ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

Developing Skills for English Communication2

เรื่อง การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

( Comparison of Adjectives )

คำนำ

เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Comparison of Adjectives มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสารเรื่อง Making comparisons เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนซึ่งปรากฏอยู่ท้ายแบบประเมินตนเองหลังเรียน วิธีการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้กำหนดให้นักศึกษาอ่านและปฏิบัติตามลำดับที่ได้เสนอไว้ เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงตรวจคำตอบกับเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจตามสมควร

รัชพินทร์ สุดประเสริฐ

สารบัญ

คำนำ หน้า

สารบัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน 4

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ 5

การเปรียบเทียบขั้นปกติ 5

การเปรียบเทียบขั้นกว่า 6

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 6

ข้อควรจำ 7

แบบทดสอบหลังเรียน 9

เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน 11

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. Rob  is  the ...................  of  the  ten  boys.

a) good b) well c) best d) better 

2. The baby  drinks ............... milk  than  the  man.

a) much b) many  c) more d) most 

3. Miss  Universe is  the  .....................  beautiful  girl.

a) most b) more c) better d) little 

4. Anna  has  two  sons.  Nut  is  ......................, Nop  is  .................. .

a) young , old  b) younger, older

c) the youngest ,  the  oldest d) most  young  ,  most  old 

5. In Thailand , April is the  .....................  month of the year.

a) colder b) coldest c) hotter d) hottest

6. Linda's dress  is  .....................  Nuch’s dress.

a) more  pretty  than b) prettier  than

c) the  most  pretty d) the  prettiest

7. The  snake  is  ..................   the  worm.

a) shorter  than b) shortest  than

) longer  than d) longest  than

8.  He  is  my  ...................  friend.

a) more beautiful b) better c) best d) faster

9. This film is  ...............  interesting than that one.

a) very b) much c) most d) more

10. Art is....................  of all  subject.

a) more  easier b) the  easiest

c) the  most  easy d) easy  than

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

|การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือลักษณะของคำนามว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกัน มากกว่า หรือมากที่สุด |

|อย่างไรโดย สามารถแบ่งการเปรียบเทียบได้เป็น 3 ขั้น คือ |

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree )ใช้เปรียบเทียบลักษณะที่เท่าเทียมกัน หรือไม่เท่าเทียมกัน

มีคำเชื่อมหลายลักษณะดังต่อไปนี้

• as + adjective + as แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่น

The new machine is as big as the old one .เครื่องจักรใหม่ใหญ่เท่าๆกับเครื่องเก่า

• as + much + นามนับไม่ได้หรือ many +นามนับได้ + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

I have as much time as you. ฉันมีเวลามากเท่าๆคุณ

I have as many cars as you. ฉันมีรถมากเท่าๆคุณ

• the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Malee is the same age as Yupa มาลีมีอายุเท่ากับยุพา

แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น

Malee and Yupa are the same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

• กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้

not so + adjective + as หรือ not as + adjective + as เช่น

This project is not so good as that one. โครงการนี้นี้ไม่ดีโครงการนั้นนั้น หรือ

This project is not as good as that one.

 2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 นาม ว่ามีลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่า ดังนี้

  A + v. to be + (adj +er ) + than + B    เช่น

This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น

You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน

  A + v. to be + (more + adj ) + than + B    เช่น

This film is more interesting than that one. ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจกว่าเรื่องนั้นMy mobile phone is less expensive than yours ( your mobile phone) โทรศัพท์มือถือของฉันราคาแพงน้อยกว่าของคุณ

 3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree )  ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ว่ามีลักษณะ ที่สุดในจำนวนนามเหล่านั้น รูปแบบมีดังนี้

the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก

Flying is the safest way to travel. การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด

Susan is my best friend. ซุซานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

(ถ้ามี possessive adjectiveเช่นmy, your, his, etcอยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the)

การสร้างรูปคำคุณศัพท์ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบมี 2 วิธี คือ

• สร้างรูปขั้นกว่า โดยการเติม er เข้าข้างท้าย หรือเติม more เข้าข้างหน้า

• สร้างรูปขั้นสุด โดยการเติม est เข้าข้างท้าย หรือเติม most เข้าข้างหน้า

ข้อควรจำ

1. คำคุณศัพท์ พยางค์เดียว ให้เติม er หรือ est เช่น long longer longest

ยกเว้น

1. คำพยางค์เดียวที่เป็นกริยาช่องที่สาม (past participle) ซึ่งนำมาใช้อย่าง adjective

hurt (ได้รับบาดเจ็บ) more hurt most hurt

worn (ขาดวิ่น, เสื่อมสภาพ) more worn most worn

1.2 คำพยางค์เดียวที่เป็นคำบอกสัญชาติ,เชื้อชาติ เช่น

She is more British than you are. (เขาเป็นอังกฤษมากกว่าคุณเสียอีก)

1.3 คำคุณศัพท์ พยางค์เดียว มี่สระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้ซ้ำตัวสะกดแล้วจึงเติม er หรือ est เช่น

big bigger biggest

sad sadder saddest

1.4 คำคุณศัพท์ พยางค์เดียวลงท้ายด้วย e ให้เติม r หรอ st ได้เลย เช่น

safe safer safest

wise wiser wisest

2. คำคุณศัพท์ สองพยางค์ เติม more และ most ข้างหน้า เช่น

handsome(หล่อ) more handsome the most handsome

compact(กะทัดรัด) more compact the most compact

ยกเว้นบางกรณี เติม erหรือ est เช่น

2.1 ลงท้ายด้วย yและหน้า Y เป็น พยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม erหรือ est เช่น

easy easier easiest

heavy heavier heaviest

ยกเว้น shy (ขี้อาย) shyer shyest

2. คำสองพยางค์ซึ่งลงท้ายด้วย er, re, le, และ ow เติม er หรือ est เช่น

bitter(ขม) bitterer bitterest

sincere(จริงใจ) sincerer sincerest

simple(ง่าย) simpler simplest

narrow(แคบ) narrower narrowest

3. คำคุณศัพท์ สามพยางค์ขึ้นไป เติม more และ most ข้างหน้า เช่น

economical(ประหยัด) more economical the most economical

dangerous( อันตราย) more dangerous the most dangerous

4. Irregular adjectives คำเหล่านี้ เปลี่ยนรูป เช่น

good/well (ดี) better best

bad (เลว) worse worst

much/many (มาก) more most

little (น้อย) less least

far ( ไกล ) farther/further farthest/furthest

แบบทดสอบหลังเรียน

A. Choose the best answer.

1.Which sentence is not correct?

a. This book is more expensive than that one.

b. Anong is as older as my sister.

c. She always gets up earlier than her husband.

d. The Pacific is the largest ocean.

2. Which sentence is not correct?

a. My father is more healthy than my mother.

b. The exam was easier than I had expected.

c. New York is bigger than Bangkok.

d. Nipa is the oldest girl in our class.

3. Which sentence is correct?

a. He is well today than he was yesterday.

b. He is as younger as I am.

c. They have much money than we.

d. This book is much more expensive than that one.

4. Which sentence is not correct?

ส่วนบนของฟอร์ม

a. Dang doesn't have so much money as Dum.

b. There are few schools in Korat than in Ayudhaya.

c. The young man is sillier than the old man.

d. I am having my worst cold of the year.ส่วนล่างของฟอรส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

5. Which sentence is not correct?ส่วนบนของฟอร์ม

a. ฟใฟ Somsak's car is the same colour as mine.

b. The gold is more valuable than ruby.

c. Nid is friendlier than Ladda

d. Dang is more clever than his brother.

ส่วนล่างของฟอร์มส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

B. Make sentences. Use the superlative.

1. This is one of the most advanced machines in the world.(+advanced)

2. Our warehouse has ……………………………. Facilities in the city.(+ good)

3. This is one of …………………………………….. jobs I have ever done. (-interesting)

4. This is ……………………………………office in the building.(+bad)

5. ………………………………….people work for us. (+ experienced)

C. Underline the correct words.

1. The most/ more important question is money.

2. This computer is newer / more new than that one

3. That’s the best / better discount I can offer .

4. Good IT skills are the most essential / essentialest possible for this job.

5. I think this room is more /most convenient than that one

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. c 6. b

2. c 7. c

3. a 8. c

4. c. 9. d

5. d 10. b

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

A: 1.b 2. a 3. d 4. b 5. d

B: 1. This is one of the most advanced machines in the world.

2. Our warehouse has the best facilities in the city

3. This is one of the east interesting jobs I have ever done.

4. This is the worst office in the building

5. The most experienced people work for us.

C: 1.most important 2. newer 3. best 4. essential 5. more

แหล่งที่มา :

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches