: verdere verkoop

on-site inspection: in sito-inspeksie

on-site open-air museum: terreinopelugmuseum

on-the-job training (in-service training): indiensopleiding, intaakopleiding

Ontwikkeling- en Skakelingsadvieskomitee, OSAK

oond {Necsa}: oven [April04]

Oops! button: Fout!-knoppie

oorhoofse pad- en spoorroetes {not in the literal sense, i.e. overhead: primary or major or general or overall road and rail routes

oorhoofse gegewens: salient details

oorhoofse faktore: overriding factors

om ... oorhoofs te bestuur: to oversee

oozing (oozy) {eg potato}: smetterig

opaque projector: weerkaatsprojektor

opco (operating company): bedryfsmaatskappy

opcom (operating committee): bedryfskomitee

open account {marketing}: aktiewe rekening

open for inspection: ter insae [be – by / lê - van]

open house {at one's home}: oop ark, ooparkbyeenkoms

open house: oop byeenkoms

open planning {eg office}: oopbeplanning

open road tolling: ooppadtolinvordering [Jul11]

open shop {labour relations}: oop geledere

open source software: oopbronsagteware [Maart05]

open system {computers}: oop stelsel

open-end {policy}: oop maak

open-end policy (open-ended policy): oop polis

open-ended question: oop vraag

open-plan adj.: oopplan-

open-plan office: burolandschaft, oopplankantoor

operate {eg an account}: bedryf [- on an account / op 'n rekening werk]

operate and manage {business}: bedryf en bestuur

operating cage {forklift}: werkhok

operating expenditure: bedryfsuitgawe

operating income: bedryfsinkomste

operating leverage {finance}: bedryfshefboomfinansiering

operating manager (operations manager): bedryfsbestuurder

operation {eg also computer}: operasie

operational manager: bedryfsbestuurder

operations: werksaamhede

operator {eg of a building}: ondernemer, operateur

operator painter {semiskilled}: halfgeskoolde verwer, operateurverwer

operator services system {cellphones}: operateurdiensstelsel

ophanim angel: wysheidsengel [Sep15]

opportunity cost: geleentheidskoste

opportunity-driven {entrepreneur}: geleentheidsgedrewe

opposite nut: linksom-moer

opstelling {bv geometrie van die opstelling {Necsa}: geometric assembly [April2004]

opt in v.: kies[Jul.12]

opt out v.: kies nie [Jul.12]

opt out? {SMS advertisement – opt out? SMS STOP}: staak? [SMS STOP om te staak][Okt11]

optical fibre: optiese vesel

optical ink character: optiese karakter

optical scanner: optiese aftaster, optiese skandeerder

optimum vision: optimale visie

option bond contract (bond option contract): obligasie-opsiekontrak

option: opsie [keep one's options open / hou jou opsies oop]

oral medication: mondelikse medisyne

oral medicine {faculty and subject}: mondheelkunde [UWK], mondgeneeskunde [UP]

order {Agri-trading service}: opdrag

order blank envelope: bestelvormkoevert

order card: bestelkaart

order form: bestelvorm

order: bevel [bv. hofbevel] [Okt. 17]

order n.: orde [not in - / nie in - nie]

order picker {forklift}: bestellingkieser

order v. {eg information}: orden

order system {Agri-trading service}: opdragstelsel

ordinary disk (vanilla disk) {computer}: gewone skyf

organigram (organogram): organigram, organogram

organisational chart: organigram, organogram [hierdie twee woorde word deesdae as sinonieme beskou]

organisational tailoring: organisasieverbesondering

organising {part of management process}: organisasie, organisering

organistic: organisties

organochlorine: organochloor

originate: origineer

orphan (orphan line) {printing}: weesreël

orthognatic surgery: ortognatiese chirurgie, ortognatiese sjirurgie [Feb 2006]

OS = left eye (Latin: oculus sinister) [Feb05]

osteopaenia: osteopenie

other population groups: ander bevolkingsgroepe, anderrassiges, anderkleuriges

OTMs: OTM’e, OTM’s

OU = each eye (Latin: oculus uterque) [Feb05]

out and out session: ongekwalifiseerde sessie [Feb05]

out of service debt: buitediensskuld

outcomes based education: uitkomsgerigte onderwys

outcomes probability forecast model {investment forecasting}: uitkomswaarskynlikheidsvoorspelling-model

outdoor advertising: buitelug-reklame

outer mast {forklift mast}: buitemas

outgoing box: uitgaande-blokkie, Stuur Alles-knoppie

outgoing call restriction {telephony}: uitgaandeoproepsperring

out-handling costs {Agri-trade}: uithanteringskoste

outlet: afsetpunt

outlet {bank, insurance company}: dienspunt

outmigrant {moving to another part of the same country}: uitmigrant

outmigrate: uitmigreer

outmigration: uitmigrasie

out-of-focus conglomerate: ongefokusde konglomeraat

out-of-service debt: buitediensskuld

out-of-sevice debt: buitediensskuld

outpull {mailing}: reaksie

output (throughput) {eg factory}: lewering, produksie

output n. {physical point}: uitgang

output: lewering, uitset

outreach {advertising}: poging

outsource: uitbestee, uitkontrakteer

outsourcing: uitbesteding, uitkontraktering

outstanding {authorisation}: afgewag

outstanding: uitmuntend, uitstaande

over and above: addisioneel [preferably not "bo en behalwe"]

overall (general, total): oorhoofs

overhead guard {forklift}: oorhoofse skut

overhead irrigation: sprinkelbesproeiing [Sep 2017]

overkill {fire-fighting}: oorblus

overkill: oordaad

overlay: oorgooidoek [Feb18]

overlay {for table}: oordoek, oorgooidoek, bo-doek [Okt. 17]

overmass: bomassa

overnight charge (keeping charge): oorstaanheffing

overnight tariff: oorstaantarief

overnight v.: oornag

overparent: oorbetrokke ouer [Feb18]

overparenting: oorbetrokke ouerskap [Feb18]

overpower: oorbekrag

overpowered {eg motorcar}: oorkragtig, oorbekrag

overredemption {promotion where subscription is so large that sponsors have to pay more}: oorinskrywing

override {eg a hold}: ontsper

overring n. {cash register}: oorbedrag, oorlui

overring v. {cash register}: oorlui [overrang / het oorlui]

overs and unders: oor- en onderbedrae

oversight: fout, nalatigheid

overview: oorsig

overweight v. {eg in asset class}: oorgewigposisie inneem

ovovegetarian {eats only eggs as a source of animal protein}: ovovegetariër

owner {of a project}: eienaar

owner's equity: eienaarsaandeel, eienaarsbelang

PA system (public-address system): luidsprekerstelsel

pace (space) v. {eg a student}: pas aangee

pace n. {time management}: voetslepery

pace v. {time management}: voetsleep

pacemaker {time management}: voetsleper

pacemaking {time management}: voetsleep

Pacific Rim countries: Stille Oseaan-lande

package deal: pakkettransaksie

package insert: pakketinvoegsel, pakketinsluitsel

package test: pakkettoets

paddle-ski (n): roeiplank [sport en oefenkunde][Apr15]

paddle-ski (v): plankroei [sport en oefenkunde][Apr15]

post {computer} (n): plasing [Apr15]

post {computer} (v): plaas [Apr15]

package: pakket

packet radio {radio receiver/transmitter capable of performing more than one function}: pakketradio

pac-man defence: pac-man verdediging

paddle n. {canoe}: roeispaan

paddle v. {canoe}: roei

page counter {Internet banners}: bladsyteller

page impression {website}: bladsy-indruk

page v.: roep

page view {website}: bladsybesigtiging

paging system: roepstelsel

paid-up member (member of good standing): opbetaalde lid

pair of jeans: jeans [April2006]

paisley tie: Paisley das

pallet converter: paletomskepper

pallet slot {into which pallet fits}: paletspasie

pallet transporter: paletvervoerder

pallet truck: paletvurkhyser

palliative care {medical}: palliatiewe sorg

palmar fold: handpalmvou

palm-top computer: handpalmrekenaar, palmrekenaar

pane {part of a window - word processing}: ruit

panpipe (panflute, panpipes, pan-pipes): panfluit

panties: broekie

Pantone {colour matching system - trademark}: Pantone[Mrt12]

paper {university}: referaat [Feb05]

paper cup: papierbeker, papierkoppie

paper trail {accounting}: papierspoor

paper-based lending: papiergebaseerde lening

Parade {part of street name}: -parade [eg Snell Parade / Snellparade]

paradigm shift {eg of point of view}: paradigmaverskuiwing

paraffin {in a strictly technical context} [plural - paraffins - a group of saturated hydrocarbons]: paraffien

paraffin dip: paraffiendoop [Okt15]

paraglider: valskermsweeftuig, remsweeftuig

paragliding: valskermsweef

parakite: valskermvlieër

parallel {eg lines on a graph}: parallel, saamlopend

parallel lecture {at conference}: parallelle lesing

parallel session {at conference}: parallelle sessie

paramedic: paramedikus

parasailing: valskermski

parastatal adj.: semistaats-

parastatal n.: semistaatsinstelling

parcade (parkade): parkade [Okt2014]

parental leave: ouerverlof

parkade (parcade): parkade [Okt2014]

parked in: vasgeparkeer

parkeer-en-deurverkeeropname

parking and through-traffic survey:

parking turnover rate: parkeeromsettempo, parkeerwisselingtempo

parolee {Wet}: parolee

part {of machine}: onderdeel

part bond (participation bond): deelnemingsverband

part owned: deelsbesit, gedeeltelike besit

partial ownership: gedeeltelike eienaarskap

participants obtain new jobs, ensuring they retain employment and earn

participation bond (part bond): deelnemingsverband

participation quota {sectional titles}: deelnemingskwota [Sept05]

party in breach: wanpresterende party [Maart 09]

pass {resolution}: aanneem

passage {from the Bible}: skrifgedeelte [Feb 2006]

Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA): Passasierspooragenskap van Suid- Afrika , PSASA [Aug.10]

passing rent: – [Britse huurreg. Die huurbedrag wat werklik deur die verhuurder ontvang is. Word ook gebruik vir berekenig van 'n belasting. Dit word dus nie vertaal nie, maar omskryf binne die konteks waarin dit verskyn.] [Jul13]

passing trade: verbygaande handel [Okt.10]

passing-off: aanklamping [regsterm, mededingingsreg – nabootsing van mededinger se handelsmerk; die onregmatige inbreuk op 'n mededinger se werfkrag of klandisiewaarde – goodwill] [Sep10]

past employment: na dienstyd [bv. aftrede of diensverlating][Apr2010]

past employment: na indiensneming [bv. opleiding][Apr2010]

pastry chef: nageregsjef

patch {computer}: laslappie, lap, regstelling [2 April 2004]

patch-clamp apparatus: kolklamp-apparaat [Aug19]

patch through {call}: deurskakel [Feb 2006]

paternal leave: vaderverlof

patient-carried record {eg municipal clinic}: pasiëntgedraagde rekord, pasiëntdrakaart

patron {of the arts}: ondersteuner

patronise [- this establishment at your own risk / betree hierdie perseel op jou eie risiko]

patty: koekie [vleis-, groente-, hoenderkoekie] [Jun.2014]

pavement (paving): plaveisel

paving (pavement): plaveisel

pavement layer: plaveisellaag [pad- en vervoerterme][Apr15]

pay as you go {eg medical aid}: stelsel vir onmiddellike betaling

pay grade: vergoedingsgraad

pay rank: vergoedingsvlak

pay rate: vergoedingskaal

pay-as-you-go system {pension}: lopende betaalstelsel

payee (beneficiary) {eg cheque}: bevoordeelde

payee (beneficiary) {insurance}: begunstigde

payment in kind (PIK): betaling in natura, BIN

payoff line (positioning line) {marketing}: posisioneringslyn, slagsin

payout: uitbetaling

pay-per-view TV: betaal-per-program-TV

payphone: muntfoon

PBO (public benefit organisation) {eg ATKV, which is service organisation - tax legislation}: OWO, openbare weldaadsorganisasie

PC (personal computer): persoonlike rekenaar, PR

pc = after meals (Latin: post cibum) [Feb05]

PDCA cycle {plan, do, check, act}: PDCA-siklus [Aug19]

PDL (poverty datum line): armoedsgrens

peach money bag {catering}: filosakkie met perskes, brie en spek [Mei18]

peak (peak cap): sonskerm

peak cap (peak): sonskerm

peak hour traffic (rush hour traffic): spitsuurverkeer

pebble-bed modular reactor: korrelbed modulêre reaktor

pebble-bed reactor: korrelbedreaktor [Nie gruisbedreaktor of klippiesbedreaktor nie]

pedal pusher: kuitbroek, pedaaltrapper

pedestrian adj. {eg performance of a share portfolio}: ordinêr

pedestrian crossing (controlled crossing): beheerde voetoorgang

pedestrian crossing (crosswalk): voetoorgang

pedestrian model {forklift}: saamloopmodel

pedestrian stacker {forklift}: saamloopstapelaar

pedestrianisation {eg of street}: vervoetgangering, voetgangeraanpassing, voetgangerisering

pedestrianised area {town planning}: voetgangeraangepaste gebied

peel-off label: aftreketiket

peer asset managers: portuurbatebestuurders [Feb2006]

peer counselling: portuurberading [informeel – materberading]

peer counsellor: portuurberader [informeel - materberader]

peer review: portuuroorsig

pegged leave: vasgepende verlof [Aril15]

pegging leave: verlof vaspen [Aril15]

pelvic tilt {working out}: heupgordeloplig, bekkenoplig

penalty {medical aid}: penalisasie

pencil placement {planning}: voorlopige plasing

pencil-placement exercise: voorlopigeplasing-oefening

pend v.: oorhou

penalising division: straffende verdeling [egskeiding] [Mei17]

penetration: penetrasie

Pension Funds Adjudicator: Beregter van Pensioenfondse

pension holiday (contribution holiday, pension fund contribution holiday): pensioenvakansie, bydraevakansie, pensioenbydraevakansie

pensionable contribution - SEE retirement contribution: -

pensionable renumeration - SEE qualifying remuneration: -

pension-backed loan: pensioengesteunde lening

pension-backed loan: pensioengesteunde lening

penstock (sluice gate) {water}: sluisdeur

penstock {power station}: inlaatpyp

penstock: handwielsluis, skuifsluis

people's court: straathof

Peppadew: Peppadew [handelsnaam vir klokrissie, pikantrissie, piquanté rissie, tamatisrissie] [Okt11]

percentage of spend model: uitgawepersentasiemodel [Aril15]

percentual {eg contribution}: persentueel

perfection {of securities} {No funds will be made available prior to the perfection of all securities}: voltooiing [Maart 09]

performance appraisal: prestasiebeoordeling

performance bond (performance guarantee) {building industry}: prestasiewaarborg

performance bond {eg grain trade}: nakomingswaarborg

performance bonds {America}: prestasie-effekte

performance branch {vehicle exhaust system}: verrigtingsuitlaatspruit, verrigtingspruitstuk

performance enhancer: prestasieversterker

performance guarantee (performance bond) {building industry}: prestasiewaarborg

performance indicator: prestasieaanduiding, prestasieaanwyser, prestasiemerker

pergamano (parchment craft): pergamano [Dit word gebruik vir die maak van

kaartjies, soos troukaartjies en groetekaartjies.]

peril {a possible cause of loss such as a fire}: gevaar

perimeter alarm: omtrekalarm, grensalarm [Junie05]

peripheral artery disease: perifere arteriesiekte, perifere bloedvatsiekte [Feb.17]

peripherals {eg computer}: randtoerusting, periferale toerusting

perished (shelf-worn, time-damaged) {eg material that lay on a shelf for too long}: deurgelê, rakvoos

perm neutraliser: vasgolfneutraliseerder

perm v. {hair}: permanent golf, vasgolf

permanent wave (perm): permanente golf, vasgolf

persistent organic pollutants: blywende organiese besoedelstowwe

personal computer (PC): persoonlike rekenaar, PR

personal computing: persoonlikerekenaarwese [Feb2006]

personal file: persoonlike lêer

personal relationship manager: persoonlikeverhoudingsbestuurder

personal requester {Promotion of Access to Information Act}: persoonlike versoeker [2 April 2004]

Personal, Congratulations and Condolences {heading in eg agenda}: Lief en Leed

personalisation: verpersoonliking

personalise {e.g. stationery}: verpersoonlik [Jun 12]

personalise: verpersoonlik

personalised chequebook: verpersoonlikte tjekboek

personalised letter: persoonseie brief, verpersoonlikte brief

personalised service: verpersoonlikte diens

personalised settings {Internet Banking}: verpersoonlikte stellings [Mei05]

personalised: verpersoonlikte [Jun 12]

pests {short-term insurance}: plae

pests {short-term insurance}: plae

pet hate: troetelgrief

petting zoo: troeteldieretuin

petty pilfering: geringe diefstal, kleindiewery

pH = potential for hydrogen

phantom pain: spookpyn

pharming ['pharmacological/pharmaceutical farming' of 'farmakologiese/farmaseutiese boerdery' boerdery met geneties aangepaste gewasse wat spesifieke mediese kwaliteite bevat]: farmaboerdery

phish v.: uitvis[Mei2010]

phishing {internet fraud}: uitvissing [Okt10]

phone coupler {device which fits over the handset to enable the conventional tone signals to be sent to the line via an analogue modem}: foonkoppelaar

phonemics (phonology): fonologie [verwys na die funksionele eienskappe van klanke, bv. /b/ en /p/ het woordonderskeidende funksies in bv. bak en pak][Jun 12]

phonetics: fonetiek [verwys na  wetenskaplike vakgebied as sodanig, met onderafdelings soos artikulatoriese, akoestiese, perseptiewe fonetiek][Jun 12]

phonics: klankmetode, metode om te klank, metode om te leer klank [verwys na fisiese realisasie van die klanke van die taal, bv. 'klank die volgende: ba, pa, a, ta, ens.’ LW: klankleer is ’n gevestigde benaming vir fonologie en fonetiek saam – vgl. Meyer de Villiers][Jun 12]

phonics assignment: klankwerkopdrag [Feb2015]

phonics book: klankboek [Feb2015]

photo-etch resist (etch resist, etching resist, photoresist) {printed-circuit manufacture}: etskringafskerming

photolithographer: fotolitograaf, fotolitografeur

photomicrographer: mikrofotograaf

photoreprographics: fotoreprografika

photoresist (etch resist, etching resist, photo-etch resist) {printed-circuit manufacture}: etskringafskerming

phubbing (phone + snubbing): fuffel [foon + buffel – wanneer iemand in geselskap met foon besig is][Okt13]

physical address (domicilium citandi et executandi): domicilium citandi et executandi, fisiese adres

physical hazard {a tangible characteristic of the subject matter that is exposed to loss - such as worn tires}: tasbare bedreiging

physical inventory (physical stock): fisiese voorraad

physical kiosk: fisiese kiosk

physical or mental defect {insurance}: fisiese of geestesgebrek, fisieke of geestesgebrek, liggaamlike of geestesgebrek

physical or mental infirmity {insurance}: fisiese of geestesongesteldheid, fisieke of geestesongesteldheid, liggaamlike of geestesongesteldheid

Physical Sciences {skoolvak}: Natuur- en Skeikunde [Feb05]

physical stock (physical inventory): fisiese voorraad

pick six {horse racing}: kies ses

pick-a-back scoop: abbaskop

picket n.: proteswag (betooggroep)

picket n. {military}: brandwag

picket v.: proteswag plaas (betooggroep plaas)

picketing: proteswagplasing (betooggroepplasing)

picketing: betooglinievorming [Wet op Arbeidsverhoudinge, 66 van 1995]

picket line: proteswaglinie (betooggroeplinie, betooglinie)

Pickle lease: Pickle bruikhuur

pick slot {Picking is suited to warehouses where goods are stored and picked from the shelves, either manually, or by means of picking trolleys.}: kiesrak [Aug19]

pick-up position {pallet}: oplaaiposisie, opligposisie

pick-up servo system: optelservostelsel

pictorial label: prentetiket

PIE Act (Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, No.108 of 1996): Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond, VOU-wet [April2006]

pie chart: sirkelgrafiek

pie diagram: sirkeldiagram

piggyback: abba-aanbod

PIK (payment in kind): BIN, betaling in natura

PIK programme: BIN-program

pil = pill (Latin: pilula) [Feb05]

pillow tank: kussingtenk [tenk van buigsame plastiek] [Apr11]

pilot number: {an incoming call it is transferred to the pilot (or main) number of a department where it "hunts" for an available extension}: loodsnommer

pin {of a lock}: pen

ping: pieng [om sein uit te stuur wat soek- en aflaaiwerk monitor]

pipeline: pypleiding, pyplyn

pit boss {An employee who supervises the gambling in a casino, looks after employees who work in the casino pit, i.e. the area of casino where there are typically tables for blackjack, 5-card, craps, roulette, etc}: dobbeltafelbaas [Mei08]

pitching: voorlegging [Jun 12]

pixel: pieksel [AWS 2017]

pixel: peiksel, pixel [WAT][Jul 2018]

pizzeria: pizzeria

Place {part of street name}: Place [eg Clarendon Place / Clarendon Place]

place under curatorship: onder kuratorskap plaas, in kuratorskap plaas

place utility {quality management}: plekbenutting

place utility: pleknut

place v. {... death and disability benefits with the insurer}: plaas

plain language: begryplike taal, verstaanbare taal [Okt11]

planning grid: beplanningsrooster

plant {maize}: plant [nie saai nie]

plantar fasciitis: plantaarfasiïtis [medies] [Feb.17]

plant decorator: plantversierder

plant density: plantestand [Sep 2017]

plant feature {landscaping}: plantelement

plant n.: bedryfstoerusting

plant-level bargaining {labour relations}: werksplekonderhandeling

plastic {ie pliable}: plasties

plastic {the material}: plastiek

plastic cladding: plastiekbekleding

plastic roaming {cellular service}: plastiekswerwing

plastic roaming agreement {cellular service}: plastiekswerwingsooreenkoms

plastic sheeting: plastiekbladmateriaal

plate v {catering}: opskep [Mei18]

plated main course: opgeskepte hoofgereg [Mei18]

plated starter: opgeskepte voorgereg [Mei18]

plate glass: ruitglas

plating n {catering}: opskepping [Mei18]

platter: plaat [kan vergelyk word met 'n grammofoonplaat en die DISK DRIVE met die platespeler. 'n Plaat kan bestaan uit een of meer lae waarop inligting gestoor kan word. 'n plaat is dus maar net nog 'n soort "disk" of skyf.] [Mei09]

play {a fish}: te laat moeg spartel

play off: uitspeel

play-off: uitspeel, uitspeelwedstryd

PLC (programmable logic controller) {computers}: programmeerbare logikabeheerder, PLB

pledge {… where viewers could make pledges}: ondersteuningsbeloftes, beloftes van bydraes [Okt 07]

pledge {a limited real right}: pand [ 'n beperkte saaklike reg] [Okt 07]

pledge agreement: pandooreenkoms [April 2004]

pledge of deposit: depositopand

pledge v.: verpand

plenary lecture: hooflesing

plenary session {eg international meeting}: volle sitting

plenary session {eg seminar}: hoofsessie

plot {a curve}: stip

plug-in {software that can be offloaded from the net}: inpropsagteware [2 April 2004]

plumbing fixtures {ablution facilities}: badkamertoebehore

plunge cut {sawing technique}: regafsnit

pluriform platform: pluriforme, veelvormige platform [Mei17]

PMA (Professional Medical Attendance) {insurance}: PMA, Professionele Mediese Aandag

PNG (persona non grata) v.& n.: PNG, persona non grata [Mei2004]

PNG (persona non grata): persona non grata [April2004]

po = by mouth (Latin: per os) [Feb05]

pocket guide: sakgids, saamdragids

pocket tone dialler (tone generator): saktoonopwekker

podcast v.: potgooi [informeel – 'n grappige oorklanking wat posgevat het] [Apr11]

podcast v.: podsend, greepsend [formeel][Feb18]

podcasting n.: podsending, greepsending [Feb18]

podge: decoupage-lym, paplym

poetry slam: poësiegeveg [onderskei van bekgeveg waar gehoor meer betrokke is][Apr17]

point of view (standpoint): standpunt

point-of-need copier: behoeftepuntkopieerder

points demerit system {driving licence}: strafpuntstelsel

points demerit system {road traffic}: strafpuntstelsel

pole position {motor racing}: voorste wegspringposisie

policed: gepolisieer

policer: polisieerder

policies {plural of policy}: beleide

policing: polisiëring

policy of crawling peg {financial}: beleid van kruipende vaspenning

Policyholder Protection Rules: Reëls vir Beskerming van Polishouers

political economy: politieke eknonomie

politically correct: polities korrek

polity {political entity}: politieke eenheid

poll n.: stemming per stembriefie [... during a poll / tydens 'n stemming per stembriefie]

poll voting: stemming per stembriefie [by poll voting / deur stemming per stembriefie]

polo-crosse: polo-crosse

poly bag {mail marketing}: plastiekkoevert

polynomial curve fit: polinoomkromme-passing

polywoven bag: poliweefsak

PONK (price of non-conformance): NVP, nie-voldoeningsprys

pool {game}: potspel

pool care: swembadsorg

pool v. {also traffic}: poel

pool noodle: waternoedel, swembadnoedel [Apr16]

pool noodle golf: swembadnoedelgholf [Mei18]

pooter (aspirator): aspirator [suigapparaat waarmee insekte opgesuig word sodat hulle bestudeer kan word]

Pop rivet: Pop klinknael

popular initiative {not by government, professional or academic body}: populêre inisiatief

popup {computer}: opwipvenster [Julie05]

pop-up {greetings card}: opwipper, wipper

pop-up book: wipprentboek

pop-up menu {on computer screen}: oorlegskerm

pop-up restaurant: opslagrestaurant, opskietrestaurant

porker: vleisvark

port v. [to transfersfer a cellphone number to another cellphone company]: oordra

portable and operatable walls {decor}: dra- en skuifmure

portable laterals {irrigation}: draagbare syspuite

portable noise level recorder: draagbare geraaspeilregistreerder

portal culvert: portaalduiker [Pad- en Vervoerterme]

portal culvert: portaalduiker [Pad- en Vervoerterme]

Portfolio Committee on...: Portefeuljekomitee oor... [Feb2006]

portmanteau word: oorhoofse woord

portrait {printer}: portret

pose estimation {computer vision techniques}: posisieberaming

Posidriv screw: Posidriv skroef

positioning (target market) {marketing, specific segment}: doelmark

positioning {marketing, general}: posisionering

positioning line (payoff line) {marketing}: posisioneringslyn, slagsin

positioning platform {marketing}: posisioneringsplatform

position paper: standpuntdokument, standpuntskrif [Jun2016]

positive approach (positive attitude, positive-mindedness): positiewe ingesteldheid

post {computer} (n): plasing [Apr15]

post {computer} (v): plaas [Apr15]

post {electronic payment}: pos

post box (post office box) {rental paid and box is not linked to a specific address}: posbus

post datestamp: posdatumstempel

post pallet: stylpalet

post v.: plaas [op internet] [Apr11]

post: oorboek, pos

postadjustment trial balance: na-aangepaste proefbalans

post-menopausal women: postmenopousale vroue

post-mix cold drink dispenser: koeldrankmengmasjien [Okt. 18]

post-postscriptum (PPS): NNs, na-naskrif

post-tensioned prestressed beam: natrekspanbalk

potable water: drinkbare water [Mei05]

potato masher: aartappeldrukker

potty training (toilet training): toiletonderrig, toiletopleiding

POTUS (President of the United States): - [April2004]

pour-flush toilet: ingooispoeltoilet [Jan13]

poverty datum line (PDL): armoedsgrens

power {administrative}: bevoegdheid

power {optics, light bulb}: sterkte

power {statistics}: onderskeidingsvermoë

power {where a potential or source of energy has not yet been applied or expressed as a unit}: krag

power adj. {where some form of assistance is received in the use of an apparatus}: krag-

power bar : kragstaaf

power broker {person}: magmakelaar

power centre {type of factory shop}: kragsentrum

power dispenser {Eskom}: kragbegroter

power dispensing {Eskom}: kragbegroting

power dispensing network {Eskom}: kragbegrotingsnetwerk

power dresser {n}: magsdosser, magskleder

power dressing: magsdrag, magskleding

power failure {forklift}: kragfaling

power jibe {windsurfing}: kragdraai

power jumping {power boat}: kragspring

power of acknowledgement: erkenningsmag

power of competence: vaardigheidsmag

power of decision (executive authority): afhandelingsbevoegdheid

power of decision (powers of decision): beslissingsmag

powered landing {aircraft}: kraglanding

powers of decision (power of decision): beslissingsmag

PPS (post-postscriptum): NNs

practical electronics (practronics): praktronika

practicalisation: praktikalisering

practice teaching vocabulary: onderrig woordeskat [Onderwysterme][Mrt12]

practronics (practical electronics): praktronika

preactive: preaktief

prebook: voorbespreek, vooraf bespreek [Feb2006]

precision sprayer {agriculture}: presisiesproeier

precision-engineered: presisiegegenieer

precursory subject course: voorafvakkursus [Apr17]

predictive dialer {computerised system that dials coded telephone numbers in succession to put staff member into contact with, eg clients who are in arrears}: voorspelskakeling

predictive index pattern {staff management}: vooruitskouende indekspatroon

pre-emergence weedkiller {gardening}: vooropkomsonkruiddoder

pre-empt {also Reserve Bank on reduction of interest rates}: voorspring, vooruitloop

Preferential Procurement Framework Act {2/2000}: Wet op Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid

Preferential Procurement Policy Framework Act (Act 5 of 2000): Wet op Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid [Julie05]

preferred name {eg "Robert" who prefers to be known as "Bob"}: noemnaam

preferred name: noemnaam

pre-loss market value {vehicle insurance}: markwaarde voor verlies

premiered: gepremière

premises {"the premises is..." is acceptable in certain instances}: perseel

premium investment solution: eersterangse beleggingsoplossing [Jan13]

pre-mix cold drink dispenser: koeldrankmasjien [Okt. 18]

pre-optive lathe: voorkiesdraaibank

prepaid meter: voorafbetaalmeter, vooruitbetaalmeter [bv. vir elektrisiteit][Jan13]

preparedness: weerbaarheid

pre-primary (pre-school) {education}: voorskools, pre-primêr

preprint: voordruk

preprinted stationery: voorgedrukte skryfbehoeftes

pre-qualification tender: voorkwalifikasietender[Feb. 09]

preschool pedagogics: kleuterpedagogiek

prescription recovery {vehicle insurance}: voorgestelde verhaling

presentation ceremony {eg of a subject}: bekenstellingseremonie

presentation ratio {marketing}: aanbiedingsyfer [Maart05]

press control {eg television set}: drukkontrole

press kit {containing information for the media}: perspakkie

press-up (push-up) {exercises}: opdruk

pressurise: bedruk, onder druk plaas

pressurised suit: drukpak

prestart check {forklift}: vooraansittoets

prestigious banking package: prestige bankpakket, prestigebankpakket

prestigious motorcar: prestige-motor

pre-tax profit (gross profit): bruto wins, voorbelastingwins, wins voor belasting

pre-tensioned prestressed beam: voortrekspanbalk

prevail: oorheers [Julie05]

price cutting {price war}: pryssnyding

price maker: prysmaker

price of non-conformance (PONK): nie-voldoeningsprys, NVP

price reduction: prysverlaging

price setter {economics}: prysvassteller [Mei05]

price taker {econ}: prysnemer [Maart05]

price taker {where seller has no control, e.g. in agriculture}: prysnemer, prysaanvaarder

price-earnings ratio (price/earnings ratio): prys/verdienste-verhouding [In albei tale word die solidus soms deur ’n dubbelpunt vervang]

price-manage [to price-manage a service]: 'n prys vir 'n diens te hef

price-taker {seller who has no negotiation power in the market}: prysnemer

Pricing Guide {ABSA}: Prysgids [Feb05]

Pricing Schedule {Nedcor}: Prysingsgids [Feb05]

Pricing Tables {Standard Bank}: Prysgids [Feb05]

prim and proper: pruts en pruim

primacy effect: aanvangseffek [sielkunde] [Sep10]

primacy error: aanvangsfout [prestasiebeoordeling – fout wat beoordelaar maak deur slegs gebeurtenis, positief of negatief, aan die begin van die tydperk wat beoordeel word, in ag te neem – sien recency error] [Sep10]

prime site: prima terrein

primer {also genetics}: voorvoerder

principal {organ}: prestant

print wheel (daisy wheel): drukwiel, speekwiel

print-disabled person: drukskrifgestremde

printing coordinator: drukwerkkoördineerder

printout calculator: drukrekenmasjien

print wide deficits: toon groot tekorte [Mei15]

prion {agent suspected of causing Alzheimer’s disease in humans and its animal form, ie mad cow disease}: prioon

prior lien {cession}: voorgaande retensiereg

prioritise: prioritiseer

private banker assistant: privatebankier-assistent

private banker : private bankier, privaat bankier

Private Security Industry Regulatory Authority: Regulerende Owerheid vir die Private Sekuriteitsbedryf

Private Security Industry Regulatory Authority: reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf [Feb2006]

private suite: privaat suite

proactive: proaktief

probe {space}: ruimteverkenningstuig, verkenningstuig, ruimteverkenner

problem area (bottleneck): knelpunt

problem statement: probleemstelling

proceedings: verrigtinge [Jun 17]

proceedings: kongresbundel [referate wat op ʼn kongres gelewer en in ʼn boek saamgebind is] [Jun 17]

procedural steps: prosedurestappe

processing skills: verwerkingsvaardighede

procure that {contract}: seker maak dat, toesien dat

production downtime: produksiestaantyd

production forestry: produksiebosbou [Mei16]

professional n.: professionele persoon

professional: beroepslid, professioneel [eg in salutation - Dear Professional]

professionalism orientation: ingesteldheid tot professionalisme

professions: professies

proficiency barrier: bekwaamheidsgrens, bevoegdheidsgrens

proficiency training: vaardigmaking

profiling {machining operation}: profilering

profits: winste [daar is wel geleenthede in Afrikaans waar die meervoud "winste" gebruik kan word]

program {computer} [plural / programs]: program

program error {computer}: programfout

programmable logic controller (PLC) {computers}: programmeerbare logikabeheerder, PLB

progress of research (course of research): navorsingsverloop

progressive attainment {qualifications}: progressiewe verwerwing, trapsgewyse verwerwing

project driven by: projek gedryf deur

project powered by: projek aangedryf deur

promatoriam: promatoriam [plek waar vriesverpoeiering van lyke gedoen word. Die spelling "prematorium" kom ook voor] [Mrt2010]

Promenade {part of street name}: -promenade [eg Willow Promenade / Willowpromenade]

promession: promering [vriesverpoeiering van lyke] [Mrt2010]

promosional appeal: promosie-aanslag

promote: adverteer, reklameer

promotor {doctors’ degrees}: promotor [Feb05]

prompt n.: leisein

prompt v.: lei

proof of payment {Internet Banking}: bewys van betaling [Mei05]

propertied [usually - the propertied]: eiendomsbesitters

Property Council of South Africa (PROCSA): -

property listing service: eiendomslystingsdiens

property sindication: eiendomsindikasie, eiendomsindikering

Property Valuers Profession Act {47 van 2000: Wet op die Eiendomswaardeerdersprofessie [Feb2006]

prophylactic starter pack {anti-AIDS}: profilaktiese beginpak

proportioner: verhoudingsmenger

proprietary information: inligting wat aan die eienaar behoort, eienaarsinligting

Proprietary Limited ({Pty} Ltd): Eiendoms Beperk, [Edms.] Bpk. [daar is geen wetlike beperking daarop om dit te vertaal nie. Dit hang egter af hoe die naam van die maatskappy geregistreer is.][Sept12]

proprietary right {legal}: vermoënsreg

proprietary software: eiendomsagteware, geslote sagteware [Maart05]

proprietary system {computers}: geslote stelsel

proso millet: prosomanna   

prospect (lead): potensiële kliënt, prospek

prospecting: prospektering

protected forklift: beveiligde vurkhyser

protection screen {forklift}: beveiligingskerm

protective clothing: beskermklere

protest: protesteer [wissel] [Jun13]

Provincial Gazette Extraordinary {Western Cape}: Buitengewone Provinsiale Koerant

provisional curatorship: voorlopige kuratorskap

proxy server: instaanbediener

proxy settings: instaanstellings

prudential wrap account: omsigtigheidsaamvatrekening

PSCBC (Public Service Coordinating Bargaining Council): Koördinerende Bedingingsraad vir die Staatsdiens, Koördinerende Staatsdiens Bedingingsraad [Wet 66 van 1995, a 36], KSBR

PSCBC (Public Service Coordinating Bargaining Council): Koördinerende Bedingingsraad vir die Staatsdiens, Koördinerende Staatsdiens Bedingingsraad [Wet 66 van 1995, a 36], KSBR

psychographics: psigografiek

PT (part-time) {studies}: DT, deeltyds [2 April 2004]

public benefit organisation: openbarevoordeelorganisasie

public disorder (public unrest) {insurance}: openbare onrus

Public Finance Management Act {1/99}: Wet op Openbare Finansiële Bestuur

public interest company: maatskappy met publieke belang [Okt 07]

public participation: openbare deelname

public share offer {America}: openbare aandele-aanbod

public unrest (public disorder) {insurance}: openbare onrus

public: oop

public-address system (PA system): luidsprekerstelsel

publicly quoted {eg interest rate}: geadverteer

public-private partnership projects: openbare-en-privaat-vennootskapsprojekte [April2006] sales hall {fresh produce market}: verkoopsaal [Feb2006]

public-private partnership: publiek-privaat vennootskap, publiek-en-privaatvennootskap

pulsioximeter: polsoksiemeter [Eng: Net]

pump attendant {filling station}: pompjoggie

pumpkin fritter: pampoenkoekie, pampoenpoffertjie [Mei18]

punt v.: voorstaan [Mei05]

purchase fee {leave}: afkoopbedrag

purchase fee {SADF}: afkoopbedrag

purchase of service {pension}: terugkoop van diens

pure expectations theory: suiwerverwagtingsteorie

pure play company {A company devoted to one line of business, or a company whose stock price is highly correlated with the fortunes of a specific investing theme or strategy.}: enkelsaakmaatskappy, enkelprodukreeksmaatskappy[Sept09]

pure-play company: enkelprodukreeksmaatskappy [Okt09]

purge: suiwer

purpose: doel [2 April 2004]

push bumper {traffic control vehicle}: stootbuffer, stootstamper

push money {marketing incentive}: voorstootgeld, bevordergeld

push-and-pull marketing: stoot-en-trekbemarking [Mrt12]

pushbutton telephone: drukknoptelefoon

push-through blister {packaging}: deurdrukblasie, deurdrukborrel

push-up (press-up) {exercises}: opdruk

put a watch on a bank: ’n bank op uitkyk sit

put into practice (embody, realise): gestalte gee aan

pyramid of numbers: getallepiramide [Feb05]

pyramiding {direct mailing}: piramiedtoetsing

q2h = every two hours (Latin: quaque secunda hora) [Feb05]

q3h = every three hours (Latin: quaque tertia hora) [Feb05]

q4h = every four hours (Latin: quaque quarta hora) [Feb05]

q6h = every six hours (Latin: quaque sex hora) [Feb05]

q8h = every eight hours (Latin: quaque octa hora) [Feb05]

QA (quality assurance) {Necsa}: KV, kwaliteitversekering [April2004]

qd = every day (Latin: quaque die) [Feb05]

qh = every hour (Latin: quaque hora) [Feb05]

qid = four times per day (Latin: quater in die) [Feb05]

qqh = every four hours (Latin: quaque quarta hora) [Feb05]

qs = as much as is required (Latin: quantum sufficit) [Feb05]

quad bike: vierwielmotorfiets, vierwielfiets, vierwieler, vierwiel

quad-line book: blokkiesboek [Apr2010]

quadriplegic: kwadrupleeg

quadruple bottom line (QBL): vierdubbele verslagdoening [Jul2013]

qualifying member: kwalifiserende lid

qualifying remuneration: kwalifiserende vergoeding

quality assurance tools: gehalteversekeringsinstrumente [Okt 07]

quality assurance: kwaliteitsversekering

quality circle {quality control}: kwaliteitkring, kwaliteitsirkel

quality control: kwaliteitbeheer

quality glitch: kwaliteitsafwyking

quality of life: lewensgehalte, lewenskwaliteit

quantum computing: kwantumberekening [Feb2006]

quarter chart: kwartierstaat {genealogie} [April2004]

questionnaire: vraelys, vraeboog

quick coupling pipe {irrigation}: goukoppelpyp

rabbit: konyn

racing dinghy: ren-dinghie

rack depth: rakdiepte

racking: rakruimte [die staalstrukture vir voorrade in pakhuise – uit Verpakkings- en Behoueringswoordeboek/Packaging en Containerisation Dictionary, 1982] [Aug19]

racking distortion {eg wooden construction}: dwarsspanverwringing

racking load test {eg wooden construction}: dwarsspanlastoets

rack-jobber {marketing}: rakgroothandelaar

racquets (squash): muurbal

radiator cover {forklift}: verkoelerdekstuk

radio mechanic {airborne}: lugradiotegnikus

radio trunking: radiobaning

radiological bomb: radiologiese bom

radurisation {nuclear science}: radurisasie, radurisering

rain check [take a - - on something / iets later aanvaar OF neem]: -

rain cheque: afspraakuitstel [Sep10]

rain cheque: uitstelkoopbewys [Sep10]

rain run-off: reënwaterafvloei, reënwaterafloop [Feb. 09]

raindrop impact: reëndruppelimpak

raise {provision}: skep

raise {the wreck of a vessel}: vlot maak

raise bore shaft (bored raise): geboorde styggang

raising fees {eg for home loan}: heffing

rally v. {eg prices}: herstel

rallycross {type of race}: rallycross-ren

ramp {eg parking garage}: in/uit-rit

RAMS (Representative Association of Medical Schemes) – SHOULD BE Board of Healthcare Funders of Southern Africa (BHF): raad vir Gesondheidsfinansierders van Suidelike Afrika

rand {monetary unit} [If pronounced as in Afrikaans, the plural is "Ten rand"; if pronounced as in English, the plural is "Ten rands".]: rand

ram ventilation: drukventilasie [Jul15]

random {statistics}: ewekansig

random access memory (RAM): RAM, ewetoeganklike geheue

random sample {statistics}: ewekansige steekproef

random sample: ewekansige monster, lukraak monster, willekeurige monster

random selection: ewekansige keuse, ewekansige seleksie, willekeurige keuse, willekeurige seleksie

random verification number {internet banking}: willekeurige verifikasienommer

range (endurance) {eg of aircraft}: bereik

range {eg between two points on a scale}: strek

rap {music}: rap

rapport {communication}: rapport

rarefied (rarified): verhewe, verheerlik

rat race: rotresies [Sep10]

rat running {commuters who drive along minor suburban streets to avoid the main roads}: sluipry

rate-only item: tariefitem

ratepayers' assocation: belastingbetalersvereniging

rates certificate: eiendomsbelastingsertifikaat [Feb2006]

rating {eg of a film}: gradering

rating {eg of completed questionnaire}: bepunting

rating scale: graderingskaal [April2006]

ratio estimator {statistics}: verhoudingsberamer

ratio: verhouding

raw material: grondstof

raw material: grondstowwe

raw materials {fishery}: onverwerkte bronne

raw meal {cement}: growwe poeier

razor burn: skeerbrand [Feb05]

razor tape (concertina barbed tape, concertina barbed wire, Danet tape): Danet draad

razor wire (super barb razor wire): lemmetjiesdraad

razorblade fencing: lemmetjiedraadheining

razzmatazz {in musical}: razzmatazz

RDA (recommende daily allowance): ADI, aanbevole daaglikse inname

RDA (recommended dietary allowance): aanbevole dieetvoorsiening, ADV

reach (reach out) {forklift}: uitstoot

reach in (retract) {forklift}: intrek

reach leg {forklift}: reikbalk

reach out (reach) {forklift}: uitstoot

reach truck {forklift}: reikvurkhyser

reader {PUK}: leesbundel [Maart05]

reading aloud: hardop lees [Onderwysterme][Mrt12]

reading: lesing

ready reference {elections}: kitsverwysingsbron

ready-mixed concrete {delivered to the site by truck}: stortklaarbeton

realise (embody, put into practice): gestalte gee aan

real-time transfer; real time transfer {banking}: intydse oordrag [Feb05]

rear underrun protection {truck}: beskerming teen onderinry van agter

rear-load machine {eg ATM}: agterlaaimasjien

reasonably: redelikerwys

rebound [on the rebound / uit oorreaksie of reaksie]: -

rebroke {insurance}: herbeding

recall {eg manufactured product}: terugtrek

receiving season: ontvangseisoen

recency bias {staff evaluation}: resentheidsinvloed

recency error: resentheidsfout [prestasiebeoordeling – fout wat beoordelaar maak deur slegs gebeurtenis, positief of negatief, aan die einde van die tydperk wat beoordeel word, in ag te neem – dus teenoorgestelde van primacy error] [Sep10]

recency: resentheid

recency-frequency-monetary value ratio: resentheid/frekwensie/monetêrewaarde-verhouding

receptionist: ontvangspersoon, ontvangsbeampte

reciprocal investment: teenbelegging

reciprocal lending (reciprocal loan, matched lending, matched loan): teenlening

reciprocal loan (reciprocal lending, matched lending, matched loan): teenlening

reciprocity failure: resiprositeitsfaling

recirculate: hersirkuleer

recognition of prior learning (RPL): erkenning van vorige leer (EVL)[Mei2010]

record library: diskoteek, platebiblioteek, plateteek

record n.{eg of a congress}: relaas, rekord [Julie05]

record v.: registreer, rekordeer

recordal {legal document}: boekstawing [2 April 2004]

recorded data: geregistreerde data

recorded mail: aangetekende pos

recourse to {the law}: beroep op

recreation: rekreasie

recreational vehicle (RV): rekreasievoertuig, RV

rector designate: aangewese rektor

recurring {investment}: herhalend

recurve cadet man: kurweboogkadet [Feb18]

recuse {from a meeting}: onttrek

recycle {eg. paper}: hersikleer

recycled bullion: hersikleerde muntmetaal [munte wat gesmelt word sodat die metaal weer vir munte gebruik kan word] [Sept12]

recycling {eg. paper}: hersiklering

red list (hot list): rooilys [Jul11]

redeemable debenture: aflosbare skuldbrief

redeployment pool {staff administration}: herontplooiingspoel

redeployment: herontplooiing

red-hot card {credit card}: rooiwarmkaart

redirect {eg a transaction to a new account}: herlei

redistributive tax: herverdelingsbelasting

red-lined area {mortgage bonds}: rooi omlynde gebied

red-lining {housing loans}: rooi-omlyning

reduced tillage: verminderde bewerking [Nov07]

reduction copier: verkleinkopieerder

reduction copying: verkleinkopiëring

reduction: reduksie [metodes om die volume van lyke te verminder, bv. verassing, vriesverpoeiering] [Mrt2010]

re-engineering: hergeniëring, regeniëring

re-establish: hervestig [gewasse] [Jul11]

re-evaluate: reëvalueer

re-exchange SEE protest [Jun13]

reference bank: verwysingsbank [bank wat 'n aangeleentheid verwys het. Sien ook "reference in case of need" in die Sakewoordeboek] [Aug.10]

reference grey zone {photography}: verwysing grys sone

referent power {staff management}: referente gesag

referent power {that superior has over subordinate}: verwysingsmag

reflection: besinning, nabetragting [Onderwysterme][Mrt12]

refresh (clear) {computer screen}: skoonmaak

refuelling {nuclear power station}: brandstofherlading [Feb2006]

refuelling: brandstofhervulling

refuse bin (refuse container): afvalhouer, vullishouer

refuse container (refuse bin): afvalhouer, vullishouer

regeneration {of "crashproof" bumper}: terugvorming

Regional Electricity Distributor: Streekselektrisiteitsverspreider [met of sonder die esse] [Feb2006]

registered articles (registrations) {Post Office}: geregistreerde stukke, registrasies

registered mail: geregistreerde pos

registering attorney: registrerende prokureur

registrar {of the court}: griffier

regular goods (active goods) {retail, stores}: gebruiksgoedere, aktiewe goedere

regulate {legal}: bereël

regulatory authority: regulatiewe owerheid, regulerende owerheid

reinforcement {of learning material}: vaslegging

reinforcing {part of planning process}: versterking

reining: teuelbeheer [perdry] [Feb.17]

reintroduce {eg plants, animals}: hervestig [April2004]

relate to {eg the new face of the company}: voel oor [Junie05]

relate to: ook aanklank vind by

relay base station: deursendbasisstasie

relaxing facial: gesigontspanbehandeling [Okt15]

releasability {nuclear items}: vrystelbaarheid [Maart05]

releasable {nuclear technology}: vrystelbaar [Maart05]

Release Control Department {Absa}: Ontheffingsbeheerdepartement

relief organisation: noodlenigingsorganisasie [Feb05]

religion: geloof

relook v.: herbekyk [Mei05]

rely {legal}: beroep [rely on the Act / jou beroep op die Wet]

rely on {a section of an Act}: beroep op

remand detainee: uitstel-aangehoudene [Aug19]

remand detention: uitstel-aanhouding [Aug19]

rematch: herontmoeting

re-match: herontmoeting

remedial action {agriculture}: remederiënde stappe, remederiënde optrede, remederiënde aksies

reminder {general}: herinneraar

reminder {Internet banking}: herinneraar, herinnerboodskap, onthouboodskap [Maart05]

reminder message{internet banking}: herinnerboodskap

reminder package {marketing}: herinnerpakket

reminder: herinnernota

remine: hermyn, oormyn [Mei05]

remote control: langarm [informeel] [Feb2015]

remote sensing tegnology: afstandswaarnemingstegnologie [Feb2015]

removal of foreign body, external eye, corneal, without split lamp: verwydering van vreemde voorwerp, buite-oog, kornea, sonder spleetlamp

removal team: trekspan

renminbi {Chinese currency}: renminbi [Mei05]

renounceable rights form: afstanddoeningsvorm

renouncee {of right}: begunstigde

renouncer {of a right}: afstanddoener

rent seeking {economics}: gewinsoekende

repair initial incisional hernia incarcerated or strangulated: herstel aanvanklike insnydingsbreuk, geïnkarsereer of beklem

repair initial incisional hernia, reducible: herstel aanvanklike insnydingsbreuk, reduseerbaar

repair retinal detachment, one or more sessions, cryotherapy or diatherapy: herstel retinaloslating, een of meer sessies, krioterapie of diatermie

repetitive stress syndrome: oorgebruiksbesering

replay n.: kykweer [Jul2013]

reply card {marketing}: antwoordkaart

reporter gene: verklikkergeen

representations {US - auditing}: verklarings

representative adj.: verteenwoordigend

representativeness {eg of samples}: verteenwoordigendheid

representativity: verteenwoordigendheid

reprogrammable {eg microprocessor}: herprogrammeerbaar

reputable firm: betroubare firma

request {Promotion of Access to Information Act}: versoek [2 April 2004]

request fee {Promotion of Access to Information Act}: versoekgelde [2 April 2004]

requester {Promotion of Access to Information Act}: versoeker [2 April 2004]

require: benodig [in plaas van nodig hê, is aanvaarbaar]

requisition: aanvraag, rekwisisie

requisitioning officer: rekwisiebeampte

rescue medicine: noodmedisyne

rescue ram {fire brigade}: reddingsram

reserve slot: reserwerak [ruimte waar voorraad voorlopig gestoor word] [Aug19]

reserve storage: mediumtermyn-bewaring, reserwebewaring

reset: herstel [rekenaar] [Apr17]

resident DJ: residentplatejoggie [Apr18]

residents' association: inwonersvereniging

resistance band: weerstandsband, weerstandsrekband [Aug19]

resistentialism {the theory that inanimate objects demonstrate hostile behaviour against us}: resistensialisme [April 2004]

resolution recordal: oplossingsaantekening

resource balance {econ}: hulpbronsaldo [April2004]

resource envelope (resources envelope) {budgeting}: hulpbronparameters

resource: hulpbron

respatialise: hervorm, herafbaken [Jul15]

respiratory burst {eg microbiology}: respirasiestuwing

response rate: responskoers

responses (returns) {marketing}: response

rest home: rusoord [Maart05]

restorative justice {TRC} : herstellende geregtigheid [Feb 2006]

restorative justice {TRC} : herstellende geregtigheid, restoratiewe geregtigheid [April2006]

restorative programme {to rehabilitate young criminals}: rehabilitasieprogram

restraint of trade agreement: handelsbeperkingsooreenkoms

restricted industrial zone: beperkte nywerheidsone

retail services: kleinmaatdienste

retained earnings {financial statements} : teruggehoue inkomste

retained profits {financial}: teruggehoue wins

retention bond: retensiewaarborg

retire: aftree [- from service / uit die diens -]

retirement contribution: aftredingsbydrae

retirement village: aftree-oord

retract (reach in) {forklift}: intrek

retreat: afsonderingsgeleentheid [Aug19]

retrench {redundant staff}: aflê

retrenchee {redundant staff}: afgelegde

retrenchment {redundant staff}: aflegging

retrofit {equipment}: retropas

retrofitment {part used to modificy existing equipment}: retropassing

retrofitting {process of modifying existing equipment}: retropassing

return envelope: antwoordkoevert

return form (reply form): antwoordvorm

return on assets (ROA): opbrengs op bates, OB

returnable container: terugstuurhouer

returnee: terugkeerling

returns (responses) {marketing}: response

return water: terugloopwater [as die water terugloop], terugvoerwater [as dit bv. gepomp moet word] [Maart 2014]

reversal {town planning}: herstelling

reverse [a deal] {financial}: omswaai

reversible plough: omslagploeg

revert {eg a right}: terugval aan [Mei05]

revert to blank {computer}: terug na blanko

reviewee {practitioner whose compliance with standards is reviewed}: oorsigsubjek

reviewer {person who checks work done by practitioner}: oorsiguitvoerder

revitalising {part of planning process}: vernuwing

revolving letter of credit: wentelkredietbrief

RFA (Road Freight Association): Padvragvereniging

rheophyte: reofiet [groei in vloeiende water soos rivier en spruite][Apr15]

ribbon development (linear development) {town planning}: lintontwikkeling, lineêre ontwikkeling

rib-eye {menu}: ribbiefstuk [Jul15]

rich media {Internet}: ryk media

ride on Internet: op Internet ry

ride-on model (rider operated model): saamrymodel

ridge lift (slope soaring): hellingklim, heuwelsweef [sweeftuig] [Apr17]

rider operator {forklift}: saamryoperateur

ridging high-pressure system: rugvormende hoëdrukstelsel [Weerkundewdb: ridge: rug, uitloper, bv. van hoë druk] [Apr11]

Rift Valley fever: Slenkdal-koors

rig (horse and trailer, horse and semitrailer, tractor-trailer, tractor unit): voorhaker-en-leunwa

right click v. & n. {word processing}: regsklik

right justified {text}: regs geblok, regs belyn

right of contract: reg van kontraktering

right of extension {sectional titles}: reg van uitbreiding

right of free contract: kontrakteervryheid

right of way {in legal context}: reg van weg

rights based culture: regtegebaseerde kultuur

rights entitlement: regtetoekenning

Rights of Exclusive Use {sectional titles}: Regte van Uitsluitlike Gebruik

right-sizing (right-scaling): regpassing

right-sizing {staff}: regpassing

ring network: ringnetwerk

ring test {grinding wheel}: klanktoets

ring-bark {a tree}: ringbas

ringfence {financial}: beskerm teen dalende rand

ringfence v. {financial}: afkamp [Mei2004]

ringfence: afkamp

ring-fencing {transaction}: belastingomheining

ringside seat: krytsitplek

ripper (rooter) {earth-working implement}: tandploeg

risk control: risikobeheer [April2004]

risk profiled portfolio: risikoprofielportefeulje

risk profiling: risikoprofielbepaling, risikoprofilering

risk rating: risikoaanslag, risikogradering

risk wizard : risiko-“wizard”

RMI (Retail Motor Industry Organisation) : RMI [Feb 2006]

Road {outside urban area}: -pad

Road {part of street name in town or city}: -weg

Road Agency: Nasionale Vervoerkommissie

road bike {motorcycle}: padfiets

Road Freight Association (RFA): Padvragvereniging

road furniture: padbybehore [Okt. 18]

road show {eg trip by management through country to explain changes}: bekendstellingstoer, inligtingstoer, voorligtingstoer, propagandatoer

road show: ryskouspel [politieke steunwerwing] [Mrt13]

road show: bekendstellingstoer, bv. van nuwe beleid, personeel, produkte of dienste [Apr13]

Road Traffic Act {29/89}: Padverkeerswet

Road Traffic Ordinances {RSA}: Ordonnansies op Padverkeer [Feb2006]

road-construction equipment: padboutoerusting

road-planning scheme: padbeplanningskema

roadshow {to display new equipment, introduce new manager}: bekendstellingstoer, toer, toerskou

rocket {salad}: roket [Feb18]

rocker switch: tuimelskakelaar

rod bucket (fishing rod bucket): stoksok

rodding way {sewerage pipe}: steekgang

role equipment: rolspesifieke toerusting

role model: rolmodel

role play: rolspeel [Junie05]

role player (roleplayer): rolspeler [terminologie so in UNISA se studiegidse gebruik]

role-play: rolspel [Junie05]

roll bar {in or on vehicle}: rolstaaf

roll cage {in vehicle}: rolhok

roll call: appèl hou

roll over {loan}: omrol

roll pallet: rolpalet

roll up v.: aangery kom [Mrt12]

roll up v.: sneeubal [Mrt12]

roller bearing: rollerlaer

roller coaster: doltrein, tuimeltrein

rolling average {economics}: bewegende gemiddelde [2 April 2004]

rolling bearing: rollaer

rolling blackouts: aanhoudende kragonderbrekings [Feb2006]

roll-on container vehicle: opsleephouervoertuig

roll-out n. {marketing} [if the test mailing is successful, this will be followed by a larger roll-out]: loop, lopie

rollover loan: hernuwingslening, omrollening, vervanglening

roll-up door: oproldeur

roll-up door: roldeur

roof house {medieval structure}: dakhuis [2 April 2004]

root (root directory) {computer}: wortelgids, stamgids

rooter (ripper) {earth-working implement}: tandploeg

rotary kiln: draai-oond

rotating beacon {vehicle}: draailig

rotating speed (rotational speed): draaispoed, rotasiespoed

rotator cuff {a group of muscles and tendons that form a cuff over the shoulder. These muscles and tendons hold the arm in its "ball and socket" joint and help the shoulder to rotate. The role of the tendons is to hold the powerful shoulder muscles to the shoulder and arm bones. The tendons can be torn from overuse or injury. – Merriam-Webster}: rotatorkraag[Sept09]

round [in the round - the building must be planned in the round with no fire escape etc showing]: alkant afgerond

round n.: patroon, rondte

round off to the next lower integral number: afwaarts afrond tot die naaste heeltal

route sequencing: roete-opeenvolging

routing: roetering

royal jelly {bee-keeping}: koninginjellie

RP (Radiation Protection) {Necsa}: SB, Stralingsbeskerming [April2004]

RPM (reprogrammable microprocessor): RMP, reprogrammerbare mikroverwerker, reprogrammeerbare mikroproseseerder

RPO (Radiation Protection Officer) {Necsa}: SBB, Stralingsbeskermingsbeampte [April2004]

RPS (Radiation Protection Specialist) {Necsa}: SBS, Stralingbeskermingspesialis [April2004]

rubble drain (subsoil drain, subsurface drain) {building work}: sugleiding, sugriool

rucksack: rugsak

rugged {tablet – designed to operate reliably in harsh usage environments and conditions}: geharde [Aug19]

rug ranking {where a remuneration level is based on the manager's status and not on the content of the job}: matstatus

rule of general application: algemeen geldende reel [Maart05]

ruly language (machine language) {language without exceptions to the rule}: masjientaal, rekenaartaal

rumble strip {on road}: dreunstrook

run chart (run diagram): lopiediagram

run flat tyre {a tyre that can be driven when flat without coming off the rim}: papryband

runner {messenger}: drawwer [Mrt12]

runner {pallet}: drabalk

runner {person sent to buy small quantities of liquor to circumvent the Liquor Act}: bode, gestuurde [Maart05]

runner peg (runner stick) {casting}: inlooppen

running charge: lopiegeld

run-of-paper advertisement: vryeplasingsadvertensie

run-on copies: aanloopkopieë [Mrt12]

rush hour traffic (peak hour traffic): spitsuurverkeer

s = without (Latin: sine) [Feb05]

SA Clothing en Textile Workers' Union: SA Klere- en Tekstielwerkersvereniging

nutriceutical: nutriseutiese produk

SA Heritage Resources Agency (SAHRA): SA Erfenishulpbronagentskap, SAEHA [Die Engelse afkorting is meer gebruiklik]

SA Institute of Business Ethics: SA Institute of Business Ethics

SAACE (SA Association of Consulting Engineers): SAVRI, SA Vereniging van Raadgewende Ingenieurs

SAATCA (South African Auditor and Training Certification Association): -

SABINET Online: - [2 April 2004]

SABTACO (South African Black Technical and Allied Careers Organisation): -

SACE Act (South African Council for Educators Act) {Act 31 of 2000}: Wet op die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders

saddle seat: saalperdry [perdrystyl]

SAE (self-addressed envelope): selfgeadresseerde koevert, geadresseerde koevert

SAELPA (South African Education Law and Policy Association): Suid-Afrikaanse Vereniging vir Onderwysreg en –beleid, SAVOB

safe (strongbox): brandkas

safe deposit box: bewaarkissie [soos in Sakewoordeboek][Jun 12]

safe haven {eg gold as an investment}: veilige hawe

safe-deposit locker (safe-deposit box) {at bank}: veiligebewaring-sluitkas

safety and loss control policy: veiligheid-en-verliesbeheer-polis

safety control: veiligheidsbeheer

safety education: veiligheidsopvoeding, veiligheidsonderrig

safety helmet {also motorcyclists}: veiligheidshelm

safety professional: beroepsbeveiliger

safety: veiligheid [safety is for sharing / veiligheid is deelgoed]

Safsia (The SA Financial Services Intermediaries Association ): Die SA Vereniging van Finansiële Tussengangers

sag n {cables}: deursakking

SAGOS {agriculture}: SAGOS

SAIMR (South African Institute for Medical Research): SAIMN, Suid-Afrikaanse Instituut vir Mediese Navorsing

sale by auction: veilingsverkoping

sale in execution {repossessions, buy-ins}: eksekusieveiling

sale in execution: eksekusieverkoping, eksekutering [April 2004]

sales agreement: verkoopooreenkoms

sales assistant (sales attendant): verkoopsassistent, winkelassistent

sales executive (marketing executive) {hotels}: bemarkingseksekutief

sales outlet: verkooppunt

sales pitch: verkoopsaanslag

sales pitch: verkoopspraatjie, verkoopsvoorlegging

sales presenter {document}: verkoopsaanbieder

sales support manager: verkoopsteunbestuurder

saleslady: verkoopdame, verkoopsdame

salesman: verkoopman, verkoopsman

salesperson: verkooppersoon, verkoopspersoon

salting: souting

salvage {car wreck - vehicle insurance}: skrot

salvage n. (residual value): reswaarde [bv. bruikhuur] [Apr11]

salvage n. {of goods}: herwinning [Versekeringswoordeboek en Sakewoordeboek] [Apr11]

trailing zeroes: volgnulle [nulle wat volg na die desimale komma, bv. R6,00] [Apr11]

salvage: berg

SAMDC (South African Medical and Dental Council) – SHOULD BE Health Professions Council of South Africa (HPCSA): Raad vir Gesondheidsberoepe in Suid-Afrika, RGSA

same-sex union: selfdegeslagverbintenis [Feb.10]

sample {statistics}: steekproef

sample buyer: monsterkoper

sample distribution {statistics}: steekproefverdeling

sample frame: steekproefraamwerk

sample package: monsterpakkie

sampling technique {statistics}: steekproefnemingstegniek

Sanco (South African National Civic Organisation): Sanco, South African National Civic Organisation

sanction {eg by court}: goedkeur

sanctions-busting adj.: teensanksie-

sand sculptor: sandbeeldhouer

sandbag tamped {blasting}: sandsakgestop

sandwich board {advertising}: voubord

sandwich course {technikon}: stapelkursus

saniswipe {moist wipe used to clean and disinfect toilet seat before use}: ontsmetlappie

SAPIA (South African Petroleum Industry Association): SAPIA, Suid-Afrikaanse Petroleumindustrie-assosiasie [Feb05]

SARS: EARS [kan as beide akroniem (dus as “ee-ars”) en as letternaamwoord (dus as “e” “a” “r” “s”) uitgespreek word] [2 April 2004]

SASA (South African Schools Act){No 84 of 1996}: Suid-Afrikaanse Skolewet

SASCO (South African Standard Categories of Occupations): SASBK, Suid-Afrikaanse Standaard Beroepskategorieë

SASCO (South African Standard Categories of Occupations): SASBK, Suid-Afrikaanse Standaard Beroepskategorieë

satellite-relay data logger: satellietsenddataregistreerder [Maart 2014]

satisfy {eg court}: oortuig

sausage casing: worsderm

scaffolding {education}: stellasie-, trapsgewyse [ – ondersteuning, leer, onderrig] [Okt2014]

scale {mountain}: klim, uitklim

scan in (scan into) {data into computer}: inlees, inskandeer, aftas in

scan-read: vluglees [Feb2015]

scan: aftas, skandeer

scanning {reading}: vluglees

scantlings {dimensions}: normmate

scarify {ground}: korsbreek

scarify {lawn}: stompsny

scatter chart (scatter diagram): strooidiagram

scheme arch (segmental arch): segmentboog [argitektuur – Bouwoordeboek,1967, p. 391] [Aug19]

scenario: scenario

scented garden: geurtuin [April2004]

scented ink: gegeurde ink

schedule {eg of information}: skedule

schedule {of an act}: bylae

scholarship: merietebeurs

School Governing Body (SGB): Skoolbeheerraad [Feb 2006]

School of Consulting Engineering: Skool vir Raadgewende Ingenieurswese

School of Pathology {SAIMR}: Skool vir Patologie

science busking: wetenskappret [Okt2014]

scope n {medical}: skopie [mv. skopieë, bv. endoskopie] [Okt12]

scope creep: bestekkruiping, besteksluiping [Feb18]

scoring sheet {questionnaire}: telblad

scramble pedestrian crossing {traffic control}: swermkruising

scrambler (street scrambler, trail bike) {motorcycle}: veldfiets

scrap {vehicle}: afskryf

scrapbook: plakboek, plakwerkboek [April2006]

scrapbooking {process}: plakwerk, plakwerkkuns [April2006]

scrapbooking: plakboekkuns [April2006]

screen saver {computer}: skermspaarder

screen saver: skermbeskermer

screening: afskerming

scribe: skriba [kerkdverband] [Feb2015]

scribe: skrifgeleerde [Bybelse konteks] [Feb2015]

scribe: skrywer, afskrywer, oorskrywer, kopiïs [Klassieke verband] [Feb2015]

scrip root: skripbron

script holder: kopiehouer

script kiddie {internet}: kraakpeuter [2 April 2004]

scroll { school colours – sewn on}: balkie [Julie05]

scroll bar {computer}: skuifbaan

scroll bar {word processing}: rolbalk

scrub radius offset {motor vehicle}: skuurstraalafwyking

scrubs: skropklere [soos teaterdrag, maar wat buite 'n teater gedra word] [Okt09]

scrubs: teaterdrag [wat in 'n teater gedra word] [Okt09]

scuba diving: scubaduik, skubaduik

SDRAM (synchronic-dynamic read/write memory): SDRAM

SEA (separation element assembly) {Necsa}: skeidingselementsamestel [April2004]

seaborne craft: seevaartuig

seal point {cat}: robbepunt [April2004]

search command: soekopdrag

search engine: soekenjin

search n: soektog

search v: soek

search word: soekwoord

search-read: soeklees [soek spesifieke woord] [Feb2015]

seasonal affective disorder (SAD): seisoenale affektiewe versteuring [Julie05]

seat switch {electric forklift}: sitplekskakelaar

second v. {staff}: sekondeer

Second Adjustments Gazette: Provinsiale Koerant met die Tweede Aansuiwerings- begrotingswetsontwerp [Aug19]

Secondary Tax on Companies (STC): Sekondêre Belasting op Maatskappye, SBM

secondary offering: sekondêre aanbieding [Jun2016]

seconded {staff member}: gesekondeerde [personeellid][Jun13]

secretary of state {of a US state}: staatsekretaris

section {administration}: seksie

sectional door {ie having horizontal hinged panels}: seksiedeur [Mei2004]

sectional plan: deelplan

sectional title deed: deeltitelbewys

Sectional Titles Act {95/1986}: Wet op Deeltitels

sectionaliser: seksieverdeler

Secure Electronic Payment (SEP): Veilige Elektroniese Betaling, SEP

Security Industry Regulatory Authority: Regulerende Owerheid vir die Sekuriteitsbedryf

security mesh {eg in front of window}: maaskas

security violation: sekerheidskending

seed frame {nursery}: kweekraam

seed potato: aartappelmoer, stammoer

segment harrow (spike-tooth harrow) {agricultural implement}: lit-eg

self-addressed {envelope}: geadresseer

self-assertiveness: selfgeldendheid

self-catering: selfsorg [bv. selfsorg-eenheid - Aventura]

self-closing mechanism {door}: deurtoemaker, toemaker

self-directing work team: selfrigtinggewende werkspan, selfrigwerkspan

self-employed: in eie diens

self-employment: selfwerksaamheid

self-generated funds: selfgegenereerde fondse

self-launching sailplane: selflanseersweeftuig [Apr17]

self-medication division {of a pharmaceutical firm}: selfdokterafdeling

self-paced learning: eietempoleer, eietempo-leer [Mei15]

self-paced training: eietempo-opleiding

self-pacing system {training}: eietempostelsel

self-perpetuating {econ}: selfvoedende [April2004]

self-tapping screw: selfsnyskroef

self-timer (automatic release): aftelafnemer, selftelafnemer [Jul2013]

selfmailer: koevertbrief

sell {also safety}: verkoop

seminar {meeting where usually only one expert reads a paper}: seminaar

semitrailer: leunwa

send email: stuur e-pos

send money: stuur geld [fasiliteit om geld oor te plaas][Jun 12]

sensible temperature: aanvoelbare temperatuur [2 April 2004]

sentinel health event {Health Sciences}: brandwaggesondheidsgebeurtenis [Woordeboek vir Gesondheidswetenskappe] [Mei15]

septoplasty or submucous resection: septoplastiek of submukeuse reseksie

sequin: blinkertjie

serialised discussion: reeksgewyse bespreking

serious acute respiratory syndrome (SARS): ernstige akute respiratoriese sindroom, EARS

server: bediener

service delivery: dienslewering

service exchange unit {vehicle}: diensomruileenheid [Feb 2006]

service fee: diensfooi

service n.: dienslewering, diensverskaffing

service provider: diensleweraar, diensverskaffer

service provider: diensverskaffer

service provider: diensverskaffer

service v. {eg a vehicle}: diens, versien

service v. {eg account, loan, flat}: diens [service a client / diens lewer aan 'n kliënt]

service v.: diens [service finance / finansiering diens]

serviced stand: gedienste erf

serving (helping) [sprinkle cheese over each - of soup]: sprinkel kaas oor die opgeskepte sop

serving tray: skinkbord [Okt. 18]

servostat {forklift}: servostaat

set functions to accounts: stel funksies vir rekenings

set n. {computer instruction}: stel

set off: kunsaltery [Dié woord is verdag en moet eerder nie gebruik word nie - SIEN verreken]

set off: verreken

set the scene {figuratively}: iets voorberei, 'n geleentheid skep [Junie05]

set the scene {theatre}: die toneel skik [Junie05]

set up {computer}: opstel

set v. {computer}: instel

SETA (Sector Education and Training Authority)

setting {computer}: instelling

settle {financial}: verreken

settle {vehicle insurance claim}: skik

settleable: afsakbaar, besinkbaar [stowwe wat kan afsak, bv.in 'n besinktenk] [Jan13]

settlement agreement: skikkingsooreenkoms

setup {computer}: opstelling

severance package {redundant staff}: skeidingspakket

severance pay {redundant staff}: skeidingsbetaling

sewage: rioolwater

sewer: riool

sexting: seksteks [v.][teksboodskap met seksuele inhoud stuur [Apr12]

sexual harassment: seksuele molestering

SGB (School Governing Body): Skoolbeheerliggaam, SBL

SGRAM (synchronic graphics read/write memory):SGRAM

shade cloth (shade net, shade netting): skadunet

shade umbrella: sonsambreel

shadow board {for tools in workshop}: skadubord

shame culture: skandekultuur [net ’n skande as uitgevang word]

sharecall: deeloproep [Feb.2011]

ShareCall: deeloproep, ShareCall [ShareCall is 'n Telkom-handelsnaam] [Apr11]

shared reading: saamlees [Onderwysterme][Mrt12]

Shareholder Weighted Index (SWIX): Aandeelhouer Geweegde Indeks [April2006]

shares and stocks [Brit - should be equities and bonds; international - hence also US, Brit & SA] {investments}: aandele en effekte

shareware {computers}: deelware

shareware program {computers}: deelwareprogram

shareware: deelware

sharing network: deelnetwerk

sharing network: gedeelde netwerk

shaving dish (shaving plate): skeerbord [Huishoudkundewoordeboek] [Okt. 18]

shavings {cheese}: skaafsels ['n kaasskaaf word gebruik] [Jun11]

shearer: stroper [word vir strookmynbou [longwall mining] gebruik]

shelter {eg for street children}: toevlugsoord; skuiling [Mei05]

shift and share analysis {town planning}: verskuiwing-en-aandeel-analise

shift clock (time clock): tydklok

shift in emphasis: klemverskil

shinsumo {female version of sumo}: sjinsoemo

ship-wrecked survivor: skipbreukeling

shoddy goods: prulgoedere, swak goedere

shooter: skieter [drank][Mei2010]

shop card {private label credit card}: eienaamkredietkaart, winkelnaamkredietkaart

shop floor negotiations: werkersvlakonderhandelinge

shop steward [rather use - union representative]: vakbondverteenwoordiger

shopper intercept survey: kopervoorlê-opname, vang-en-vraopname

shopping spree (spending spree): koopmakietie

short [to buy shares short]: aandele op 'n prysdaling koop

short an index: kort posisie inneem in ’n indeks

short end {of the market}: kort kant

short recovery (underrecovery): onderinvordering

short time: korttyd [be on short time / korttyd werk]

short-period premium: korttydperk-premie

shortfall account {liquidations}: tekortrekening

shorts and overs {cash register}: tekorte en oorskotte

shoulder {meat}: blad

shoulder flash {on uniform}: skouerflits

shouldered end pipe fitting: skouerentpyptoebehore

shoulder in {horses}: skouer-na-binne [Feb.17]

shoulder surfing: oor die skouer loer {wanneer iemand by kitsbank oor jou skouer loer om jou PIN te sien.}

show area (elite area): spogbuurt

show majorette: pronkpoppie, skoupoppie

showcasing {of art schools}: bekendstelling; bevordering

shredder {food processor}: kerwer

shrink back {TV}: terugkrimp

shrink wrapping: krimpomhulling

shuttle run: pendelnaelloop [sport en oefenkunde][Apr15]

shuttle runnning {fitness test}: wissellope

sibling Braille system: afgeleide Braille stelsel

sibling rivalry: wedywering tussen broers en susters [Julie05]

side bar menu: kantkolomkieslys

side guide wheel {forklift}: syleiwiel

side order: bygereg, bykos [Feb2015]

sideline: kantlyn [sit on the - / op die - staan]

sideroll system {irrigation}: kantrolstelsel

sideways bench {sport}: sywaartse plank [Jul15]

siege economy (beleaguered economy): beleërde ekonomie

sight and sound typing: sig-en-klank-tik

sight-word: sigwoord [Feb2015]

sighting {examination of underwater section of hull}: inspeksie, ondersoek

sign maker: letterkunstenaar, tekenmaker

signage {all the signboards in an organisation}: tekenstelsel, tekens

signage [eg road signs}: aanwysers, tekens

signage: aanwysborde {Poskantoor}, naamtekens

signal blocker: seinblokkeerder [Feb2015]

signal interceptor: seinonderskepper [Feb2015]

signal jammer: seinversteurder [Feb2015]

signatory summit: ondertekenaarspitsberaad

signature {wording on a logo}: kenskrif

signature collection: pronkversameling

silent butler: krummelknapie, krummelskoppie

silent type {person}: swyer

silver service {catering}: tafelbediening [Mei18]

SIM card (Subscriber Identity Module card): SIM-kaart, huurderidentiteitsmodulekaart

simcard swop: simkaartuitruiling [Jul13]

simplex operating radio-telephone unit (simplex radio-telephone unit): simpleksgewerkte radiotelefooneenheid, simpleksradiotelefooneenheid

simplex radio-telephone unit (simplex operating radio-telephone unit): simpleksgewerkte radiotelefooneenheid, simpleksradiotelefooneenheid

simulasie: simulation [Mrt08]

simulated export trials: gesimuleerde uitvoerproewe

simulation: simulasie [Mrt08]

single exit price (SEP) {medicine}: enkele afsetprys [Feb05]

single experience {eg at different branches of the same business}: enerse ervaring [Feb2006]

single parent: eenouer, enkelouer

single payment: eenmalige betaling

single-lens reflex camera (SLR camera): enkellensreflekskamera, ELR-kamera

sirloin {beef}: beeslende

site {education}: standplaas

site inspection: terreininspeksie

site label: terreinetiket

site manager: terreinbestuurder

skeleton staff: kernpersoneel

sketch: skets

skid channel {racking}: skuifkanaal

skid depth (tread depth, tread thickness) {tyre}: loopvlakdikte, patroondiepte

skid-steer loader: glystuurlaaigraaf

skikker

Skills Development Act {99/1998}: Wet op die Ontwikkeling van Vaardighede

skills development facilitator (SDF): vaardigheidsontwikkelingsfasiliteerder, VOF

Skills Development Levies Act {9/1999}: Wet op Heffings vir die Ontwikkeling van Vaardighede

skills development strategy: vaardigheidontwikkelingstrategie

skimmer: waterveër [Okt2014]

skimming {pricing}: vlugtige beskouing

skimming {reading}: blaailees

skin-diving: swemduik

skin extraction: velekstraksie [Okt15]

skin tenting {horses}: velknyptoets vir dehidrasie [Feb.17]

skull and crossbones: gevaarteken, kopbeenteken

sky deck: lugdek

sky typing {where an aircraft spells out letters in the sky with smoke}: lugtik, lugtikkery

SLA (service level agreement): diensvlakooreenkoms [Maart05]

slabtank (liquid storage tank): bladtenk [Necsa]

slanging match: OOK bekgeveg

slash (forward slash){/}: solidus, leunstreep, vorentoeskuinsstreep [Jul.12]

slash: skuinsstreep, solidus

sleeve boom sprayer {irrigation}: kousbalkspuit

slicing {wood}: skyfsnyding

slide bearing: glylaer

sliding bar {computer}: glybaan

sliding bar: spleepwyser

sliding face: glyvlak

slimes dam: slikdam [Maart 2014]

slinky {spiral spring toy}: sluipveer

slinky: sluipveer

slip n. {pottery}: slib

slip sheet bier: oproldraagbaar, seildraagbaar

slip v. {fire appliance ladder}: ingly

slip v. {fire appliance ladder}: uitgly

slip-free paltform {forklift}: glyvaste platform

slip-on: aanglipskoen, insteekskoen

sliping: ruiming

slitting {metal-working}: strooksnywerk

SLL (supplemented living level) {economics and social work}: aangevulde leefpeil

slogan: slagspreuk

slow-moving product (low-moving product, slow mover): trae produk

slow-wearing {eg car tyre}: duursaam, slyttraag

SLR camera (single-lens reflex camera): ELR-kamera, enkellensreflekskamera

slug {metal punching}: skrot

slug punching {metal-working}: rustukponsing

small cap equities (small capitalisation equities): kleinkap-aandele, kleinkapitalisasie-aandele

small-change bag: pasmuntsakkie

small sauce: kleinsousie, variasiesous [Apr17]

small-scale services (soft services) {local authority}: kleinmaatdienste

small town regeneration: kleindorpvernuwing [Feb2016]

smart card (smartcard): knap kaart, knapkaart

smart casual: slentersjiek, informeel deftig

smart insurance (small motor accident repair technology): policy on which to claim for chips, minor dents, scratches, etc, keeping the no-claim bonus on the standard policy intact]: geringemotorskade-versekering (GMS) [Mei08]

smart sampling: slim monsterneming [Landbou - infrarooi satelietfoto's om plante-indeks saam te stel][Maart 09]

smartcard (smart card): knapkaart, knap kaart

SMME = KMMO [mv KMMO’s], klein, mikro- en/of middelslag(sake-)onderneming [2 April 2004]

smoke stack industry: skoorsteennywerheid

smoker-cooker: beroker, voedselberoker

smoothie: gladdejantjie, skommeldrankie; vrugteskommel [Mei18]

SMS (short messaging service): SMS, kortboodskapdiens [Feb2006]

SMS-update: {eg. to receive SMS-updates on the wheather or your bank account}: SMS- berig [Jun13]

Smuts Finger grass: Smutsvingergras

snack and snort: happie en kappie

snack box: kitskoshouertjie, peuselhouertjie, peuselbakkie [Okt. 18]

snag/snagging list: foutlys [konstruksiebedryf][Feb19]

snailmail {ie not electronic}: slakkepos

snakes and worms {computer virus}: slange en wurms

snap jibe (disc jibe) {windsurfing}: kitsdraai

snap roll {flying}: kitsrol

sneak sleeper: sluipslaper [Apr16]

sneak traffic: sluipverkeer

snitch: tamalie [Both these terms are slang for Police informer]

SNOC (schools as nodes of care): SAVN, skole as versorgingsnodusse [Mrt08]

snow slope: sneeuhang

soap dispenser: seepdispenseerder, seeppomp

social cluster: sosiale kluster, maatskaplike kluster

social cohesion: sosiale kohesie, samehorigheid

social engineering: sosiale geniëring [positiewe konnotasie][Okt13]

social gymnastics {sociology}: sosiale gimnastiek

social investment policy: maatskaplike investeringsbeleid, sosiale investeringsbeleid

social investment programme: maatskaplike investeringsprogram, sosiale investeringsprogram

social investment: maatskaplike investering, sosiale investering

social manipulation: sosiale manipulering [negatiewe konnotasie][Okt13]

socially responsible investment (SRI): sosiaal verantwoordelike investering, maatskaplike verantwoordelike investering, SVI [April2006]

socially responsible: sosiaal verantwoordelik

societal: in samelewingsverband [Onderwysterme][Mrt12]

sod-turning ceremony: sooispitseremonie

soft asset: sagte bate

soft dough phase: sagtedeegstadium [stadium in die ontwikkeling van graan, wanneer die pitjies gevorm het] [Jun11]

soft issue: mensgerigte kwessie, mensgerigte vraagstuk

soft market: sagte mark

soft option: maklike keuse, maklike uitweg

soft sell {selling technique}: sagte verkoop

soft services (small-scale services) {local authority}: kleinmaatdienste

soft services {eg administration}: sagte dienste

soft skills: mensgerigte vaardighede

soft skills: mensgerigte vaardighede

soft-burned brick {historical building method}: halfgebrande steen

softening {prices}: daling

software {computers}: sagteware

software engineering observations {PUK}: programmatuuringenieurswese-waarnemings

soil soak pit: rioolsyferput, rioolsypelput

solar battery charger: sonbatterylaaier

sole proprietorship: alleeneienaarsonderneming [Feb. 09]

solid colour: effe kleur

solidify {eg feelings}: kristalliseer

sologamist: sologamis [ʼn nuwe neiging – iemand wat met hom-/haarself trou] [Okt. 17]

sologamist {somebody who marries him-/herself}: sologamis [Feb18]

solo mailing: soloposreklame

somaclonal {botany}: somaklonaal

somatoform {medical}: somatoform

sound {eg business}: gesond

sound {eg ladder}: stewig, veilig

sound advice: gesonde advies, goeie raad, verstandige advies

sound and sober senses: volle verstand

sound appeal: oudio-aanklank, oudiotrefkrag

sound argument: grondige argument

sound investment: goeie belegging, veilige belegging, verstandige belegging

sound relationship: goeie verhouding, gesonde verhouding

sound syllable: klankgreep [Feb2015]

soundness {eg business}: gesondheid

sour glass (delmonico glass): delmonicoglas [Okt. 18]

sour-veld {typical Highveld vegetation}: suurveld [2 April 2004]

source {of a river}: oog [fontein][Jul08]

source {of a river}: oorsprong [as die rivier nie uit 'n fontein ontspring nie] [Jul08]

source code: bronkode

source code: bronkode

source count: brontelling

sourced {eg equipment that can be sourced locally}: opgespoor

sourced {eg equipment that can be sourced locally}: verkry

sourcing {of equipment}: verkryging

soured [investors soured on your stock]: suur geword

soured investor: suur belegger

South African Co-operative Citrus Exchange: Suid-Afrikaanse Koöperatiewe Sitrusbeurs

South African Council for Businesswomen: Suid-Afrikaanse Raad vir Sakevroue

South African Fraud Prevention Service: Suid-Afrikaanse Bedrogvoorkomingsdiens [Sept05]

South African Heritage Resource Agency (SAHRAH): SAEHA, Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap

South African Human Rights Commission Act: Wet op die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie [Wet 40 van 2013] [Aug19]

South African Institute for Medical Research (SAIMR):Suid-Afrikaanse Instituut vir Mediese Navorsing, SAIMN

South African Land Care programme: Suid-Afrikaanse Grondversorgingsprogram

South African Large Manager Watch : ditto [Feb2006]

South African Music Rights Organisation Limited (SAMRO): Suid-Afrikaanse Musiekregte- organisasie Beperk [Feb2006]

South African National Civic Organisation (Sanco): South African National Civic Organisation, Sanco

South African Qualifications Authority (SAQA): Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, SAKO

South African Qualifications Authority Act {55/1995}: Wet op Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid

South African Special Risk Insurance Association (SASRIA): Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging vir Spesiale Risiko's, SASRIA; Suid-Afrikaanse Spesialisrisikoversekeringsvereniging [Sept05]

Southern African Inter-lending Scheme (SAIS) {libraries}: - [2 April 2004]

sovereign credit risk: soewereine kredietrisiko [Feb.2011]

space (pace) v. {eg a student}: pas aangee

space mean speed: gemiddelde seksiespoed

spaghetteria: spaghetteria

spam (spamming): elektroniese gemorspos

spam {email}: gemorspos

spam n.: elektroniese gemorspos, gemors-e-pos

spam v.: gemors e-pos

spare capacity {staff}: reserwekapasiteit, spaarkapasiteit

spare part {of machine}: spaardeel

spare wheel {vehicle}: spaarwiel, noodwiel

spare wheel: spaarwiel

SPATT {plural SPATTs – hospitality industry – important guests needing special attention/treatment}: SPATT [meervoud SPATT’s] [Aug19]

spatchcock v {chicken}: vlek

spaza shop: spaza-winkel

speaker dependent recognition (SDR) {computer reacting to one particular person's voice}: sprekerafhanklike herkenning, stemafhanklike herkenning, SDR

speaker independent recognition (SIR) {computer reacting to any person's voice}: sprekeronafhanklike herkenning, stemonafhanklike herkenning, SIR

special events company: spesialefunksie-maatskappy

Special Events Manager: Bestuurder – Spesiale Funksies [gebruik in Afr liewer die dubbelpunt in plaas van die – ]

special n.: spesiaal, wenkoop, winskopie

specialist generalist: spesialis-generalis [posbenaming] [Jul16]

special offer: spesiale aanbod

special purpose vehicle {eg the National Housing Trust}: spesialedoelinstrument

special quote (SQ, subject to quotation) {on menu}: OA, op aanvraag

special weapons and tactics (SWAT): spesiale wapens en taktiek, SWAT [Feb05]

specialist trust: spesialistrust

specie {Necsa – chemistry}: spesie [Maart05]

speech bubble: spraakborrel [April2006]

speech syllables: spraakgrepe [verskil van lettergrepe – kinders klap hande volgens die uitspraakgrepe van die woord] [Nov13]

speed differential: spoeddifferensiaal

speed wrench: sneldraaier

speed: spoed (meervoud - spoede)

speeds: spoede

spelling {horses} v: beurtgang ry

spelling {horses}: beurtgang

spending spree (shopping spree): koopmakietie

spent {e.g. molasses}: verbruikte [Jan13]

spider wisp {weed}: snotterbelletjie

spidergram {learning aid}: spinnekopdiagram

spike-tooth harrow (segment harrow) {agricultural implement}: lit-eg

spin-off: afwenteling, newevoordeel, uitvloeisel

spinner: spinner [spinfiets][Jun13]

spinning v.: toltrap [Mei18]

spinning n.: toltrap [Mei18]

spinning cycle: spinfiets [Jun13]

Spinning: Spinning [handelsnaam van die fietse wat vir toltrap gebruik word] [Mei18]

spinning: spin [spinfiets][Jun13]

spinous process {medical – fractures}: spineuse prosesse

spirally: spiraalgewys [Plantkundewoordeboek]

spitter {of tickets at parking garage}: uitreiker

split ad (split advertising): verdeelde advertering [Jun11]

split ad (split advertising): verdeelde reklame [Jun11]

split complementary colours: splitkomplementêre kleure

split run {advertising}: voelplasing

split test {mail marketing}: steekproef

split-pin doll {education}: litjiespop [opvoedkunde] [Jun13]

splutter {engine}: sluk

SPOA (special power of attorney): spesiale prokurasie [Maart05]

spoelbad {Necsa}: rinsing bath [April2004]

spoelwater {Necsa}: rinse water [April2004]

spoiler {car}: drukvlerk

spoiler {vertical kind}: drukvin

spoke {decentralised office}: speek

spoof mail {not necessarily for fraudulent purposes}: foppos

spoof mail: swendelpos [April05]

spoof website {counterfeit of original website with a view to perpetrating fraud}: swendelwebwerf

spoof website {to fool}: fopwebwerf

spoofed website: nagebootste webwerf [Okt13]

spoofing {intenet}: swendelary

spoofing: nabootsing [van 'n webwerf wat lyk net soos die een waar die gebruiker wil wees][Okt13]

sporting breed {dogs}: jaghondras

sports bar: sportkroeg

sportsleg (sport leg) {special artificial leg}: sportbeen

spot {TV advertising}: flits

spot check: steekproef

spot market price: lokomarkprys

spot trading {Agri-trading service}: kontanttransaksies, spottransaksies

spot-check: steekproef doen

spotted dolphin (brindled dolphin, white-spotted dolphin, spotted porpoise, slender-beaked dolphin, spotter): gevlekte dolfyn [2 April 2004]

spray tan: sonbruinsproei [Apr17]

spread sheet {computers}: spreitabel, spreivel

spread sheet: spreitabel, spreiblad

spreading: spreiding [Apr15]

spring pan {for baking}: veerpan

spring rolls: Chinese rolletjies, Sjinese rolletjies [Okt15]

spring toggle (butterfly): vlinderskroef

spring-loaded footpods {pool cleaner}: geveerde pote

spur {freeway}: deurpadtong, deurpaduitloper

spur {railways}: blinde spoor

SQ (special quote, subject to quotation) {on menu}: OA, op aanvraag

Square {part of street name}: Square [eg Kenton Square / Kenton Square]

square bullet {printing}: blokkie

square number {maths}: vierkantgetal [Feb05]

square tubing: vierkantpyp

squash (racquets): muurbal

squat {power-lifting sport}: hurkstoot

squat n. {aerobics}: hurksit [aërobiese oefeninge][Jun13]

squats {exercises}: hurkies

squawk box [American]: intercom, skreekassie [April05]

SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor): selektiewe serotonienheropname-inhibeerder [Feb05]

stabilising soil (n): stabiliserende grond [pad- en vervoerterme][Apr15]

stabilising soil (v): om grond te stabiliseer [pad- en vervoerterme][Apr15]

Stability and Growth Pact (SGP) {Eurozone}: Stabiliteit-en-Groei-ooreenkoms, SGO [April2004]

stack {behuising}: stapelmeenthuis [Feb05]

stack parking: vasparkering

stack simplex: stapelsimpleks [2 April 2004]

stacked gene maize: stapelgeenmielie

stacker {forklift}: stapelaar

stacking aisle {pallets}: stapelgang

staff establishment: personeeldiensstaat [Feb18]

staff function: staffunksie

staff with camp commitments: kamppligtiges

stage {as in two-stage pump}: trap

stakeholder {Pension Funds Second Amendment Act}: belanghouer

stakeholders and constituents: belanghebbendes

stakeholders: belangegroepe

stales {food}: oukos

stamp vending machine: seëloutomaat

stamping plang {sheet-metal working machine}: persmasjien

stamping plant {sheet-metal working}: persaanleg

stand (erf, lot): erf

stand by for slip {fire appliance ladder}: staan by vir gly

stand by: staan by

stand-on forklift: staan-en-ryvurkhyser

Standard Chart of Accounts (SCOA) {a list of account numbers used in accounting}: Standaardstaat van Rekeninge

standard of care {beleggingsbestuurder}: standaard van sorgsaamheid [April2006]

standby equipment: bystaantoerusting, gereedtoerusting, noodtoerusting

standby offer {broking}: gebeurlikheidsaanbod

standby time: bystaantyd

standby: bystand [be on - / op - wees]

standbyworker: bystandwerker, gereedheidswerker

standing and running rigging {boat}: vaste en stelbare takelwerk

standing charge: staande koste, vaste koste

standpoint (point of view): standpunt

hike {hiking trip}: staptoer

star network: sternetwerk

star performance: sterprestasie

star performer: sterpresteerder

star system: sterstelsel [bv. Alpha Centauri – klein getal sterre wat om mekaar wentel en deur swaartekrag na mekaar toe aangetrek word][Okt15]

state of the art: kundigheidsvlak

state-of-the-art adj.: byderwets, heel modernste, modern

stated benefits {insurance}: aangegewe voordele

statement {chartered accountants}: standpunt

statement of symbols: simbolestaat

statement stuffer (bill enclosure): rekeningbystuk

Statements of South African Auditing Standards: Standpunte oor Suid-Afrikaanse Ouditstandaarde [Sept05]

statistically justifiable {eg data}: statisties verantwoordbaar

status bar {word processing}: statusbalk

status screen: statusskerm

status symbol: statussimbool

Statutory Notices {insurance}: Statutêre Kennisgewings

statutory pledge: statutêre pand

STC (Secondary Tax on Companies): SBM, Sekondêre Belasting op Maatskappye

steady roller {forklift mast}: stutroller

stealth bomber: sluikbomwerper

steam fitter {trade}: stoompasser

steam-spraying {decontamination of nuclear materials}: stoomspuit [Maart05]

steering indicator {forklift}: stuuraanwyser

stellar sea eagle: witbandsee-arend [2 April 2004]

Stellenbosch Business School: Stellenbosch se Nagraadse Bestuurskool

stent: sperspalk, stent [Jun.2014]]

STEP {acronym for Selective Traffic Law Enforcement Programme}: STAP, Selektiewe Toepassing van Algemene Padreëls

step {hairdressing}: stap

step cost (stepped cost) {accountancy}: trapkoste [Feb 2006]

step-down unit: hersteleenheid [Apr16]

step-up {insurance}: lokpremie

stepping off: aftree [pad- en vervoerterme][Apr15]

stepping stone: stapklip, trapklip [letterlik en figuurlik] [Jan13]

sterwensbegeleiding: terminal guidance

stewardship {of the environment}: voogdyskap [van die omgewing][Jun13]

stick blender: staafmenger, stokmenger, staafverwerker, stokverwerker

sticker {pulled from backing}: plakker

sticky toffee pudding: taaitoffiepoeding

stiffy {computers}: stiffie

stirred tank reactor (STR, CSTR, completely stirred tank reactor): mengvatreaktor, MVR [Feb05]

stock art: knipkuns, uitknipkuns

stock chain management {materials management}: voorsieningskanaalbestuur

stock chain management: voorsieningskanaalbestuur

stock chain manager: voorsieningskanaalbestuurder

stock cut: standaard letterwerk

stock format: standaard formaat

stock in trade: bedryfsvoorraad

stock selection: aandeleseleksie [April2006]

stock withdrawal scheme: vee-onttrekkingskema

stock-chain management: voorraadkettingbestuur

stock-out: uitvoorraadsituasie

stokvel {type of savings club}: stokvel

stone breaker: klipbreker

stoorblok {Necsa}: component storage block [April2004]

stop (STOP): STOP

stope {mining} n.: afbouplek [Sept05]

stopper: stopper

storage water heater {e.g electric household geiser} : opgaarwaterverwarmer

store {computers}: stoor

store n.: opbergplek, stoor

store v.: opberg, stoor

straddle {roads}: skrylings loop oor

straddle carrier {in harbours, for containers}: buideldraer

straddle stacker {containers}: buidelstapelaar

straight {credit card debit}: direk, gewoon

straight {person}: heteroseksuele [persoon] [Okt2014]

straight adj {eg B.Sc. course}: suiwer

straight cut {eg potato research}: platsnit

straightjacket: stremjas

straightness gauge: reguitheidsmeter

strain (stress) {non-technical uses}: spanning

strain {physics}: vervorming

strain {virus}: stam

straw dog document {not authoritative}: strooipopdokument

strawberry quick {drug}: strawberry quick [Aril15]

streamlined: stroombelyn, vaartbelyn

street lighting: straatbeligting, straatverligting

street market: straatmark

street picture {house}: straataansig

street scrambler (scrambler, trail bike) {motorcycle}: veldfiets

streetbash n.: straatpartytjie

stress (strain) {non-technical uses}: spanning

stress {physics}: spanning

stress {psychological}: stres

stress scenario: stresscenario

stress testing: strestoetsing

stressor {which casuses stress}: stressor

stretch budget: rekbegroting, optimistiese begroting

stretcher lift {hospital}: draagbaarhyser

string line: riglyn [Apr15]

strip cropping: strookverbouing [Sep 2017]

strobe light: strobolig

strobe v.: strobeer

strongbox (safe): brandkas

strongbox: geldtrommel

strong brand attachment: sterk handelsmerkgehegtheid [webwerf] [Jul16]

structural timber: konstruksiehout

structures {finance}: gestruktureerde instrumente

stud breeders association: stoettelersvereniging

studded tile: knoppiesteël

study debt: studieskuld

study guide: studiegids

study loan: studielening

study site {school research}: studieterrein [Feb05]

stuff {baseball}: stoffasie

stungun: bedwelmer

style tilt {of investment manager}: styltendens

sub-Saharan Africa: Sub-Sahara-Afrika

subcluster {housing}: subkluster

subcustodian bank: subbewaringsbank; bewaringsbankagentskap [Aril15]

subirrigation: ondergrondse besproeiing [Sep 2017]

subject group {PUK}: vakgroep

subject specialist (expert): vakkundige [Mei05]

subject supervisor {PUK}: vakvoog

subject to quotation (special quote, SQ) {on menu}: OA, op aanvraag

sublend: onderleen

sublending: onderlening

submenu: subkieslys

submerge: sak

submerging: sak

submersible n.: duiktuig

submit {button designation on computer screen}: stuur

Submit {button on computer screen}: Stuur

subordinated debenture: ondergeskikte skuldbrief

subpoena {eg witness}: subpoena

subscriber {cellphone}: intekenaar

subscriber {Telkom}: huurder

subscriber base {M-Web}: intekenaarbasis

subscript: onderskrif, subskrif

subscription fee {cellphone}: subskripsiefooi

subsidisable (subsidy-earning): subsidiedraende [Feb05]

subsidised journal {university}: subsidiedraende tydskrif; subsidietydskrif [Feb05]

subsoil drain (rubble drain, subsurface drain) {building work}: sugleiding, sugriool

subsoil: ondergrond [pad- en vervoerterme][Apr15]

succession planning {human resources}: opvolgbeplanning

successor-in-office: ampsopvolger

successors and assigns: opvolgers en regsverkrygendes [Julie05]

successors in title and assigns: regsopvolgers en regsverkrygendes [Julie05]

suction cleaner: suigskoonmaker

sugarlympics (golympics): suikerkaskenades

Suid-Afrikaanse Raad vir Professionele Ingenieurs MOET WEES Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurs: Engineering Council of South Africa

suil {Necsa}: SEA unit [April2004]

suilspoelfasiliteit {Necsa}:SEA washing facility [April2004]

suilspoelkas (suilwaskas) {Necsa}: SEA washing unit [April2004]

suilspoelkas {Necsa}: SEA washing unit [April2004]

suitcase brigade {no local domicile}: kofferbrigade, reistasbrigade, tasbrigade

sum insured (amount insured): versekerde bedrag

sum-of-the-years'-digits depreciation: jaarsyfersommeerdepresiasie [Apr11]

summit {meeting}: spitsberaad

summit {type of meeting}: spitsberaad

super barb razor wire (razor wire): lemmetjiesdraad

super fines: superfynsteenkool [Maart 2014]

supergraphic {advertising}: supergrafie

superior: bogeskikte, oorgeskikte

supernumerariness: botalligheid[Mei2010]

supernumerary student status: botalligestudentestatus

supernumerary: botallig (in Pharos)[Mei2010]

superscript: boskrif, superskrif

superstructure {boats and ships}: bobou

supervision {social work}: toesig

supervisor {M-degrees}: studieleier [Feb05]

supervisor: toesighouer

supplementary hoist {forklift}: aanvullende hyser

supplemented living level (SLL) {economics and social work}: aangevulde leefpeil

supply-chain management: aanbodkettingbestuur [Sakewoordeboek: aanbodketting -ekonomie; dit kan ook van toepassing wees op varsproduktemarkte. Die aanbod is nie juis georden nie, maar is wat die betrokke dag aan die mark gelewer word. Dit kan uiteraard wel in 'n mate bestuur word][Sep08]

supply-chain management: verskafferkettingbestuur [Vervaardiging – kontrakte reeds afgehandel; die verskaffer voorsien bv die onderdele aan die produksielyn; die vervaardiger hou nie die benodigde onderdele in voorraad nie, maar gebruik dit in sy vervaardiging op die sogenaamde net-betyds-beginsel][Sep08]

supply-chain management: voorsieningskettingbestuur, voorsieningskanaalbestuur [Algemeen – Dit is die geïntegreerde proses om grondstowwe te omvorm tot klaarprodukte en dit op die verlangde plek en tyd aan eindverbruikers te lewer. Dit omsluit die volledige logistieke bestuursproses plus die produksie, fisieke omvorming of vervaardiging, en die praktiese verkoopsaspekte van produkte][Sep08]

support {computer}: ondersteuningsdiens, steundiens

support {education}: steungewing

support {general}: ondersteuning, steun

support {regular assistance of the needy}: onderstand

support {social work}: ondersteuning

supporting document (verifying document): stawende dokument

surf {Internet}: ry

surface area (area): oppervlakte

surface crack (weather crack): windbarsie, windkraak

surface subsidence: oppervlakversakking, oppervlakinsakking, oppervlaksakking [Mei05]

surface: oppervlak

surfaced road: deklaagpad [Pad- en Vervoerterme]

surfaced road: deklaagpad [Pad- en Vervoerterme]

surfacer (dunter, dunter machine): vlakpoleerdersurfactant: oppervlakaktiewe middel

Surf and Turf {menu}: vis en vleis [Jul15]

surfer {Internet}: ryer

surfing suit - SEE wet suit

surfing: branderplankry

surfski: branderski [sport en oefenkunde][Apr15]

surge protector {electricity}: stuwingsafleier, stuwingafleier [2 April 2004]

surgical treatment of anal fistula, subcateous: sjirurgiese behandeling van anusfistel, onderhuids

surtitles display system {eg opera}: boskrif-vertoonstelsel

surveillance camera: loerkamera

survey: opname, peiling [Feb19]

survey: opmeting [boubedryf][Feb19]

survival collar: oorlewingskraag

survival English: oorleefengels, oorlewing-Engels

survival of the fittest: oorlewing van die sterkste [Sept05]

survivor {eg rape survivor}: deurlewende [April2006]

survivors {of deceased}: agterblywendes, agtergeblewenes

suspend {operator}: opskort

sustainable: volhoubaar

sustainer-motor sailplane: sweeftuig met steunmotore [Apr17]

swag {Aus}: slaaprol [Feb. 09]

SWAT team: SWAT-span [Feb05]

swatching {mail advertising}: monsterhegting

sweat equity: sweetekwiteit

sweat shop: afslooffabriek

sweat shop: afslooffabriek

sweat v. {assets}: laat werk [make one's assets - / jou bates - -, jou bates hard - -]

sweating assets: hardwerkende bates, sweetbates, swetende bates

sweeping statement: wegholstelling [Apr13]

sweet itch: muggie-allergie [perde] [Apr17]

sweet spoon: soetgoedlepel [Mei17]

sweet spot: skerpkol [fotografie – waar jy die skerpste beeld kry.][Jul2013]

sweet-veld {typical Lowveld vegetation}: soetveld [2 April 2004]

swing a deal {financial}: transaksie beklink

swing ticket: hangkaartjie, swaaikaartjie

swinger {member of a swinging couple}: uitruiler

swingers: uitruilers

swinging couple: uitruilpaartjie

swipe (swipe through) {credit card through terminal}: vee

swipe through (swipe) {credit card through terminal}: vee

switch: lat

switched figure {amount read the wrong way round}: omdraaisyfer

SWOT {marketing}: SSGB

symposium {meeting of specialists in a specific field}: simposium

syndicate: sindikaat

synergy: sinergie

systematical: sistematies, stelselmatig

systemic: sistemies

systems engineering: stelselgeniëring

T’s&C’s {terms and conditions}: B’s&V’s [bepalings en voorwaardes] [Let wel: die neiging is deesdae om net T&C/B&V te skryf, aangesien geredeneer word dat daar nie iets soos bepaling en voorwaarde (enkelvoud) is nie, dus staan die B vir bepalings en die V vir voorwaardes)

T helper cell {medical}: T-helpersel

T killer cell {medical}: T-dodersel, natuurlike dodersel

T suppressor cell {medical}: T-onderdrukkersel

t-test distribution {statistics}: t-verdeling

tab {computer}: oortjie

table {statistics}: tabel

tablet computer: tabletrekenaar [Mrt2010]

tabloid: poniekoerant

tack room {horses}: tuiekamer

tag line {advert}: trefreël [April2004]

tag: etiket

tailgate v.: op iemand se stert ry [Feb2015]

tailgate n. {of a vehicle}: agterklap [Feb2015]

tailgate v.: op iemand se stert ry [Feb2015]

tailings dam: uitskotdam [Maart 2014]

tailor (customise): individueel aanpas, spesiaal aanpas

tailor-made (custom-made): doelgebou, doelgemaak

tailor-made {tailor-made solutions}: pasgemaak [pasgemaakte oplossings – bemarking/openbare betrekkinge] [Aug19]

tailspin [everyone was in a tailspin]: in rep en roer [Jul2017]

tainted securities: bedorwe sekuriteite [verwys eintlik na die bedorwe skrip]

take a market view: 'n markoorsig doen

take a market view: uit 'n markoogpunt beskou

take care of {eg a minor}: versorg

take dictation: diktering afneem

take up: aanhangig maak, opneem

take-off foot {athletics}: wegspringvoet

take-on portfolio {investments}: inneemportefeulje

take-outs {totalisator}: deelgeld

take-up allowance {V-belt}: opneemtoelating

takeoff n: aftakking [i.v.m. waterpype, bv. geen aftakking word toegelaat nie] [Jan13]

taking together {eg charges for sentence purposes}: samevoeging

talk down {eg economy}: afpraat

talk show host: geselsprogramaanbieder [colloquially - kletskaptein]

talking book: praatboekband

tamp {blasting}: vasstamp

tamper-evident a.: peutersigbaar [bv. banksak]

tamping {material}: stopmateriaal

tamping {process}: vasstamping

tanking {waterproofing of eg leaking basement}: waterdigmaking

tape density: banddigtheid

tape dumping: bandstorting

tape layout: banduitleg

tape record: bandrekord

tape streamer {computers}: kassetdrywer

target growth range - SEE target range: -

target heart rate (THR): teikenhartklop [sport en oefenkunde][Apr15]

target market {marketing, general}: teikenmark

target market segment (TMS): doelmarksegment, DMS

target range {money supply}: mikpuntgrense

target v.: teiken, toespits op

targeted development investment (TDI): geteikende ontwikkelingsinvestering, TOI [April2006]

taphonomic context: tafonomiese konteks [Mei17]

tarification: tarivering

task bar {word processing}: taakbalk

task v: taak

task v.: taak

taste appeal: smaakaanklank, smaaktrefkrag

taste panel: proepaneel

tax-efficient: belastingdoeltreffend

tds = to be taken three times daily (Latin: ter die sumendum) [Feb05]

tea tree oil: teeboomolie [April2004]

teach [one teaches a subject]: gee ['n mens gee 'n vak]

teacher reflection {Clever Books}: onderwyserterugblik

teaching test {PUK}: onderrigtoets

teal  {colour}: blougroen, groenblou

lowlights {hair}: donker kleurstrepe, swaar kleurstrepe

taupe {colour}: grysbruin, bruingrys

tearjerker: smartlap

teaser (blurb): lokteks, prikkel [Sep10]

teaser {marketing}: terger

technical language: vaktaal [Mei05]

technician: tegnikus

technikon: technikon

technologist: tegnoloog

technology-heavy: tegnologiebelaai [April2004]

technology: tegnologie

teenoorgestelde van koulik: warmbloedig [Mrt2010]

telecommute: telependel

telecommuter {someone who can use elektronic mail to do his job from his home}: telependelaar

telecon (telephone conversation): foongesprek, telefoongesprek

telefax (fax): faks, telefaks

telephone card: telefoonkaart

telephone conversation (telecon): foongesprek, telefoongesprek

teleprompt: telepor

teletex: teleteks

television spot: televisieflits

teller: teller

temper v. {pottery}: temper, vermeng

tempered water: getemperde water

template {building}: profielvorm

template {computer}: templaat

template: ontwerp [Jul08]

template: patroon [Jul08]

template: templaat [Jul08]

template: meester [Jul08]

tenant {eg credit card}: subgebruiker

tenant installation: huurdervestiging

tenant profile: huurderprofiel

tenders should be called for for ....: -

tending physician: behandelende dokter

tension assembly: trekspanningsamestel

ter die sumendum (tds) {medikasie}: drie maal per dag [Feb05]

term certain annuity (TCA): vastetermyn-annuïteit

term transformation: termtransformasie

terminal {computers}: terminaal

terminal dues {fee to be paid by the Post Office for incoming international mail}: eindpuntkoste

terminal guidance: sterwensbegeleiding

terminal room: terminaalkamer

terminal vista: eindvista

terms and conditions (T&C): bepalings en voorwaardes, B&V [Nie T&Cs of B&Vs nie, want die afkortings dui reeds op die meervoudsvorme terms and conditions.][Sept12]

terms and conditions {in contracts}: bepalings en voorwaardes [some legal advisers prefer

terms of reference [--- are]: opdrag

terms of trade: ruilvoet

Terrace {part of street name}: Terrace [eg Gordon Terrace / Gordon Terrace]

terrier group: terriërgroep

tessellate {maths}: tesselleer, verteël [Feb05]

tessellation {maths}: tessellasie, verteëling [Feb05]

test panel: toetspaneel

test tape: toetsband

text box {document layout}: teksboks, teksraam, tekskassie

text mark-up {printing}: tekssetinstruksie

text on the submit box: teks op die indienblokkie [Feb19]

text respondent: teksrespondent [Feb19]

text respondent would see on end screen: teks wat respondent op eindskerm sal sien [Feb19]

texting v. (sms v.): SMS [v.], teks [v.][teksboodskap stuur][Jun 12]

The Construction Alliance (TCA): Die Konstruksie-alliansie

The South African Society for Professional Engineers (SPE): Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Professionele Ingenieurs:

the transferor is entirely dispossessed of, and disentitled to: die transportgewer is geheel en al van die besit daarvan onthef en nie meer daarop geregtig nie [Wet op Deeltitels] [Feb05]

theme appeal: tematiese aanklank, tematiese trefkrag

then owner {in contract}: eienaar op daardie tydstip

therapies: terapieë

thermal fax paper: termiese fakspapier

thermal lift (thermals): termiekklim, termiek [sweeftuig] [Apr17]

thermal transparency maker: transparantbrander

thermal-severity number: termiese-intensiteitsgetal

thermosetting melamine resin: termosetmelamienhars, termoverhardende melamienhars

thesis: proefskrif [word vereis vir 'n doktorsgraad (PhD)] [Feb05]

THETA (Tourism, Hospitality and Sports Education and Training Authority): -

thimble measurer: sopiemaat [Okt. 18]

thin client {internet, little functionality at client}: dun kliënt, slanke kliënt [2 April 2004]

think tank: dinkskrum [colloquially - harsingsgalop, kopgalop]

third-stream income: derdestroominkomste [Jun 17]

Third World developing countries: Derde Wêreld ontwikkelende lande

thirtieth highest: dertigste hoogste

thoracotomy, limited, for biopsy or lung/pleura: torakotomie, beperk, vir long- of pleurabiopsie

thoroughfare: deurgang

thought bubble: dinkborrel [April2006]

threatened species {on way to being “endangered”}: skaars spesie

threatened species: skaars spesie [Feb2006]

three-phase power-factor meter switch {meter test bench}: driefasige arbeidsfaktormeterskakelaar

throttle: versneller [sweeftuig] [Apr17]

throttle trigger interlock {power saw}: versnellergrendel

through-the-lens focusing (TTL focusing): deur-die-lens-fokussering, DDL-fokussering

throughput (output) {eg factory}: lewering, produksie

throughput: deurvoer

throw: oorgooilap, sierdoek, sierlap [Jun 12]

throwaway {advertising}: handbiljet, strooibiljet

thrust: dryfkrag, oogmerk, dryfveer [the main thrust / die belangrikste dryfkrag of oogmerk] [Sept 05]

thrust: stukrag, focus, hooffokus [Sept 05]

thrust: stuveld [one of the major areas of today's thrust / een van die belangrikste areas van die huidige stuveld] [Sept 05]

thumb control: duimkontrole

thumbnail {computer}: duimnaelprentjie [Sep15]

thumb nut (butterfly nut, wing nut): vleuelmoer

thumb-suck figure: duimsuigsyfer

thyroidectomy, total or complete: tireoïedektomie, totaal of volledig

tick-borne disease: bosluisoordraagbare siekte [Feb2015]

tickicide: bosluisdoder

ticking: stippelhaarpels [waar elke afsonderlike haar afwisselend ligte en donker strepies vertoon] [2 April 2004]

tid = three times a day (Latin: ter in die) [Feb05]

tie breaker {part of client code}: onderskeier

tie in: 'n langtermyn-verbintenis skep [April05]

tie-in n. {illegal favouring of one's own business divisions by providing them with privileged deals}: bevoorregting

tied agent {contractually tied to give all home loans to one bank}: gebonde agent

tied aid {foreign aid}: gekoppelde hulp

tiller {forklift}: stuurstok

tilt {working out}: oplig

time allocation {PUK}: tydtoedeling, tydverdeling

time bar {eg for instituting action}: tydlimiet, tydsbeperking [April2006]

time being [chairman for the --]: dan diensdoende voorsitter

time check: tydsein

time clock (shift clock): tydklok

time frame: tydsbestek

time horizon {investment}: tydshorison, tydhorison

time out!: tyd verstryk!, tyd verstreke!

time out: afkoelperiode [Aug19]

time slot: tydgleuf

time utility {quality management}: tydbenutting

time utility: tydnut

time-barred: tydsbeperk [April2006]

time-damaged (perished, shelf-worn) {eg material that lay on a shelf for too long}: deurgelê, rakvoos

time-expensive equipment: duurtydtoerusting

time-out n. {eg conflict management}: tydwen

time-out v. {eg conflict management}: tyd wen, tydwen

timely submission: betydse indiening

timeously: betyds

timeout: tydverstryking

timesharing: tyddeel

timetable: tydrooster

tin: three times a night (Latin: ter in nocte) [Feb05]

tinderbox dry: kurkdroog

tinned sheet: vertinde plaat

tinned steel sheet: vertinde staalplaat

tinsel {Christmas decorations}: klaterstringe

tip forward {forklift}: vooroor kantel

tippex v. {eg a typing error}: tippeks, doodverf, uitverf

tipping: kontraspuntpels [pels met (swart, ens) kontraspunte, waar die punt van elke afsonderlike haar donker gekleur is, in teenstelling met die res van die haar, wat gewoonlik ligter is] [2 April 2004]

title bar {word processing}: titelbalk

TLS (Telematic Learning Systems) {Potch}: TLS, Telematiese Leersisteme

TMS (target market segment): DMS, doelmarksegment

to tap techniques {marketing}: ontgin

toastable: roosterbaar [bv brood]

tog bag: sportsak, toksak

toggle (toggle key) {computer}: opsiesleutel

toggle key (toggle) {computer}: opsiesleutel

toggle switch {computer}: opsieskakelaar

toggle switch {elec}: knikskakelaar, swikskakelaar

toilet training (potty training): toiletonderrig, toiletopleiding

token {security toeken}: kodetoestel [sekuriteitstoestelletjie wat wagwoorde genereer – word gebruik deur bedieners by besighede wat aanlyn banksake doen] [Feb.10]

token adj {affirmative action}: simbolies

token: bewys

tokenism: simboliese aanstellings, simboliese gebaar

tokenism: tokenisme

tokenism: tokenisme, voorgeegebaar [Unisa]

toll free: tolvry

toll gantry (gantry): tolpoort [by tolhekke][Jul.12]

toll pass: toldeurgang [bv. vir elke toldeurgang betaal jy tol] [Jul11]

tolling: tolinvordering [Jul11]

tombstone {advertising}: grafsteen [April05]

toner cartridge {computer}: tonerkasset

toning {exercising, beauty): verferming, versterking [Sept05]

tonk {cricket}: wilgerlat inlê

tonsillectomy and adenoidectomy: mangel- en adenoïedverwydering

tool bar {word processing}: gereedskapsbalk

toolbar {computer}: funksie-opsies

tools {website}: hulpmiddels [Julie05]

top {garment}: toppie

top-down approach {management style}: bo-na-onder-benadering, afwaartse benadering, top- afwaartse benadering

topless bus: oop bus

top line {company policy}: hoër motief

top line {sales, turnover}: inkomste, verkope en omset [een term, nie sinonieme nie]

top-line growth: inkomstegroei

top management: topbestuur

top-of-the-mind awareness: oombliklike bewustheid

top sheet: bolaken [Okt. 18]

topsoil: bogrond [[pad- en vervoerterme]Apr15]

top-up cover {eg medical aid and motor loan}: aanvullende dekking

torque wrench: wringdraaier

torsion weeder: meganiese wringskoffel [implement om onkruid tussen suikerbeet te verwyder] [Aug19]

toss {a salad}: liggies meng

total (general, overall): oorhoofs

total abdominal hysterectomy: totale abdominale histerektomie

total breakdown {eg machinery}: breekstilstand

total loss advice {vehicle insurance}: totaleverliesadvies

total loss agreement {vehicle insurance}: totaleverliesooreenkoms

totalisator take-outs {percentage of gross amount received}: totalisatordeelgeld

touch and go landing {flying}: deurlooplanding

touch appeal: tasaanklank, tastrefkrag

touch control {eg television set}: raakkontrole

Touchies: Touchies [organisasie wat raakrugby in Suid-Afrika bevorder][Okt15]

touchies (touch rugby): raakrugby [Okt15]

touch key {vehicle immobiliser}: raaksleutel

touch screen: raakskerm [Aug.10]

touch telephone: aanraaktelefoon

touch tone telephone: aanraaktoontelefoon

touch typing: blindtik

touch-typing {the blind}: gevoeltik, voeltik

touch-up {to fix chips, minor dents and light scratches caused by everyday motoring}: opknap [Mrt2010]

touch-up paint: opknapverf [Mrt2010]

tow operator: insleper [April2004]

towing {notice on vehicle}: sleep

town council {local government}: dorpsraad

townclerkship: stadsklerkskap

townhouse: meenthuis

township establishment: dorpstigting

township register: dorpsregister

toxidative deterioration {frozen foods}: toksidatiewe bederf

toy group {dogs}: skoothondegroep

TQM (total quality management): TQM, totale kwaliteitbestuur [April2004]

Track and Trace {registered name of Post Office system of tracing postal article}: Volg en Spoor-stelsel, Volg en Spoor stelsel

track record: baanrekord

track record: prestasierekord

track record: werkgeskiedenis

track v. {also iro currencies}: volg

track-and-trace system {postal items}: volg-en-spoorstelsel

tracker dog: spoorsnyer, spoorsnyhond

tracking label {courier service}: volgetiket

trackpad (touchpad): raakpaneel [Aug.10]

tractor-trailer (horse and trailer, horse and semitrailer, rig, tractor unit): voorhaker-en-leunwa

Trade Adjustment Assistance (TAA) {a program of the United States

trade n.: ambag

trade promotion services: handelspromosiedienste

trade sheet {Agri-trading service}: verhandelingsuitdruk

trade union: vakbond, vakunie

trade-off (compromise): kompromis [Maart05]

trading company: handelsmaatskappy

trading price {of shares on the stock exchange}: verhandelsprys

trading store: winkel

traffic builder: verkeerstimuleerder

trail bike (scrambler, street scrambler) {motorcycle}: veldfiets

trail blazer {eg on hiking trail}: roetespoor

trail fee {financial adviser}: spoorfooi [Feb05]

trail running: veldwedloop

trailed plough: sleeptipe ploeg, sleepploeg

trailer (drawbar trailer): sleepwa, trekstangsleepwa

trainee artisan: kwekelingambagsman

trainee manager: leerlingbestuurder

trainee: opleideling, opleidingsubjek

trainer: opleier

training {of the body eg in a gym}: oefeninge [April 2004]

training authority: opleidingsowerheid

trakker {electronic scanning device utilising bar code}: opspoorder

tranche {asset classification}: tranche

trans-dump pedal (transmission dump pedal) {forklift}: trans-uitskakelpedaal, transmissie-uitskakelpedaal

transact {financial}: afhandel

transaction log: transaksielog

transfer n. {as ironed, rubbed or otherwise applied to another surface}: oordrag, transfer, transferant

transfer v. {applying transfers}: transfereer

transfer: oordra

transformation {also term}: transformasie

transient occupancy tax: besettingsbelasting, kamerbesettingsbelasting

translate v {to translate savings into better achievements}: meebring, lei tot [besparings bring beter prestasie mee/besparings lei tot beter prestasie][Mrt13]

translation gain {financial}: valuta-omrekeningsurplus

translocation benefit {pension preservation}: oorplaasvoordeel

transmission {of e.g. AIDS}: oordrag

transphrastic theory {linking of phrases in context}: transfrastiese teorie

transponder: transpondeerder [Eskom-woordeboek]

Transport Education Training Authority (TETA): geen vertaling nie [Feb2006]

transurethral electrosurgical resection of prostrate, complete: transuretrale elektrosjirurgiese prostaatreseksie, totaal

transverse fold {hand}: dwarsvou

transverse process {medical}: transverse proses, transversale proses

travel hydraulic system {forklift}: ry hidrouliese stelsel

travelator (travolator) {moving walkway}: loopband

tread base (undertread) {tyre}: onderloopvlak

tread depth (skid depth, tread thickness) {tyre}: loopvlakdikte, patroondiepte

treasury shares {company}: tesourie-aandele [April 2004]

tree-felling: afkap van bome

trend growth: tendensgroei [Feb2006]

trending {social media): twietgons [Jul15]

trendsetter: toonaangewer [Junie05]

triage: noodsorgprioriteitsortering, triage

trial buyer: proefkoper

trial subscriber: proefintekenaar

trials bike (foot-up trials bike) {motorcycle}: voet-op-fiets

triangular number {maths}: driehoekgetal [Feb05]

triangular splaying: driehoekinge afstomping

tribology: tribologie

tricar: driewielvragfiets

trifle: koekstruif, brokkiespoeding

trigger event: snellergebeurtenis [Feb.17]

trillion: biljoen [In Suid-Afrika - Die Taalkommissie word versoek om dié gebruik te hersien -: 1012] [Mrt08]

trim correction {scuba}: trimkorrigering, trimkorreksie

trimmer (upholsterer): bekleër

trip time (trip duration) {traffic management}: ritduur

triple (trip): trippel-, trip- [eg triple 3, trip 3 / trippel-3, trip-3]

triple bill {eg ballet programme}: drieluik

triple bottomline reporting: drievoudige verslagdoening

tripod ballhead: driepootbalkop [vir kamera][Jul2013]

trouble-shooting: foutopsporing

troubleshooter: foutopspoorder, probleemopspoorder

truancy reduction project: teenstokkiesdraaiprogram, antistokkiesdraaiprogram, program om stokkiesdraai te verminder

truck (forklift truck): vurkhyser

truck aisle {containers}: vurkhysergang

truck-jobber {marketing}: groothandelsmous

true north (geographical north) ["true north" is preferred]: geografiese noorde, ware noorde

truss head {of self-tapper}: ellipskop

Tshwane University of Technology: Tshwane Universiteit vir Tegnologie

TTL focusing (through-the-lens focusing): dDL-fokussering, deur-die-lens-fokussering

tube nest: pypbundel

tuk-tuk {small three-wheeled taxi}: tuk-tuk

tumbler switch: hefboomtuimelskakelaar

tumbler switch: tuimelskakelaar

turbo javelin: turbospies

turn-down service: goeienagdiens [in hotel, en ook elders, waar die bed aantreklik gemaak word vir gaste, bv. sjokolade op kussing][Sept09]

turnover rental {rental based on turnover}: omsethuurgeld

turret {at till}: prysskerm

tutorial program {computers}: leerprogram

tutorial programme {training}: leerprogram

twar (twitter war): twar, twitteroorlog [Mrt16]

twin accelerator {forklift}: dubbelversneller

twin blade: dubbellem

twitcher: voëlkykfanatikus [Apr17]

Twitter feed: twietstroom [Mei15]

two-piece semi-drop centre rim: tweestukvlakvelling [Okt. 18]

two-position switch: tweeposisieskakelaar

two Tee start {gholf}: tandemafslaan

two-stage mast {forklift}: tweetrapmas

two-way (two-way switch): tweeweg, tweewegskakelaar

two-way adj.: tweerigting-

two-way switch (two-way): tweeweg, tweewegskakelaar

type {of business}: tipe

typesetter {also DTP}: setter

ubuntuism: oeboentoeïsme, ubuntuïsme

UG (utility grade) {marking on wood}: UG, utiliteitsgraad

ululate: oeloeleer, ululeer

Umatic tape {video}: Umatic band

umbrella body: sambreelliggaam, koepelliggaam

umbrella policy {insurance}: sambreelpolis

umbrella policy: oorhoofse beleid

unaccounted-for water: nie-verantwoorde water

unbanked sector: niebanksektor

unblock {an account}: ontblok [Mrt12]

unbundling {economy}: ontbondeling

unburdening: lasverligting

uncertificated securities tax (UST) {STRATE}: belasting op sertifikaatlose sekuriteite

uncoated seed: onbehandelde saad

uncollectable {marketing}: slegte skuldenaar

under [U16 team, U/16 team]: onder 16-span, onder-16-span, O/16-span

under bar counter fridge: toonbankkoelkas, toonbankyskas

under my hand: onder my hand [a document given - - - / 'n dokument gegee - - -]

under the hand of {document}: onderteken deur

under the influence of drugs or alcohol: onder die invloed van bedwelmende drank of substanse

underage: onderouderdom, onder die ouderdom [Maart05]

underbank n.: onderdeponering

underbank v.: onderdeponeer

undercollection: ondervordering

undergrade (XX) {marks on timber}: ondergraad, XX

undermass: ondermassa

underpowered {eg motorcar}: swak, kraggebrekkig, te min krag hê

underrecovery (short recovery): onderinvordering

underresourced community: hulpbronarme gemeenskap[Okt2014]

underresourced school: hulpbronarme skool [Okt2014]

underring n. {cash register}: onderbedrag, onderlui

underring v. {cash register}: onderlui

underrunning {fire appliance ladder}: onderloop

undertake: onderneem [onderneem is nie 'n Anglisisme nie]

undertread (tread base) {tyre}: onderloopvlak

underweight v. {eg in asset class}: ondergewigposisie inneem

underwire bra (underwired bra): draadsteunbra

underwriting {medical schemes}: onderskrywing [Feb05]

underwriting: garansie [Wet op die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, Wet 22/1940, en sy wysigings]

undo: maak ongedaan, ongedaan maak [Okt 07]

unencumbered {space}: onbeset

unexpelled {placenta}: agtergeblewe

unfollow {Twitter}: verlaat [bv. verlaat my] [Jul16]

unfreezing form {personnel management}: ontvriesingsvorm, ontvriesvorm

Unfriend {Facebook}: ontvriend [Maart 2014]

unicity: unistad [Groter Johannesburg Metropolitaanse Raad]; enkelstad [Stadsraad van Pretoria]

uniform resource locator (URL): bronadres, URL

uninstal: deïnstalleer [Okt 07]

uninstall: deïnstalleer [Okt 07]

union {labour relations}: unie

unionised {trade unions}: vakbond-, vakunie-; met erkende vakbonde, met erkende vakunies

unionised organisation: organisasie met erkende vakbonde, organisasie met erkende vakunies

unique visitor {website}: unieke besoeker

unit {also administration}: eenheid

unit modifier {grammar}: eenheidsbepaler, eenheidsbepaling

unitised portfolio {contributory benefit system}: eenhedeportefeulje

unleaded petrol {Total - contains more lead than pure unleaded - 150 mg/L}: loodarm petrol [NOTE - "lead-free" is the preferred term. Afrikaans – loodvry]

unleaded petrol: ongeloodte petrol, ongelode petrol [NOTE - "lead-free" is the preferred term. Afrikaans - loodvry]

unload {from a computer to a magnetic medium}: aflaai

unlock {eg connector}: ontsluit

unmatched cash {eg amounts that cannot be cleared, such as dishonoured cheques}: ongepaarde kontant, onpaarkontant

unmissable programme: “moet sien”-program

unplugged {music}: ontprop

unremedied breach: ongeremedieerde breuk [Aug.10]

unsecured debenture: ongesekureerde skuldbrief

unfriend: {facebook}: ontvriend

unsubscribe {internet}: intekening kanselleer [Feb05]

unsubscribe: uitteken

untenantable {eg property}: onverhuurbaar

ununionised {trade unions}: nie-vakbond-; sonder erkende vakunies, sonder erkende vakbonde

unzip {computer file}: dekompakteer, ooprits [2 April 2004]

up line: opwaartse lyn

up the ante: opkikker, verbeter [Jun11]

upbeat adj.: optimisties

upcycle: opsikleer [Jun12]

upcycling: {a component of sustainability in which waste materials are used to provide new products: opsiklering [Jun12]

update {software}: opdatering [2 April 2004]

update n.: bywerking, opdatering

update v.: bywerk, opdateer, op datum bring

upfront {eg payment}: vooruit

upfront and as-and-when needed {eg payment of commission}: vooruit en wanneer benodig

upfront payment: voorbetaling [Feb05]

upfront payment: vooruitbetaling

upfront technology: jongste tegnologie, nuutste tegnologie

upgrade: opgradeer

upholsterer (trimmer): bekleër

upload: laai, oplaai [rekenaar] [Apr18]

upmarket {eg vehicle}: markop-

upmarket: markop [go - / - beweeg]

Upper {part of street name}: Bo-

upper limit (higher limit): boonste perk

up-scale {eg business development}: bo-kerf-

upsize {on menu} n.: byvoeging [iets wat by die gereg bygevoeg word, bv. Uieringe] [Feb2015]

upsize {on menu} v.: byvoeg [nog iets by die gereg byvoeg, bv. Uieringe] [Feb2015]

upsize {on menu} n.: porsierek [groter porsie van dieselfde item] [Feb2015]

upsize {on menu} v.: rek ’n porsie, vergroot ’n porsie [om porsie van dieselfde item te vergroot] [Feb2015]

upselling: opverkoop

upskilling {loosely defined as increasing workers’ skills, usually through structured training}: vaardigheidsverbetering

upstream: stroomop {by petroleummaatskappye – waar hulle nog soek en eksplorasiegate boor][Mei2014]

upstream: stroomopwaarts

upsurge {economics}: oplewing [April2004]

uptime (operation time) {system}: bedryftyd

urban conservancy {nature conservation}: dorpbewarea [2 April 2004]

urban edge: stedelike rand [Mrt08]

urban legend: stadslegende, straatlegende

urban sprawl: stadspreiding

urn: kookkan [Elektrotegniese Woordeboek, 1967] [Okt12]

urn: waterkoker, kookwaterkan [Jan13]

use one's best endeavours: alles in die werk stel

user assessment {eg of a service}: gebruikersbeoordeling

user department: gebruikerafdeling

user number: gebruikernommer

user-friendly {equipment}: gebruikervriendelik

userism {users cooperating to achieve something}: gebruikerisme

usurped power {general}: wederregtelik toegeëiende mag

usurped power {insurance policy}: geüsurpeerde mag, ge-usurpeerde mag

ut dict = As directed (Latin: ut dictum) [Feb05]

utility {collective word for items, equipment, and appliances}: utiliteit

utility bill: nutsrekening [2 April 2004]

utility grade (UG) {marking on wood}: utiliteitsgraad, UG

utility group {dogs}: utiliteitsgroep, utiliteitshondegroep

utility line: utiliteitslyn, nutslyn

utility value {for consumer}: nuttigheidswaarde, nutswaarde

utility value: nuttigheidswaarde; nutswaarde

UV top coat {for long lasting}: UV-bolaag [vir duursaameid][Okt15]

vaccine {also computers}: entstof

vacuum sanitation: vakuumsanitasie [Feb2006]

vakwetenskap: science [Mrt08]

vakwetenskaplike: scientific [Mrt08]

valet service: valetdiens, valet-diens

valet v.: valet

validating people: erkenning van mense [Aug19]

valid deed {legal document}: geldige akte

value of aggregate {vehicle insurance}: waarde van gemiddelde bybetaling

value of salvage {vehicle insurance}: skrotwaarde

value utility {quality management}: waardebenutting

value utility: waardenut

vanilla disk (ordinary disk) {computer}: gewone skyf

vape (ww.): e-rook, skynrook [Sep15]

vape (s.nw.): e-sigaret [Sep15]

variable {vehicle insurance excess}: wisselbaar

variable coupon stock: veranderlikekoeponkoers-effek

variable field {computers}: veranderlike veld

Varitype headliner: Varitype opskrifmasjien

vascular endothelial growth factor (VEGF): vaskulêre endoteelgroeifaktor (VEGF)

vault locker: kluisbewaarkissie [Jun 12]

vector: vektor, insekvektor, draer

vegan (strict vegetarian, pure vegetarian) {excludes all animal products from the diet}: veganis [Taalkommissie][Mei2014]

veganise: veganiseer

vegetable derivative: plantaardige byproduk [Feb19]

vehicle carrying company: voertuigaanrymaatskappy

vehicle tracking {security}: voertuigvolging

vehicle-hoist truck: voertuighyswa

veil hê [vir jou land] [Jul11]

velocity: snelheid [het rigting en kwantiteit]

vending machine kiosk: outomaatkiosk

vending machine: muntoutomaat [smouskas - laer register]

vending machine: outomaat, outoventer, verkoopmasjien, verkoopoutomaat

vendor {general}: verskaffer [Mei2004]

vendor {VAT}: ondernemer [Mei2004]

veneer: fineerlaag

venetian blind: hortjiesblinder

vent filter (breather filter) {vehicle}: asemerfilter

vent v.: ontlug [vented to the outside / na buite ontlug]

Ventilated Improved Pit latrine (VIP latrine): geventileerde verbeterde putlatrine, GVP-latrine

ventilated improved pitlatine (VIP): geventileerde verbeterde putlatrine [Jan13]

venue {general usage}: plek [Feb05]

venue {in promotional material}: venue [Feb05]

verbranding] [Mei09]

vergoedbaar: compensable

verification: verifiëring

verifying document (supporting document): stawende dokument

verrykingsgraad {Necsa}: enrichment grade [April2004]

vertical reach-in refrigerator: regop tipe koelkas, regop tipe yskas

very important person: baie belangrike persoon

Viagra (an oral therapy for erectile dysfunction, is the citrate salt of sildenafil, a selective inhibitor of cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-specific phosphodiesterase type 5 (PDE5): Viagra [Feb05]

vibes: vibes

victimise: viktimiseer

video conferencing: videokonferering

video jock (VJ) {disc jockey playing videos on TV}: videojoggie, VJ

video library: videoteek

video mail: videopos

video replay n.: kykweervideo [Jun13]

view {information on website}: bekyk; kyk na [Mei05]

view catchment {eg landscaping}: gesigsveld

view of man {philosophy}: mensbeskouing

view/step dichotomy: sig/bereik-digotomie

view: bekyk

viewdata computer: videodatarekenaar

vikini {dip-front bikini}: vikini

village: plaasdorpie, klein dorpie [Sept05]

VIN (vehicle identity number): voertuigidentifikasienommer, VIN [VIN no - die verwysing na no is oorbodig.]

vindicate: vindikeer

vindication: vindikasie

VIP: BBP

viring {economics}: fondsverskuiwing

virtual campus: virtuele kampus

virtual reality (VR) {computers}: virtuele realiteit, VR

virtual shopping mall: virtuele inkopiemark

virus {also computers}: virus

virus cleaning {computer}: virusopruiming [Feb 2006]

virus detection {computer}: virusdeteksie, virusopsporing [Feb 2006]

viscuous impingement filter {eg air-conditioners}: kleeffilter

visioning {part of planning process}: visiedaarstelling

visual appeal: visuele aanklank, visuele trefkrag

visual image {Promotion of Access to Information Act}: visuele afbeelding [2 April 2004]

visual impact: visuele impak, visuele indruk

vitrification: verglassing, vitrifiëring

vitrify: verglas, vitrifieer

VJ (video jock) {disc jockey playing videos on TV}: VJ, videojoggie

vodcast: video-stuur [video wat gestuur word] [Nov13]

voice mail box {cellphones}: boodskapposbus, stemposbus

voice mail: spraakpos, stempos

volatile {eg economy, market}: volatiel

voltage heating circuit: spanningsverhitkring

voltage range selector: spanningsbestekkieser, spanningstrekkieser

volunteer v.: aanbied [Jun13]

voter education: kieseropvoeding

voter literacy: kiesergeletterdheid

voting member: stemgeregtigde lid

VR (virtual reality) {computers}: VR, virtuele realiteit

WACC (weighted average cost of capital}: ggkk, geweegde gemiddelde koste van kapitaal [Maart05]

wafer {pharmaceutical}: vlokkie

wage level: loonpeil, loonvlak

wage packet: loonpakket

wages comparable to their prior employment – Wikipedia}: Handelsregstellingsbystand [Mei09]

wagon wheels: mieliewiele [skywe of snye van 'n mielie met die stronk in die middel en pitte daarom heen wat aan 'n wiel herinner – sien ook wawiele][Jul12]

wagon wheels: wawiele [geregte, byvoorbeeld broodrolletjies, wat in die vorm van 'n wawiel opgedis word – sien ook mieliewiele][Jul12]

waiter’s friend: voukurktrekker [Okt. 18]

wait out {eg downward trend in share prices}: vasbyt deur, wag deur

Walk {part of street name}: Walk [eg Spiral Walk / Spiral Walk]

walkabout (managing by walking around): rondstapinspeksie [bv. iemand wat onbegeleid deur aanleg stap om te inspekteer] [Aug.10]

walkabout {occupational safety}: vloertoer

walkabout: boswandeling [bv. in Australië] [Aug.10]

walkabout: rondleiding [bv. saam met 'n gids deur ʼn uitstalling loop] [Aug.10]

walkabout: vloertoer [term wat in beroepsveiligheid gebruik word – sien Prolingualys]

walk-in client: inloopklant, instapklant [Mei2010]

walk-in client: inloopkliënt, instapkliënt [Mei2010]

walk-ins: inloop-, instap- [bv. inloopstudente of instapstudente] [Feb18]

walkman: loopore, walkman

walky talky {product of chicken farming}: kop en pote

WAP (Wireless Application Protocol): WAP

WAP-enabled device: WAP-ontsperde toestel, WAP-geaktiveerde toestel

wardrobe-sized system {computer}: kasgrootte stelsel

warlike operations: krygsverrigtinge

warm body: tydelike toesighouer [Feb18]

warm carcass mass: warmkarkasmassa

warm shell facility {ready for use i.e. plug and play}: toegeruste dop [gebruikgereed] [Mei16]

warm site {computers - duplicate of operational site, has all equipment and software already loaded, but data must first be re-stored from backups before operations can continue}: warm perseel

warning buzzer: waarskugonser

warrant of authority: magtigingsbrief [Feb.2011]

warrant of authority: magtigingsbrief [Mrt 2011]

warrant v. {eg warrant to the bank that ...}: waarborg

water care works: waterversorgingswerke

water catchment area: wateropvanggebied

water court: waterplein [Feb2006]

water footprinting accounting: watervoetspoorbepaling [Feb2015]

water feature {eg fountains etc}: waterversiering, waterglanspunt

water feature {eg water amusement park}: waterattraksie

water features {geographical}: terreinwater

water glider (also pond scater): damskaatser [Okt2014]

water jet {A watercraft propelled by means of a water jet.}: waterstraal [Feb.2011]

water jet {machine}: waterspuitmasjien

water strider: waterloper [Okt2014]

water tamped {blasting}: watergestop

water transfer scheme: wateroordragskema

water treader: watertrapper [Okt2014]

water world: waterspeelpark

waterwise: waterwys

twitcher: voëlkykfanatikus [Apr17]

Way {part of street name}: -weg

way {I did not see my way clear}: ek het nie die vrymoedigheid gehad om ...

way valve (direction lever) {forklift}: rigtingshefboom

wayleave: dienstereg [reg om bv. ondergrondse telefoonlyne in padreserwe te lê [Jan13]

WDF (Wet Decontamination Facility) {Necsa}: NDF, Nat Dekontaminasiefasiliteit [April2004]

wear-resistant (hard-wearing): slytbestand

weather crack (surface crack): windbarsie, windkraak

weather watch: weerwaak [Mrt16]

web area: webarea

web browser: webdeurblaaier

webcast: webbeeldsend [Kuberwoordeboek] [Apr13]

webcasting: webuitsaai [Kuberwoordeboek] [Apr13]

web enabled: webtoeganklik

web page: webblad [enkele blad van webtuiste of webtuiste wat net uit een blad bestaan] [Okt11]

web page: webblad, webbladsy

web portal {a meeting place, a shopping centre}: webpoort [2 April 2004]

web-enabled: webtoeganklik [Maart05]

webmaster {Internet}: webmeester

website {a collection or group of documents}: webwerf, webtuiste [2 April 2004]

website under construction: webwerf word bygewerk, webtuiste word hersien [Okt11]

website: webtuiste, webwerf [Okt11]

wedge belt: wigband

wedge v {potter’s clay}: brei

weekend getaway: wegbreeknaweek

weighted average {statistics}: geweegde gemiddelde

weighted average method: geweegdegemiddeldemetode, metode van geweegde gemiddeldes [Aug19]

weighting {sampling technique}: beswaring, gewigtoekenning

weighting: gewigstoekenning, gewigstoewysing

welcome money: groetgeld

wellness tourism: welstandtoerisme [Feb.10]

WEO: women equity ownership: vroue-ekwiteitseienaarskap

werktent {Necsa}: steam cleaning tent [April2004]

West Frisian Islands: Wes-Friese Eilande

Western Cape Health Care Waste Management Bill: Wes-Kaapse Wetsontwerp op die Bestuur van Gesondheidsorgafval

westernise: verwesters

westernised: verwesterste

westernising: verwestersing

wet bike: watermotorfiets

wet blanket: doodskleed, lamjan, pretdemper, trut

wet dust {asphalt}: nat stof

wet suit: waterpak

wet-dust collector {asphalt}: natstofversamelaar

wetland depression: vleilandlaagte [Okt2014]

wetlands park: vleilandpark

wet-nurse v.: pamperlang, oppiep, hand vashou

whale crier: walvisblaser [Feb05]

What day of what month is it?: Die hoeveelste dag van die hoeveelste maand is dit? [Jul15]

wheel drive {drive unit on forklift}: wielaandrywing

wheeled carrier: wieldraer

whippery: swepery [parlement][Feb.17]

whistle blower: alarmmaker [formeel][Jun13]

whistle blower: fluitjieblaser [informeel][Jun13]

white balance: witbalans [Jul2013]

white-balance settings: witbalansinstellings [Jul2013]

white envelope - SEE window envelope

white goods {eg fridge}: witgoedere

white labelling: witmerk [Feb2015]

white light: witlig

white mail: witpos

white tailed sea eagle: see-arend [2 April 2004]

whole class teaching: heleklasonderrig

whole-language approach: heletaalbenadering [Onderwysterme][Mrt12]

wholesaling: grootmaatdienste

wide area network (WAN): wye netwerk, wyearea-netwerk, WAN

wide interest margins: wye rentemarges

widow (widow line) {printing}: weduweereël

widow line (widow) {printing}: weduweereël

wilfully inflicted self injury: opsetlike selfbesering [Feb05]

wind down a position: ʼn posisie afwikkel [sekuriteitebeurs, Sakewoordeboek] [Okt12]

wind down: afwikkel [bv voorraad verminder] [Okt12]

wind down: afwikkel [sekuriteitebeurs, Sakewoordeboek] [Okt12]

windbreaker: windbaadjie, windbreker

wind-chill factor: windverkoelingsfaktor [2 April 2004]

window {computer}: venster

window {word processing}: venster

window envelope: vensterkoevert

window of opportunity: venstergeleentheid ? [belastingamnestie]

window of opportunity: venstergeleentheid ? [belastingamnestie]

window period {e.g. HIV testing}: venstertydperk

windsurfing: seilplankry

wine-pairing: wynpassing [wyn + bv.  ʼn dis wat saam geniet word en mekaar komplementeer] [Okt2014]

winged wind-window: vlerkvenstertjie [ou motors] [Feb2015]

wing mailer: etiketteerder

wing nut (butterfly nut, thumb nut): vleuelmoer

wingding {computer}: wingding

wingtip {type of shoe}: vlerkpuntskoen

wingwalker {air show}: vlerkloper

winterised oil: behandelde olie [Apr17]

wire {eg a race}: kook

wire netting container: draadnethouer

Wireless Application Protocol (WAP): draadlose toepassingsprotokol, WAP

withdrawal slip: onttrekkingstrokie

with-flow bus lane: stroomaf buslaan

without derogating from (without retracting from): sonder afbreuk aan

yellow mongoose: witkwasmuishond [Feb2006]

wizard {computer}: “wizard”

Women’s Living Heritage: Lewende Erfenis Vrouemonument, Lewende Erfenis-vrouemonument [Feb2015]

woodchuck: aard-/bosmarmot [Pharos]

woman in her child-bearing years: vrou in haar vrugbare jare

wooden spoon: houtlepel [Toekenning aan die verloorder van die drienasiereeks][Feb. 09]

woollybutt {Australian tree}: woollybutt [Feb. 09]

word and sentence level work: werk op woord- en sinsvlak [Onderwysterme][Mrt12]

word wrap {word processor}: woordoorloop

word]

word-game competition: woordboukompetisie

word-of-mouth advertising {marketing}: informele reklame, mondelinge reklame

work in process: onvoltooide werk

work input: werkinset

work on: werkvoortgang [Die toestand, dus nie die werkwoord nie, wanneer iemand aanhou werk, al is hy/sy afgedank.] [Feb.2011]

work output {worker}: produksie

work sheet: werkstaat

workable compromise: werkbare kompromie, werkbare kompromis

workaholic: werkholis

worker obliged to take leave (worker under obligation to take leave): verlofpligtige werker

working group {dogs}: werkende groep, werkendehondegroep

working hydraulics {forklift}: werk hidrouliese stelsel

working lamp: werklig

Workmen's Compensation Commissioner: Ongevallekommissaris [2 April 2004]

workplace skills plan: werkplekvaardigheidsplan

works policeman: aanlegpolisieman, werkepolisieman

workshop: werksessie, werkswinkel

workshopped v: werksessie gehou, deurtrap, bespreek

World Commission on Environment: Wêreldkommissie oor die Omgewing

World Summit on Sustainable Development (WSSD): Wêreldspitsberaad oor Volhoubare Ontwikkeling, WBVO

worships: edelagbares [your - / u -]

worthy objective: nastreefsdoelwit, nastrewenswaardige doelwit

wound down: afgewikkel [Okt12]

wrap account {financial}: saamvatrekening

wrap around {additional notes to training material}: roetekaart

wrap: degie, deegkardoesie, karossie, koskarossie,

wrap-around notes (study guide): studiegids

wrist rest {typing}: gewrigskussing

writing shield {no-carbon-required paper}: deurslagskerm, skermblad

wrong: fout [two wrongs don't make a right / 'n tweede fout stel nie die eerste reg nie]

wrongful acts and/or omissions: onregmatige OF wederregtelike handelinge en/of versuime [Feb05]

xerographic paper: xerografiese papier

XML (extended mark-up language): XML, uitgebreide merktaal

XX (undergrade) {marks on timber}: XX, ondergraad

year ended {on a date in the past}: jaar geëindig

year ending {on a date in the future}: jaar eindigende

year-on-year output growth: jaar-tot-jaar-produksiegroei [Aug.10]

year-on-year output growth: jaar-tot-jaar-uitsetgroei [Aug.10]

yucky bag: grilsakkie [Sakkie met grillerige inhoud wat in opleiding gebruik word] [Jan13]

zapper {remote control device – informal}: zitser [Sep15]

zef: zef [sleng][Mei2010]

Zendegis: Zendegis [handelsnaam vir 'n voedselaanvulling]

zero defect: geen fout, zero defek

zero rated {VAT}: genulkoers

zero-rate v: nulkoers

zero-rating {VAT}: nulkoersing

z-fold: z-vou

Zimbabwean: Zimbabwiër

zippy-nippy: zippy-nippy [skopfiets] [Jul11]

zombie glass: zombieglas [Okt. 18]

4.2 Terme wat oorstaan [Feb 2019]

airshed: lugruim [omgewingsake]

clearing saw: skoonmaaksaag [bosbouterm]

latitude director: onafhanklike direkteur

4.3 (Onafgehandelde) Nuwe terme [Feb 2019]

clean food: eerlike kos

gammon: gerookte ham

grill v.: braai [in olie]

penis: vool (is hierdie spelling algemeen bekend?)

throw n.: sierdeken

toast v.: rooster [droë gaarmaakmetode]

South African Human Rights Commission Act: Wet op die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (Wet 40 van 2013) [Aug19]

Hoof- of kleinletters vir staat, president en parlement: (Vergelyk ook Hoofstuk 9: Hoof- en kleinletters in AWS (bl. 46-61).

staat – kleinletter; President – hoofletter wanneer i.p.v. eienaam

gebruik word; Parlement – hoofletter as na spesifieke instansie

verwys, bv. Parlement van SA of Wes-Kaapse Provinsiale

Parlement

Wette se korttitels word nie kursief geskryf nie.

freehold: eiendom, eiendomsreg  [bv.: 'n Stuk grond word gehou kragtens eiendomsreg OF die reg ingevolge waarvan die grond gehou word, is eiendom]

freehold property: eienaarseiendom, eiendom wat kragtens eiendomsreg gehou word

freehold owner: eienaar

leasehold {of land}: huurbesit, pagbesit, besit kragtens huurkontrak 

leasehold property: huureiendom, pageiendom

leasehold tenure: huurbesit, pagbesit [tipies: 99-jaar-pag]

leaseholder (lessee): huurder, pagter

(Opmerking: "pag" word vandag veral geassosieer met historiese langtermynhuurkontrakte. Dit word vandag selde gebruik. In die plek daarvan word "huurkontrak" gebruik, selfs al is dit byvoorbeeld 'n 99-jaar-huurkontrak.]

Doen en late is ’n onskeibare vaste uitdrukking en een van die twee elemente kan dus nie alleen in ʼn sin gebruik word nie. Dit is dus onaanvaarbaar om te sê: Die bestuurder is verantwoordelik vir sy late [of vir sy doen].

VERKEERD GEALFABETISEER:

loaded and running - disaster recovery within a few hours}: rooiwarm perseel

immergroen, voortdurend hernu

outside the United States. The TAA program aims to help program

Dr. Frikkie Lombard skryf soos volg oor podsend:

"Ons as Taalkommissie probeer om die vorm podsend te bestendig, en wel om die volgende redes:

Ons argument was dat dit oorspronklik (in Engels) afgelei is van iPod (dus 'pod' en niks se g'n 'pot' nie), en dat die 'send' 'n aanvaarde Afrikaanse woorddeel is (soos in 'versend' en 'versender' en 'beeldsend' en 'radio-uitsending' en 'kortgolfsender' en 'omsendbrief' en 'oorsending' en 'sendbrief' en 'sendeling' en 'toesend, toege-', ens.). Ons het ook gesê dat 'podsend' meer deursigtig is t.o.v. die oorspronklike Engelse vorm."

Dr. Frikkie Lombard skryf soos volg oor "klankpakkie":

"Volgens Magdaleen Kruger het hulle [by die SABC] sommer informeel begin praat van klankpakkies vir 'features'. So 'n 'feature' bestaan uit teks, argiefklanksnitte, stukkies onderhoude, musiek, byklanke, ens.

 

Ek het voorgestel dat hulle by die gebruik van klankpakkie bly, omdat dit heel goed werk en op die semantiese vlak sin maak: klank + pakkie = 'n aantal sake wat bymekaar geplaas of gebring is om 'n geheel te vorm, d.w.s. 'n pakkie teks, argiefklankstukke, stukke onderhoud, musiek, byklanke, ens. wat klankmatig aangebied word."

"In terme van": Gevolgtrekking

1. Die uitdrukking "in terme van" is aanvaarbaar –

as dit gebruik word om gelykstelling of vergelyking aan te dui, byvoorbeeld:

Afstand uitgedruk in terme van die lengte van bv. 'n swembad, wat as maateenheid dien: Hy swem soggens gereeld tien lengtes*.

2. Die uitdrukking "in terme van" is onaanvaarbaar –

as dit verkeerdelik gebruik word in die plek van 'n erkende voorsetsel, byvoorbeeld:

Die staat het baie geld bestee in terme van [aan] opvoeding.

3. Die uitdrukking "in terme van" is onaanvaarbaar –

as dit na aanleiding van die Engels "in terms of" gebruik word in die plek van "ingevolge", "kragtens", ensovoorts, wat veral voorkom in regstaal en waar bedoel word "op gesag van, gemagtig deur, uit hoofde van"*, ensovoorts.

*(Woordeboek van die Afrikaanse Taal)

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches